IBPP1/4512-743/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli
IBPP1/4512-743/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. stawki podatku
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-743/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami, które wykorzystuje od momentu ich wybudowania do działalności gospodarczej. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Transakcji tej Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 roku. Niektóre budynki i budowle będące przedmiotem transakcji, były oddawane w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT tj. w formie odpłatnego najmu. Budynki i budowle, które były wynajmowane po ich wybudowaniu, zostały wskazane poniżej, w szczegółowych informacjach dotyczących poszczególnych obiektów. Budynki i budowle wymienione w punktach 15- 22, zostały nabyte przez Spółkę w drodze połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Spółkę (połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 2 lipca 2012 r.). Przedmiotem sprzedaży mają być obiekty posadowione na działkach ewidencyjnych o numerach: 5663/7, 5683/7, 5685/7, 5670/7, 5665/7, 5673/7, 2/40, 2/61.

Obiekty te zostały wymienione w punktach poniżej:

1. Hala wydziału montażowego (101-000003, 101-000018, 101-000004, 109-000007). PKOB-1251.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania – 1 czerwca 1974 r.
 • Wartość początkowa - 1.406.406,96 PLN.
 • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
  • 1 czerwca 1993 r. -1.998.295,57 PLN,
  • 31 grudnia 2007 r. - 439.002,22 PLN,
  • 31 grudnia 2008 r. - 7.457.489,48 PLN,
  • 31 stycznia 2010 r. - 883.186,81 PLN,
  • 28 lutego 2013 r. - 13.000 PLN,
  • 30 czerwca 2013 r. - 5.522,24 PLN,
  • 31 marca 2015 r. - 163.605,14 PLN.
  Spółka pragnie wskazać, że wszystkie te nakłady dotyczą jednego budynku, tj. hali wydziału montażowego. Przy czym w ewidencji środków trwałych Spółka błędnie wykazała jako odrębne obiekty inwentarzowe poszczególne części budynku (tj. obiekty inwentarzowe: 101-000018, 101-000004, 109-000007) oraz ulepszenie z 1993 roku (tj. obiekt inwentarzowy: 101-000003).
 • Budynek w całości wynajmowany od 1 lipca 2015 r.
 • Położona na działce ewidencyjnej: 5685/7

2. Hala warsztatowa - tokarnia (101-000010, 105-000025). PKOB - 1251.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania – 1 czerwca 1993 r.
 • Wartość początkowa - 32.793,94 PLN.
 • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
  • 1 października 1998 r. - 9.985,86 PLN,
  • 31 marca 2015 r. - 69.950,00 PLN.
  Spółka pragnie wskazać, że wszystkie te nakłady dotyczą jednego budynku, tj. hali warsztatowej - tokarni. Przy czym w ewidencji środków trwałych Spółka błędnie wykazała ulepszenie dokonane w 1998 r. jako odrębny obiekt inwentarzowy (obiekt inwentarzowy: 105-000025).
 • Budynek był w całości wynajmowany w latach 2000-2014. Kolejny wynajem od 1 lipca 2015 r.
 • Położona na działce ewidencyjnej - 5685/7.

3. Budynek socjalno-biurowy. PKOB - 1220.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania – 1 czerwca 1974 r.
 • Wartość początkowa 69.160,88 PLN.
 • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
  • 1 grudnia 1983 r. - 106.216,40 PLN,
  • 31 maja 2015 r. - 2.603.357,90 PLN.
  Spółka pragnie wskazać, że wszystkie te nakłady dotyczą jednego budynku, tj. budynku socjalno-biurowego. Przy czym w ewidencji środków trwałych Spółka błędnie wykazała ulepszenie z 1983 roku jako odrębny obiekt inwentarzowy.
 • Budynek był w części wynajmowany w latach 2000-2014 i w całości od 1 lipca 2015 r.
 • Położony na działce ewidencyjnej: 5683/7.

4. Budynek warsztatowy (101 -000111). PKOB 1251.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania – 1 czerwca 1993 r.
 • Wartość początkowa -138.056,77 PLN.
 • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
  • 31 marca 2015 r. - 267.559,26 PLN.
 • Budynek był w całości wynajmowany w latach 1999-2014 i w całości od 1 lipca 2015 r.
 • Położony na działce ewidencyjnej 5663/7.

5. Wiata magazynowa (104-000265). PKOB 1252.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania – 1 czerwca 1989 r.
 • Wartość początkowa 11.675,74 PLN.
 • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Budowla wynajmowana w całości od 1 lipca 2015 r.
 • Położona na działce ewidencyjnej - 5663/7.

6. Teren utwardzony (220-D00256). PKOB - 2112.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania – 1 listopada 1987 r.
 • Wartość początkowa 245.241,67 PLN wraz z innymi drogami, placami oraz chodnikami zakładowymi.
 • W dniu 31 stycznia 2015 r. przedmiotowy teren został ujęty w ewidencji środków trwałych jako środek trwały odrębny od innych dróg, placów, chodników. Jego wartość początkowa po wyodrębnieniu wyniosła 72.963,78 PLN (wartość początkowa została przypisana proporcjonalnie).
 • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym po wyodrębnieniu, dotyczące tej budowli:
  • 31 marca 2015 r. - 1.479.822,13 PLN.
 • Budowla wynajmowana w całości od 1 lipca 2015 r.
 • Położony na działce ewidencyjnej - 5663/7.

7. Estakada stalowa (obiekt 223-000044). PKOB - 1252.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania – 1 czerwca 1974 r.
 • Wartość początkowa 154.428,40 PLN
 • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Budowla wynajmowana w całości od 1 lipca 2015 r.
 • Położona na działce ewidencyjnej - 5685/7.

8. Estakada stalowa (obiekt 223-000080) PKOB -1252.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 1 czerwca 1974 r.
 • Wartość początkowa 272.272,05 PLN.
 • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
  • 30 listopada 2012 r. - 83.585,26 PLN.
 • Budowla wynajmowana w całości od 1 lipca 2015 r.
 • Położona na działce ewidencyjnej - 5685/7.

