IBPP1/443-465/13/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na etapie prac polegających na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu oraz zbycia nieruchomości gruntowej wraz rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na etapie prac polegających niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych
IBPP1/443-465/13/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość zabudowana
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. stawki podatku
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2013r. (data wpływu 28 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2013r. (data wpływu 22 sierpnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na etapie prac polegających na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu oraz zbycia nieruchomości gruntowej wraz rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na etapie prac polegających niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2013r. (data wpływu 22 sierpnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na etapie prac polegających na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu oraz zbycia nieruchomości gruntowej wraz rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na etapie prac polegających niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej Spółka) jest właścicielem nieruchomości gruntowej.

Na tej nieruchomości Spółka obecnie realizuje inwestycję, dla której uzyskała stosowną decyzję o warunkach zabudowy i prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego. W ramach pozwolenia na budowę rozpoczęto prace polegające na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu.

Uwzględniając płynność finansową Spółki rozważana jest możliwość sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową na etapie zdefiniowanym w zdaniu uprzednim.

Spółka rozważa też możliwość kontynuowania procesu realizacji inwestycji o wykonanie fundamentów i dalsze prace budowlane, wykonywane w oparciu o projekt budowlany i pozwolenie na budowę budynku, a dotyczące wzniesienia budynku (np. prace dotyczące wykonania kondygnacji podziemnej lub też następnych kondygnacji budynku).

Może zaistnieć sytuacja, że nastąpi sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową na etapie zdefiniowanym w zdaniu uprzednim.

Możliwy nabywca jest czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, którego celem będzie kontynuacja rozpoczętego zamierzenia budowlanego.

Budynek zgodnie z projektem budowlanym będzie klasyfikowany wg PKOB do klasy 1122 — budynek o trzech lub więcej mieszkaniach.

Spółka uzyskała pismo Głównego Urzędu Statystycznego znak... z dnia 19 czerwca 2012r. w którym stwierdzono: „Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Polska Klasyfikacja Budowlana (PKOB) służy potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzaniu sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, statystyki cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych. Ponadto klasyfikacja służy do klasyfikowania obiektów budowlanych. Może być ona stosowana w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego. PKOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i między różnymi poziomami organizacyjnymi. W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych obiekty budowlane klasyfikowane są w dwóch sekcjach „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Dla Budynków pierwszym kryterium klasyfikacyjnym jest charakter budynku — mieszkalny i niemieszkalny. Klasyfikacja nie określa momentu, w którym pewien etap prac budowlanych można uznać za budowlę lub budynek. W odniesieniu do budynków w budowie (realizowanych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych) w chwili obecnej funkcjonują na rynku różne pojęcia techniczne i ekonomiczne, stosowane w różnego rodzaju umowach cywilno-prawnych, np. stan surowy budynku otwarty, stan surowy zamknięty, itp. Pojęcia te nie są definiowane przez statystykę. Nieukończone budynki obiekty budowlane, które zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, klasyfikowane są do pozycji obejmującej obiekty gotowe”.

Spółka zakupiła nieruchomość gruntową (działkę) z zamiarem wybudowania na niej budynku mieszkalnego i po dokonaniu wyodrębnienia lokali sprzedaży tych lokali. W związku z powyższym Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupów towarów i usług związanych z budową budynku.

Przedmiotowa sprzedaż będzie dotyczyła budynku w trakcie budowy, tym samym spółka nie będzie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.

Wszystkie lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielomieszkaniowym wg projektu nie przekraczają powierzchni 150 m2. Spółka zaznacza, że zgodnie projektem, budynku na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe, których łączna powierzchnia jest niewielka stąd też budynek zgodnie z zasadami klasyfikacyjnymi określonymi w PKOB klasyfikowany jest do klasy 1122 - budynek o trzech lub więcej mieszkaniach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Jaką stawką VAT powinno być opodatkowane zbycie nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego przy czym prace dotyczące budowy będą polegać wyłącznie na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu...
 2. Jaką stawką VAT powinno być opodatkowane zbycie nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego przy czym prace dotyczące budowy będą polegać na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. wykonaniu kondygnacji podziemnej lub wykonaniu kondygnacji podziemnej i następnych kondygnacji budynku)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, przy czym prace dotyczące budowy będą polegać wyłącznie na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, przy czym prace dotyczące budowy będą polegać na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. wykonaniu kondygnacji podziemnej lub wykonaniu kondygnacji podziemnej i następnych kondygnacji budynku), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w świetle art. 7 ust. 1 ustawy VAT - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ww. ustawy VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w świetle art. 8 ust 1 ustawy VAT rozumie się rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku — na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13 art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

