IBPP2/4512-105/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Przedsiębiorcę stosującego do świadczonej usługi stawkę 23%
IBPP2/4512-105/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. odliczenie podatku
 3. opodatkowanie
 4. prace
 5. roboty budowlane
 6. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) oraz pismem z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Przedsiębiorcę stosującego do świadczonej usługi stawkę 23% – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Przedsiębiorcę stosującego do świadczonej usługi stawkę 23%.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) oraz pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 20 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-105/15/JJ oraz pismem z 30 kwietnia 2015r. (data wpływu 6 maja 2015r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zawarł z X umowę dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na likwidacji osadników szlamów cynkowych niespełniających norm ekologicznych terenów poprzemysłowych oraz rekultywacji terenu po usuniętych odpadach.

W celu realizacji umowy, Wnioskodawca w lipcu 2013 roku zawarł z Y (będącym czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie PKD 38 22 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych) umowę której przedmiotem jest odbiór i wykorzystanie (odzysk) przez niego odpadów niebezpiczenych (kod wg katalogu odpadów 11 02 02*, gdzie * oznacza odpad niebezpieczny) pochodzących od Wnioskodawcy. Odzysk przyjętych odpadów następuje poprzez ich wykorzystanie w procesie flotacji a następnie w piecach obrotowych. Odzysk przyjętych odpadów doprowadzi do stanu, który nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Zgodnie z umową wynagrodzenie Przedsiębiorcy jest płatne okresowo na podstawie faktury VAT. Strony umówiły się, że każdorazowo do wynagrodzenia Przedsiębiorcy doliczany będzie podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek.

Od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia Przedsiębiorca wystawia Wnioskodawcy faktury VAT naliczając podatek w wysokości 23%. Umowa obowiązuje do września 2015 r.

W piśmie z 4 lutego 2015r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem interpretacji podatkowej poza wskazanym we wniosku art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1057 t.j) jest również art. 86 ust. 1 tej ustawy.

Pismem z 29 kwietnia 2015r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

 1. Usługi odbioru i wykorzystania (odzysku) odpadów niebezpiecznych pochodzących od wnioskodawców należy zakwalifikować jako PKWiU ex 38.22.2 „Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)”.
 2. Usługi odbioru i wykorzystania (odzysku) odpadów niebezpiecznych, których dotyczy pytanie Wnioskodawcy, nie są usługami zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) objętych grupowaniem PKWiU 38.22.21.0.
 3. Zakupy usługi odbioru i wykorzystania (odzysku) odpadów niebezpiecznych, których dotyczy pytanie Wnioskodawcy związany był i jest z działalnością opodatkowaną wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy do usług odbioru i odzysku odpadów niebezpiecznych pochodzących od Wnioskodawcy powinna mieć zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%...
 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo obniżając kwotę podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Przedsiębiorcę stosującego stawkę 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 29 kwietnia 2015 r.):

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r„ z zastrzeżeniem art. 146f nin. ustawy, stawka podatku wynosi 8 %, zgodnie z art. 146a pkt 2 nin. ustawy.), z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Świadczone na rzecz wnioskodawcy usługi są wymienione w wskazanym załączniku numer 3.

W ocenie Wnioskodawcy usługi polegające na odbiorze i wykorzystaniu (odzysku) odpadów niebezpiecznych powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, bowiem mieszczą się one w zakresie usług związanych z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0) tj. pkt 151 załącznika numer 3.

Należy dodać, że z uwagi na specyfikę podatku od towarów i usług, zainteresowanym w otrzymaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego może być podatnik tego podatku, zarówno w zakresie jego podatku należnego, jak i podatku naliczonego. W przypadku podatku VAT, wystąpienie zobowiązania podatkowego lub zwrotu podatku wynika z podstawowego założenia konstrukcyjnego podatku od towarów i usług, jakie stanowi związanie opodatkowania z odliczeniem podatku. Jego mechanizm oparty jest na istnieniu w okresie rozliczeniowym trzech wielkości podatku obrotowego: podatku należnego zawartego w fakturach stwierdzających sprzedaż (świadczenie usług), podatku naliczonego wynikającego z faktur stwierdzających nabycie towarów lub usług, oraz podatku do zapłacenia - kiedy to występuje zobowiązanie podatkowe, albo też podatku do zwrotu, kiedy to podatek należny jest niższy od naliczonego (R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2000, str. 450). W ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu status zainteresowanego albowiem prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT bądź zwolnienia od podatku dotyczy prawnopodatkowej sytuacji Wnioskodawcy. Skorzystanie przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie miało wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego. W jednym ze swych orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, co należało podzielić, że podatnikowi VAT z mocy ustawy przysługuje uprawnienie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - co ma niewątpliwie wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego - a zatem ma on prawo do zadawania pytań dotyczących jego podatku naliczonego. Otrzymaną w tym zakresie informację podatnik może następnie wykorzystywać dokonując rozliczenia podatku, jak również może powoływać się na nią w kontaktach z kontrahentami, dla których może ona mieć walor informacyjny. Sam fakt, że kontrahenci Wnioskodawcy nie są treścią takiej interpretacji związani nie może świadczyć o tym, że skarżąca może być przez organ podatkowy traktowana jako nie mająca statusu zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 1 O.p. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. I FSK 1572/12, dostępny w bazie internetowej CBOS, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2014 r. I FSK 1204/2013). Oznacza to, że Wnioskodawca jako usługobiorca ma uzasadniony interes prawny w otrzymaniu interpretacji indywidualnej, gdyż ma to wpływ na jego prawa i obowiązki podatkowe, np. prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej dotyczącej pytania 2 odnoszącego się do zaistniałego stanu faktycznego jest następujące.