9. Budynek warsztatowo - remontowy (101-000101) - PKOB -1251.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 1 czerwca 1974 r.
 • Wartość początkowa - 466.308,22 PLN.
 • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym: - 31 lipca 2014 r. - 1.841.017,77 PLN.
 • Budynek był w części wynajmowany w latach 2012-31 lipca 2014 r. oraz w całości od 1 sierpnia 2014 r.
 • Posadowiony na działce 5670/7.

10. Wiata otwarta (102-000225). PKOB - 1252.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 1 stycznia 1983 r.
 • Wartość początkowa 8.834,97 PLN.
 • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Budowla wynajmowana w całości od 1 sierpnia 2014 r.
 • Posadowiona na działce ewidencyjnej 5665/7.

11. Wiata magazynowa (104-000146). PKOB -1252.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 1 listopada 1976 r.
 • Wartość początkowa 30.543,40 PLN.
 • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Budowla wynajmowana od 1 sierpnia 2014 r.
 • Posadowiona na działce ewidencyjnej 5665/7.

12. Wydzielony plac (220-B00083). PKOB - 2112.

 • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 1 czerwca 1974 r.
 • Wartość początkowa – 349.543,58 PLN - wraz z innymi placami, drogami oraz chodnikami zakładowymi.
 • W dniu 1 maja 2015 r. przedmiotowy plac został ujęty w ewidencji środków trwałych jako odrębny środek trwały- Jego wartość początkowa po wyodrębnieniu wyniosła 31.458,92 PLN (przypisana proporcjonalnie).
 • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 • Budowla wynajmowana w całości od 1 sierpnia 2014 r.
 • Położona na działce ewidencyjnej 5665/7.

  13. Wydzielony dojazd do wiaty (220-A00125). PKOB -2112.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 1 grudnia 1975 r.
  • Wartość początkowa – 24.862,16 PLN - wraz z innymi placami, drogami oraz chodnikamizakładowymi.
  • W dniu 31 maja 2015 r. przedmiotowy dojazd został ujęty w ewidencji środków trwałych jako odrębny środek trwały. Jego wartość początkowa po wyodrębnieniu wyniosła 6.464.16 PLN (przypisana proporcjonalnie).
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budowla wynajmowana w całości od 1 sierpnia 2015 r.
  • Położony na działce ewidencyjnej - 5665/7.

  14. Teren utwardzony (220-N00352). PKOB – 2112.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 24 lipca 2014 r.
  • Wartość początkowa 509.450,98 PLN.
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budowla wynajmowana w całości od 1 sierpnia 2014 r.
  • Położony na działce ewidencyjnej - 5673/7.

  15 . Budynek warsztatu mechanicznego (102-N00413). PKOB - 1251.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 31 grudnia 1996 r.
  • Wartość początkowa - 269.858,36 PLN.
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budynek nie był wynajmowany.
  • Posadowiony na działce ewidencyjnej 2/40.

  16. Wiata magazynowa (132-N00414). PKOB - 1252.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 11 kwietnia 1997 r.
  • Wartość początkowa - 3.201,00 PLN
  • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym: - 31 maja 2010 r. - 30.694,22 PLN.
  • Budowla nie była wynajmowana.
  • Posadowiona na działce ewidencyjnej 2/40.

  17. Wiata stalowa (139-N00415). PKOB - 1252.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 11 kwietnia 1997 r.
  • Wartość początkowa - 2.000,00 PLN.
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budowla nigdy nie była wynajmowana.
  • Posadowiona na działce ewidencyjnej 2/40.

  18.Budynek administracyjny (142-N00416). PKOB -1220.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 31 grudnia 1996 r.
  • Wartość początkowa - 194.408,59 PLN.
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budynek w części wynajmowany w latach 2012 - 2013.
  • Posadowiony na działce ewidencyjnej 2/40.

  19. Rurociąg ciepłowniczy (233-N00348). PKOB - 2222.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 31 grudnia 1996 r.
  • Wartość początkowa - 23.414,80 PLN.
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budowla nie była wynajmowana.
  • Posadowiony na działce ewidencyjnej 2/40.

  20. Droga dojazdowa (243-N00350). PKOB - 2112.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 31 grudnia 1997 r.
  • Wartość początkowa -11.729,10 PLN.
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budowla nie była wynajmowana.
  • Posadowiona na działce ewidencyjnej 2/61.

  21. Plac składowy (243-N00351). PKOB - 1252.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 31 grudnia 1997 r.
  • Wartość początkowa - 22.516,54 PLN.
  • Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
  • Budowla nie była wynajmowana
  • Posadowiony na działce ewidencyjnej 2/40.

  22. Linia elektroenergetyczna przesyłowa (233-N00349). PKOB -2224.

  • Środek trwały wybudowany, data przyjęcia do używania 31 maja 2010 r.
  • Wartość początkowa - 79.489,84 PLN.
  • Nakłady na ulepszenie środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
   • 31 marca 2012 r. - 105.092,73 PLN,
   • 30 kwietnia 2012 r. - 2.045,91 PLN.
  • Budowla nie była wynajmowana.
  • Posadowiona na działce ewidencyjnej 2/40.

