IBPP2/4512-1089/15/BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.) również może być zastosowana stawka preferencyjna 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015r. (data wpływu 28 sierpnia 2015r.), uzupełnionym pismem z 2 listopada 2015r. (data wpływu 5 listopada 2015r.) oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu 24 listopada 2015r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania stawką podatku VAT 8% usług wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania stawką podatku VAT 8% m.in. usług wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku nr 2).

Ww. wniosek został uzupełniony:

pismem z 2 listopada 2015r. (data wpływu 5 listopada 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 22 października 2015r. znak: IBPP2/4512-770/15/BW oraz

pismem, które wpłynęło do tut. organu 24 listopada 2015r. w związku z wezwaniem tut. organu z 9 listopada 2015r. znak: IBPP2/4512-770/15/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma świadczy m.in. usługi projektowania i montażu instalacji oświetlenia/ elektrycznej wraz z dostawą urządzeń oświetleniowych (np. opraw oświetleniowych, źródeł światła, elementów zasilania, elementów sterowania), koniecznych do wykonania ww. usług, np.:

wymiany elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. "punkt za punkt", czyli np. demontaż starej oprawy oświetleniowej i montaż nowej ekwiwalentnej oprawy oświetleniowej w to samo miejsce, bez ingerencji w instalację elektryczną,

projektowania nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej, w sytuacji, w której, np. konieczna i możliwa jest zmiana rozmieszczenia opraw,

montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych.

Usługi Wnioskodawcy świadczone są przede wszystkim w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programie mieszkaniowym, bądź w domkach jednorodzinnych i mają przede wszystkim charakter energooszczędny. Usługi Wnioskodawcy dotyczą również stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.).

Natomiast w piśmie z 22 października 2015r., na prośbę tut. organu o wskazanie, cyt.:

Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług...

Symbolu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) dla budynków, w których będą wykonywane świadczenia.

Czy budynki jednorodzinne oraz lokale mieszkalne, w których będą wykonywane opisane we wniosku świadczenia będą spełniały definicje obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, w szczególności czy powierzchnia użytkowa tychże budynków będzie przekraczała 300 m2, a w odniesieniu do lokali mieszkalnych 150 m2, czy też nie...

Wnioskodawca wskazał:

Podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.

PKOB Dział 11.

Tak, budynki jednorodzinne oraz mieszkalne objęte społecznym programem będą spełniały definicje obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym – powierzchnia użytkowa budynków nie będzie przekraczała 300 m2 a lokali użytkowych150m2.

Ponadto ww. piśmie z 2 listopada 2015r., odnośnie każdego świadczenia objętego pytaniem nr 1, i pytaniem nr 2 tj.

wymiana elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej tzw. "punkt za punkt",

projektowanie nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej,

montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/ lub montaż elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych,

wymiana/montaż elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej stref komunikacji (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.)

na prośbę tut. organu, o wyjaśnienie:

4.

W ramach jakich czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) będzie wykonywane świadczenie (w szczególności, czy w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy)...

Jakie dokładnie czynności będą składały się na wykonanie każdego ze świadczeń (opisanych w pkt 1-3 wniosku)...

Czy Wnioskodawca będzie zawierał umowę cywilną (ustną lub pisemną) na wykonanie świadczenia, a jeżeli tak to co będzie przedmiotem umowy tej umowy (jaki będzie zakres czynności wynikających z zawartej umowy)...

Co będzie elementem dominującym w ramach wykonywanej umowy, czy będzie to dostawa towaru czy świadczenie usługi, proszę jednoznacznie wskazać tę czynność...

Które z czynności będą stanowić czynności pomocnicze niestanowiące celu samego w sobie, niezbędne do wykonania świadczenia głównego i na czym ta niezbędność będzie polegać...

Jak będzie ustalona cena za świadczenie (tj. czy będzie ustalona cena za całość świadczenia bez rozbicia na poszczególne elementy...

Czy w cenę świadczenia będzie wkalkulowany zarówno koszt montowanego towaru oraz robocizna, itp....

Czy wartość montowanego towaru w ramach świadczenia będzie przekraczała 50% jego wartości...

