IBPP2/443-737/14/AB | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 3 poz. 129-134 ustawy o VAT.
IBPP2/443-737/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. sprzęt pożarniczy
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 10 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 3 poz. 129-134 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 3 poz. 129-134 ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 października 2014 r. znak: IBPP2/443-737/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Oddział oraz podlegle mu biura prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 3 poz. 129-134 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

W przypadku dokonania sprzedaży umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego na terenie kraju na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jednak z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, właściwe jest zastosowanie stawki VAT 8%...

Nabywcą towaru jest jednostka samorządu terytorialnego np. Urząd Gminy, Miasta czy Starostwo Powiatowe. W/w jednostka składa zamówienie na towar, który przeznaczony jest dla jednostki ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 81 poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 29 (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a koszty wyposażenia i utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej ponosi gmina. Sprzedany towar pomimo tego, że zostaje sfinansowany z budżetu gminy, przeznaczony jest dla jednostki ochrony przeciwpożarowej i przez nią też będzie użytkowany oraz służy celom ochrony przeciwpożarowej. Czy taka dostawa winna być opodatkowana stawką VAT 8%...

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 8% w przypadku sprzedaży towarów na terenie kraju wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zastosowanie do w/w dostaw obniżonej stawki podatku VAT - 8% Wnioskodawca uważa za zasadne, gdyż nabycie dotyczy:

 1. towarów będących przedmiotem dostawy, wymienionych w pozycji 129-134 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT,
 2. dostawy dokonanej na terytorium kraju dla jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 3. towarów będących przedmiotem dostawy, które są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Bez wpływu na prawo stosowania stawki VAT 8%, pozostaje przez kogo są kupowane towary przeciwpożarowe, istotne jest aby towary zakupione były dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż w przyszłości możemy zastosować dla dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 3 poz. 129-134 do Ustawy o VAT, nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stawkę podatku w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać należy, że w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono enumeratywnie towary, których sprzedaż korzysta z obniżonej stawki podatku VAT 8%.

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
 • zakładowa straż pożarna,
 • zakładowa służba ratownicza,
 • gminna zawodowa straż pożarna,
 • powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 • terenowa służba ratownicza,
 • ochotnicza straż pożarna,
 • związek ochotniczych straży pożarnych,
 • inne jednostki ratownicze.

W myśl art. 29 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

 • budżetu państwa;
 • budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
 • środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto zgodnie z art. 32. ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

Z analizowanych przepisów wynika, że warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki jest to, by towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy przeznaczone były dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na określony w tym przepisie cel. Z mocy art. 29 ustawy o ochronie przeciwpożarowej gmina jest zobowiązana do ponoszenia kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, a zatem sprzedaż ww. towarów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem przeznaczenia tych towarów na rzecz określonej jednostki ochrony przeciwpożarowej spełnia warunek dostawy dla jednostek ochrony przeciwpożarowej określony w art. 41 ust. 10 ustawy o VAT do zastosowania stawki VAT 8%.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 3 poz. 129-134 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nabywcą towaru jest jednostka samorządu terytorialnego np. Urząd Gminy, Miasta czy Starostwo Powiatowe. W/w jednostka składa zamówienie na towar, który przeznaczony jest dla jednostki ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej. Sprzedany towar pomimo tego, że zostaje sfinansowany z budżetu gminy, przeznaczony jest dla jednostki ochrony przeciwpożarowej i przez nią też będzie użytkowany oraz służy celom ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że wykładni art. 41 ust. 2 i ust. 10 ustawy o VAT nie można dokonywać z pominięciem przepisów art. 29 pkt 2 i art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Z pierwszego, ze wskazanych przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wynika, że koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast art. 32 ust. 2 stanowi, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Skoro zatem na gminę (czy też inną jednostkę samorządu terytorialnego tworzącą jednostkę ochrony przeciwpożarowej) został nałożony ustawowy obowiązek finansowania kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, jak również kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, a sama gmina (czy też inna jednostka samorządu terytorialnego) nie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, to mimo, że formalnym nabywcą sprzętu przeciwpożarowego jest gmina lub powiat, faktycznie dostawa tego sprzętu następuje na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione warunki, określone przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy o VAT w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, bowiem w przedmiotowej sprawie nastąpi dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ww. ustawy o VAT na rzecz jednostek samorządu terytorialnego np. Urzędów Gminy, Miasta czy Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzęt pożarniczy
IBPP3/443-597/12/AŚ | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ITPP1/443-1459/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-737/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.