IBPP2/4512-135/16/JJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla robót konserwacyjno-remontowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lutego 2016r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.), uzupełniony pismem z 27 kwietnia 2016r. (data wpływu 29 kwietnia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót konserwacyjno-remontowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót konserwacyjno-remontowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 kwietnia 2016r. (data wpływu 29 kwietnia 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 kwietnia 2016r. znak: IBPP2/4512-135/16/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą prowadzącą usługi budowlane w zakresie: montażu, remontu i konserwacji instalacji domofonowych, elektrycznych, alarmowych, monitoringu, zamków drzwiowych, samozamykaczy oraz bram wjazdowych (garaże podziemne) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i jest czynnym podatnikiem VAT-u.

Usługi wykonuje w oparciu o umowy zawarte ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Umowy Wnioskodawca ma zawarte na:

 1. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji domofonowych,
 2. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji elektrycznych,
 3. roboty konserwacyjno-remontowe zamków drzwiowych, samozamykaczy i regulację skrzydeł drzwiowych,
 4. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji wideodomofonów, monitoringu i bramy wjazdowej do garażu podziemnego,
 5. roboty konserwacyjno-remontowe zamków, drzwiowych, samozamykaczy, regulację skrzydeł drzwiowych i bramy wjazdowej do garażu podziemnego,
 6. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji elektrycznych i bramy wjazdowej w budynku wielorodzinnym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wyszczególnione we wniosku umowy zawierają różne zapisy ponieważ były zawierane w różnych terminach i tak np. najpierw Wnioskodawca zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę na konserwację instalacji domofonowych, samozamykaczy, zamków i regulację skrzydeł drzwiowych. W późniejszym okresie z tą samą Spółdzielnią zawarł umowę na konserwację w tych samych budynkach mieszkaniowych wewnętrznych instalacji elektrycznych, a jeszcze później Spółdzielnia aneksem do umowy o konserwację instalacji elektrycznych, przekazała Wnioskodawcy w konserwację dwie bramy wjazdowe zamontowane w bryle budynku mieszkalnego. W rezultacie w tej Spółdzielni Wnioskodawca konserwuje całość instalacji i urządzeń, ale ma zawarte dwie umowy.W drugiej Spółdzielni Wnioskodawca ma umowę tylko na konserwację instalacji domofonowych w budynkach będących w zasobach tej Spółdzielni.W innej Wnioskodawca ma umowę na konserwację instalacji domofonowych zamków, samozamykaczy i regulację skrzydeł drzwiowych w budynkach będących w zasobach tej Spółdzielni.
 2. Wszystkie wymienione we wniosku usługi Wnioskodawca wykonuje w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 4 ust. l2a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 3. Na fakturach Wnioskodawca wpisuje symbol PKOB 1122, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, ponieważ wszystkie budynki w których Wnioskodawca wykonuje usługi są budynkami mieszkalnymi stałego zamieszkania.
 4. Roboty wymienione we wniosku wykonywane są w obrębie bryły budynku i od tych robót naliczany jest 8% VAT.W drugim przypadku roboty dotyczą konserwacji zewnętrznych instalacji elektrycznych i od tych robót naliczany jest 23% VAT.
 5. Wszystkie roboty wymienione we wniosku (określone również w umowach), wykonywane w budynkach będących w zasobach Spółdzielni i Wspólnot są to roboty, mające na celu utrzymanie w sprawności technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń.Na odrębne zlecenie Spółdzielni i Wspólnot Wnioskodawca wykonuje:
  • modernizację instalacji np. wymiana instalacji analogowej na cyfrową,
  • remonty w razie dewastacji, pożaru lub z powodu innych zniszczeń, gdy koszty naprawy w ramach konserwacji przekraczają 10% wartości całej instalacji,
  • montaż nowej instalacji w budynkach w których tej instalacji nie było.
  W tych przypadkach tj. modernizacji, remontu i montażu Wnioskodawca także stosuje obniżoną 8% stawkę VAT.
 6. Pomieszczenia garażowe stanowią jednolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym.
 7. Umowy dotyczące robót wymienionych we wniosku dotyczą całego budynku, a nie tylko garażu.
 8. Bramy wjazdowe, których dotyczą roboty konserwacyjno-remontowe znajdują się w bryle budynku mieszkalnego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje 8% stawkę podatku VAT dla świadczonych usług, szczególnie dotyczącą bram wjazdowych (Wnioskodawca zaznacza, że bramy zamontowane są w bryle budynku i umowy na ich konserwację są z innymi instalacjami lub urządzeniami jak np. z instalacjami elektrycznymi)...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 kwietnia 2016r.):

