IBPP1/443-211/13/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie sprzedaży działek zabudowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2013r. (data wpływu 1 marca 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2013r. (data wpływu 3 czerwca 2013r.) oraz pismem z dnia 11 czerwca 2013r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania za pierwsze zasiedlenie dokonania aportu nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy oraz zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT dostawy po dniu 19 grudnia 2013r., nieruchomości zarówno w części nie oddanej w najem, bądź oddanej w najem w okresie od dnia 6 grudnia 2011r. do dnia 18 grudnia 2011r. – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT dostawy w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 6 grudnia 2013r., budynku magazynowego, w części oddanej w najem z dniem 6 grudnia 2011r. – jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości opisanej w stanie faktycznym pod pozycją 1-4 tabeli, przed dniem 19 grudnia 2013r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2013r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z dnia 20 lutego 2013r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2013r. (data wpływu 3 czerwca 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-211/13/AS z dnia 20 maja 2013r. oraz pismem z dnia 11 czerwca 2013r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem następującej nieruchomości:

wykaz nieruchomości, których dotyczy wniosek stanowi załącznik nr 1 do Wniosku:

Przedmiot aportuPołożenieNr KWPrzedmiot aportuWłasność gruntu
Dla potrzeb ustawy o VAT
1)budynek magazynowy o pow. 6.393,1 2/5779,9 2 pow. Zabudowy
2)budynek portierni o pow. użytkowej 15,6 2/31,6 2 pow. zabudowy łącznie z pozycją 3,
3) budynek trafostacji o pow. 12,7 2/31,6 2 pow. zabudowy łącznie z pozycją 2,
4)pozostała infrastruktura wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem/ powierzchnia zabudowy drogi, palców manewrowych oraz miejsc parkingowych to 2.990 2, powierzchnia zabudowy chodników to 167,6 2, powierzchnia ogrodzenia to 2
Działka 1/2 - pow. 14641 2xxx1)od 25 maja 2011r. na podstawie warunkowej umowy najmu 5.095,4 2 powierzchni magazynowej i socjalno biurowej – warunek ziszczony 6 grudnia 2011r.
2) od 2 września 2011r. na podstawie warunkowej umowy najmu 473,6 2 powierzchni magazynowej i socjalno biurowej – warunek ziszczony 6 grudnia 2011r., od 19 grudnia 2011r. spółka została właścicielem nieruchomości, w tym najmowanej powierzchni;
WnioskodawcyNieruchomość zabudowana

Wnioskodawca stał się właścicielem opisanych budynków i budowli wraz z prawem własności gruntu w dniu 19 grudnia 2011r. w wyniku zawarcia z Przedsiębiorstwem. Umowy zbycia aportu na pokrycie akcji (rep. A) w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Wnioskodawcy z dnia xx grudnia 2011r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000,00 zł w drodze emisji 50.000 nowych akcji imiennych serii „B” o numerach od 00001 do 50.000 o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 10 zł, które zostaną objęte przez Przedsiębiorstwo w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej Spółki (rep. A).

Odnośnie ewentualnych ulepszeń ww. nieruchomości należy wskazać, że dla budynku magazynowego w 2012r. miały miejsce ulepszenia na łączną kwotę 88.221,39 zł.

W związki ze sposobem nabycia własności opisanych wyżej nieruchomości - aport zorganizowanej, wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wraz z innymi spółkami kapitałowymi wchodzącymi w skład jednej Grupy Kapitałowej, w związku z planowaną reorganizacją majątkową, planuje powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”), na której majątek będą się składały m.in. składniki majątkowe wniesione przez Wnioskodawcę w drodze aportu (alternatywnie transakcji sprzedaży). Działalność powołanej SKA sprowadzać się będzie do zarządu otrzymanym majątkiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie wyklucza to jednak późniejszego dalszego zbycia otrzymanych składników majątkowych na rzecz podmiotów trzecich.

Alternatywnie, w celu przeprowadzenia opisanej wyżej reorganizacji majątkowej wykorzystana może zostać jedna z już funkcjonujących w Grupie SKA.

W tym stanie rzeczy Wnioskodawca zostałby akcjonariuszem nowo powstałej SKA, ewentualnie akcjonariuszem już funkcjonującej SKA. Z tym, że w drugim przypadku obejmowałby akcje w podwyższanym kapitale zakładowym SKA. Objęcie akcji miałoby nastąpić w zamian za aport.