W art. 41 ust. 2 ustawy VAT określono, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 2 ustawy VAT , w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy VAT stosuje się — w myśl art. 41 ust. 12 ustawy VAT— do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy — obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 — wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. ( W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 41 ust 12b ustawy VAT).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, wydana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Na mocy PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2, pkt 2a i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przez:

 • budynek — należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • budynek mieszkalny jednorodzinny — należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 • budowlę — należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, przy czym prace dotyczące budowy będą polegać wyłącznie na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu należy dokonać identyfikacji przedmiotu transakcji.

Nie można mieć wątpliwości że w tym wypadku nie będzie miał zastosowanie przepis art. 29 ust. 5 ustawy VAT który określa, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W przypadku gdy w chwili sprzedaży zaawansowanie prac budowlanych budynku wielomieszkaniowego będzie polegało wyłącznie na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu nie można określić symbolu PKOB budynku gdyż pomimo „rozpoczęcia budowy w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, żadna z jego części nie zostanie trwale połączona z gruntem. Tym samym nie można mówić o budynku, który w sensie fizycznym istnieje. Czynność ta nie stanowi zatem dostawy obiektu budowlanego.

Jednocześnie nie można pominąć poniesionych nakładów wchodzących w skład rozpoczętej na gruncie inwestycji, te będą bowiem podlegać odrębnemu opodatkowaniu. W ustawie o podatku od towarów i usług określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz innego podmiotu, a odsprzedaż nakładów poniesionych na własnym gruncie jest świadczeniem na rzecz tego podmiotu. Nakład jest prawem majątkowym, który może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Wobec tego rozliczenie nakładów, które jest odpłatnym świadczeniem usług oraz nie zostało uwzględnione w przepisach o podatku od towarów i usług jako objęte obniżoną stawką podatku lub zwolnieniem, jest opodatkowane, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy VAT, według podstawowej, tj. 23% stawki podatku.

Tym samym sprzedaż samej nieruchomości gruntowej jako terenu budowlanego zdefiniowanego w art. 2 pkt 33 ustawy VAT będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki 23% zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy VAT gdyż nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT.

Reasumując w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, przy czym prace dotyczące budowy będą polegać wyłącznie na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu dojdzie do dostawy towaru którym będzie grunt opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 23% i świadczeniu usługi identyfikowanej jako prawo majątkowe, opodatkowane stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, przy czym prace dotyczące budowy będą polegać na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. wykonaniu kondygnacji podziemnej lub wykonaniu kondygnacji podziemnej i następnych kondygnacji budynku), tak jak powyżej, należy dokonać identyfikacji przedmiotu transakcji.

Uwzględniając treść pisma Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż rozpoczętej inwestycji budowlanej, którą w trakcie realizacji doprowadzono do wylania fundamentów, i/lub wykonaniu dalszych prac budowlanych należy utożsamiać zgodnie z przepisami PKOB ze sprzedażą gotowego obiektu. Uwzględniając, że gotowy obiekt będzie budynkiem mieszkalnym wielomieszkaniowym klasyfikowanym do klasy 1122 — budynek o trzech lub więcej mieszkaniach, dla określenia stawki podatku VAT w wysokości 8% przy jego sprzedaży będzie miał zastosowanie przepis art. 41 ust. 2, 12, 12a, art. 2 pkt 12 i art. 146a pkt 2 ustawy VAT.

Jak stwierdzono w uprzednim akapicie dojdzie zatem do dostawy budynku, który będzie trwale związany z gruntem. Zgodnie z przepisem art. 29 ust 5 ustawy VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Uwzględniając treść tego przepisu dla celów podatku od towarów i usług nie dojedzie do osobnej czynności, którą jest sprzedaż nieruchomości gruntowej gdyż z podstawy opodatkowania budynku mieszkalnego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zostanie wyodrębniona wartość tej nieruchomości gruntowej. Inaczej mówiąc stawka podatku VAT przy dostawie nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek, jest tożsama ze stawką podatku VAT budynku.