  W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

  1. Wszystkie wskazane we wniosku budynki i budowle są trwale związane z gruntem.
  2. Hala warsztatowa - tokarnia była wynajmowana w całości (opisana w punkcie 2).
  3. Wiata magazynowa była wynajmowana w całości (opisana w punkcie 11).
  4. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową terenu utwardzonego (budowla opisana w punkcie 14).
  5. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej w dniu 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budynków i budowli opisanych w pkt od 15 do 22. Transakcje dostawy bądź świadczenia usług związanych z budową tych budynków i budowli były dokumentowane fakturami VAT.
  6. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu: „Czy Wnioskodawca (również jako następca prawny spółki przejętej) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wydatków poniesionych na ulepszenie wymienionych we wniosku budynków i budowli których wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej, stwierdził:
   • Budynek opisany w pkt 1 - hala wydziału montażowego.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ostatnie ulepszenie którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej, tj. od ulepszenia dokonanego w dniu 31 grudnia 2008 r. na wartość 7.457.489,48 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, również w stosunku do wydatków na późniejsze wskazane we wniosku ulepszenia.
   • Budynek opisany w pkt 2 - hala warsztatowa tokarnia.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ostatnie ulepszenie którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej, tj. od ulepszenia dokonanego w dniu 31 marca 2015 r. na wartość 69.950,00 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   • Budynek opisany w pkt 3 - budynek socjalno- biurowy.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ostatnie ulepszenie którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej, tj. od ulepszenia dokonanego w dniu 31 maja 2015 r. na wartość 2.603.357,90 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   • Budynek opisany w pkt 4 - budynek warsztatowy.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ostatnie ulepszenie którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej, tj. od ulepszenia dokonanego w dniu 31 marca 2015 r. na wartość 267.559,26 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   • Budowla opisana w pkt 6 - teren utwardzony.
   • W stosunku do wydatków poniesionych na ostatnie ulepszenie którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej, tj. od ulepszenia dokonanego w dniu 31 marca 2015 r. na wartość 1.479.822,13 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   • Budowla opisana w pkt 8 - estakada stalowa.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ulepszenie dokonane w dniu 30 listopada 2012 r. na wartość 83.585,26 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   • Budynek opisany w pkt 9 - budynek warsztatowo remontowy.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ulepszenie dokonane w dniu 31 lipca 2014 r. na wartość 1.841.017,77 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   • Budowla opisana w pkt 16 - wiata magazynowa.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ulepszenie dokonane w dniu 31 maja 2010 r. na wartość 30.694,22 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
   • Budowla opisana w pkt 22 - linia elektroenergetyczna przesyłowa.
    W stosunku do wydatków poniesionych na ulepszenie dokonane zarówno w dniu 31 marca 2012 r. na wartość 105.092,73 PLN jak i w dniu 30 kwietnia 2012 r. na wartość 2.045,91 PLN, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  7. Wnioskodawca (jak i jego poprzednik prawny) od momentu wybudowania wszystkich wymienionych we wniosku budynków i budowli wykorzystuje je do działalności gospodarczej. Od momentu wprowadzania do polskiego systemu prawnego podatku od towarów i usług, wykorzystuje te budynki i budowle do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Do dnia sprzedaży wszystkie te budynki i budowle będą wykorzystywane nadal do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jako, że Wnioskodawca wskazał, że transakcji sprzedaży zamierza dokonać do końca 2015 roku, jak i wskazał daty oraz wartości wszystkich ulepszeń, odpowiedź na to pytanie wynika z Wniosku.

  Ponadto, Wnioskodawca podkreśla, że wniosek o interpretację dotyczy zdarzenia przyszłego tym samym pytanie które brzmi: „Czy budynki i budowle po ulepszeniu, które było równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej, były wykorzystywane (czy to przez Wnioskodawcę czy też przez jego poprzednika prawnego) do czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat (...)” jest nieprecyzyjne.Organ podatkowy użył bowiem sformułowania „były wykorzystywane”, Wnioskodawca podkreśla że budynki i budowle wskazane we wniosku są nadal wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę i tak będzie do chwili ich sprzedaży.

  W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  Czy planowana do końca 2015 roku dostawa budynków oraz budowli wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki czy też będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Hala wydziału montażowego (101-000003, 101-000018, 101-000004, 109-000007). PKOB-1251.

  Pomimo, iż w ewidencji środków trwałych, Spółka błędnie wykazywała poszczególne części budynku i ulepszenia jako odrębne obiekty inwentarzowe, to na potrzeby podatku od towarów i usług powinniśmy traktować budynek jako całość i wszelkie nakłady dotyczące jego części traktować jako nakłady dotyczące jednego budynku - hali wydziału montażowego. Tym samym biorąc pod uwagę fakt, że budynek został po raz pierwszy oddany w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu w dniu 1 lipca 2015 r., jego planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Zdaniem Spółki, dostawa ta będzie jednak zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółce nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na wybudowanie tego budynku (brak podatku VAT w systemie podatkowym). Jednocześnie pomimo poniesienia wydatku na ulepszenie tego budynku w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej (ulepszenie z dnia: 31 grudnia 2008 r.), w stosunku do którego Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług - budynek ten w stanie ulepszonym był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT przez więcej niż 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

  Zdaniem Spółki planowana dostawa tego budynku będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  2. Hala warsztatowa - tokarnia (101-000010, 105-000025). PKOB - 1251.

  Pomimo, iż w ewidencji środków trwałych, Spółka błędnie wykazała ulepszenie dokonane w 1998 r. jako odrębny obiekt inwentarzowy, to na potrzeby podatku od towarów i usług powinniśmy traktować budynek jako całość i wszelkie nakłady dotyczące jego części traktować jako nakłady dotyczące jednego budynku - hali warsztatowej - tokarni.

  Tym samym biorąc pod uwagą fakt, że budynek został oddany w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po dokonaniu nakładów na ulepszenie stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości w dniu 1 lipca 2015 r., jego planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż po dokonaniu nakładów na ulepszenie, które były wyższe niż 30% wartości początkowej budynku, a w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nieruchomość nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych w stanie ulepszonym przez 5 lat. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tego budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  3. Budynek socjalno-biurowy. PKOB - 1220.