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowo stosuje obniżoną 8% stawkę VAT na wykonywane przez siebie usługi, ponieważ Wnioskodawca spełnia dwa warunki:

 1. wykonuje usługi w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w dziale 1122 są to budynki o trzech i więcej mieszkaniach,
 2. czynności wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust 12 ustawy o podatku VAT, na który Wnioskodawca powołuje się we wniosku tj. dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym.

W ustawie nie wymienia się prac konserwacyjnych, ale zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2013r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, 8% stawkę VAT stosuje się do robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Oznacza to stosowanie takich samych zasad jak w przypadku remontu i modernizacji wymienionych w ustawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że Wnioskodawca pismem z 27 kwietnia 2016r. w sposób istotny poszerzył opis stanu faktycznego w porównaniu do treści zawartych we wniosku o interpretację indywidualną z 10 lutego 2016r. W związku z powyższym wskazane nowe okoliczności, dotyczące wykonywanych przez Wnioskodawcę robót tj. robót konserwacji zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz czynności wykonywanych dla Spółdzielni i Wspólnot na podstawie odrębnego zlecenia, nie są uwzględnione w niniejszej interpretacji, mogą one natomiast być przedmiotem odrębnego wniosku.

Tym samym interpretacja dotyczy wyłącznie określenia stawki podatku VAT dla robót wymienionych w pkt 1-6 wniosku ORD-IN z 10 lutego 2016r.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  -w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

W myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś” – według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Natomiast „naprawa” – według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 504, kol. 2) – oznacza doprowadzenie czegoś do stanu używalności, do porządku, usunięcie w czymś usterek, uszkodzeń: naprawienie, reperacja, remont.

Zgodnie z powołaną wyżej definicją zawartą w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. W tym miejscu wskazać należy, iż ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za roboty konserwacyjne bądź budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą prowadzącą usługi budowlane w zakresie: montażu, remontu i konserwacji instalacji domofonowych, elektrycznych, alarmowych, monitoringu, zamków drzwiowych, samozamykaczy oraz bram wjazdowych (garaże podziemne) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i jest czynnym podatnikiem VAT-u.

Usługi wykonuje w oparciu o umowy zawarte ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Umowy Wnioskodawca ma zawarte na:

 1. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji domofonowych,
 2. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji elektrycznych,
 3. roboty konserwacyjno-remontowe zamków drzwiowych, samozamykaczy i regulację skrzydeł drzwiowych,
 4. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji wideodomofonów, monitoringu i bramy wjazdowej do garażu podziemnego,
 5. roboty konserwacyjno-remontowe zamków, drzwiowych, samozamykaczy, regulację skrzydeł drzwiowych i bramy wjazdowej do garażu podziemnego,
 6. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji elektrycznych i bramy wjazdowej w budynku wielorodzinnym.

Wyszczególnione we wniosku umowy zawierają różne zapisy ponieważ były zawierane w różnych terminach i tak np. najpierw Wnioskodawca zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę na konserwację instalacji domofonowych, samozamykaczy, zamków i regulację skrzydeł drzwiowych. W późniejszym okresie z tą samą Spółdzielnią zawarł umowę na konserwację w tych samych budynkach mieszkaniowych wewnętrznych instalacji elektrycznych, a jeszcze później Spółdzielnia aneksem do umowy o konserwację instalacji elektrycznych, przekazała Wnioskodawcy w konserwację dwie bramy wjazdowe zamontowane w bryle budynku mieszkalnego. W rezultacie w tej Spółdzielni Wnioskodawca konserwuje całość instalacji i urządzeń, ale ma zawarte dwie umowy.