W ramach aportu (alternatywnie transakcji sprzedaży) przeniesiona ma być własność budynków i budowli oraz prawo użytkowania wieczystego do gruntów, na których są posadowione.

W uzupełnieniu z dnia 29 maja 2013r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiot sprzedaży bądź aportu będą stanowiły tylko budynki i budowle wraz z własnością gruntu, na którym są posadowione, zatem cała nieruchomość objęta KW nr xxx. Przy planowanej transakcji nie dojdzie zatem do zbycia całości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.

W związku ze sposobem nabycia nieruchomości będących przedmiotem wniosku - aport zorganizowanej, wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest właścicielem gruntu. Został on tym właścicielem w 19 grudnia 2011r. w wyniku zawarcia z Przedsiębiorstwem. Umowy zbycia aportu na pokrycie akcji. Poprzedni właściciel nabył nieruchomość jako niezabudowaną od Gminy Miasto S. w grudniu 2008r.

Działka nr 1/2 jest już zabudowana budynkami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Wniosku, jeżeli chodzi natomiast o pozostałą infrastrukturę, to składają się na nią: miejsca parkingowe w liczbie 70 oraz 2 na samochody ciężarowe, chodniki, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe, ogrodzenie posesji. Stan ten się nie zmieni w chwili składania wniosku.

Symbol PKOB dla poszczególnych budynków i budowli wskazanych w załączniku nr 1 to:

 • ad. 1 - 1/12/125/1252;
 • ad. 2 - 1/12/127;
 • ad. 3 - 1/12/127;
 • ad. 4 - 2/21/211/2112.

Jak wskazywał we wniosku z dnia 20 lutego 2013r. Wnioskodawca, w jego ocenie wskazane w pkt 4 Załącznika elementy infrastruktury są budowlami trwale z gruntami związanymi, dodać przy tym należy, że w ocenie Wnioskodawcy wskazana przez Organ Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych nie jest w tej mierze czynnikiem rozstrzygającym o istnieniu bądź nie trwałego związku budowli z gruntem.

Budynki i budowle wskazane we wniosku były budowane przez Przedsiębiorstwem, pod względem formalno-prawnym inwestycja została zakończona w październiku 2010r.

Do pierwszego zasiedlenia całości nieruchomości opisanej w załączniku nr 1, zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 14 ustawy o VAT doszło w dniu 19 grudnia 2011r. - przeniesienie nieruchomości aportem na rzecz Wnioskodawcy. Na uwadze jednak należy mieć, że w oparciu o umowę najmu z dnia 25 maja 2011r. doszło do oddania w najem 5.095,4 2 budynku magazynowego opisanego w pkt 1 załącznika, z tym, że z uwagi na warunek zawarty w przedmiotowej umowie, do pierwszego zasiedlenia - faktycznego rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu - doszło w dniu 6 grudnia 2011r. Dla przedstawionego stanu faktycznego okres 2 letni od momentu pierwszego zasiedlenia nastąpi dla całości nieruchomości dopiero po 19 grudnia 2013r.

Pierwsze zasiedlenie dla budynków i budowli wykazanych w załączniku nr 1 stanowiła czynność aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z dnia 19 grudnia 2011r. Dla części nieruchomości, wskazanej wyżej, o pierwszym zasiedleniu stanowi Umowa najmu, zawarta jeszcze przez poprzedniego właściciela nieruchomości, tj. Przedsiębiorstwo. Umowa ta w zw. z aportem jest obecnie kontynuowana przez Wnioskodawcę.

Poprzedni właściciel nabył nieruchomość jako niezabudowaną, w drodze przetargu od Gminy Miasto S.

Jak wskazano wyżej w oparciu o umowę najmu z dnia 25 maja 2011r. doszło do oddania w najem 5.095,4 2 budynku magazynowego opisanego w pkt 1 załącznika, z tym, że z uwagi na warunek zawarty w przedmiotowej umowie, do pierwszego zasiedlenia - faktycznego rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu - doszło w dniu 6 grudnia 2011r. oddawał w najem budynek poprzedni właściciel nieruchomości. W zw. z przeniesieniem własności w drodze aportu, umowa ta uległa zakończeniu w dniu 18 grudnia 2011r.