  Pomimo, iż w ewidencji środków trwałych, Spółka błędnie wykazała ulepszenie dokonane w 1998 r. jako odrębny obiekt inwentarzowy, to na potrzeby podatku od towarów i usług powinno się traktować budynek jako całość i wszelkie nakłady dotyczące jego części traktować jako nakłady dotyczące jednego budynku socjalno-biurowego. Tym samym biorąc pod uwagę fakt, że budynek został oddany w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po dokonaniu nakładów na ulepszenie stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości w dniu 1 lipca 2015 r. jego planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż po dokonaniu nakładów na ulepszenie, które były wyższe niż 30% wartości początkowej budynku, a w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nieruchomość nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych w stanie ulepszonym przez 5 lat. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tego budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  4. Budynek warsztatowy (101-000111). PKOB 1251.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budynek został oddany w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po dokonaniu nakładów na ulepszenie stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości w dniu 1 lipca 2015 r., jego planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawanie upłynie okres 2-lat).

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż po dokonaniu nakładów na ulepszenie, które były wyższe niż 30% wartości początkowej budynku, a w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nieruchomość nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych w stanie ulepszonym przez 5 lat. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tego budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  5. Wiata magazynowa (104-000265). PKOB 1252.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 lipca 2015 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Zdaniem Spółki, dostawa ta będzie jednak zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółce nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na wybudowanie tej budowli (brak podatku VAT w systemie podatkowym). Jednocześnie Spółka nie poczyniła żadnych nakładów na ulepszenie tej budowli. Reasumując, zdaniem Spółki planowana dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  6. Teren utwardzony (220-D00256). PKOB -2112.

  Biorąc pod uwagą fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 lipca 2015 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż po dokonaniu nakładów na ulepszenie, które były wyższe niż 30% wartości początkowej budowli, a w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, budowla nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych w stanie ulepszonym przez 5 lat. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  7. Estakada stalowa (obiekt 223-000044). PKOB - 1252.

  Biorąc pod uwagą fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 lipca 2015 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Zdaniem Spółki, dostawa ta będzie jednak zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółce nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na wybudowanie tej budowli (brak podatku VAT w systemie podatkowym). Jednocześnie Spółka nie poczyniła żadnych nakładów na ulepszenie tej budowli. Reasumując, zdaniem Spółki planowana dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  8. Estakada stalowa (obiekt 223-000080) PKOB - 1252.

  Biorąc pod uwagą fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 lipca 2015 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż po poczynieniu nakładów na ulepszenie, które były wyższe niż 30% wartości początkowej budowli, a w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, budowla nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych w stanie ulepszonym przez 5 lat. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  9. Budynek warsztatowo - remontowy (101-000101). PKOB -1251.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budynek został oddany w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po dokonaniu nakładów na ulepszenie stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości w dniu 31 lipca 2014 r. (część) oraz w dniu 1 sierpnia 2014 r. (całość), jego planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż po dokonaniu nakładów na ulepszenie, które były wyższe niż 30% wartości początkowej budynku, a w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nieruchomość nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych w stanie ulepszonym przez 5 lat. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tego budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  10. Wiata otwarta (102-000225). PKOB -1252.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 sierpnia 2014 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawanie upłynie okres 2 lat).

  Zdaniem Spółki, dostawa ta będzie jednak zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółce nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na wybudowanie tej budowli (brak podatku VAT w systemie podatkowym). Jednocześnie Spółka nie poczyniła żadnych nakładów na ulepszenie tej budowli. Reasumując, zdaniem Spółki planowana dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  11. Wiata magazynowa (104-000146). PKOB-1252.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 sierpnia 2014 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Zdaniem Spółki, dostawa ta będzie jednak zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółce nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na wybudowanie tej budowli (brak podatku VAT w systemie podatkowym). Jednocześnie Spółka nie poczyniła żadnych nakładów na ulepszenie tej budowli. Reasumując, zdaniem Spółki planowana dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  12. Wydzielony plac (220-B00083). PKOB - 2112.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 sierpnia 2014 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Zdaniem Spółki, dostawa ta będzie jednak zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółce nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na wybudowanie tej budowli (brak podatku VAT w systemie podatkowym). Jednocześnie Spółka nie poczyniła żadnych nakładów na ulepszenie tej budowli. Reasumując, zdaniem Spółki planowana dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  13. Wydzielony dojazd do wiaty (220-A00125). PKOB-2112.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 sierpnia 2015 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Zdaniem Spółki, dostawa ta będzie jednak zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółce nie przysługiwało bowiem prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na wybudowanie tej budowli (brak podatku VAT w systemie podatkowym). Jednocześnie Spółka nie poczyniła żadnych nakładów na ulepszenie tej budowli. Reasumując, zdaniem Spółki planowana dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  14. Teren utwardzony (220-N00352). PKOB-2112.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu po raz pierwszy po wybudowaniu w dniu 1 sierpnia 2014 r., jej planowana dostawa (która ma mieć miejsce do końca 2015 r.) nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres 2 lat).

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z jej budową. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  15. Budynek warsztatu mechanicznego (102-N00413). PKOB-1251.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla nigdy nie została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, planowana dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  16. Wiata magazynowa (132-N00414). PKOB-1252.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla nigdy nie została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, planowana dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  17. Wiata stalowa (139-N00415). PKOB - 1252.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla nigdy nie została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, planowana dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  18. Budynek administracyjny (142-N00416). PKOB -1220.

  Biorąc pod uwagą fakt, że budowla w części była wynajmowana, a od rozpoczęcia najmu upłynęło 2 lata, dostawa tej części będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Natomiast dostawa części niewynajmowanej, będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  19. Rurociąg ciepłowniczy (233-N00348). PKOB - 2222.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla nigdy nie została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, planowana dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  20. Droga dojazdowa (243-N00350). PKOB - 2112.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla nigdy nie została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, planowana dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  21. Plac składowy (243-N00351). PKOB -1252.

  Biorąc pod uwagę fakt, że budowla nigdy nie została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, planowana dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  22. Linia elektroenergetyczna przesyłowa (233-N00349). PKOB -2224.