W jaki sposób będzie wystawiona faktura (osobno dostawa materiału, osobno usługa montażu)...

Wnioskodawca wskazał:

 1. wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. „punkt za punkt
  1. wymiana elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej tzw. „punkt za punkt” będzie remontem
  2. Instalacja punkt za punkt polega na następujących czynnościach:
  3. Demontaż istniejącego punktu świetlnego:
   • otwarcie oprawy oświetleniowej
   • wypięcie instalacji z lampy (odpięcie kabla z kostki podłączeniowej)
   • odkręcenie śrub mocujących oprawę do podłoża
   • utylizacja oprawy wraz ze źródłem światła.
   Montaż nowego punktu świetlnego:
   • weryfikacja rozstawu otworów - jeśli nowa oprawa ma inny kształt lub jest inaczej montowana, wykonanie otworów montażowych w podłożu pod nową oprawę,
   • przykręcenie korpusu lampy do podłoża,
   • wpięcie instalacji do lampy (wpięcie kabla do kostki podłączeniowej),
   • zamknięcie oprawy oświetleniowej.
  4. Praca będzie wykonywana na podstawie umowy - przedmiotem umowy będzie modernizacja budynku polegająca na wymianie elementów instalacji elektrycznej.
  5. Elementem dominującym będzie świadczenie usługi.
  6. Czynnością pomocniczą, niezbędną będzie zdemontowanie dotychczasowego punktu oświetleniowego.
  7. Ustalona cena będzie ceną za całą usługę bez rozbicia na poszczególne etapy.
  8. W cenę będzie wkalkulowany sprzęt, materiał i robocizna.
  9. Wartość montowanego materiału nie będzie przekraczać 50% wartości świadczenia.
  10. Faktura będzie wystawiana za kompleksową usługę modernizacji instalacji oświetleniowej/elektrycznej.
 2. projektowanie nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej.
  1. Projektowanie nowej instalacji oświetlenia/elektrycznej lub modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z montażem elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej będzie modernizacją.
  2. Sporządzenie projektu instalacji/modernizacji oświetlenia oraz montaż zaprojektowanej instalacji oświetlenia polega na następujących czynnościach:
  3. Część projektowa:
   • wykonanie projektu instalacji/modernizacji oświetlenia
   Część wykonawcza w zależności od przyjętego standardu wykonania instalacji w budynku:
   • wykonywanie i modernizacja instalacji natynkowych (montaż koryt lub tras kablowych, montaż puszek podłączeniowych, montaż/rozbudowa rozdzielnic elektrycznych, wiercenie otworów, itp.
   • wykonywanie i modernizacja instalacji podtynkowych (bruzdowanie i układanie kabli, gipsowanie dziur powstałych po bruzdowaniu, wiercenie otworów, wkuwanie puszek podłączeniowych, wykuwanie i wkuwanie rozdzielnic elektrycznych, wykonywanie przejść p. poż, itp.) ,
   • wykonywanie szachtów podłączeniowych
   • montaż i demontaż włączników oświetlenia wraz z podłączeniem instalacji.
  4. Praca będzie wykonywana na podstawie umowy - przedmiotem umowy będzie montaż instalacji; oświetleniowej/elektrycznej.
  5. Elementem dominującym będzie świadczenie usługi.
  6. Czynnością pomocniczą, niezbędną będzie zdemontowanie dotychczasowej instalacji oświetleniowej/elektrycznej.
  7. Ustalona cena będzie ceną za całą usługę bez rozbicia na poszczególne etapy.
  8. W cenę będzie wkalkulowany sprzęt, materiał i robocizna.
  9. Wartość montowanego materiału nie będzie przekraczała 50% wartości świadczenia
  10. Faktura będzie wystawiana za kompleksową usługę instalacji oświetleniowej/elektrycznej wraz z projektem.
 3. montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montaż elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczania konstrukcji nośnych.
  1. Montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/lub montaż elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji; nośnych będzie remontem.
  2. Zamocowanie na powierzchni sufitu/ścian instalacji elektrycznej lub elementów do rozpraszania światła polega na następujących czynnościach:
   • montaż źródeł światła na powierzchni ściany/sufitu - poprzez przykręcenie lub przybicie do powierzchni ściany/sufitu
   • montaż układu zasilania - poprzez przykręcenie do powierzchni ściany/sufitu
   • wykonanie instalacji natynkowej (koryta) lub podtynkowej (bruzdy)
   • podłączenie zasilania do rozdzielnicy elektrycznej
   • montaż konstrukcji do rozpraszania zainstalowanego, światła poprzez przykręcenie do powierzchni ścian/sufitu elementów z tworzyw sztucznych oraz profili aluminiowych (wiercenie otworów, przykręcane śrub). Praca będzie wykonywana na podstawie umowy - przedmiotem umowy będzie montaż instalacji oświetleniowej/elektrycznej.
  3. Elementem dominującym będzie świadczenie usługi.
  4. Czynnością pomocniczą, niezbędną będzie zdemontowanie dotychczasowej instalacji oświetleniowej/elektrycznej.
  5. Ustalona cena będzie ceną za całą usługę bez rozbicia na poszczególne etapy.
  6. W cenę będzie wkalkulowany sprzęt, materiał i robocizna.
  7. Wartość montowanego materiału nie będzie przekraczała 50% wartości świadczenia.
  8. Faktura będzie wystawiana za kompleksową usługę instalacji oświetleniowej/elektrycznej.
 4. wymiana/montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji będzie polegała na dokładnie tych samych czynnościach z puntu A i B - miejsce wykonania instancji to alejki, klatki schodowe, wiatrołapy, strefy przed wiatrołapami, klatki schodowe, piwnice itp.

