IBPP2/4512-111/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawcy, który zastosował stawkę podatku w wysokości 23% na roboty remontowe tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego
IBPP2/4512-111/15/JJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. prace
  3. roboty budowlane
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015r. (data wpływu 6 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 23 kwietnia 2015r. (data wpływu 28 kwietnia 2015r.) oraz pismem z 13 maja 2015r. (data wpływu 14 maja 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawcy, który zastosował stawkę podatku w wysokości 23% na roboty remontowe tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawcy, który zastosował stawkę podatku w wysokości 23% na roboty remontowe tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 kwietnia 2015r. (data wpływu 28 kwietnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 15 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-111/15/JJ oraz pismem z 13 maja 2015r. (data wpływu 14 maja 2015r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł umowę na remont nawierzchni tarasu usytuowanego w poziomie parteru wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. X z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "Z". Taras jest integralną częścią dziewięciopiętrowego budynku z czego osiem pięter stanowią lokale mieszkalne o powierzchni nie przekraczającej 150 m2 i stanowi dojście do klatek lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się na parterze budynku. W części podziemnej budynku znajdują się garaże dla których w części taras stanowi zadaszenie.

Oświadczenie o wykonaniu czynności remontu na obiekcie mieszkalnym wielorodzinnym PKOB 112 z podaniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zostało przekazanie wykonawcy. Powierzchnia całkowita budynku 5768,91 m2, powierzchnia lokali mieszkalnych 4897,24 m2, powierzchnia lokali użytkowych 871,67 m2. Udział powierzchni lokali mieszkalnych 84,89 %.

Po otrzymaniu od wykonawcy faktur vat za wykonany remont tarasu ze stawką 23%, Spółdzielnia zwróciła się do wykonawcy z prośbą o korektę faktur vat i zastosowanie stawki vat 8% wynikającej z art. 41 ust. 12 ustawy o vat.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie z 13 maja 2015r. poinformował, że nabyte towary i usługi udokumentowane fakturami VAT związane z realizacją remontu tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego, stanowiący ciąg komunikacyjny związany z wejściem do klatek schodowych części mieszkalnej budynku jak również lokali użytkowych służy czynnościom opodatkowanym i zwolnionym, zatem Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego strukturą wyliczoną na podstawie art. 90 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 23 kwietnia 2015r.):

Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku vat naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawcy, który zastosował stawkę podatku w wysokości 23% na roboty remontowe tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 23 kwietnia 2015r.):

Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o vat stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych w dziale 12, zatem usługi remontowe wykonywane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym PKOB 112 winna być zastosowana preferencyjna stawka vat 8%. W załączonej dokumentacji technicznej (przekrój a-a oraz rzut tarasu) w sposób przejrzysty przedstawiono fakt iż płyta stropowa garażu wielostanowiskowego zlokalizowanego w podziemiu budynku mieszkalnego stanowi zarazem konstrukcyjną płytę tarasu, który jednocześnie spełnia rolę ciągu komunikacji pieszej do klatek schodowych budynku mieszkalnego jak również dojście do lokali użytkowych od strony ul. X. Omawiany taras jest architektonicznie i konstrukcyjnie powiązaną częścią budynku mieszkalnego o wspólnym fundamencie i konstrukcji słupowej. W zamierzeniu inwestycyjnym całość obiektu została określona jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Dla omawianego budynku założono książkę obiektu budowlanego w oparciu o otrzymane pozwolenie na użytkowanie dla całości obiektu wydane decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Z z dnia 10.04.1990 r. znak xxx. (w załączeniu wyciąg z książki obiektu str. 3)

Wykonany remont tarasu służy zarówno mieszkańcom bloku X stanowiąc dojście do klatek lokali mieszkalnych jak i funkcjonowaniu lokali użytkowych. Lokale mieszkalne stanowią 84,89% powierzchni całkowitej budynku a powierzchnia lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2. W załączeniu kopia oświadczenia przekazanego wykonawcy.

Uzupełniając swoje stanowisko Wnioskodawca wyjaśnił, że świadczy czynności zwolnione z vat jak i opodatkowane. Do odliczenia podatku naliczonego stosuje strukturę wynikającą z art. 90 ustawy o vat. Wnioskodawca uważa, iż ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktury z błędnie podaną stawką podatku vat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Należy podkreślić, że jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu inną niż przyjęta przez sprzedawcę stawką podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 90 ust. 1 omawianej ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do treści art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, o czym stanowi art. 90 ust. 4 ustawy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę na remont nawierzchni tarasu usytuowanego w poziomie parteru wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. X z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "Z". Taras jest integralną częścią dziewięciopiętrowego budynku z czego osiem pięter stanowią lokale mieszkalne o powierzchni nie przekraczającej 150 m2 i stanowi dojście do klatek lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się na parterze budynku. W części podziemnej budynku znajdują się garaże dla których w części taras stanowi zadaszenie.

Oświadczenie o wykonaniu czynności remontu na obiekcie mieszkalnym wielorodzinnym PKOB 112 z podaniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych zostało przekazanie wykonawcy. Powierzchnia całkowita budynku 5768,91 m2, powierzchnia lokali mieszkalnych 4897,24 m2, powierzchnia lokali użytkowych 871,67 m2. Udział powierzchni lokali mieszkalnych 84,89 %.

Po otrzymaniu od wykonawcy faktur vat za wykonany remont tarasu ze stawką 23%, Spółdzielnia zwróciła się do wykonawcy z prośbą o korektę faktur vat i zastosowanie stawki vat 8% wynikającej z art. 41 ust. 12 ustawy o vat.

Nabyte towary i usługi udokumentowane fakturami VAT związane z realizacją remontu tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego, stanowiący ciąg komunikacyjny związany z wejściem do klatek schodowych części mieszkalnej budynku jak również lokali użytkowych służy czynnościom opodatkowanym i zwolnionym, zatem Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego strukturą wyliczoną na podstawie art. 90 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku vat naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawcy, który zastosował stawkę podatku w wysokości 23% na roboty remontowe tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Ze względu na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (roboty remontowe tarasu), lecz tylko w takim w zakresie w jakim służą one do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, w przypadku wykorzystywania zakupionych przez Spółdzielnię usług remontowych w celu dokonywania przez Spółdzielnię czynności opodatkowanych, jak również zwolnionych, w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących ww. remont, jako kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia i w stosunku do których takie prawo nie przysługuje, Spółdzielnia jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego, przy uwzględnieniu proporcji z art. 90 ustawy o VAT.

Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ust. 3a ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy zauważyć, że załączone do przedmiotowego wniosku kserokopie dokumentów obrazujących przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie mogą być przedmiotem oceny przez tut. organ przy wydawaniu indywidualnej interpretacji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tych materiałów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Tut. Organ podkreśla, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie zakreślonym pytaniem Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione we wniosku m. in. dotyczące prawidłowości zastosowanej stawki podatku, nie objęte zakresem pytania Wnioskodawcy, nie są przedmiotem interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-111/15/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.