Z racji tego, że budynki i budowle zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych dopiero przez Wnioskodawcę z datą 19 grudnia 2011r. należy uznać, że poprzedni właściciel nie poczynił wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli i budynków stanowiących przedmiot przyszłej transakcji, które byłyby wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Planowane przez Wnioskodawcę czynności mają dopiero nastąpić, najwcześniej w grudniu 2013r.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 czerwca 2013r. Wnioskodawca wskazał, że mienie, które będzie przedmiotem aportu nie stanowi całości przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części, przedmiot sprzedaży bądź aportu będą stanowiły tylko budynki i budowle wraz z własnością gruntu, na którym są posadowione, objęte KW nr xxx.

Nieruchomość - grunt oraz budowle na nim posadowione, opisane w załączniku stanowią własność Wnioskodawcy od dnia 19 grudnia 2011r., Wnioskodawca stał się ich właścicielem w wyniku przeniesienia nieruchomości aportem na jego rzecz.

Wnioskodawca jest właścicielem gruntu na którym posadowione są budynki i budowle mające stanowić przedmiot aportu. Grunt został nabyty przez Przedsiębiorstwo od Gminy Miasto S. w grudniu 2008r.

W oparciu o umowę najmu z dnia 25 maja 2011r. doszło do oddania w najem 5.095,4 2 budynku magazynowego opisanego w pkt 1 załącznika, powierzchnia została wynajęta przez Przedsiębiorstwo na rzecz A. Sp. z o.o. w W. Z uwagi na fakt, że umowa najmu była warunkowa, najem zaczynał obowiązywać od dnia uzyskania przez A. Sp. z o.o. w W. zezwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego w wynajętych pomieszczeniach, do rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu doszło w dniu 6 grudnia 2011r. Od dnia 19 grudnia 2011r. stroną umowy z A. Sp. z o.o. w W. jest Wnioskodawca w związku z dokonanym aportem.

Wnioskodawca zawarł z Przedsiębiorstwem umowę najmu lokalu magazynowego w budynku magazynowym opisanym w załączniku. Umowa została zawarta 2 września 2011r. W jej wyniku w najem oddano 473,6 2 powierzchni magazynowej i powierzchni socjalno-biurowej. Umowa została zawarta pod warunkiem, początkiem jej obowiązywania miał być dzień uzyskania przez Wnioskodawcę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na najmowanej powierzchni. Zezwolenie to Wnioskodawca uzyskał w dniu 6 grudnia 2011r. Od 19 grudnia 2011r. Wnioskodawca w zw. z aportem jest właścicielem całej nieruchomości.

W związku z prowadzoną inwestycją - budowa budynku magazynowego z powierzchnią biurową przy ul. P. w S. Przedsiębiorstwu przysługiwało prawo dokonywania odliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 29 maja 2013r.):
 • Czy dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 19 grudnia 2013r., nieruchomości opisanych w załączniku nr 1 pozycje 1-4 tabeli, będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT...
 • Czy dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 6 grudnia 2013r., nieruchomości opisanej w stanie faktycznym pod pozycją 1 tabeli, w części oddanej w najem, będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT...
 • Czy dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży nieruchomości opisanej w stanie faktycznym pod pozycją 1-4 tabeli – załącznik do wniosku, przed dniem 19 grudnia 2013r., będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (własne stanowisko w części zmodyfikowane pismem z dnia 11 czerwca 2013r.), wstępne rozważania nad przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, należy rozpocząć od analizy stanu prawnego wynikającego z ustawy o VAT, a dotyczącego zbycia nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in., odpłatna dostawa towarów - przy czym w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy i ich części (a więc również nieruchomości). Wniesienie towaru jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej stanowi jego odpłatną dostawę, następuje „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) pod tytułem odpłatnym.