Wnioskodawca w ww. piśmie z 2 listopada 2015r. wskazał także:

Usługa montażu elementów instalacji oświetlenia będzie polegała na zamontowaniu nowego punktu oświetleniowego - etapy zostały szczegółowo opisane w punkcie 4Ab.

W przypadku pytania nr 2 będzie to cała instancja oświetleniowa/elektryczna czyli montaż lamp wraz z całą instancją – opisano w punkcie 4Bb. Proces instalacji w pytaniu nr 2 będzie wymagał ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.

Świadczenie będące przedmiotem pytania nr 2 będzie w niektórych przypadkach wykonywane również poza bryłą budynku - przed budynkiem, na parkingu itp.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy do wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.) również może być zastosowana stawka preferencyjna 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – Wnioskodawca powinien stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług 8%, którą stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się jednak:

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej powyższe limity obniżoną stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W przypadku firmy Wnioskodawcy Wnioskodawca ma do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, w ramach którego wykonuje się oświetlony dom (mieszkanie). W tym stanie rzeczy wszystkie świadczenia cząstkowe, tj. wykonanie projektu, wykonanie instalacji, założenie opraw oświetleniowych (wraz z ich kosztem) jest elementem świadczenia kompleksowego polegającego na zapewnieniu oświetlenia w domu (budynku mieszalnym, mieszkaniu). Te zaś świadczenia można zaliczyć do budowy, bądź modernizacji tego budynku i zastosować stawkę 8% również do części wspólnych budynku takich jak klatki schodowe, piwnice, alejki itp. Dodatkowo wymiana elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej tzw. "punkt za punkt" oraz montaż elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej na powierzchni sufitów i ścian i/ lub montażu elementów do rozpraszania światła, mocowanych do trwale kotwiczonych na powierzchni pomieszczenia konstrukcji nośnych jest zgodna z przytoczoną poniżej definicją modernizacji budynku.

Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Modernizacja oznacza zaś unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie.

Zdaniem Wnioskodawcy do usług zawartych w pytaniu 1 oraz 2 może zastosować preferencyjną stawkę 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w kwestiach objętych pytaniem nr 2, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w oparciu o art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Należy także wskazać, że według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne.

Ustawa o podatku od towarów i usług, nie zawiera definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego.

Definicję lokalu mieszkalnego zawiera natomiast art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.). Zgodnie z nim samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Ponadto, ustawa o własności lokali w ust. 4 powołanego artykułu stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej pomieszczeniami przynależnymi.

