IBPP2/443-874/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę okolicznościach, na przyszłość może stosować stawkę podatku VAT 8% na usługi związane z konserwacją, czyszczeniem, naprawą, serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym?
IBPP2/443-874/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. dostawa
 3. montaż
 4. roboty
 5. stawki podatku
 6. usługi budowlane
 7. usługi konserwacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 8 września 2014r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 15 grudnia 2014r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z konserwacją, czyszczeniem, naprawą, serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budownictwie objętym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z konserwacją, czyszczeniem, naprawą, serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budownictwie objętym programem mieszkaniowym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 15 grudnia 2014r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 27 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-874/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, instalowania, przeglądu, serwisu i konserwacji kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, służących do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody.

Usługi wykonywane są w dużej części w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym przywołanym w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, a więc sklasyfikowanych w PKOB 111, 112 i 113.

Usługi w zakresie konserwacji i czyszczenia kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych polegają na wymianie uszczelnień niektórych zużytych części, czyszczeniu filtrów, palników, wymienników. Mają one na celu utrzymanie sprawności technicznej tychże urządzeń, stanowiących część instalacji grzewczych, cieplnych i gazowych związanych z budynkami mieszkalnymi.

Naprawy serwisowe kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych wiążą się z regulacją, wymianą niesprawnych elementów w wymienionych urządzeniach stanowiących nieodzowną część instalacji grzewczych, cieplnych i gazowych związanych z budynkami mieszkalnymi.

Wnioskodawca ze swoimi klientami zawiera umowę cywilnoprawną na wykonanie usługi. Składowe usługi to: transport, materiał, robocizna, sprzęt.

Wobec tego Wnioskodawca uważa, że usługi te są związane z budownictwem i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w art. 146 ust. 2 i ust. 3 oraz że na te usługi można stosować stawkę podatku VAT 8%, zgodnie z art. 146 ust. 1 – i Wnioskodawca chce tak robić.

Wnioskodawca nadmienia, że do tej pory na usługi związane z serwisem i konserwacją kotłów gazowych Wnioskodawca stosował stawkę VAT 23% ze względu na brak jednoznacznej interpretacji przepisów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że spółka cywilna jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi w zakresie instalacji wodociągowych, gazowych, grzewczych, instalowania, przeglądu, serwisu i konserwacji kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych służących do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody.

Cena za usługi konserwacji, czyszczenia i naprawy serwisowe kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych obejmuje wartość materiałów, transportu, sprzętu i robocizny potrzebnych do wykonania ww. usług.

Wymienione usługi są wykonywane w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym przywołanym w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

Usługi konserwacji, czyszczenia i naprawy serwisowe kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych mają na celu utrzymanie sprawności technicznej tychże elementów instalacji grzewczych, cieplnych i gazowych związanych z budynkami mieszkalnymi. Wnioskodawca nie ma tutaj na myśli remontu instalacji, tylko utrzymanie jej bieżącej sprawności technicznej.

Wartość użytych towarów bez podatku wchodzącego w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę okolicznościach, na przyszłość może stosować stawkę podatku VAT 8% na usługi związane z konserwacją, czyszczeniem, naprawą, serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że na usługi związane z konserwacją, czyszczeniem, naprawą i serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych związanych z instalacjami w budynkach mieszkalnych może stosować stawkę VAT 8%, a nie tak jak do tej pory 23%. Wnioskodawca opiera się na własnej interpretacji art. 41 ust. 12 oraz art. 146 ust. 1, 2 i 3.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że na usługi związane z konserwacja, czyszczeniem, naprawą i serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych jako związanych z instalacjami w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym może stosować stawkę VAT 8% Wnioskodawca opiera się na własnej interpretacji art. 41 ust. 12 oraz art. 146 ust. 1, 2 i 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

1.towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

2.robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

3.robót konserwacyjnych dotyczących:

 1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

-w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

W myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7).

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 8 ww. ustawy, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei w znaczeniu słownikowym (http://sjp.pwn.pl) „remont” oznacza doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności.

Zgodnie z powołaną wyżej definicją zawartą w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. W tym miejscu wskazać należy, iż ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za roboty konserwacyjne bądź budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wykonanie np. usługi konserwacji, czyszczenia i naprawy serwisowej kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, wówczas nie można z niej (z tej usługi) wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, instalowania, przeglądu, serwisu i konserwacji kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, służących do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody.

Usługi wykonywane są w dużej części w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym przywołanym w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, a więc sklasyfikowanych w PKOB 111, 112 i 113.

Usługi w zakresie konserwacji i czyszczenia kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych polegają na wymianie uszczelnień niektórych zużytych części, czyszczeniu filtrów, palników, wymienników. Mają one na celu utrzymanie sprawności technicznej tychże urządzeń, stanowiących część instalacji grzewczych, cieplnych i gazowych związanych z budynkami mieszkalnymi.

Naprawy serwisowe kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych wiążą się z regulacją, wymianą niesprawnych elementów w wymienionych urządzeniach stanowiących nieodzowną część instalacji grzewczych, cieplnych i gazowych związanych z budynkami mieszkalnymi.

Wnioskodawca ze swoimi klientami zawiera umowę cywilnoprawną na wykonanie usługi. Składowe usługi to: transport, materiał, robocizna, sprzęt.

Spółka cywilna jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi w zakresie instalacji wodociągowych, gazowych, grzewczych, instalowania, przeglądu, serwisu i konserwacji kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych służących do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody.

Cena za usługi konserwacji, czyszczenia i naprawy serwisowe kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych obejmuje wartość materiałów, transportu, sprzętu i robocizny potrzebnych do wykonania ww. usług.

Wymienione usługi są wykonywane w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym przywołanym w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

Usługi konserwacji, czyszczenia i naprawy serwisowe kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych mają na celu utrzymanie sprawności technicznej tychże elementów instalacji grzewczych, cieplnych i gazowych związanych z budynkami mieszkalnymi. Wnioskodawca nie ma tutaj na myśli remontu instalacji, tylko utrzymanie jej bieżącej sprawności technicznej.

Wartość użytych towarów bez podatku wchodzącego w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości stawki podatku VAT jaką należy zastosować dla usług związanych z konserwacją, czyszczeniem, naprawą, serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT bądź § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć robót konserwacyjnych lub dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, czy przebudowy obiektów budowlanych lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z powyższych przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Odnosząc przedstawiony we wniosku opis sprawy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy wskazane we wniosku usługi świadczone przez Wnioskodawcę, związane z konserwacją, czyszczeniem, naprawą i serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, mające na celu, jak wskazał Wnioskodawca, utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż remont i dotyczą one obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wówczas podlegają opodatkowaniu stawką podatku 8% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dla usług związanych z konserwacją, czyszczeniem, naprawą i serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych jako związanych z instalacjami w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym można stosować stawkę VAT 8%, jest prawidłowe.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niniejsza interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług rozstrzyga jedynie w kwestii stawki podatku VAT dla usług związanych z konserwacją, czyszczeniem, naprawą i serwisem kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, natomiast nie rozstrzyga jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą, bowiem nie zadano w tej kwestii pytania i nie przedstawiono własnego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.