Z kolei z treści przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wynika zaś, że ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 wynosi 23%.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT dostawa nieruchomości może podlegać obowiązkowemu opodatkowaniu VAT, może podlegać obowiązkowemu zwolnieniu z opodatkowania, bądź też podatnik może mieć prawo wyboru w przedmiotowej kwestii. Przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy nieruchomości zawarte zostały w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 oraz 10a, art. 43 ust. 10 i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Analizując poszczególne przesłanki zwolnienia dostawy nieruchomości z podatku VAT należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. A contrario, dostawa terenów niezabudowanych, które mają charakter budowlany, bądź też przeznaczone są pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia łub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT przewidział również możliwość zwolnienia z opodatkowania VAT niektórych nieruchomości, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przedmiotowe zwolnienie nie ma jednak charakteru fakultatywnego, a obligatoryjny. Innymi słowy, podatnik nie ma możliwości wyboru opodatkowania nieruchomości zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dodatkowo, w myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 73, poz. 392 ze zm. dalej „rozporządzenie ministra finansów”), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwałe z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Również istotnym w ocenie Wnioskodawcy jest zwrócenie uwagi na fakt, że zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. dalej „Prawo budowlane”) przez pojęcie budowla należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Odnosząc powyższą analizę stanu prawnego, do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy zauważyć, że:

 • w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami - nieruchomością, jak właściciel pod tytułem odpłatnym, tzn. w zamian za akcje obejmowane w SKA (w przypadku sprzedaży za określoną kwotę pieniężną);
 • przedmiot aportu (sprzedaży) z uwagi na opisany w stanie faktycznym charakter nie może zostać uznany za przedsiębiorstwo ani za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Tym samym można stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę transakcja podlega regulacjom ustawy o VAT, a nadto nie znajduje do niej zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który wyłącza stosowanie przedmiotowej ustawy do zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

Z uwagi na brzmienie przepisów ustawy o VAT dla przedmiotu aportu (sprzedaży) zastosowanie będzie miała stawka podstawowa w wysokości określonej a art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy brak w opisanym stanie faktycznym wyjątków pozwalających na przyjęcie stawki podatku VAT równej 8%. Przedmiotem aportu są nieruchomości, które są zabudowane budynkami bądź budowlami, alternatywnie mają przeznaczenie pod zabudowę. Z uwagi na charakter terenów objętych planowanym aportem (sprzedażą) - tereny przemysłowe, niemożliwym jest również zakwalifikowanie ich, jak podlegających opodatkowaniu według stawki, o której mowa w art. 41 ust. 12 i nast. Ustawy o VAT.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 19 grudnia 2013r., nieruchomości, opisanej w załączniku nr 1 – poz. 1-4 tabeli, będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT.

Odnośnie zastosowania w tym przypadku treści przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, można wskazać, że:

 1. budynek magazynowy w części stanowiły przedmiot najmu na rzecz innych przedsiębiorców, a zatem mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, jako podlegające przed czynnością aportu (sprzedaży) pierwszemu zasiedleniu, z uwagi na oddanie ich do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Na tę część aportu Wnioskodawca nie ponosił ponadto nakładów (ulepszeń), które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynie okres dłuższy niż 2 lata; cześć nieruchomości objętej zapytaniem tego punktu była wynajmowana Wnioskodawcy w okresie od dnia 6 grudnia 2011r. do dnia 18 grudnia 2011r., po tej dacie Wnioskodawca stał się właścicielem całej nieruchomości.

Z uwagi na treść definicji pierwszego zasiedlenia, wynikającą z przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, dostawa przedmiotowej nieruchomości, w części nie objętej umowami najmu obowiązującymi od dnia 6 grudnia 2011r., w ramach pierwszego zasiedlenia miała miejsce z dniem 19 grudnia 2011r. - dzień zawarcia przez Wnioskodawcę Umowy zbycia aportu na pokrycie akcji. Tym samym dostawa budynków i budowli, z uwagi na brak upływu dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ppkt 2) ustawy o VAT, na dzień dzisiejszy nie podlega zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony.

Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę. Zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W części objętej ad. 1 nieruchomość podlegała pierwszemu zasiedleniu z dniem dokonania aportu, tj. 19 listopada 2011r., zatem po dniu 19 grudnia 2013r. upłynie wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10 ppkt 2) 2 letni okres od momentu pierwszego zasiedlenia.