  Biorąc pod uwagą fakt, że budowla nigdy nie została oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, planowana dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  Planowana dostawa nie będzie korzystała również ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż spółce przejętej, której Spółka jest następcą prawnym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z wybudowaniem budowli. Tym samym zdaniem Spółki dostawa tej budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił odpowiedzi co do opodatkowania wszystkich budynków i budowli posadowionych na 8 działkach w jednej interpretacji indywidualnej.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

  1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
  2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
  3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
  4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
  5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
  6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
  7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

  W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

  Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

  Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

  Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

  W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

  Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Ponadto art. 43 ust. 7a ustawy stanowi, iż warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki i budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy obiektów będących budynkami i budowlami w rozumieniu prawa budowlanego posadowionych na działkach (trwale związanych z działkami) o numerach: 5663/7, 5683/7, 5685/7, 5670/7, 5665/7, 5673/7, 2740, 2/61.

  Niektóre budynki i budowle będące przedmiotem transakcji, były oddawane w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT tj. w formie odpłatnego najmu. Budynki i budowle wymienione w punktach 15-22, zostały nabyte przez Spółką w drodze połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Spółkę (połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 2 lipca 2012 r.).

  Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej w dniu 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budynków i budowli opisanych w pkt od 15 do 22.

  Zauważyć należy, iż ustawodawca w przepisie art. 6 ustawy o VAT wyłączył z zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określone czynności. Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Jednocześnie ustawodawca poprzez regulacje zawarte w przepisie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT wprowadził obowiązek skorygowania podatku naliczonego od nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Z powyższego wynika, że korekta ta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego w tym zakresie następcą prawnym (beneficjentem praw i obowiązków zbywcy), który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 ustawy, obowiązki swojego poprzednika.

  Regulacje zawarte w art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy o VAT mają na celu zachowanie zasady neutralności VAT, tj. w każdym przypadku odbiorca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego, w szczególności co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur uzyskanych przez poprzednika. Oznacza to, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabywca powinien być traktowany jako następca prawny.

  Powyżej wyrażona zasada sukcesji w podatku od towarów i usług zakłada zatem, że nabywcy przedsiębiorstwa przysługują takie same uprawnienia w zakresie tego podatku, jakie przysługiwały zbywcy ww. przedsiębiorstwa. Istota tak rozumianej sukcesji sprowadza się do tego, że nabywca przedsiębiorstwa jest traktowany jak jego zbywca - tak jakby do zbycia przedsiębiorstwa nie doszło.

  W szczególności art. 91 ustawy o VAT stanowiący w ust. 9 ustawy o kontynuacji korekty podatku naliczonego przez nabywcę przedsiębiorstwa, wprowadza zasadę sukcesji nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie podatku VAT po podmiocie, który wcześniej zbył przedsiębiorstwo.

  W konsekwencji, biorąc powyższe przepisy pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego sprzedaży przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budynków/budowli będących obecnie własnością Wnioskodawcy.

  1) Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budynku hali wydziału montażowego - PKOB-1251 – posadowionego na działce nr 5685/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1974 r. Budynek w całości wynajmowany od 1 lipca 2015 r. Od ulepszenia dokonanego w dniu 31 grudnia 2008 r., którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 • Z wniosku wynika zatem, że po ostatnim ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej w 2008 r. nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie całego budynku po ww. ulepszeniu poprzez oddanie go w najem nastąpiło od 1 lipca 2015 r. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca we wniosku dostawa ma nastąpić do końca 2015 r. Tak więc dostawa ww. budynku hali wydziału montażowego, po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (najem całego budynku od 1 lipca 2015 r.) zatem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy budynku hali wydziału montażowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Zgodnie tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budynku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budynek został oddany do użytkowania w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku przewyższające 30% wartości początkowej tego budynku, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że od momentu poniesienia po przekroczeniu 30% wartości początkowej budynku nakładów tj. od 31 grudnia 2008 r. Spółka używała budynek w stanie ulepszonym do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

  Ponieważ ulepszenie przewyższające 30% wartości początkowej budynku, od którego Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego miało miejsce 31 grudnia 2008 r., to w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, zgodnie z którym, warunku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  Jeżeli bowiem dostawa budynku zostanie dokonana do końca 2015 r., to w przedmiotowej sprawie, budynek w stanie ulepszonym (po ulepszeniu wyższym niż 30% wartości początkowej) był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat.

  W związku z powyższym dostawa budynku hali wydziału montażowego będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, w związku z art. 43 ust. 7a tej ustawy.

  2) Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budynku hali warsztatowej – tokarni - PKOB – 1251 posadowionego na działce nr 5685/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1993 r. Budynek był w całości wynajmowany w latach 2000-2014. Kolejny wynajem od 1 lipca 2015 r.

  Od ulepszenia dokonanego w dniu 31 marca 2015 r., którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z wniosku wynika zatem, że po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej dokonanym 31 marca 2015 r. nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie całego budynku po ww. ulepszeniu poprzez oddanie go w najem nastąpiło od 1 lipca 2015 r. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca we wniosku dostawa ma nastąpić do końca 2015 r.

  Tak więc dostawa ww. budynku hali warsztatowej – tokarni, po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej zakończonych 31 marca 2015 r. będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (najem całego budynku od 1 lipca 2015 r.) zatem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy budynku hali warsztatowej – tokarni na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budynku hali warsztatowej – tokarni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budynek został oddany do użytkowania w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku przewyższające 30% wartości początkowej tego budynku, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że od momentu poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej tj. od 31 marca 2015 r. budynek hali warsztatowej – tokarni nie będzie używany co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Zatem dostawa ww. budynku hali warsztatowej – tokarni nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych.

  W konsekwencji powyższego dostawa budynku hali warsztatowej – tokarni będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  3) Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budynku socjalno-biurowego - PKOB – 1220 posadowionego na działce nr 5683/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1974 r. Budynek był w części wynajmowany w latach 2000-2014 i w całości od 1 lipca 2015 r.

