IBPP2/443-535/14/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla realizacji przez Spółkę przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2014r. (data wpływu 3 czerwca 2014r.), uzupełnionym pismem z 2 września 2014r. (data wpływu 9 września 2014r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla realizacji przez Spółkę przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2014r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie stawki podatku VAT dla realizacji przez Spółkę przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 2 września 2014r. (data wpływu 9 września 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 sierpnia 2014r. znak: IBPP2/443-535/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest spółką prawa handlowego świadczącą usługi między innymi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Właścicielem infrastruktury wodociągowej obsługiwanej przez Spółkę jest Związek Międzygminny Gmin .... (zwany dalej Związkiem), a infrastruktury kanalizacyjnej Gmina L. (zwana dalej Gminą). Spółka korzysta z infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na podstawie umów cywilno - prawnych (bądź o obsługę i bieżącą eksploatację bądź umów dzierżawy) zawartych odpowiednio z Gminą i Związkiem. Zakresem tych umów objęta jest wyłącznie eksploatacja i bieżąca obsługa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, w tym wykonywanie remontów, usuwanie awarii oraz konserwacja obsługiwanej infrastruktury, które to roboty Spółka wykonuje we własnym zakresie. Wszelkie prace inwestycyjne dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej (w tym budowa przyłączy w zakresie nie obciążającym właściciela nieruchomości) prowadzone są przez Gminę L. Natomiast w przypadku infrastruktury wodociągowej wszelkie prace inwestycyjne (w tym budowa przyłączy wodociągowych w zakresie nie obciążającym właściciela nieruchomości) prowadzone są, zgodnie z postanowieniami statutu Związku, przez Gminy tworzące Związek.

Gminy stosują ponadto rozwiązanie polegające na partycypowaniu w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej realizowanej przez właściciela nieruchomości, zapewniającego sobie możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W tym przypadku po zakończeniu robót część infrastruktury, której budowa została sfinansowana przez Gminę, jest przekazywana przez właściciela nieruchomości na majątek Gminy. W obydwu przypadkach Spółka przejmuje nowo wybudowaną infrastrukturę do obsługi i eksploatacji od jej właściciela po zakończeniu inwestycji.

Spółka prowadzi także działalność w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, (w tym przyłączy realizowanych na zlecenie osób fizycznych i prawnych i przez nich finansowanych) z tym iż ta działalność Spółki prowadzona jest równolegle i niejako niezależnie od działalności związanej z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i nie jest ograniczona do terenu Gminy na której Spółka prowadzi eksploatację i obsługę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Zamówienia na realizację robót inwestycyjnych zlecanych przez Gminy pozyskiwane są przez Spółkę zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych - co do zasady w trybie przetargowym. Zgodnie z art. 15 ust. 2. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Przyszły Odbiorca wody i dostawca ścieków (właściciel nieruchomości) ma swobodny wybór w doborze firmy realizującej budowę przyłączy i nie ma obowiązku zlecenia ich budowy Spółce. Budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na zlecenie przyszłego Odbiorcy usług, włączanego następnie do infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej (stanowiącej odpowiednio własność Związku oraz Gminy) obsługiwanej przez Spółkę może zrealizować dowolny wykonawca posiadający stosowne uprawnienia. Także obsługa, remont i usuwanie awarii instalacji wewnętrznej i na tym odcinku przyłącza, który po włączeniu do sieci obsługiwanej przez Spółkę pozostaje w posiadaniu Odbiorcy, leży w gestii Odbiorcy. W chwili obecnej Spółka nie realizuje zleceń na remont, naprawę i usuwanie awarii instalacji wewnętrznych i na tych odcinkach przyłączy włączonych do sieci obsługiwanej przez Spółkę, za których prawidłowe działanie odpowiada Odbiorca. Spółka rozważa możliwość realizowania tego typu usług na zlecenie Odbiorców, realizowanych poza umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, bez wyłączności na świadczenie tych usług.

W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny Spółka dnia 6 września 2013r. uzyskała informację w zakresie klasyfikacji statystycznych PKWiU (kserokopia w załączeniu), zgodnie z którą budowa przyłączy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, mieści się w zakresie grupowania:

PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”.

Natomiast z chwilą przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i włączeniu ich do istniejącej infrastruktury, wykonanie prac remontowych, konserwacyjnych, montaż lub demontaż wodomierzy, odbiór techniczny - przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową lub kanalizacyjną mieści się w zależności od rodzaju sieci odpowiednio w grupowaniach:

PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

Dodatkowo z pisma uzupełniającego wniosek wynika, że:

Wnioskodawca oczekuje interpretacji indywidualnej w zakresie stawki podatku VAT na usługi wykonania przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego oraz na usunięcie awarii lub realizację robót remontowo - modernizacyjnych na odcinku przyłącza na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2.

Uzupełniając opis stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU dla robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego: PKWiU 42.21.22.0. Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze.