Co prawda w przedmiocie tego zwolnienia należy mieć na uwadze przepis art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Jednak wypada zaznaczyć, że odstąpienie od tego zwolnienia ma charakter fakultatywny, a co za tym idzie dopiero wspólny wniosek Wnioskodawcy i drugiej strony transakcji mógłby przyczynić się do rezygnacji z tego zwolnienia. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że przedmiot aportu (sprzedaży) w części objętej dzierżawą dalej niż dwa lata, przed datą planowanej transakcji, podlega zwolnieniu z przedmiotowego przepisu.

W zakresie dostawy gruntu na którym budynki i budowle zostały posadowione, należy zauważyć, że w myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Istotnym przy tym jest w ocenie Wnioskodawcy, że utrwalone przez organy podatkowe, jak i sądy stanowisko wyraźnie wskazuje, że gdy w ramach jednej transakcji dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, które są opodatkowane w różny sposób, to „wartość gruntu należy włączyć do podstawy opodatkowania poszczególnych budynków w takiej proporcji w jakiej pozostają wobec siebie wartości poszczególnych budynków położonych na tym gruncie” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lipca 2008r., sygn. akt III SA/Gl 1757/07; podobnie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010r. znak ITPP1/443-899/10/TS). Tym samym nie zachodzą okoliczności, które w ramach jednej transakcji dostawy, uniemożliwiałyby objęcie części gruntu, zwolnieniem przynależnym budynkowi, bądź części budynku na nim posadowionego.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 6 grudnia 2013r., nieruchomości, opisanej w stanie faktycznym pod poz. 1 tabeli, w części oddanej w najem z dniem 6 grudnia 2011r., będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT.

Odnośnie zastosowania w tym przypadku treści przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, można wskazać, że:

 1. budynek magazynowy w części stanowił przedmiot najmu na rzecz innych przedsiębiorców, a zatem mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, jako podlegające przed czynnością aportu (sprzedaży) pierwszemu zasiedleniu, z uwagi na oddanie ich do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Na tę część aportu Wnioskodawca nie ponosił ponadto nakładów (ulepszeń), które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynie okres dłuższy niż 2 lata; najem trwa od dnia 6 grudnia 2011r., zatem po dniu 6.12.2013r. upłynie wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10 ppkt 2) 2 letni okres od momentu pierwszego zasiedlenia.

Co prawda w przedmiocie tego zwolnienia należy mieć na uwadze przepis art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Jednak wypada zaznaczyć, że odstąpienie od tego zwolnienia ma charakter fakultatywny, a co za tym idzie dopiero wspólny wniosek Wnioskodawcy i drugiej strony transakcji mógłby przyczynić się do rezygnacji z tego zwolnienia. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że przedmiot aportu (sprzedaży) w części objętej dzierżawą dalej niż dwa lata, przed datą planowanej transakcji, podlega zwolnieniu z przedmiotowego przepisu.

W zakresie dostawy gruntu na którym budynki i budowle zostały posadowione, należy zauważyć, że w myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jak w punkcie ad. 1, istotnym przy tym jest w ocenie Wnioskodawcy, że utrwalone przez organy podatkowe, jak i sądy stanowisko wyraźnie wskazuje, że gdy w ramach jednej transakcji dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, które są opodatkowane w różny sposób, to „wartość gruntu należy włączyć do podstawy opodatkowania poszczególnych budynków w takiej proporcji, w jakiej pozostają wobec siebie wartości poszczególnych budynków położonych na tym gruncie” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lipca 2008r., sygn. akt III SA/Gl 1757/07; podobnie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010r. znak ITPP1/443-899/10/TS). Tym samym nie zachodzą okoliczności, które w ramach jednej transakcji dostawy, uniemożliwiałyby objęcie części gruntu, zwolnieniem przynależnym budynkowi, bądź części budynku na nim posadowionego.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży nieruchomości, opisanej w stanie faktycznym pod poz. 1-4 tabeli – załącznik do wniosku, przed dniem 19 grudnia 2013r., będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. l pkt 10a ustawy o VAT.

Z uwagi na treść definicji pierwszego zasiedlenia, wynikającą z przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, dostawa przedmiotowej nieruchomości we wskazanym zakresie, miałaby miejsce przed upływem okresu 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Tym samym dostawa nieruchomości nie będzie podlegała zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony.