Reasumując w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, przy czym prace dotyczące budowy będą polegać na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. wykonaniu kondygnacji podziemnej lub wykonaniu kondygnacji podziemnej i następnych kondygnacji budynku), przedmiotem sprzedaży będzie budynek mieszkalny klasyfikowany zgodnie z PKOB do klasy 1122 podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%. Z podstawy opodatkowania tego budynku nie zostanie wyłączona wartość gruntu a tym samym dla celów tego podatku nie będzie on osobnym przedmiotem dostawy.

Nadmienić należy, że podobne stanowisko zawarte zostało w Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów IBPP2/443-1297/11/AB z dnia 20 marca 2012r. jak też w wyroku NSA z dnia 14 marca 2012 roku sygnatura I FSK 793/11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacją objęto oba zdarzenia przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W związku z powyższym należy zauważyć, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Z treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Słownik języka polskiego definiuje czasownik „świadczyć” jako „wykonywać coś na czyjąś rzecz”, „świadczenie” zaś, to – według niego – obowiązek wykonywania, przekazania czegoś.

Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Spod pojęcia usługi będzie natomiast wyłączone takie świadczenie, którego treścią jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stanowi ono bowiem dostawę towarów. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Jeśli tylko mamy do czynienia ze świadczeniem, to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi ono albo usługę, albo dostawę towarów.

Każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych.

Usługa, w rozumieniu ust. 1 powołanego wyżej artykułu 8 ustawy o VAT, to transakcja gospodarcza, co oznacza, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę, a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r., przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 tej ustawy – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 43 ust. 12a ustawy o VAT - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b wskazanej ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 12c ustawy o VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych, będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Natomiast budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wskazać należy, iż zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999r. nr SRI-4-WSK-12-535/99 (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 - zbiorowego zamieszkania. W dziale 12 usystematyzowano natomiast budynki niemieszkalne.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;.

2a)budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3)budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a)obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej. Na tej nieruchomości Spółka obecnie realizuje inwestycję, dla której uzyskała stosowną decyzję o warunkach zabudowy i prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku wielomieszkaniowego. W ramach pozwolenia na budowę rozpoczęto prace polegające na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu. Rozważana jest możliwość sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową na ww. etapie.

Mając na uwadze ww. wymienione przepisy Prawa budowlanego jak i przepisy ustawy o VAT, należy stwierdzić, że zaawansowanie prac budowlanych budynku wielomieszkaniowego polegających na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu nie są wystarczające aby można było inwestycję uznać za budynek, budowlę, obiekt małej architektury czy ich część. Czynności te nie powodują zatem powstania obiektu budowlanego.

W konsekwencji – będziemy mieć do czynienia ze sprzedażą poniesionych nakładów na budynek wielomieszkaniowy, gdyż nie dojdzie do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, ponieważ przedmiotowa czynność nie jest dostawą towarów.

Przedmiot sprzedaży nie mieści się w definicji towaru, zawartej w cyt. art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak Wnioskodawca, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, iż nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego.

Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem kosztów inwestycji na nabywcę należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, rozliczenie nakładów, które jest odpłatnym świadczeniem usług oraz nie zostało uwzględnione w przepisach o podatku od towarów i usług jako objęte obniżoną stawką podatku lub zwolnieniem, będzie podlegało opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Jeśli chodzi natomiast o dostawę gruntu, na którym znajdują się nakłady w postaci budowy budynku wielomieszkaniowego na określonym etapie, polegające na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu – dostawa ta będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, gdyż jest to grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie opodatkowaniu 23% podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku wielomieszkaniowego na etapie prac polegających wyłącznie na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament bez wylania fundamentu, należało uznać za prawidłowe.

