IBPP2/443-582/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Wystawiając faktury Pośrednikowi za otrzymane zaliczki/otrzymane kwoty za wynajem jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować?
IBPP2/443-582/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. najem
  2. podatek od towarów i usług
  3. stawka
  4. stawki podatku
  5. zakwaterowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2014r. (data wpływu 16 czerwca 2014r.), uzupełnionym pismem z 12 września 2014r. (data wpływu 16 września 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT za otrzymane zaliczki i otrzymane kwoty za wynajem wystawiając fakturę pośrednikowi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT za otrzymane zaliczki i otrzymane kwoty za wynajem wystawiając fakturę pośrednikowi.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 września 2014r. (data wpływu 16 września 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 września 2014r. znak: IBPP2/443-582/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Mając na celu ulokowanie osiągniętych zysków oraz uzyskania dodatkowych przychodów spółka zakupiła apartament nad morzem celem wynajmu. Wnioskodawca nadmienia, że spółka zgodnie z wpisem w KRS zajmuje się także wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Ze względu na odległość od siedziby spółki spółka Wnioskodawcy zawarła umowę współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w apartamencie z firmą Pośrednikiem świadczącą wskazane usługi na terenie, na którym umiejscowiony jest zakupiony przez Wnioskodawcę apartament. W ramach wykonywanych usług firma Pośrednik udostępnia klientom apartament, przygotowuje do wynajmu jak również prowadzi działalność reklamową obsługiwanego apartamentu mającą na celu pozyskania jak największej liczby klientów. Spółka Wnioskodawcy może dowolnie korzystać z wynajmowanego apartamentu jak i wynajmować pozyskiwanych przez siebie klientom, pokrywając tylko koszty ewentualnej obsługi i jako jedyna jest uprawniona do jego zarządzania.

Zgodnie z zawartą umową spółka Wnioskodawcy pokrywa wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem tego apartamentu tj. czynsz, media, wyposażenie. Firma pośrednik uzyskuje wynagrodzenie jako procent od uzyskanego przychodu z najmu. Zgodnie z umową na koniec miesiąca spółka Wnioskodawcy otrzymuje od pośrednika dane wszelkich otrzymanych zaliczek na rezerwacje oraz dane wynajmów mających miejsce w danym miesiącu sprawozdawczym. Na podstawie otrzymanego dokumentu spółka Wnioskodawcy wystawia faktury bezpośrednio na Pośrednika uwzględniając w jednej fakturze wszystkie zaliczki natomiast w drugiej wszystkie wynajmy, każda rezerwacja oraz każda zaliczka jest ujęta w odrębnej pozycji. Na podstawie faktur Pośrednik dokonuje przelewu bezpośrednio na konto Wnioskodawcy. Kwota faktury opiewa na kwoty już należne Wnioskodawcy jako Właścicielowi, pomniejszone o wynagrodzenie należne Pośrednikowi. W obowiązku Pośrednika jest wystawienie faktur każdemu Wynajmującemu obejmujące całą należną kwotę za wynajem łącznie z swoim wynagrodzeniem .

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1.Zdaniem Wnioskodawcy świadczona usługa zawiera się w katalogu nr PKWIU 55.90.19.00 jako „ Usługi związane z zakwaterowaniem gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Zgodnie z wcześniejszym opisem co miesiąc Wnioskodawca będzie wystawiać fakturę na firmę współpracującą o treści „Wynajem apartamentu w okresie...(..) z wyszczególnieniem okresów w których udostępni apartament gościom.

2.Na pytanie tut. Organu: „Co jest przedmiotem umowy...” Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z zawartą umową „Właściciel upoważnia Pośrednika do udostępniania klientom lokalu w celu krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego oraz upoważnia do pobierania w imieniu Właściciela opłaty z tytułu udostępniania apartamentu w celu krótkotrwałego zakwaterowania klientów zewnętrznych”.

3.Jako właściciel Wnioskodawca upoważni Pośrednika do udostępniania klientom lokalu. Wnioskodawca zawierane z Pośrednikiem umowę cywilną - „ Umowa współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w apartamencie turystycznym”.

4.Pośrednik zawiera umowy we własnym imieniu lecz na rzecz Właściciela.