Przedmiotowe pierwsze zasiedlenie dla objętej wnioskiem nieruchomości miało miejsce w dniu 19 grudnia 2011r., tj. z chwilą zawarcia przez Wnioskodawcę Umowy zbycia aportu na pokrycie akcji. 2 letni okres od chwili pierwszego zasiedlenia upłynie dla całej nieruchomości dopiero z dniem 19 grudnia 2011r.

Jednakże jak wskazano w stanie faktycznym nieruchomość ta została nabyta przez Wnioskodawcę w drodze aportu zorganizowanej, wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, w wyniku zawarcia z Przedsiębiorstwem. Umowy zbycia aportu na pokrycie akcji, w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Wnioskodawcy z dnia xx grudnia 2011r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Przedsiębiorstwa. W związku z tym, czynność ta, w oparciu o przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie podlegała podatkowi VAT - nie stosuje się do niej ustawy o VAT.

W świetle powyższego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wyczerpuje powyższe zatem pierwszą z przesłanek do objęcia dostawy nieruchomości zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Drugą z tych przesłanek jest brak po stronie dostawcy wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W stanie faktycznym wskazano, że w 2012r. dokonano nakładów na przedmiot aportu, ale ich łączna kwota, nieprzekraczająca 100.000,00 zł, stanowi mniej niż 30% wartości początkowej nieruchomości.

W związku z powyższym, mając na uwadze niespełnienie warunków koniecznych do objęcia dostawy nieruchomości zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa ww. nieruchomości przed 19 grudnia 2013r. objęta zostanie zwolnieniem z podatku VAT.

W zakresie dostawy gruntu na którym budynki i budowle zostały posadowione, należy zauważyć, że w myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w zakresie uznania za pierwsze zasiedlenie dokonania aportu nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy oraz zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT dostawy po dniu 19 grudnia 2013r., nieruchomości zarówno w części nie oddanej w najem, bądź oddanej w najem w okresie od dnia 6 grudnia 2011r. do dnia 18 grudnia 2011r.,
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT dostawy w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 6 grudnia 2013r., budynku magazynowego, w części oddanej w najem z dniem 6 grudnia 2011r.,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości opisanej w stanie faktycznym pod pozycją 1-4 tabeli, przed dniem 19 grudnia 2013r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak stanowi art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W definicji dostawy towarów sformułowanej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług niewątpliwie mieści się wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci towarów do innego podmiotu (spółki), bowiem w takim przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Wkład rzeczowy wniesiony do spółki staje się od tego momentu jej własnością. Następuje przeniesienie na spółkę praw własności do przedmiotu wkładu.

Ponadto wniesienie wkładu niepieniężnego spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów (wniesieniem wkładu) a otrzymanym z tego tytułu wynagrodzeniem, które przybiera postać udziału w spółce tj. wszystkich praw wynikających z uczestnictwa w tej spółce (w tym prawo do udziału w zysku spółki). Wynagrodzenie to ma charakter wzajemny i ekwiwalentny, co oznacza, że z tytułu wniesienia wkładu, dla wnoszącego wynika bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść.

Zarówno planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż, jak i aport (z wyjątkiem wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy o VAT zbycia aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spełniają definicję dostawy towarów.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Zgodnie z PKOB budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
  3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Grupa 125 - Budynki przemysłowe i magazynowe obejmuje klasę 1252 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, natomiast grupa 211 obejmuje klasę 2112 – ulice i drogi pozostałe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie dodanego do ustawy o VAT od dnia 1 stycznia 2011r. art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Niemniej zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast art. 2 pkt 33 dodanym do ustawy o VAT od dnia 1 kwietnia 2013r., ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub jego części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy używana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy), leasingobiorcy czy też jego sprzedaż.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Należy zauważyć, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy najmu związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę, która to czynność w świetle zapisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi usługę, która jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy w postaci aportu bądź sprzedaży, po dniu 19 grudnia 2013r., nieruchomości opisanych w załączniku nr 1 pozycje 1-4 tabeli.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca stał się właścicielem opisanych w załączniku nr 1 w pozycja 1-4 budynków i budowli wraz z prawem własności gruntu w dniu 19 grudnia 2011r. w wyniku zawarcia z Przedsiębiorstwem. Umowy zbycia aportu na pokrycie akcji.