Jednocześnie Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) określił, że lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Natomiast pomieszczeniem gospodarczym w budynku jest pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.

Zgodnie z objaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie, klatki schodowe).

Na podstawie powyższych uregulowań można stwierdzić, że piwnica, strych (o ile nie są osobnymi lokalami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej) są pomieszczeniami gospodarczymi, a tym samym nie są lokalami użytkowymi.

Zatem należy stwierdzić, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wykonywane np. w piwnicy będą opodatkowane taką samą stawką podatku VAT jak lokal mieszkalny.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

W tym miejscu należy także nadmienić, że zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008r.

W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 ustawy obejmuje:

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że od 1 stycznia 2008r. nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7 % VAT. Aktualnie zaś do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 8% VAT, natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23% VAT.

Przy czym, warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. do dostawy, budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Ponadto w przedmiotowej sprawie istotnym jest, że utrata mocy przepisu przejściowego, tj. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, z dniem 31 grudnia 2007r. spowodowała, iż do robót związanych z obiektami infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zastosowanie ma podstawowa, 23% stawka podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Świadczy m. in. usługi projektowania i montażu instalacji oświetlenia/elektrycznej wraz z dostawą urządzeń oświetleniowych (np. opraw oświetleniowych, źródeł światła, elementów zasilania, elementów sterowania), koniecznych do wykonania ww. usług. Wnioskodawca będzie wykonywał usługi wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.).

W przypadku usługi objętej pytaniem nr 2 będzie to cała instalacja oświetleniowa/elektryczna czyli montaż lamp wraz z instalacją (opisano wyżej w pkt 4Bb). Proces instalacji będzie wymagał ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. Świadczenie to w niektórych przypadkach będzie wykonywane również poza bryłą budynku – przed budynkiem, na parkingu, itp.).

Wnioskodawca ma wątpliwości czy do wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/ elektrycznej stref komunikacji w budownictwie mieszkalnym (czyli alejek, stref przed wiatrołapem, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, itp.) również może być zastosowana stawka preferencyjna 8%.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że jeżeli ww. usługa wymiany/montażu elementów instalacji oświetlenia/elektrycznej wykonywana będzie w ramach czynności, o których mowa w ww. art. 41 ust. 12 ustawy i będzie stanowiła ingerencję w instalację elektryczną i konstrukcję budynku i wykonywana będzie wewnątrz budynku mieszkalnego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 8% VAT, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Podkreślenia wymaga, że ww. stawka preferencyjna nie znajdzie zastosowania do tej części usługi, która nie będzie stanowić ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku (w instalację elektryczną), w szczególności do montażu lampy. Lampa bowiem nie jest częścią instalacji budynku, a jedynie jego wyposażeniem, co oznacza, że w tym przypadku należy zastosować stawkę podatku 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Natomiast preferencyjna stawka podatku nie będzie miała zastosowania do ww. usług wykonywanych poza bryłą budynku, gdyż usługi te podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Prawidłowość powyższego rozstrzygnięcia znajduje swoje oparcie również w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2013r., sygn. akt I FPS 7/12 gdzie Sąd stwierdził, że obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1336) i w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 224, poz. 1799) nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem.

Naczelny Sąd Administracyjny w ww. uchwale zajął również stanowisko co do możliwości podziału robót wykonywanej instalacji. Sąd ten stwierdził, że kwestię możliwości rozdzielenia należy odnosić do robót, nie zaś do możliwości funkcjonowania budynku, czy też funkcjonalnego związania infrastruktury z budynkiem. Fizycznie, jeśli chodzi o wykonywane prace, rozdzielenie takie jest możliwe i stosowane, gdyż bardzo często jeden podmiot wykonuje roboty budowlane dotyczące budynku, a inny, wyspecjalizowany, w uzgodnieniu z dysponentem sieci, wykonuje przyłącza (vide również wyroki NSA z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt I FSK 1189/11 i z dnia 27 września 2011 r. sygn. akt I FSK 1387/10).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć, że poruszona w przedmiotowym wniosku kwestia objęta pytaniem oznaczonym nr 1 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Końcowo nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.