IBPP2/443-807/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.
IBPP2/443-807/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. jednostka
 2. komputery
 3. oświata
 4. powiat
 5. stawki podatku
 6. szkoły
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 5 listopada 2014r. (data wpływu 6 listopada 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 października 2014 r. znak: IBPP2/443-807/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi aktywną działalność związaną z dystrybucją sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych. Jako że prawie wszystkie zamówienia odbywają się w formie przetargów Wnioskodawca chce zapytać o art. 83 ust. 1 pkt 26.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przedmiot dostawy będzie towarem wymienionym w załączniku Nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług tj.:

 • jednostki centralne komputerów,
 • serwery
 • monitory
 • zestawy komputerowe stacjonarne
 • drukarki
 • skanery
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (switche sieciowe, routery i modemy).

Dostawa będzie przeznaczona dla placówek oświatowych. Wynikać to będzie z umowy pomiędzy zamawiającym (Urzędem Gminy, Starostwem, Urzędem Miasta) a wykonawcą, w której jednoznacznie jest wskazany odbiorca sprzętu, tj. placówka oświatowa.

Na pytanie tut. organu: „Czy Wnioskodawca posiada/będzie posiadał stosowne zamówienie dla dostawy sprzętu komputerowego, potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową (zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT)...” Wnioskodawca wskazał, że „Tak, będzie posiadał takie zamówienie”.

Na pytanie tut. organu: „Czy Wnioskodawca przekaże kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14 ustawy o VAT, do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 83 ust. 15 ustawy o VAT)...” Wnioskodawca wskazał, że „Tak, kopia dokumentów zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych można zastosować stawkę 0% VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, gdy dana placówka oświatowa nie jest bezpośrednim płatnikiem tylko dostawa jest dokonywana za pośrednictwem jednostki nadzorującej (jednostki samorządu terytorialnego)...
 2. Czy zamawiający może żądać w specyfikacji by faktura była wystawiona ze stawką 0% VAT...
 3. Czy faktura może być wystawiona na odbiorcę tzn. jednostkę samorządu terytorialnego ze stawką 0%, gdy rzeczywistym odbiorcą jest placówka oświatowa...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie w piśmie z 5 listopada 2014r.):

Odnośnie pytań nr 1 i nr 3 Wnioskodawca uważa, że takie postępowanie (tj. zastosowanie 0% stawki podatku VAT) jest prawidłowe, to znaczy, że gdy płatnikiem jest organ nadzorujący placówkę oświatową, a odbiorcą jednostka oświatowa, płatnik (gmina) może zastosować 0% VAT, gdyż podobne zapytanie zostało skierowane do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP2/443-1667/11/12-S/AP, gdzie według oceny Wnioskodawcy, jednoznacznie stwierdzona została poprawność takiego działania. Dodatkowo, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2012r. (sygn. akt I SA/Gd/311/12), Sąd zwrócił uwagę, że stawka 0% VAT ma zastosowanie do dostaw sprzętu komputerowego, nie do placówek oświaty, a dla placówek oświaty. Istotą jest, aby sprzęt był przeznaczony dla placówki. Wyrok ten jest prawomocny.

Odnośnie pytania nr 2 Wnioskodawca uważa, że jeśli zostaną spełnione wymogi formalne, tj. towar, którego dotyczy zamówienie mieści się w katalogu z załącznika Nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. to zamawiający może wymagać zastosowania 0% VAT dla tych towarów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli żądanie przez zamawiającego wystawienia faktury z 0% VAT jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Możliwość zastosowania stawki obniżonej dla określonych czynności i w określonych okolicznościach przewiduje m.in. art. 83 ustawy o VAT.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

–przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

 1. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 2. drukarki;
 3. skanery;
 4. urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Z powyższych przepisów wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych lub dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawka podatku VAT w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączeniu nr 8 do ustawy.

Z analizy ww. uregulowań wynika, że ustawodawca objął preferencyjną stawką podatku VAT – 0% dostawę konkretnego sprzętu komputerowego. Jednakże nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Ustawodawca na potrzeby tego przepisu, w art. 43 ust. 9 ustawy, wymienia zamknięty katalog placówek oświatowych. Ponadto preferencyjną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego. W tym celu art. 83 ust. 13 ustawy odsyła do załącznika nr 8 do ustawy, w którym literalnie wymienione są m.in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy, wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi aktywną działalność związaną z dystrybucja sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych. Przedmiot dostawy będzie towarem wymienionym w załączniku Nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług tj.:

 • jednostki centralne komputerów,
 • serwery
 • monitory
 • zestawy komputerowe stacjonarne
 • drukarki
 • skanery
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (switche sieciowe, routery i modemy).

Dostawa będzie przeznaczona dla placówek oświatowych. Wynikać to będzie z umowy pomiędzy zamawiającym (Urzędem Gminy, Starostwem, Urzędem Miasta) a wykonawcą, w której jednoznacznie jest wskazany odbiorca sprzętu, tj. placówka oświatowa.

Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie dla dostawy sprzętu komputerowego, potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową (zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT)...

Wnioskodawca przekaże kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14 ustawy o VAT, do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 83 ust. 15 ustawy o VAT)...”

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że na gruncie obowiązujących obecnie przepisów, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę na rzecz zamawiającego (Urząd Gminy, Starostwo, Urząd Miasta) będą urządzenia mieszczące się w grupie towarów objętych załącznikiem nr 8 do ustawy, wówczas przy ich dostawie znajdzie zastosowanie preferencyjna 0% stawka podatku VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy w związku z załącznikiem nr 8 do ustawy, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i ust. 15 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie, zauważyć należy przede wszystkim, iż jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% - stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Tym samym Wnioskodawca prawidłowo zastosuje przy dostawach sprzętu komputerowego (wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT) dla placówek oświatowych, gdy dana placówka nie jest bezpośrednim płatnikiem tylko dostawa jest dokonywana za pośrednictwem jednostki nadzorującej (jednostki samorządu terytorialnego), stawkę podatku w wysokości 0%.

Faktura na zakup ww. sprzętu komputerowego może być wystawiona na odbiorcę tzn. jednostkę samorządu terytorialnego ze stawką 0%, gdy rzeczywistym odbiorcą jest placówka oświatowa.

Tym samym żądanie zamawiającego, by w specyfikacji faktura wystawiona była ze stawką 0%, jest prawidłowe.

W świetle powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.