W drugiej Spółdzielni Wnioskodawca ma umowę tylko na konserwację instalacji domofonowych w budynkach będących w zasobach tej Spółdzielni.

W innej Wnioskodawca ma umowę na konserwację instalacji domofonowych zamków, samozamykaczy i regulację skrzydeł drzwiowych w budynkach będących w zasobach tej Spółdzielni.

Wszystkie wymienione we wniosku usługi Wnioskodawca wykonuje w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 4 ust. l2a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Na fakturach Wnioskodawca wpisuje symbol PKOB 1122, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, ponieważ wszystkie budynki w których Wnioskodawca wykonuje usługi są budynkami mieszkalnymi stałego zamieszkania.

Roboty wymienione we wniosku wykonywane są w obrębie bryły budynku i od tych robót naliczany jest 8% VAT.

Wszystkie roboty wymienione we wniosku (określone również w umowach), wykonywane w budynkach będących w zasobach Spółdzielni i Wspólnot są to roboty, mające na celu utrzymanie w sprawności technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń.

Pomieszczenia garażowe stanowią jednolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym.

Umowy dotyczące robót wymienionych we wniosku dotyczą całego budynku, a nie tylko garażu.

Bramy wjazdowe, których dotyczą roboty konserwacyjno-remontowe znajdują się w bryle budynku mieszkalnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości stawki podatku VAT jaką należy zastosować dla świadczonych usług, o których mowa we wniosku.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT bądź § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć robót konserwacyjnych lub dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, czy przebudowy obiektów budowlanych lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z powyższych przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

W ocenie tut. Organu roboty konserwacyjne to utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. „Utrzymywać” oznacza zachować w stanie niezmienionym, należytym.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ponieważ wykonywane usługi konserwacyjne:

 1. instalacji domofonowych,
 2. instalacji elektrycznych,
 3. zamków drzwiowych, samozamykaczy i regulację skrzydeł drzwiowych,
 4. instalacji wideodomofonów, monitoringu i bramy wjazdowej do garażu podziemnego,
 5. zamków, drzwiowych, samozamykaczy, regulację skrzydeł drzwiowych i bramy wjazdowej do garażu podziemnego,
 6. roboty konserwacyjno-remontowe instalacji elektrycznych i bramy wjazdowej w budynku wielorodzinnym,

wykonywane w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 1122, gdzie garaż stanowi jednolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym a umowy dotyczące wymienionych robót dotyczą całego budynku a nie tylko garażu oraz roboty konserwacyjne wykonywane są w obrębie bryły budynku:

 • stanowią roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont;
 • są świadczone przez Wnioskodawcę w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

Podsumowując, wskazane we wniosku roboty wykonywane przez Wnioskodawcę, mające na celu, jak wskazał Wnioskodawca, utrzymanie sprawności technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń, nie będące remontem i dotyczące budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, mogą korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznające, że Wnioskodawca prawidłowo stosuje obniżoną 8% stawkę VAT na wykonywane usługi, ponieważ spełnia dwa warunki:

 1. wykonuje usługi w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w dziale 1122 są to budynki o trzech i więcej mieszkaniach,
 2. czynności wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust 12 ustawy o podatku VAT, na który Wnioskodawca powołuje się we wniosku tj. dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,

jest nieprawidłowe, gdyż opisane w pkt 1-6 wniosku ORD-IN czynności są robotami konserwacyjnymi a nie czynnościami wymienionymi w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, zatem inna jest podstawa prawna do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług.

A ponadto wskazany przez Wnioskodawcę w jego stanowisku, jako podstawa prawna opodatkowania obniżoną 8% stawką podatku wykonywanych przez niego robót konserwacyjnych, przepis § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów nie istnieje.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam dokonuje takiego zaklasyfikowania według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.