5.Pośrednik zostanie upoważniony do pobierania należności od klientów jak również do dokonywania kompleksowych rozliczeń finansowych.

6.Faktury dla klientów będzie wystawiać Pośrednik, Wnioskodawca będzie wystawiać na Pośrednika fakturę o treści „Wynajem apartamentu w okresie...(..) z wyszczególnieniem okresów w których udostępnialiśmy apartament gościom”.

7.Wszelkie przedpłaty oraz opłaty będą wpływać na konto bankowe Pośrednika.

8.Zgodnie z zawartą umową współpracy Pośrednik zawiera umowy we własnym imieniu ale na rzecz Właściciela, dodatkowo tylko pośredniczy w udostępnieniu lokalu.

9.Corocznie Pośrednik ma przygotować propozycję cen na najbliższy rok, do akceptacji Właściciela bądź jego korekty.

10.Sporządzone przez Pośrednika zestawienie otrzymanych zaliczek oraz wynajmu jest podstawą do wystawienia przez Wnioskodawcę faktury na ich rzecz. Wystawiając fakturę na Pośrednika Wnioskodawca ma ująć tylko wynagrodzenie należne Wnioskodawcy za wynajem, czyli po pomniejszeniu o należną prowizję dla Pośrednika z tytułu należnej usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wystawiając faktury Pośrednikowi za otrzymane zaliczki/otrzymane kwoty za wynajem jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować...

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, iż celem wynajmu jest krótkotrwałe zakwaterowanie można zakwalifikować wskazaną usługę do usług, do których ma zastosowanie obniżonej stawki podatku vat tj. 8%, zgodnie z pozycja 163 załącznika nr 3 ustawy o vat, w której mowa o usługach związanych z zakwaterowaniem PKWiU 55. Odnosząc się do PKWiU wykonywaną przez Wnioskodawcę usługę można zakwalifikować do poz. 55.90.19.0 jako "Usługi związane z zakwaterowaniem gdzie indziej niesklasyfikowane". Dlatego zdaniem Wnioskodawcy prawidłowa stawka vat dla tego typu usługi winna być w wysokości 8% .

Odnosząc się do wspomnianej wyżej definicji Wnioskodawca uważa, że wykonywane usługi mieszczą się w zawartej definicji, natomiast zawarta umowa świadczy o pomocy w obsłudze i wynajmie, za którą to Pośrednik pobiera należne wynagrodzenie, wystawiana przez firmę Wnioskodawcy faktura opiewa tylko na kwoty należne Wnioskodawcy za wynajem bądź zaliczki, które nie obejmują kwot wynagrodzenia Pośrednika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Świadczeniem usług - w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy - jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku Nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 163 wymieniono „usługi związane z zakwaterowaniem” (PKWiU 55).

Jednocześnie z objaśnienia 1) do ww. załącznika Nr 3 do ustawy wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Powyższe oznacza, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku Nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu od podatku - zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że Wnioskodawca mając na celu ulokowanie osiągniętych zysków oraz uzyskania dodatkowych przychodów zakupił apartament nad morzem celem wynajmu. Wnioskodawca nadmienia, że spółka zgodnie z wpisem w KRS zajmuje się także wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Ze względu na odległość od siedziby spółki Wnioskodawca zawarł umowę współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w apartamencie z firmą Pośrednikiem świadczącą wskazane usługi na terenie, na którym umiejscowiony jest zakupiony przez Wnioskodawcę apartament. W ramach wykonywanych usług firma Pośrednik udostępnia klientom apartament, przygotowuje do wynajmu jak również prowadzi działalność reklamową obsługiwanego apartamentu mającą na celu pozyskania jak największej liczby klientów. Spółka Wnioskodawcy może dowolnie korzystać z wynajmowanego apartamentu jak i wynajmować pozyskiwanym przez siebie klientom, pokrywając tylko koszty ewentualnej obsługi i jako jedyna jest uprawniona do jego zarządzania.

