IBPP2/443-655/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług betoniarskich
IBPP2/443-655/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. budownictwo społeczne
 3. roboty budowlane
 4. roboty ziemne
 5. stawki podatku
 6. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2014r. (data wpływu 7 lipca 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług betoniarskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług betoniarskich.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług betoniarskich opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 251, poz. 1885) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), między innymi numerami PKD 2007:

 1. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 2. PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 3. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
 4. PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 5. PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 6. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 7. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 8. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
 9. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 10. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 11. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 12. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 13. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wnioskodawca zawiera z klientami - osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (ułomne osoby prawne) - umowy o roboty budowlane i roboty budowlano-montażowe. Objęte umowami roboty budowlane i roboty budowlano-montażowe wykonywane są z użyciem produkowanego przez wnioskodawcę betonu towarowego. Roboty budowlane i budowlano-montażowe polegają na wykonywaniu prac betoniarskich części konstrukcyjnych budynków z użyciem własnej masy betonowej. Całość prac betoniarskich wykonywana jest przez pracowników wnioskodawcy, odpowiednio przeszkolonych i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do samodzielnego wykonania wskazanych prac konstrukcyjnych polegających na umieszczeniu wytworzonej i dostarczonej przez wnioskodawcę masy betonowej w przygotowanych uprzednio szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach etc. Dostarczenie przez wnioskodawcę masy betonowej na plac budowy - miejsce wskazane przez zamawiającego - oraz umieszczenie tej masy we wskazanym elemencie konstrukcyjnym budynku - element wskazany przez zamawiającego - odbywa się w całości przy wykorzystaniu sprzętu i pracowników wnioskodawcy.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego do prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w dniu 22 czerwca 2005r wystąpił on do Naczelnika Urzędu Skarbowego o interpretację indywidualną dotyczącą zasad naliczania i rozliczania podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2005r znak. US.X Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy przedstawione w jego wniosku za prawidłowe. W myśl tego stanowiska wnioskodawca dokonując w ramach umowy cywilnoprawnej sprzedaży usług budowlanych dla osób fizycznych, które to roboty budowlano-remontowe wykonywane są w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego (definiowanych w art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług) lub infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, oznaczonych w PKOB numerami 111, 112, ex 113, i w ramach, których to robót wykorzystuje on wyprodukowany przez siebie materiał budowlany (beton), to w odniesieniu do całości tak świadczonych usług budowlanych mógł on stosować stawkę 7% VAT dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300m2 (vide art. 41 pkt 12, 12a i 12b w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)). Możliwość stosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT została potwierdzona w postanowieniu z dnia 27 marca 2012r. znak ZZZ, w której organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy przedstawione w jego wniosku o interpretację indywidualną za prawidłowe. W myśl tego stanowiska, wnioskodawca wykonując roboty betoniarskie, do których używa wyprodukowanej przez siebie masy betonowej, gdy czynności te sklasyfikowane zostały w grupowaniu PKWiU 43.99.40.0, może stosować 8% stawkę VAT, jeżeli wykonanie prac betoniarskich ma miejsce w obiekcie zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Równocześnie, sama sprzedaż masy betonowej sklasyfikowana jest w grupowaniu 23.63 i zdaniem wnioskodawcy podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wnioskodawca, wykonujący usługi betoniarskie w budynkach objętych symbolami PKOB: 111. 112. i ex 113 - jeżeli usługi te są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowalnych lub ich części, zaś obiekty, w których wykonuje się usługi zaliczane są do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12, 12a, 12b, 12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) - wykorzystując wyprodukowane przez siebie materiały budowlane (beton), może stosować do w/w usług budowlanych obniżoną 8% stawkę podatku VAT...
 2. Czy wnioskodawca, realizujący umowy o usługi betoniarskie na rzecz klientów; osób fizycznych, osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych (jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej), jeżeli roboty betoniarskie są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12, 12a, 12b, 12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). wykorzystując wyprodukowane przez siebie materiały budowlane (beton), może w stosunku do każdego z w/w podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, ułomnych osób prawnych) stosować obniżona 8% stawkę podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podstawa prawna stanowiska Wnioskodawcy.

W słowniku pojęć zamieszczonym w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz. U. 2004, Nr 54. poz. 535 ze zm.) zawarto definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego. Przez obiekty te rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11. Pod pojęciem „obiekt budownictwa mieszkaniowego”, zgodnie z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 Budynki zbiorowego zamieszkania wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy realizowana inwestycja ma związek zarówno z budynkami mieszkalnymi, jak i obiektami przemysłowymi (użytkowymi), na podstawie posiadanych dokumentów projektowych, należy wyodrębnić część związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz budynkami przemysłowymi (użytkowymi) i opodatkować zrealizowaną inwestycję zgodnie z obowiązującymi dla tych obiektów stawkami, tj. 8% dla budynków mieszkalnych i infrastruktury towarzyszącej związanej z budownictwem mieszkaniowym i 23% dla pozostałej części.