  Od ulepszenia dokonanego w dniu 31 marca 2015 r., którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z wniosku wynika zatem, że po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej dokonanym 31 marca 2015 r. nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie całego budynku po ww. ulepszeniu poprzez oddanie go w najem nastąpiło od 1 lipca 2015 r. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca we wniosku dostawa ma nastąpić do końca 2015 r.

  Tak więc dostawa ww. budynku socjalno-biurowego, po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej zakończonych 31 marca 2015 r. będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (najem całego budynku od 1 lipca 2015 r.) zatem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy budynku socjalno-biurowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budynku socjalno-biurowego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budynek został oddany do użytkowania w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku przewyższające 30% wartości początkowej tego budynku, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że od momentu poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej tj. od 31 marca 2015 r. budynek socjalno-biurowy nie będzie używany co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Zatem dostawa ww. budynku socjalno-biurowego nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budynku socjalno-biurowego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  4) Wnioskodawca zamierza również dokonać do końca 2015 r. dostawy budynku warsztatowego - PKOB – 1251, posadowionego na działce nr 5663/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1993 r. Budynek był w całości wynajmowany w latach 1999-2014 i w całości od 1 lipca 2015 r.

  Od ulepszenia dokonanego w dniu 31 marca 2015 r., którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z wniosku wynika zatem, że po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej dokonanym 31 marca 2015 r. nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie całego budynku po ww. ulepszeniu poprzez oddanie go w najem nastąpiło od 1 lipca 2015 r. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca we wniosku dostawa ma nastąpić do końca 2015 r.

  Tak więc dostawa ww. budynku warsztatowego, po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej zakończonych 31 marca 2015 r. będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (najem całego budynku od 1 lipca 2015 r.) zatem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy budynku warsztatowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budynku warsztatowego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budynek został oddany do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku przewyższające 30% wartości początkowej tego budynku, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że od momentu poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej tj. od 31 marca 2015 r. budynek warsztatowy nie będzie używany co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Zatem dostawa ww. budynku warsztatowego nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budynku warsztatowego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  5) Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – wiaty magazynowego - PKOB – 1252, posadowionej na działce nr 5663/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1989 r. Budowla w całości wynajmowana od 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca nie ponosił na ww. budowlę nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Ponieważ planowana dostawa ww. wiaty magazynowej ma nastąpić do końca 2015 r. tj. w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania jej w najem od 1 lipca 2015 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli wiaty magazynowej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli wiaty magazynowej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  6) Wnioskodawca zamierza również dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – terenu utwardzonego - PKOB – 2112, posadowionej na działce nr 5663/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 listopada 1987 r. Budowla była w całości wynajmowana od 1 lipca 2015 r.

  Od ulepszenia dokonanego w dniu 31 marca 2015 r., którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z wniosku wynika zatem, że po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej dokonanym 31 marca 2015 r. nastąpiło oddanie ww. budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie budowli po ww. ulepszeniu poprzez oddanie jej w najem nastąpiło od 1 lipca 2015 r. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca we wniosku dostawa ma nastąpić do końca 2015 r.

  Tak więc dostawa ww. budowli, po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej zakończonych 31 marca 2015 r. będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (najem całej budowli od 1 lipca 2015 r.) zatem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli – terenu utwardzonego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie ww. budowli – terenu utwardzonego przewyższające 30% wartości początkowej tej budowli, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że od momentu poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej tj. od 31 marca 2015 r. ww. budowla nie będzie używana co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Zatem dostawa ww. budowli – terenu utwardzonego nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa ww. budowli – terenu utwardzonego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  7) Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – estakady stalowej - PKOB – 1252, posadowionej na działce nr 5685/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1974 r. Budowla w całości wynajmowana od 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca nie ponosił na ww. budowlę nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Ponieważ planowana dostawa ww. budowli – estakady stalowej ma nastąpić do końca 2015 r. tj. w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania jej w najem od 1 lipca 2015 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli – estakady stalowej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – estakady stalowej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  8) Wnioskodawca zamierza również dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – estakady stalowej - PKOB – 1252, posadowionej na działce nr 5685/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1974 r. Budowla była w całości wynajmowana od 1 lipca 2015 r.

  Od ulepszenia dokonanego w dniu 30 listopada 2012 r., którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z wniosku wynika zatem, że po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej dokonanym 30 listopada 2012 r. nastąpiło oddanie ww. budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie budowli po ww. ulepszeniu poprzez oddanie jej w najem nastąpiło od 1 lipca 2015 r. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca we wniosku dostawa ma nastąpić do końca 2015 r.

  Tak więc dostawa ww. budowli, po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej zakończonych 30 listopada 2012 r. będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (najem całej budowli od 1 lipca 2015 r.) zatem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie ww. budowli – estakady stalowej przewyższające 30% wartości początkowej tej budowli, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że od momentu poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej tj. od 30 listopada 2012 r. ww. budowla nie będzie używana co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Zatem dostawa ww. budowli – estakady stalowej nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budowli – estakady stalowej będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  9) Wnioskodawca zamierza również dokonać do końca 2015 r. dostawy budynku warsztatowo-remontowego - PKOB – 1251, posadowionego na działce nr 5670/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1974 r. Budynek był w części wynajmowany w latach 2012-31 lipca 2014 r oraz w całości od 1 sierpnia 2014 r.

  Od ulepszenia dokonanego w dniu 31 lipca 2014 r., którego wartość była równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Z wniosku wynika zatem, że po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej dokonanym 31 lipca 2014 r. nastąpiło oddanie ww. budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie budynku po ww. ulepszeniu poprzez oddanie go w najem nastąpiło od 1 sierpnia 2014 r. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca we wniosku dostawa ma nastąpić do końca 2015 r.

