IBPP2/4512-116/16/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT na sprzedaż sprzętu specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na sprzedaż sprzętu specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na sprzedaż specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność, której przedmiotem jest dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych m.in. dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Wśród rozwiązań dostarczanych dla PSP są takie, które mieszczą się w katalogu towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług. Takie dostawy, dla jednostek PSP oraz będących w katalogu towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku pod towarów i usług, są dostawami dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na cele ochrony przeciwpożarowej. W omawianym przypadku Spółka zrealizowała dostawę towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z wyżej wymienionym katalogiem towarów dla komendy Państwowej Straży Pożarnej, będącej w myśl Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej jednostką ochrony przeciwpożarowej. Dostawa ta została wykonana w oparciu o umowę podwykonawczą, którą Spółka jako Podwykonawca zawarła z Wykonawcą całego zamówienia publicznego. Wykonawca uzyskał zaś to zamówienie od komendy Państwowej Straży Pożarnej (Zamawiającego) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach tego postępowania już na etapie jego ogłoszenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wskazał, że w stosunku do określonej grupy towarów należy zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług. Co więcej na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do jednoznacznego wskazania jaki zakres zamówienia będzie dostarczany tylko i wyłącznie przez Podwykonawcę. Można więc jednoznacznie stwierdzić, które towary zostały dostarczone przez Podwykonawcę i które zarazem zawierają się w katalogu towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie zostały bezpośrednio, z pominięciem Wykonawcy, dostarczone komendzie Państwowej Straży Pożarnej, będącej jednostką ochrony przeciwpożarowej, przez tego Podwykonawcę. Dostawa miała miejsce w dniu 10.12.2015 roku.

Czy w okoliczności wyżej opisanego stanu faktycznego Spółka jako Podwykonawca, wystawiając fakturę VAT, mogła zastosować stawkę podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług...

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1.

Towary, które dostarczył Wnioskodawca, a co do których zastosował stawkę od podatku od towarów i usług w wysokości obniżonej - 8%, wymienione są pod pozycją 130 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Ad. 2.

Wnioskodawca dostarczył ww. towary do Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 3.

Wnioskodawca zawarł umowę na dostarczenie towarów wskazanych we wniosku z Wykonawcą zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Państwowej Straży Pożarnej. Jak już w poprzednim wniosku zaznaczono, Wnioskodawca był Podwykonawcą Wykonawcy zamówienia publicznego i realizował swoją dostawę w oparciu o umowę podwykonawczą. Należy tu jeszcze raz podkreślić, że Zamawiający tj. Komenda Państwowej Straży Pożarnej, zażądała od Wykonawcy jednoznacznego wskazania, jaki zakres zamówienia będzie realizował Podwykonawca czyli w tym przypadku Wnioskodawca.

Ad.4.

Po wykonaniu dostawy, realizowanej w ramach przedmiotu umowy podwykonawczej, Wnioskodawca wystawił fakturę na rzecz Wykonawcy, z którym to Państwowa Straż Pożarna podpisała umowę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT - 8% - na podstawie art. 42 ust. 10 w sytuacji gdy płatnikiem faktury jest firma będącą Wykonawcą zamówienia publicznego na rzecz Komendy Państwowej Straży Pożarnej, a towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 ustawy o VAT były dostarczone bezpośrednio do Komendy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stosowanie obniżonej - 8% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust 2 w związku z ust. 10 ustawy o VAT, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129 - 134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zdaniem Wnioskodawcy można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT ponieważ spełnione zostały wszystkie w/wym warunki. Fakt, iż Wnioskodawca występuje w ramach przywołanego zamówienia publicznego jako podwykonawca nie zmienia tego iż dostarczone przez Wnioskodawcę towary wymienione w poz. 129 -134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT są przeznaczone dla konkretnej Komendy PSP pomimo, iż nie jest ona bezpośrednim płatnikiem. W ocenie Wnioskodawcy wyrażenie „dla jednostek ochrony przeciwpożarowej” nie oznacza iż należy utożsamiać odbiorcę towaru z płatnikiem.

W opisanym stanie faktycznym bezsporne jest, iż dostawa dotyczy towarów wymienionych w poz. 129 -134 załącznika nr 3 ustawy o VAT. Istotne jest zatem, aby nabywcami towarów były jednostki ochrony przeciwpożarowej, a takimi jednostkami są m. in. Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

W ocenie Wnioskodawcy brzmienie art. 41 ust. 10 ustawy o VAT umożliwia zastosowanie tego przepisu w sytuacji gdy towary są sprzedawane innym podmiotom niż jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż ma on zastosowanie do dostaw towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3, gdy towary te są przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na cele tejże ochrony, nawet gdy stroną transakcji (nabywcą wskazanym na fakturze) jest inny podmiot. Istotnym jest fakt aby kupowane towary były przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na cele tej ochrony, nie zaś aby jednostka była podmiotem kupującym wskazane towary.

Art. 41 ust. 10 ustawy o VAT Wnioskodawca rozumie w ten sposób, że obniżoną stawkę podatku VAT należy stosować bez względu na to, kto nabywa towary wymienione w pozycjach 129 -134 załącznika nr 3 ustawy o VAT pod warunkiem, że są one przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na cele ochrony przeciwpożarowej.