Po dniu 31 grudnia 2007 r. zgodnie z przyjętą nowelizacją cytowanej wyżej ustawy 7% stawkę VAT stosowano do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo to rozumiano obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Nadto, definicją budownictwa społecznego nie zostały objęte domy jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekraczała 300 m2 oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekraczała 150 m2.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. w związku z zakończeniem okresu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) prawodawca wprowadził nowe zasady stosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 7% w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych. Z tym dniem weszły w życie znowelizowane przepisy art. 41 ust. 12, 12a, 12b, 12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przepisach tych zawarto dyrektywę stosowania obniżonej stawki 7% do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Z dniem 1 grudnia 2008r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, którego przepis § 6 ust. 2 pkt 1 regulował materię stosowania obniżonej 7% stawki podatku do robót budowlanych, i nadal odpowiadał on treści obowiązującego wcześniej przepisu § 5 ust. la pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. po raz kolejny zmianie uległy zasady stosowania obniżonej 7% stawki podatku od towarów i usług przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), do kategorii obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym zalicza się:

 1. budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej: PKOB) w dziale 11 lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych - przepis odwołuje się do pojęcia obiektów budownictwa mieszkalnego, które to pojęcie w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT jest zdefiniowane w wyżej opisany sposób;
 2. lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12;
 3. obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi w zakresie zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Jednakże z budownictwa społecznego, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wyłączone zostały budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Zatem w przypadku usług związanych z jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi albo lokalami mieszkalnymi, budynki te są objęte budownictwem społecznym o ile powierzchnia użytkowa takiego budynku lub lokalu nie przekracza odpowiednio 300 m2 dla budynku oraz 150 m2 dla lokalu mieszkalnego. Jeżeli limity te zostaną przekroczone, to według przepisu art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) 8% stawka ma zastosowanie tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa społecznego. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu ustawy przy opodatkowaniu jednej usługi podatnik jest zobowiązany do proporcjonalnego rozbicia podstawy opodatkowania. Podział trzeba przeprowadzić proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa społecznego w powierzchni ogólnej budynku. A więc np.: jeśli podatnik wykonuje usługi w budynku jednorodzinnym o powierzchni 400 m2, 8% stawka podatku ma zastosowanie do 75% wynagrodzenia netto stanowiącego podstawę opodatkowania – bowiem limit 300m2 stanowi 75% ogólnej powierzchni użytkowej budynku. Pozostałe 25% podstawy opodatkowania (najczęściej wynagrodzenia netto) winno być objęte stawką 23%.

W/w zasady mają zastosowanie do każdego rodzaju podmiotu (klienta), niezależnie od tego, czy umowa o roboty betoniarskie realizowana jest na rzecz osoby fizycznej, osoby prawej, czy też ułomnej osoby prawnej (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).

W opisanym wyżej stanie prawnym, na podstawie art. 41 ust. 12, 12a, 12b ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wnioskodawca wykorzystując wyprodukowane przez siebie materiały budowlane (beton), od dnia 01.01.2011r. stosował do świadczonych usług budowlanych obniżoną 8% stawkę podatku VAT.

Podstawa faktyczna stanowiska Wnioskodawcy.

Wnioskodawca:

 1. w ramach umów cywilnoprawnych dokonywał sprzedaży usług budowlanych (roboty betoniarskie) dla osób fizycznych, osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych (jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Roboty betoniarskie wykonywane były przy użyciu wyprodukowanej przez wnioskodawcę masy betonowej. Cena usługi zawierała koszt materiałów zużytych do wykonania usługi, koszty dostarczenia masy betonowej na miejsce wprawienia oraz koszty robocizny (wprawienie). Czynności te sklasyfikowane były pierwotnie w grupowaniu PKWiU 43.99.40.0. a obecnie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45 roboty budowlane.
 2. usługi wykonywane były w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11, tzn.: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania. Budynki te oznaczone jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania (vide budownictwa społecznego, budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).
 3. na podstawie art. 41 ust. 12, 12a, 12b ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wnioskodawca wykorzystując wyprodukowane przez siebie materiały budowlane (beton), miał prawo do stosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT,
 4. obniżona 8% stawka podatku VAT stosowana była dla każdego rodzaju podmiotu: osoby fizycznej, osoby prawnej, ułomnej osoby prawnej (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) niezależnie, czy budynek mieszkalny budowany był na własne potrzeby klienta, na sprzedaż, czy w systemie spółdzielczym lub deweloperskim, o ile spełnione zostały w/w kryteria z PKOB, PKWiU oraz art. 41 ust 12. 12a. 12b. 12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

W zakresie oświadczenia z punktu J wniosku o interpretację Wnioskodawca uprzejmie informuje, że aktualnie (tj. na dzień złożenia wniosku o interpretację) w odniesieniu do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie kontrolne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy o VAT - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ww. ustawy o VAT).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Należy zauważyć, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie remontu i budowy, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2) przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” - według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast montaż - według powyższego słownika to „składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.”. W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Przebudowa” zaś to zgodnie z ww. słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „roboty budowlane” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „robota” oznacza „zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś”.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8 % stawki podatku.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług betoniarskich opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 251, poz. 1885) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), między innymi numerami PKD 2007:

