IBPP2/443-612/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie 5% stawki podatku VAT dla gotowych posiłków i dań na wynos (wymienionych we wniosku) sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1
IBPP2/443-612/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. posiłki
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 czerwca 2014r. (data wpływu 24 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 25 września 2014r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla gotowych posiłków i dań na wynos (wymienionych we wniosku) sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla gotowych posiłków i dań na wynos (wymienionych we wniosku) sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 25 września 2014r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 września 2014r. znak: IBPP2/443-612/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca wnosi o interpretację indywidualną stawki podatku VAT od prowadzonej przez niego (jedynej formy) działalności gospodarczej, zarejestrowanej pod nr PKWiU 10.85.1.

Wnioskodawca zajmuje się dostarczaniem gotowych posiłków na wynos (bez cateringu). W jego ofercie znajduje się 10 gotowych dań na bazie ziemniaka z dodatkami mięsnymi, nabiałowymi, warzywnymi, w zależności od rodzaju dania. Ziemniak jest pieczony w specjalnym piecu, po jego upieczeniu jest faszerowany określonymi dodatkami, w zależności od przepisu (1 z 10).

Lokal, w którym Wnioskodawca piecze ziemniaki nie jest przeznaczony do konsumpcji zakupionego dania, które jest wydawane na wynos. Sprzedaż jest okienna.

Klient wybiera konkretne gotowe danie lub dania na bazie ziemniaka, które jest wkładane w opakowanie i wydawane na wynos.

Poza dostawą artykułów żywnościowych transakcji nie towarzyszą usługi mające na celu organizację konsumpcji na miejscu w odpowiednim otoczeniu, obejmujące preferencje klientów, począwszy od samego przygotowania, dostarczenia gotowych dań, do pełnej obsługi.

Wnioskodawca nie posiada kelnerów, nie zajmuje się przygotowaniem miejsc do spożycia, nie sprząta po klientach, itp. Przed przejściem na system podatkowy VAT, Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Skarbowego, pod który podlega, o jasną opinię odnośnie wyboru stawki procentowej VAT 5%, tak aby w czasie kontroli podatkowej nie napotkał na różnorodność interpretacji kontrolerów podatkowych, czy jego działalność jest prawidłowo zaklasyfikowana. Przy szczegółowym przytoczeniu jego sprawy urzędnikowi z Urzędu Skarbowego K., który po konsultacjach z innymi (terenowymi kontrolerami) z Urzędu K., udzielił Wnioskodawcy odpowiedzi, iż jego interpretacja przepisów i przyjęcie stawki VAT preferencyjnej na poziomie 5% jest zasadna i zgodna z ich interpretacją, jednakże nie są w stanie wydać mi pisemnego potwierdzenia zasadności przyjętej stawki podatku VAT. Wnioskodawca otrzymał informacje, że pisemną opinię może uzyskać jedynie od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, pisząc wniosek o indywidualną interpretacje do BKIP w Bielsku Białej.

Rozmawiając z urzędnikiem Wnioskodawca przedstawił również zupełnie przykładowe paragony z dwóch firm; M.. (produkty: Wafel w czekoladzie, frytki, hamburger - wszystko na 5%) i F. S.C. (B.) - paragony dołączył w załączniku, gdzie świadczone usługi przez niniejsze firmy opodatkowane są stawką podatkową 5% (paragony Wnioskodawca uzyskał jako klient niniejszych restauracji). Wnioskodawcę poinformowano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie 5% stawki VAT oraz zgłoszenie się o wydanie indywidualnej interpretacji.

Wnioskodawca nie ukrywa, iż bardzo zależy mu na tym abym mógł pozostać na 5% stawce podatku VAT i aby mógł dalej prowadzić działalność gospodarczą w niezmienionej formie.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 12 września 2014 r. Wnioskodawca udzielił szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania, w następujący sposób:

  1. Wskazanie symbolu PKWiU, według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług, na sprzedawane przez Wnioskodawcę gotowe posiłki i dania na wynos”.

Odpowiedź: Symbol PKWiU 10.85.1., według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  1. Czy sprzedawane przez Wnioskodawcę gotowe posiłki i dania na wynos zawierają produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Odpowiedź: Nie. Nie zawierają żadnego alkoholu.

  1. Czy przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wyłącznie sprzedaż wskazanych we wniosku gotowych posiłków i dań na wynos”.

Odpowiedź: Tak.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, biorąc pod uwagę dokładny opis zaistniałego stanu faktycznego z pierwotnego wniosku ORD-IN, uzupełnionego powyższymi odpowiedziami na zadane pytania, że prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie, oraz o możliwość pozostania na 5% stawce podatku VAT i prowadzenia działalności w niezmienionej formie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może pozostać na stawce VAT 5%...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca według opinii i interpretacji przepisów podatkowych, uwzględniając szczegółowo rodzaj wykonywanej przez niego działalności gospodarczej powinien pozostać na stawce VAT 5%, gdyż w 100% spełnia kryteria zawarte w 10.85.1 klasyfikacji PKWiU i w żadnym stopniu jego działalność nie wybiega ponad ten punkt (Firma Wnioskodawcy w Urzędzie Miasta jest zarejestrowana tylko i wyłącznie pod numerem PKWiU 10.85.1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Powyższy przepis wprost stanowi, że oznaczenia PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU.

Należy podkreślić, że klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 42 wskazano na „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” (PKWiU ex 10.85.1).

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez „PKWiU ex” – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W przywołanym załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 28 wymienione zostały także „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się dostarczaniem gotowych posiłków na wynos (bez cateringu). W jego ofercie znajduje się 10 gotowych dań na bazie ziemniaka z dodatkami mięsnymi, nabiałowymi, warzywnymi, w zależności od rodzaju dania. Ziemniak jest pieczony w specjalnym piecu, po jego upieczeniu jest faszerowany określonymi dodatkami, w zależności od przepisu (1 z 10).

Lokal, w którym Wnioskodawca piecze ziemniaki nie jest przeznaczony do konsumpcji zakupionego dania, które jest wydawane na wynos. Sprzedaż jest okienna.

Klient wybiera konkretne gotowe danie lub dania na bazie ziemniaka, które jest wkładane w opakowanie i wydawane na wynos.

Poza dostawą artykułów żywnościowych transakcji nie towarzyszą usługi mające na celu organizację konsumpcji na miejscu w odpowiednim otoczeniu, obejmujące preferencje klientów, począwszy od samego przygotowania, dostarczenia gotowych dań, do pełnej obsługi.

Wnioskodawca nie posiada kelnerów, nie zajmuje się przygotowaniem miejsc do spożycia, nie sprząta po klientach, itp.

A zatem, mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że dostawa, gotowych posiłków i dań w okolicznościach wskazanych we wniosku, w sytuacji gdy faktycznie mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 10.85.1 i nie zawierają alkoholu powyżej 1,2%, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie zadanego we wniosku pytania w kontekście przedstawionego stanowiska.

Należy podkreślić w tym miejscu należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku dań (towarów) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku posiłków i dań na wynos) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej zaklasyfikowania do grupowania PKWiU zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-612/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.