  Tak więc dostawa ww. budynku, po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej zakończonych 31 lipca 2014 r. będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (najem całego budynku od 1 sierpnia 2014 r.) zatem nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budynku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budynek został oddany do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie ww. budynku warsztatowo-remontowego przewyższające 30% wartości początkowej tego budynku, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że od momentu poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej tj. od 31 lipca 2014 r. ww. budynek nie będzie używany co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Zatem dostawa ww. budynku warsztatowo-remontowego nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budynku warsztatowo-remontowego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  10) Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – wiaty otwartej - PKOB – 1252, posadowionej na działce nr 5665/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 stycznia 1983 r. Budowla w całości wynajmowana od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca nie ponosił na ww. budowlę nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Ponieważ planowana dostawa ww. budowli – wiaty otwartej ma nastąpić do końca 2015 r. tj. w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania jej w najem od 1 sierpnia 2014 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli – wiaty otwartej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – wiaty otwartej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  11) Wnioskodawca zamierza ponadto dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – wiaty magazynowej - PKOB – 1252, posadowionej na działce nr 5665/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 listopada 1976 r. Budowla w całości wynajmowana od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca nie ponosił na ww. budowlę nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Ponieważ planowana dostawa ww. budowli – wiaty magazynowej ma nastąpić do końca 2015 r. tj. w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania jej w najem od 1 sierpnia 2014 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli – wiaty magazynowej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – wiaty magazynowej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  12) Wnioskodawca zamierza ponadto dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – placu wydzielonego - PKOB – 2112, posadowionej na działce nr 5665/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 czerwca 1974 r. Budowla w całości wynajmowana od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca nie ponosił na ww. budowlę nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Ponieważ planowana dostawa ww. budowli – placu wydzielonego ma nastąpić do końca 2015 r. tj. w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania jej w najem od 1 sierpnia 2014 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli – placu wydzielonego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – placu wydzielonego będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  13) Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – wydzielonego dojazdu do wiaty - PKOB – 2112, posadowionej na działce nr 5665/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 1 grudnia 1975 r. Budowla w całości wynajmowana od 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca nie ponosił na ww. budowlę nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Ponieważ planowana dostawa ww. budowli – wydzielonego dojazdu do wiaty ma nastąpić do końca 2015 r. tj. w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania jej w najem od 1 sierpnia 2015 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli – wydzielonego dojazdu do wiaty nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. budowla została oddana do użytku w okresie kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek VAT).

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi również okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – wydzielonego dojazdu do wiaty będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  14) Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli – terenu utwardzonego - PKOB – 2112, posadowionej na działce nr 5673/7. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 24 lipca 2014 r. Budowla w całości wynajmowana od 1 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca nie ponosił na ww. budowlę nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Ponieważ planowana dostawa ww. budowli – terenu utwardzonego ma nastąpić do końca 2015 r. tj. w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia (tj. od dnia oddania jej w najem od 1 sierpnia 2014 r.), tym samym nie jest możliwe zastosowanie do niej zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli – terenu utwardzonego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – terenu utwardzonego nie będzie korzystała ze zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budowli – terenu utwardzonego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  15) Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budynku warsztatu mechanicznego - PKOB – 1251, posadowionego na działce nr 2/40. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 31 grudnia 1996 r. Budynek nie był wynajmowany. Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku.

  W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budynku warsztatu mechanicznego oddanego do użytku w 1996 r., jeżeli nie ponoszono wobec niego żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i skoro nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca budynek był wykorzystywany do działalności gospodarczej Wnioskodawcy i jego poprzednika prawnego i nie był wynajmowany) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budynku. Zatem nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W takim przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że przy budowie ww. budynku warsztatu mechanicznego Wnioskodawcy jako następcy prawnemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Brak natomiast nakładów na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budynku warsztatu mechanicznego nie będzie korzystała ze zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budynku warsztatu mechanicznego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  16) Ponadto Wnioskodawca zamierza dokonać do końca 2015 r. dostawy budowli - wiaty magazynowej - PKOB – 1252, posadowionej na działce nr 2/40. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 11 kwietnia 1997 r. Budowla nie była wynajmowana. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli. Od ulepszenia ww. budowli dokonanego w dniu 31 maja 2010 r., którego wartość była wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Planowana dostawa budowli - wiaty magazynowej (po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej oddanych do użytkowania 31maja 2010 r.) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ww. budowli będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  Z wniosku wynika, że po dokonanym 31maja 2010 r. ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budowli - wiaty magazynowej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu wiata magazynowa nie była przedmiotem najmu).

  Wiata magazynowa była wykorzystywana przez Wnioskodawcę i jego poprzednika prawnego do prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

  Zatem dostawa wiaty magazynowej będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej i nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. wiaty magazynowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli - wiaty magazynowej, jako następcy prawnemu spółki przejętej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

  Tym samym mamy tutaj do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Ponadto należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, który poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budowli powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do której miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Budowla ta była jednak wykorzystywana po ulepszeniu przekraczającym 30% dokonanym 31 maja 2010 r. (od którego Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego) do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, zatem w przedmiotowej sprawie jest spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT dla zastosowania tego zwolnienia.