Wnioskodawca uważa, iż w zaistniałym przypadku ma prawo do zastosowania stawki VAT zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o VAT - dostarczone towary są wymienione w załączniku nr 3 ustawy o VAT w poz. 129-134, dostarczono je dla jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym przypadku Komenda Państwowej straży Pożarnej (co wynika z zamówienia oraz ze specyfikacji) z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, a dostawa miała miejsce na terytorium kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Z kolei z art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać należy, że w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Według art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8% (...).

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy, obowiązujący do 31 grudnia 2015 r. wskazuje, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z ust. 10 art. 41 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

W pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono towary, których sprzedaż korzysta z obniżonej stawki podatku VAT 8%.

W pozycji 130 ww. załącznika, został wymieniony sprzęt łączności:

 1. radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,
 2. sprzęt łączności przewodowej,
 3. zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie,
 4. urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,
 5. zestawy antenowe,
 6. sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 1. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
  1a. Jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
 2. Zakładowa straż pożarna,
 3. Zakładowa służba ratownicza,
 4. Gminna zawodowa straż pożarna,
  4a. Powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 5. Terenowa służba ratownicza,
 6. Ochotnicza straż pożarna,
 7. Związek ochotniczych straży pożarnych,
 8. Inne jednostki ratownicze.

W myśl art. 29 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

 1. budżetu państwa;
 2. budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
 4. środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ww. ustawy, instytucje, organizacje, osoby prawne lub fizyczne mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, tworzyć, przekształcać lub likwidować zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne (miejskie) albo powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze lub inne jednostki ratownicze, uwzględniając częstotliwość występowania pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz potrzeby w zakresie zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej na danym terenie.

Ponadto zgodnie z art. 32. ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

Z powyższych regulacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednoznacznie wynika, że jednostką ochrony przeciwpożarowej są m.in. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, a koszty funkcjonowania, w tym wyposażenia, jednostki ochrony przeciwpożarowej mogą być pokrywane ze środków własnych podmiotów (m.in. osób prawnych), które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie takiej jednostki.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych m.in. dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Wnioskodawca zrealizował dostawę towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z wymienionym katalogiem towarów dla komendy Państwowej Straży Pożarnej, będącej w myśl Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej jednostką ochrony przeciwpożarowej. Dostawa ta została wykonana w oparciu o umowę podwykonawczą, którą Spółka jako Podwykonawca zawarła z Wykonawcą całego zamówienia publicznego. Wykonawca uzyskał zaś to zamówienie od komendy Państwowej Straży Pożarnej (Zamawiającego) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach tego postępowania już na etapie jego ogłoszenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wskazał, że w stosunku do określonej grupy towarów należy zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług. Co więcej na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do jednoznacznego wskazania jaki zakres zamówienia będzie dostarczany tylko i wyłącznie przez Podwykonawcę. Można więc jednoznacznie stwierdzić, które towary zostały dostarczone przez Podwykonawcę i które zarazem zawierają się w katalogu towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie zostały bezpośrednio, z pominięciem Wykonawcy, dostarczone Komendzie Państwowej Straży Pożarnej, będącej jednostką ochrony przeciwpożarowej, przez tego Podwykonawcę. Dostawa miała miejsce w dniu 10.12.2015 roku. Towary, które dostarczył Wnioskodawca, a co do których zastosował stawkę od podatku od towarów i usług w wysokości obniżonej - 8%, wymienione są pod pozycją 130 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.). Wnioskodawca dostarczył ww. towary do Państwowej Straży Pożarnej. Wnioskodawca zawarł umowę na dostarczenie towarów wskazanych we wniosku z Wykonawcą zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Państwowej Straży Pożarnej. Wnioskodawca był Podwykonawcą Wykonawcy zamówienia publicznego i realizował swoją dostawę w oparciu o umowę podwykonawczą. Po wykonaniu dostawy, realizowanej w ramach przedmiotu umowy podwykonawczej, Wnioskodawca wystawił fakturę na rzecz Wykonawcy, z którym to Państwowa Straż Pożarna podpisała umowę.

Analiza przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w świetle cytowanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, opisanych we wniosku, nie jest dokonana bezpośrednio dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, ani dla podmiotu, który na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem takiej jednostki. Skoro bowiem ww. towary zostały sprzedane Wykonawcy, który nie tworzy jednostki Państwowej Straży Pożarnej, gdyż - jak wynika z wniosku - funkcję tej straży pełni Zamawiający Wykonawcy, oznacza to, że ww. Wykonawca - uwzględniając przywołane przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej - nie jest zobligowany do ponoszenia kosztów funkcjonowania i wyposażenia ww. jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym, sprzedaż na rzecz Wykonawcy całego zamówienia publicznego towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wymienionych w poz. 130 załącznika Nr 3 do ustawy, nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 10 ustawy.

W związku z tym, sprzedaż na rzecz Wykonawcy przedmiotowych towarów wymienionych w poz. 130 załącznika nr 3 nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 10 ustawy, z uwagi na niespełnienie warunku jakim jest dokonanie dostawy dla jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto należy podkreślić, że w dniu 18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-639/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uznał, że zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług do dostaw towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jest niezgodne z zobowiązaniami ciążącymi na Polsce na mocy art. 96-98 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z późn. zm.) w związku z Załącznikiem III do tej dyrektywy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym tj. na dzień 10 grudnia 2015 r.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.