IBPP2/443-347/13/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie 8% stawki podatku od towarów i usług dla opisanych we wniosku usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2013r. (data wpływu 12 kwietnia 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2013r. (data wpływu 10 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług dla opisanych we wniosku usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług dla opisanych we wniosku usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 lipca 2013r. (data wpływu 10 lipca 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 czerwca 2013r. znak: IBPP2/443-347/13/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) (pełniąca rolę touroperatora) zamierza zawrzeć ze spółką S. umowę, której przedmiotem jest dostawa usług w ramach Projektu: ... współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z (...) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.1.

Ze strony Wnioskodawcy umowa obejmuje:

 • zakwaterowanie uczestników i trenerów,
 • wyżywienie uczestników i trenerów,
 • wynajem sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń.

Elementem składowym umowy jest zatem kilka odrębnych świadczeń zamawianych dla potrzeb poszczególnych szkoleń przez firmę S.. W celu realizacji umowy Wnioskodawca zawiera umowy z innymi podmiotami na świadczenie powyższych usług na jego rzecz, a następnie fakturuje wykonane usługi na rzecz spółki S..

Na chwilę obecną Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarowi usług, jednakże w miesiącu maju 2013r. zamierza dokonać rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, tak by podczas świadczenia usług dla S., posiadać status czynnego podatnika.

Natomiast w piśmie z dnia 3 lipca 2013r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny w następujący sposób:

Spółka będzie świadczyć następujące rodzaje usług:

 • zakwaterowanie uczestników i trenerów (PKWiU 55.10.10.0 lub 55.20.19.0),
 • wyżywienie uczestników i trenerów (PKWiU 56.21.19.0 lub 56.10.11.0 lub 56.29.19.0),
 • wynajem sali przystosowanej do prowadzenia szkoleń (PKWiU 68.20.12.0).

W celu realizacji umowy Spółka zawiera umowy z innymi podmiotami na świadczenie powyższych usług na swoją rzecz a następnie będzie fakturować je na odbiorcę. Poszczególne usługi świadczone są na rzecz jednego kontrahenta, który następnie świadczy je wraz z usługą szkoleniową dla ostatecznych odbiorców. Zakup usługi szkoleniowej następuje od innych podmiotów. W katalogu świadczonych usług przez Wnioskodawcę nie da się wskazać usługi podstawowej. Spółka nie świadczy bowiem usługi szkoleniowej wraz z usługami pomocniczymi do niej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług do usług zakupionych przez Wnioskodawcę od innych świadczeniodawców, a następnie świadczonych przez Wnioskodawcę dla spółki S, polegających na zakwaterowaniu oraz wyżywieniu uczestników i trenerów będzie miała zastosowanie stawka 8% podatku od towarów i usług właściwa dla usług gastronomicznych i hotelowych...

Natomiast w piśmie z dnia 3 lipca 2013r. Wnioskodawca wyjaśnił, że zapytanie Spółki dotyczy wyłącznie opodatkowania usług zakwaterowania i wyżywienia objętych uzupełnionymi w niniejszym piśmie symbolami PKWiU.

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z dnia 3 lipca 2013r.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis stanowi implementację art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, ze zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie.

Zatem, konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, postawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

W efekcie wystawiana faktura będzie zawierała poszczególne usługi opodatkowane właściwymi stawkami, a w związku z tym do usług polegających na zakwaterowaniu oraz wyżywieniu uczestników i trenerów świadczonych przez Wnioskodawcę dla spółki S., będzie miała zastosowanie obniżona stawka 8% podatku od towarów i usług.

Natomiast w piśmie uzupełniającym z dnia 3 lipca 2013r. Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko w następujący sposób:

Zdaniem Spółki, świadczone na podstawie jednej umowy dla kontrahenta usługi winny być traktowane jako odrębne i niezależne, ponieważ nie można w nich wyróżnić usługi podstawowej i pomocniczych do niej. Spółka w ramach podpisanej umowy nie świadczy bowiem usługi szkoleniowej wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i wynajmem sali, co mogłoby przesądzać o pojawieniu się usługi kompleksowej. Z zawartej umowy nie wynika element świadczenia podstawowego, lecz są to odrębne usługi objęte równoprawnie jedną umową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem, konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Odpowiednikiem powyższej sytuacji jest art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały „Usługi związane z zakwaterowaniem” – sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.

W myśl natomiast § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 247) zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zawierającego listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
 • napojów bezalkoholowych gazowanych,
 • wód mineralnych,
 • innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zamierza zawrzeć ze spółką S. umowę, której przedmiotem jest dostawa usług w ramach Projektu: ... współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z (...) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.1.

Spółka będzie świadczyć m.in. następujące rodzaje usług:

 • zakwaterowanie uczestników i trenerów (PKWiU 55.10.10.0 lub 55.20.19.0),
 • wyżywienie uczestników i trenerów (PKWiU 56.21.19.0 lub 56.10.11.0 lub 56.29.19.0).

Elementem składowym umowy jest kilka odrębnych świadczeń zamawianych dla potrzeb poszczególnych szkoleń przez firmę S.. W celu realizacji umowy Wnioskodawca zawiera umowy z innymi podmiotami na świadczenie powyższych usług na jego rzecz, a następnie fakturuje wykonane usługi na rzecz spółki S..

W celu realizacji umowy Spółka zawiera umowy z innymi podmiotami na świadczenie powyższych usług na swoją rzecz a następnie będzie fakturować je na odbiorcę. Poszczególne usługi świadczone są rzecz jednego kontrahenta, który następnie świadczy je wraz z usługą szkoleniową dla ostatecznych odbiorców. Zakup usługi szkoleniowej następuje od innych podmiotów. W katalogu świadczonych usług przez Wnioskodawcę nie da się wskazać usługi podstawowej. Spółka nie świadczy bowiem usługi szkoleniowej wraz z usługami pomocniczymi do niej.

W świetle powołanych przepisów, świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie:

 • zakwaterowania uczestników i trenerów zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 55.10.10.0 lub 55.20.19.0, podlegają opodatkowaniu według stawki podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy,
 • wyżywienia uczestników i trenerów zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania (PKWiU 56.21.19.0 lub 56.10.11.0 lub 56.29.19.0), podlegają opodatkowaniu według stawki podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w powiązaniu z § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym, dostawa towarów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów, w ramach usługi sklasyfikowanej w dziale PKWiU 56, podlega opodatkowaniu stawką 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem tut. organ nie dokonywał oceny poprawności przedstawionych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.