  1. PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
  2. PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
  3. PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
  4. PKD 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
  5. PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
  6. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  7. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
  8. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
  9. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  10. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  11. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
  12. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  13. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zawiera z klientami - osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (ułomne osoby prawne) - umowy o roboty budowlane i roboty budowlano-montażowe. Objęte umowami roboty budowlane i roboty budowlano-montażowe wykonywane są z użyciem produkowanego przez wnioskodawcę betonu towarowego. Roboty budowlane i budowlano-montażowe polegają na wykonywaniu prac betoniarskich części konstrukcyjnych budynków z użyciem własnej masy betonowej. Całość prac betoniarskich wykonywana jest przez pracowników wnioskodawcy, odpowiednio przeszkolonych i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do samodzielnego wykonania wskazanych prac konstrukcyjnych polegających na umieszczeniu wytworzonej i dostarczonej przez wnioskodawcę masy betonowej w przygotowanych uprzednio szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach etc. Dostarczenie przez wnioskodawcę masy betonowej na plac budowy - miejsce wskazane przez zamawiającego - oraz umieszczenie tej masy we wskazanym elemencie konstrukcyjnym budynku - element wskazany przez zamawiającego - odbywa się w całości przy wykorzystaniu sprzętu i pracowników wnioskodawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy związane są z określeniem czy Wnioskodawca wykonując usługi betoniarskie w budynkach objętych symbolami PKOB: 111, 112 i ex 113 - jeżeli usługi te są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowalnych lub ich części, zaś obiekty, w których wykonuje się usługi zaliczane są do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12, 12a, 12b, 12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) - wykorzystując wyprodukowane przez siebie materiały budowlane (beton), może stosować do tych usług budowlanych obniżoną 8% stawkę podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości, czy realizując umowy o usługi betoniarskie na rzecz klientów; osób fizycznych, osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych (jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), jeżeli roboty betoniarskie są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowalnych lub ich części, w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12, 12a, 12b, 12c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), wykorzystując wyprodukowane przez siebie materiały budowlane (beton), może w stosunku do każdego z tych podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, ułomnych osób prawnych) stosować obniżona 8% stawkę podatku VAT.

Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Ponadto podkreślić należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazuje, że zawiera umowy z klientami – osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – umowy o roboty budowlane i budowlano-montażowe. Objęte umowami roboty wykonywane są przy użyciu własnej masy betonowej i polegają na wykonywaniu prac betoniarskich części konstrukcyjnych budynków. Całość prac betoniarskich wykonywana jest przez pracowników Wnioskodawcy, odpowiednio przeszkolonych i posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do samodzielnego wykonania wskazanych prac konstrukcyjnych polegających na umieszczeniu wytworzonej i dostarczonej przez wnioskodawcę masy betonowej w przygotowanych uprzednio szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach etc. Dostarczenie przez Wnioskodawcę masy betonowej na plac budowy - miejsce wskazane przez zamawiającego - oraz umieszczenie tej masy we wskazanym elemencie konstrukcyjnym budynku - element wskazany przez zamawiającego - odbywa się w całości przy wykorzystaniu sprzętu i pracowników wnioskodawcy. Usługa świadczona jest w związku z budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy art. 41 ust. 12, 12a, 12b, 12c ustawy o VAT tj. budynków mieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy roboty budowlane – usługi betoniarskie, które wykonuje w ramach budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części. Roboty są wykonywane w obiektach budowlanych, które są zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powołany stan prawny oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca zawiera umowy o roboty budowlane i budowlano-montażowe, w ramach których wykonuje czynności, polegające na wyprodukowaniu masy betonowej, umieszczeniu wytworzonej i dostarczonej przez Wnioskodawcę masy betonowej w przygotowanych uprzednio szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach, tj. umieszczeniu tej masy we wskazanym elemencie konstrukcyjnym budynku, a ww. czynności wykonane są w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a-12c cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, dla czynności tej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Należy jednakże mieć na względzie, że w przypadku budownictwa nie objętego społecznym programem mieszkaniowym (tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2), preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się, zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Natomiast w pozostałej części, nie objętej stawką preferencyjną, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, czy czynności te wykonywane są dla klientów: osób fizycznych, osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych (jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), bowiem zastosowanie stawki obniżonej nie jest uzależnione od podmiotu nabywającego usługę. Istotnym jest, aby roboty te były związane z obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i wykonywane w ramach czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie zauważyć, że do czynności o których mowa we wniosku, nie należy odwoływać się do klasyfikacji statystycznych, gdyż dla tych czynności ani przepisy ustawy o VAT, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, nie powołują symboli statystycznych.

Zatem wskazanie przez Wnioskodawcę symbolu PKWiU dla opisanych we wniosku czynności jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnego zaklasyfikowania budynków do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a-12c ustawy o VAT, oraz gdyby wykonywanych czynności nie można było zaliczyć do czynności określonych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.