Zgodnie z zawartą umową spółka Wnioskodawcy pokrywa wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem tego apartamentu tj. czynsz, media, wyposażenie. Firma pośrednik uzyskuje wynagrodzenie jako procent od uzyskanego przychodu z najmu. Zgodnie z umową na koniec miesiąca spółka Wnioskodawcy otrzymuje od pośrednika dane wszelkich otrzymanych zaliczek na rezerwacje oraz dane wynajmów mających miejsce w danym miesiącu sprawozdawczym. Na podstawie otrzymanego dokumentu spółka Wnioskodawcy wystawia faktury bezpośrednio na Pośrednika uwzględniając w jednej fakturze wszystkie zaliczki natomiast w drugiej wszystkie wynajmy, każda rezerwacja oraz każda zaliczka jest ujęta w odrębnej pozycji. Na podstawie faktur Pośrednik dokonuje przelewu bezpośrednio na konto Wnioskodawcy. Kwota faktury opiewa na kwoty już należne Wnioskodawcy jako Właścicielowi, pomniejszone o wynagrodzenie należne Pośrednikowi. W obowiązku Pośrednika jest wystawienie faktur każdemu Wynajmującemu obejmujące całą należną kwotę za wynajem łącznie z swoim wynagrodzeniem.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczona usługa zawiera się w katalogu nr PKWiU 55.90.19.00 jako „Usługi związane z zakwaterowaniem gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Wnioskodawca co miesiąc będzie wystawiać fakturę na firmę współpracującą o treści „Wynajem apartamentu w okresie...(..) z wyszczególnieniem okresów w których udostępni apartament gościom.

Na pytanie tut. Organu: „Co jest przedmiotem umowy...” Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z zawarta umową „Właściciel upoważnia Pośrednika do udostępniania klientom lokalu w celu krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego oraz upoważnia do pobierania w imieniu Właściciela opłaty z tytułu udostępniania apartamentu w celu krótkotrwałego zakwaterowania klientów zewnętrznych”. Jako właściciel Wnioskodawca upoważni Pośrednika do udostępniania klientom lokalu. Wnioskodawca zawiera z Pośrednikiem umowę cywilną - „ Umowa współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w apartamencie turystycznym”. Pośrednik zawiera umowy we własnym imieniu lecz na rzecz Właściciela. Pośrednik zostanie upoważniony do pobierania należności od klientów jak również do dokonywania kompleksowych rozliczeń finansowych. Faktury dla klientów będzie wystawiać Pośrednik, Wnioskodawca będzie wystawiać na Pośrednika fakturę o treści „Wynajem apartamentu w okresie...(..) z wyszczególnieniem okresów w których udostępnialiśmy apartament gościom”. Wszelkie przedpłaty oraz opłaty będą wpływać na konto bankowe Pośrednika. Zgodnie z zawartą umową współpracy Pośrednik zawiera umowy we własnym imieniu ale na rzecz Właściciela, dodatkowo tylko pośredniczy w udostępnieniu lokalu. Corocznie Pośrednik ma przygotować propozycję cen na najbliższy rok, do akceptacji Właściciela bądź jego korekty. Sporządzone przez Pośrednika zestawienie otrzymanych zaliczek oraz wynajmu jest podstawą do wystawienia przez Wnioskodawcę faktury na ich rzecz. Wystawiając fakturę na Pośrednika Wnioskodawca ma ująć tylko wynagrodzenie należne Wnioskodawcy za wynajem, czyli po pomniejszeniu o należną prowizję dla Pośrednika z tytułu należnej usługi.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować wystawiając faktury Pośrednikowi za otrzymane zaliczki/otrzymane kwoty za wynajem.

W świetle przywołanych przepisów oraz przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, w szczególności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę ww. usług do grupowania PKWiU 55.90.19.00 „Usługi związane z zakwaterowaniem gdzie indziej nie sklasyfikowane” należy stwierdzić, że tak zaklasyfikowane usługi winny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych usług według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru.

Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została wyłącznie w oparciu o zaklasyfikowanie wskazane przez Wnioskodawcę.

Tut. organ pragnie również zauważyć, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym tut. Organ w niniejszej interpretacji odniósł się wyłącznie do kwestii stawki podatku VAT dla sprzedaży usług najmu lokalu w celu krótkotrwałego zakwaterowania. Inne kwestie przedstawione w opisywanym zdarzeniu przyszłym oraz we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem i nie dotyczą stosowania prawa podatkowego - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii prawidłowości zawieranych umów cywilnoprawnych między stronami jak i podstawy opodatkowania czynności będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.