  Jednak jak wyżej zostało wskazane, w przedmiotowej sprawie dla dostawy ww. budowli – wiaty magazynowej nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT gdyż mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa wiaty magazynowej będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  17) Przedmiotem dostawy do końca 2015 r. ma być również budowla – wiata stalowa - PKOB – 1252, posadowiona na działce nr 2/40. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 11 kwietnia 1997 r. Budowla nigdy nie była wynajmowana. Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

  W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli – wiaty stalowej, oddanej do użytku w 1997 r., jeżeli nie ponoszono wobec niej żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i skoro nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca budowla była wykorzystywana do działalności gospodarczej Wnioskodawcy i jego poprzednika prawnego i nie była wynajmowana) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli. Zatem nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W takim przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że przy budowie ww. budowli – wiaty stalowej Wnioskodawcy jako następcy prawnemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – wiaty stalowej nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa wiaty stalowej będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  18) Przedmiotem dostawy do końca 2015 r. ma być również budynek administracyjny - PKOB – 1220, posadowiony na działce nr 2/40. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 31 grudnia 1996 r. Budynek w części był wynajmowany w latach 2012-2013. Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

  Odnośnie wynajmowanej części budynku administracyjnego w latach 2012-2013 należy zauważyć, że planowana dostawa ww. części budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

  Powyższa część ww. budynku była bowiem wynajmowana w latach 2012-2013 i jednocześnie po ich wybudowaniu nie dokonywano ulepszeń, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej.

  Tym samym planowana na koniec 2015 r. dostawa wynajmowanej w latach 2012-2013 części budynku administracyjnego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

  Natomiast odnośnie niewynajmowanej części budynku administracyjnego należy zauważyć, że w tym przypadku nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

  Zatem pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie dostawa ww. niewynajmowanej części budynku administracyjnego, co nie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  W tym przypadku nie został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do tej części budynku, przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu dokonującego dostawy przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budynku), co wskazuje na brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do dostawy ww. części budynku.

  W przedmiotowej sprawie brak jest nakładów na ulepszenie tego budynku, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, zatem nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

  Tym samym planowana dostawa ww. niewynajmowanej części budynku administracyjnego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie tego zwolnienia określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budynku administracyjnego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  19) Przedmiotem dostawy do końca 2015 r. ma być również budowla – rurociąg ciepłowniczy – PKOB - 2222, posadowiona na działce nr 2/40. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 31 grudnia 1996 r. Budowla nie była wynajmowana. Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

  W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli – rurociągu ciepłowniczego, oddanej do użytku w 1996 r., jeżeli nie ponoszono wobec niej żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i skoro nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca budowla była wykorzystywana do działalności gospodarczej Wnioskodawcy i jego poprzednika prawnego i nie była wynajmowana) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli. Zatem nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W takim przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że przy budowie ww. budowli – rurociągu ciepłowniczego Wnioskodawcy jako następcy prawnemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – rurociągu ciepłowniczego nie będzie korzystała ze zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa budowli – rurociągu ciepłowniczego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  20) Przedmiotem dostawy do końca 2015 r. ma być również budowla – droga dojazdowa – PKOB - 2112, posadowiona na działce nr 2/61. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 31 grudnia 1997 r. Budowla nie była wynajmowana. Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

  W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli – drogi dojazdowej, oddanej do użytku w 1997 r., jeżeli nie ponoszono wobec niej żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i skoro nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca budowla była wykorzystywana do działalności gospodarczej Wnioskodawcy i jego poprzednika prawnego i nie była wynajmowana) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli. Zatem nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W takim przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że przy budowie ww. budowli – drogi dojazdowej Wnioskodawcy jako następcy prawnemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – drogi dojazdowej nie będzie korzystała ze zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa ww. budowli – drogi dojazdowej będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  21) Przedmiotem dostawy do końca 2015 r. ma być również budowla – plac składowy – PKOB - 1252, posadowiona na działce nr 2/40. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 31 grudnia 1997 r. Budowla nie była wynajmowana. Brak nakładów będących ulepszeniem środka trwałego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli.

  W odniesieniu do planowanej dostawy ww. budowli – placu składowego, oddanej do użytku w 1997 r., jeżeli nie ponoszono wobec niej żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i skoro nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (jak wskazał Wnioskodawca budowla była wykorzystywana do działalności gospodarczej Wnioskodawcy i jego poprzednika prawnego i nie była wynajmowana) to pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu będzie planowana dostawa ww. budowli. Zatem nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W takim przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że przy budowie ww. budowli – placu składowego Wnioskodawcy jako następcy prawnemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

  Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Wobec powyższego, dostawa ww. budowli – placu składowego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa ww. budowli – placu składowego będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  22) Przedmiotem planowanej dostawy do końca 2015 r. ma być również budowla – linia elektroenergetyczna przesyłowa – PKOB - 2224, posadowiona na działce nr 2/40. Jest to środek trwały wybudowany (data przyjęcia do używania) – 31 maja 2010 r. Budowla nie była wynajmowana. Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przejętej 2 lipca 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy ww. budowli. Od ulepszenia ww. budowli dokonanego w dniu 31 marca 2012 r., którego wartość była wyższa niż 30% wartości początkowej Wnioskodawcy jako następcy prawnemu spółki przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Planowana dostawa budowli - linii elektroenergetycznej przesyłowej (po dokonanych ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej oddanych do użytkowania 31 marca 2012 r. ) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ww. budowli będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

  Z wniosku wynika, że po dokonanym 31 marca 2012 r. ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budowli - linii elektroenergetycznej przesyłowej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu linia elektroenergetyczna przesyłowa nie była przedmiotem najmu).

  Linia elektroenergetyczna przesyłowa była wykorzystywana przez Wnioskodawcę i jego poprzednika prawnego do prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

  Zatem dostawa linii elektroenergetycznej przesyłowej będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej i nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

  W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. komina na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie ww. budowli - linii elektroenergetycznej przesyłowej, jako następcy prawnemu spółki przejętej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

  Tym samym mamy tutaj do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

  Ponadto należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, który poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budowli powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do której miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej, budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyłączeniem dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT.

  Zatem w przedmiotowej sprawie dla dostawy ww. budowli – linii elektroenergetycznej przesyłowej nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

  Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

  W konsekwencji powyższego dostawa ww. budowli – linii elektroenergetycznej będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania bądź zwolnienia z opodatkowania wszystkich budynków i budowli posadowionych na 8 działkach, należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty powiązane lub podobne:

  IBPP1/4512-743/15/BM | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.