Zarówno w ramach usuwania awarii jak i realizacji remontu lub modernizacji przyłącza, Spółka wykonywać będzie roboty budowlane, które rozliczane będą kompleksowo, bez odrębnego rozliczania wykorzystanych materiałów czy sprzętu. Zleceniodawca obciążany będzie jedną fakturą za wykonaną usługę, z wynagrodzeniem uwzględniającym wszelkie składowe jej wykonania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone nr 1):

Jaka stawka podatku VAT, mając na uwadze opisany stan faktyczny winna zostać zastosowana przy fakturowaniu realizacji przez Spółkę przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych (które to przyłącza zostaną następnie włączone do infrastruktury obsługiwanej przez Spółkę)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie jest właścicielem infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, którą obsługuje i nie prowadzi robót inwestycyjnych związanych z jej rozbudową. Zgodnie z zawartymi umowami cywilnoprawnymi zakres działalności Spółki obejmuje wyłącznie obsługę istniejącej infrastruktury (w tym jej remont i konserwację) w celu zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków. Ponadto podnieść należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Stąd nawet gdyby to Spółka była zobowiązana do rozbudowy infrastruktury jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, to i tak tym obowiązkiem nie byłyby objęte przyłącza, których budowa zgodnie z uregulowaniami ustawowymi obciąża przyszłego odbiorcę wody/dostawcę ścieków. Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego odbywa się przed zawarciem umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków. Stąd brak jest podstaw do klasyfikowania tych robót jako czynności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Ich wykonawcą Spółka jest tylko wtedy gdy przyszły Odbiorca zdecyduje się na zlecenie Spółce realizacji budowy przyłączy. Roboty te wykonywane są na tym etapie, kiedy nieruchomość nie jest przyłączona do infrastruktury obsługiwanej przez Spółkę. Opisana powyżej budowa przyłączy klasyfikowana jest przez Spółkę jako roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze - PKWiU 42.21.22.0. Stąd realizując roboty budowlane polegające na budowie nowych przyłączy Spółka obciąża podmiot zlecający ich budowę 23% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Art. 41 ust. 12 ustawy, przewiduje obniżoną stawkę jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast art. 41 ust. 12b ustawy, określa limity powierzchni użytkowej budynków jednorodzinnych mieszkalnych i lokali mieszkalnych, powyżej których nie może być stosowana obniżona stawka podatku VAT.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy – budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w części I „Objaśnienia wstępne” pkt 2 „Pojęcia podstawowe” stanowi m.in., że:

  • budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów,
  • budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pojęcie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zdefiniowane zostało w art. 146 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z tym przepisem przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się:

  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

-jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Należy zauważyć, w przytoczonej definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie usługi budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Tym samym, obniżona stawka podatku nie obejmuje elementów towarzyszącej infrastruktury budowlanej znajdującej się poza bryłą budynku.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi m.in. działalność w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, (w tym przyłączy realizowanych na zlecenie osób fizycznych i prawnych i przez nich finansowanych) z tym iż ta działalność Spółki prowadzona jest równolegle i niejako niezależnie od działalności związanej z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i nie jest ograniczona do terenu Gminy na której Spółka prowadzi eksploatację i obsługę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Zamówienia na realizację robót inwestycyjnych zlecanych przez Gminy pozyskiwane są przez Spółkę zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych - co do zasady w trybie przetargowym. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Przyszły Odbiorca wody i dostawca ścieków (właściciel nieruchomości) ma swobodny wybór w doborze firmy realizującej budowę przyłączy i nie ma obowiązku zlecenia ich budowy Spółce. Budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na zlecenie przyszłego Odbiorcy usług, włączanego następnie do infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej (stanowiącej odpowiednio własność Związku oraz Gminy) obsługiwanej przez Spółkę może zrealizować dowolny wykonawca posiadający stosowne uprawnienia. Także obsługa, remont i usuwanie awarii instalacji wewnętrznej i na tym odcinku przyłącza, który po włączeniu do sieci obsługiwanej przez Spółkę pozostaje w posiadaniu Odbiorcy, leży w gestii Odbiorcy. W chwili obecnej Spółka nie realizuje zleceń na remont, naprawę i usuwanie awarii instalacji wewnętrznych i na tych odcinkach przyłączy włączonych do sieci obsługiwanej przez Spółkę, za których prawidłowe działanie odpowiada Odbiorca. Spółka rozważa możliwość realizowania tego typu usług na zlecenie Odbiorców, realizowanych poza umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, bez wyłączności na świadczenie tych usług.

Wnioskodawca powziął wątpliwość jaką stawką podatku VAT należy opodatkować wykonywanie przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych.

W rozpatrywanej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W art. 5a ustawy postanowiono, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

I tak w dziale 42 ww. klasyfikacji mieszczą się „Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej” natomiast pod symbolem PKWiU 42.21.22.0 wymienione zostały „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”.

Jednocześnie należy wskazać, że to Wnioskodawca jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Wnioskodawca w opisie sprawy podał, że wykonuje usługi polegające na realizacji przez Spółkę przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych (które to przyłącza zostaną następnie włączone do infrastruktury obsługiwanej przez Spółkę).

Uzupełniając opis stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU dla robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego: PKWiU 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze.

Dla wyżej wymienionych usług o symbolu PKWiU 42.21.22.0 nie zostały przewidziane obniżone stawki podatku VAT w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, że usługi polegające na realizacji przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na zlecenie osób fizycznych i prawnych, sklasyfikowane przez Spółkę w grupowaniu PKWiU 42.21.22.0 – „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze” winny być opodatkowane podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę i pod warunkiem zaliczenia wykonywanych czynności do grupowań PKWiU 42.21.22.0. Nie podlega ocenie organu ta część stanowiska, w której Wnioskodawca uzależnia stosowanie właściwego symbolu PKWiU od tego czy roboty wykonywane są przed czy po zawarciu umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzania ścieków.

Zaznaczenia wymaga także, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w tym podanie błędnego symbolu PKWiU. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczącego stawki podatku VAT za usunięcie przez Spółkę awarii lub realizację na zlecenie Odbiorcy robót remontowo-modernizacyjnych na odcinku przyłącza za obsługę i utrzymanie którego odpowiedzialność ponosi Odbiorca, zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.