Z wniosku wynika, również, że Wnioskodawca rozważa możliwość kontynuowania procesu realizacji inwestycji o wykonanie fundamentów i dalsze prace budowlane, wykonywane w oparciu o projekt budowlany i pozwolenie na budowę budynku, a dotyczące wzniesienia budynku (np. prace dotyczące wykonania kondygnacji podziemnej lub też następnych kondygnacji budynku). Może zaistnieć sytuacja, że nastąpi sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową na ww. etapie. Przedmiotowa sprzedaż będzie dotyczyła budynku w trakcie budowy.

W tym miejscu podkreślić należy, iż za budynek mieszkalny można uznać rozpoczętą budowę budynku zaliczonego do PKOB 11 - na wskazanym we wniosku etapie budowy tj. w trakcie realizacji inwestycji o wykonanie fundamentów i dalsze prace budowlane, wykonywane w oparciu o projekt budowlany i pozwolenie na budowę budynku, a dotyczące wzniesienia budynku (np. prace dotyczące wykonania kondygnacji podziemnej lub też następnych kondygnacji budynku). O zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza bowiem każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. W analizowanej sprawie przedmiotem dostawy będzie budynek mieszkalny w fazie budowy, a nabywca będzie tę budowę kontynuował.

Przenosząc zatem opisane przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe na grunt ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na etapie prac polegających niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. prace dotyczące wykonania kondygnacji podziemnej lub też następnych kondygnacji budynku), będzie dokonana przed pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Wobec powyższego w przypadku dostawy ww. budynku wielomieszkaniowego na ww. etapie budowy, o którym mowa we wniosku, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o VAT.

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy ww. budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego we wskazanym etapie budowy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż przysługiwało mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupów towarów i usług związanych z budową budynku. Przedmiotowa sprzedaż będzie dotyczyła budynku w trakcie budowy, tym samym spółka nie będzie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że nabywca będzie kontynuował rozpoczęte zamierzenie budowlane. Budynek zgodnie z projektem budowlanym będzie klasyfikowany wg PKOB do klasy 1122 — budynek o trzech lub więcej mieszkaniach o powierzchni nieprzekraczającej 150m2.

A zatem nie został spełniony warunek określony przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT tj. odnośnie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do budynku objętego dostawą.

Tak więc w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie od podatku VAT dla dostawy tego budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem nie został spełniony określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT warunek determinujący zwolnienie od podatku VAT dla tej dostawy.

W świetle powyższego planowana sprzedaż budynku wielomieszkaniowego w trakcie realizacji ww. inwestycji polegającej na wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. wykonaniu kondygnacji podziemnej lub wykonaniu kondygnacji podziemnej i następnych kondygnacji budynku), będzie podlegała opodatkowaniu według 8% stawki podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, o ile po sprzedaży budowa budynku będzie kontynuowana i budynek ten będzie budynkiem stałego zamieszkania spełniającym definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak wynika z wniosku przedmiotem sprzedaży będzie także grunt zabudowany budynkiem wielomieszkaniowym w trakcie realizacji ww. inwestycji polegającej na wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. wykonaniu kondygnacji podziemnej lub wykonaniu kondygnacji podziemnej i następnych kondygnacji budynku).

Stosownie do treści art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. A zatem grunty zabudowane - co do zasady - podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla budynku lub budowli, które się na nim znajdują.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, grunt, na którym są one posadowione, dzieli byt prawny budynków w zakresie stawki podatku obowiązującej przy jego dostawie. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Tym samym również dostawa działki, na której posadowiony jest ww. budynek wielomieszkaniowy w trakcie realizacji inwestycji w określonej fazie budowy, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 tej ustawy dla planowanej sprzedaży działki zabudowanej ww. budynkiem wielomieszkaniowym w trakcie realizacji inwestycji w określonej fazie budowy, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, o ile po sprzedaży budowa budynku będzie kontynuowana i budynek ten będzie budynkiem stałego zamieszkania spełniającym definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, przy czym prace dotyczące budowy będą polegać na niwelacji terenu, wytyczeniu geodezyjnym, wykopie pod fundament, wylaniu fundamentów i dalszych pracach budowlanych (np. wykonaniu kondygnacji podziemnej lub wykonaniu kondygnacji podziemnej i następnych kondygnacji budynku), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1297/11/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.