W ocenie wnioskodawcy postąpił on prawidłowo obniżając kwotę podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Przedsiębiorcę stosującego stawkę 23% zamiast stawki 8%. Bez względu na zastosowaną przez Przedsiębiorcę (jako sprzedawcę) zawyżoną stawkę podatku, Wnioskodawca jako nabywca i tak ma prawo do odliczenia VAT w kwocie wykazanej na fakturze (pod warunkiem, że zakup związany był z działalnością opodatkowaną).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z kolei art. 88 ustawy, określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

 1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności.

Należy podkreślić, że jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu inną niż przyjęta przez sprzedawcę stawką podatku od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zawarł z X umowę dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na likwidacji osadników szlamów cynkowych niespełniających norm ekologicznych terenów poprzemysłowych oraz rekultywacji terenu po usuniętych odpadach.

W celu realizacji umowy, Wnioskodawca w lipcu 2013 roku zawarł z Przedsiębiorcą (będącym czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie PKD 38 22 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych) umowę której przedmiotem jest odbiór i wykorzystanie (odzysk) przez niego odpadów niebezpiecznych (kod wg katalogu odpadów 11 02 02*, gdzie * oznacza odpad niebezpieczny) pochodzących od Wnioskodawcy. Odzysk przyjętych odpadów następuje poprzez ich wykorzystanie w procesie flotacji a następnie w piecach obrotowych. Odzysk przyjętych odpadów doprowadzi do stanu, który nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Zgodnie z umową wynagrodzenie Przedsiębiorcy jest płatne okresowo na podstawie faktury VAT. Strony umówiły się, że każdorazowo do wynagrodzenia Przedsiębiorcy doliczany będzie podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek.

Rozstrzygnięcie, będącej przedmiotem zapytania, kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenia wskazanych usług odbioru i odzysku odpadów niebezpiecznych, z uwagi na wskazane wcześniej przepisy, wymaga uprzedniej ich identyfikacji, w celu ustalenia czy usługi te podlegają opodatkowaniu pozytywną stawką podatku (inaczej mówiąc koniecznym jest wykluczenie faktu, iż usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT lub w ogóle nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem).

W art. 5a ustawy postanowiono, iż towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w myśl art. 146a ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W poz. 151 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% wymieniono: ex 38.22.2 usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0).

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że świadczone usługi odbioru i wykorzystania (odzysku) odpadów niebezpiecznych pochodzących od wnioskodawców należy zakwalifikować jako PKWiU ex 38.22.2 „Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)”.

Usługi odbioru i wykorzystania (odzysku) odpadów niebezpiecznych, których dotyczy pytanie Wnioskodawcy, nie są usługami zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) objętych grupowaniem PKWiU 38.22.21.0.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy ww. usługi w zakresie odbioru i wykorzystania (odzysku) odpadów niebezpiecznych, zostały prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 38.22.2 „Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)”, to są one opodatkowane pozytywną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 151 załącznika nr 3 do ustawy.

W takiej sytuacji, ze względu na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi, wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktur nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony inny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są na wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie, w związku z powyższym przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, natomiast nie wywołuje skutków prawnych dla usługodawcy (w niniejszej sprawie „Przedsiębiorcy”) opisanej we wniosku transakcji.

Należy jednocześnie podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto należy zauważyć, że zmiana któregokolwiek elementu stanu faktycznego (w szczególności innego niż wskazane przez Wnioskodawcę, zaklasyfikowania wg PKWiU świadczonych usług) powoduje utratę ważności niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.