Odnośnie ewentualnych ulepszeń ww. nieruchomości należy wskazać, że dla budynku magazynowego w 2012r. miały miejsce ulepszenia na łączną kwotę 88.221,39 zł.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiot sprzedaży bądź aportu będą stanowiły tylko budynki i budowle wraz z własnością gruntu, na którym są posadowione, zatem cała nieruchomość objęta KW. Przy planowanej transakcji nie dojdzie zatem do zbycia całości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.

Wnioskodawca jest właścicielem gruntu. Został on tym właścicielem w 19 grudnia 2011r. w wyniku zawarcia z Przedsiębiorstwem. Umowy zbycia aportu na pokrycie akcji. Poprzedni właściciel nabył nieruchomość jako niezabudowaną od Gminy Miasto S. w grudniu 2008r.

Działka nr 1/2 jest już zabudowana budynkami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Wniosku, jeżeli chodzi natomiast o pozostałą infrastrukturę, to składają się na nią: miejsca parkingowe w liczbie 70 oraz 2 na samochody ciężarowe, chodniki, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe, ogrodzenie posesji. Stan ten się nie zmieni w chwili składania wniosku.

Symbol PKOB dla poszczególnych budynków i budowli wskazanych w załączniku nr 1 to:

 • budynek magazynowy - 1/12/125/1252;
 • budynek portierni - 1/12/127;
 • budynek trafostacji - 1/12/127;
 • pozostała infrastruktura wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem - 2/21/211/2112.

Budynki i budowle wskazane we wniosku były budowane przez Przedsiębiorstwo, pod względem formalno-prawnym inwestycja została zakończona w październiku 2010r.

Poprzedni właściciel nabył nieruchomość jako niezabudowaną, w drodze przetargu od Gminy Miasto S.

Poprzedni właściciel nie poczynił wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli i budynków stanowiących przedmiot przyszłej transakcji, które byłyby wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Budynek magazynowy był wynajmowany przez poprzedniego właściciela:

 1. od 25 maja 2011r. na podstawie warunkowej umowy najmu 5.095,4 2 powierzchni magazynowej i socjalno biurowej – warunek ziszczony 6 grudnia 2011r.
 2. od 2 września 2011r. na podstawie warunkowej umowy najmu 473,6 2 powierzchni magazynowej i socjalno biurowej – warunek ziszczony 6 grudnia 2011r., od 19 grudnia 2011r. spółka została właścicielem nieruchomości, w tym najmowanej powierzchni.

Wnioskodawca wraz z innymi spółkami kapitałowymi wchodzącymi w skład jednej Grupy Kapitałowej, w związku z planowaną reorganizacją majątkową, planuje powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”), na której majątek będą się składały m.in. składniki majątkowe wniesione przez Wnioskodawcę w drodze aportu (alternatywnie transakcji sprzedaży). Działalność powołanej SKA sprowadzać się będzie do zarządu otrzymanym majątkiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie wyklucza to jednak późniejszego dalszego zbycia otrzymanych składników majątkowych na rzecz podmiotów trzecich.

Alternatywnie, w celu przeprowadzenia opisanej wyżej reorganizacji majątkowej wykorzystana może zostać jedna z już funkcjonujących w Grupie SKA.

Planowane przez Wnioskodawcę czynności mają dopiero nastąpić, najwcześniej w grudniu 2013r.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa w postaci aportu bądź sprzedaży budynku magazynowego, w części, w której budynek ten był wynajmowany od dnia 6 grudnia 2011r. (zarówno na rzecz Wnioskodawcy, jak i na rzecz innego podmiotu) nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W części, w której budynek magazynowy został zatem w dniu 6 grudnia 2011r. wynajęty na rzecz Wnioskodawcy oraz na rzecz innego podmiotu, doszło do jego pierwszego zasiedlenia (poprzedni właściciel nie dokonywał ulepszenia, a Wnioskodawca również nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli i budynków stanowiących przedmiot przyszłej transakcji, które byłyby wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów).

Nie można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy zawartym w opisie zdarzenia przyszłego, że do pierwszego zasiedlenia całości nieruchomości opisanej w załączniku nr 1, zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 14 ustawy o VAT doszło w dniu 19 grudnia 2011r. – w momencie przeniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy oraz, że dla przedstawionego stanu faktycznego okres 2 letni od momentu pierwszego zasiedlenia nastąpi dla całości nieruchomości dopiero po 19 grudnia 2013r.

Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest bowiem wyłączone z zakresu stosowania ustawy o VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zatem nie spełnia definicji pierwszego zasiedlenia określonej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż nie stanowi oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, tylko w ramach czynności wyłączonej z zakresu stosowania ustawy o VAT (tj. niepodlegającej opodatkowaniu).

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy o zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy w postaci aportu bądź sprzedaży, po dniu 19 grudnia 2013r., planowanej przez Wnioskodawcę dostawy wynajmowanych od dnia 6 grudnia 2011r. części budynku magazynowego (wynajmowanych przez poprzedniego właściciela zarówno na rzecz Wnioskodawcy, jak i na rzecz innego podmiotu), stwierdzić należy, że dostawa taka, dokonana po dniu 19 grudnia 2013r., będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą wynajmowanych części budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W tej sytuacji również dostawa działki, na której znajdują się ww. budynki i budowle w części przyporządkowanej do zwolnionej od podatku VAT dostawy wynajmowanej części budynku magazynowego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z powyższego przepisu art. 43 ust. 10 ustawy o VAT wynika zatem, że podatnik może, po spełnieniu ww. warunków, zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części.

Natomiast planowana przez Wnioskodawcę dostawa:

 • budynku magazynowego PKOB 1252; w części, w której nie był on wynajmowany ani przez Wnioskodawcę, ani przez poprzedniego właściciela,
 • budynku portierni PKOB 127;
 • budynku trafostacji PKOB 127;
 • pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem PKOB 2112,

(w odniesieniu do których nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy o zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy w postaci aportu bądź sprzedaży, po dniu 19 grudnia 2013r., planowanej przez Wnioskodawcę dostawy części budynku magazynowego; która nie była wynajmowana oraz planowanej dostawy budynku portierni, budynku trafostacji i pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem (które również nie były wynajmowane i w odniesieniu do których nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), stwierdzić należy, iż dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nieruchomość podlegała pierwszemu zasiedleniu z dniem dokonania aportu, zatem po dniu 19 grudnia 2013r. upłynie wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10 ppkt 2 dwuletni okres od momentu pierwszego zasiedlenia oraz, że dostawa po dniu 19 grudnia 2013r., nieruchomości w części nie oddanej w najem, bądź oddanej w najem w okresie od dnia 6 grudnia 2011r. do dnia 18 grudnia 2011r. będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Zauważyć bowiem należy, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do pierwszego zasiedlenia nieruchomości z dniem dokonania aportu i nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa po dniu 19 grudnia 2013r. nieruchomości zarówno w części oddanej najem, jak i w części nie oddanej w najem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT będzie bowiem korzystała jedynie dostawa po dniu 19 grudnia 2013r. tej części nieruchomości, która była wynajmowana od dnia 6 grudnia 2011r. (zarówno na rzecz Wnioskodawcy, jak i na rzecz innego podmiotu), natomiast planowana dostawa tej części nieruchomości, która nie była wynajmowana, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 6 grudnia 2013r., nieruchomości opisanej w stanie faktycznym pod pozycją 1 tabeli (budynku magazynowego) w części oddanej w najem, będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości należy stwierdzić, iż do pierwszego zasiedlenia budynku magazynowego (w odniesieniu do którego poprzedni właściciel nie dokonywał ulepszenia, a Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie, ale były one niższe niż 30% wartości początkowej) doszło w momencie wynajęcia go przez poprzedniego właściciela w dniu 6 grudnia 2011r.:

 1. w części obejmującej 5.095,4 2 powierzchni magazynowej i socjalno biurowej na rzecz innego podmiotu, oraz
 2. w części obejmującej 473,6 2 powierzchni magazynowej i socjalno biurowej na rzecz Wnioskodawcy.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy, o zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT planowanej po dniu 6 grudnia 2013r. dostawy budynku magazynowego w części oddanej w najem, stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa tej części budynku dokonana po dniu 6 grudnia 2013r. będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (6 grudnia 2011r.) a planowaną dostawą tej części budynku dokonaną po dniu 6 grudnia 2013r. nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W tej sytuacji, dostawa działki, na której znajdują się ww. budynki i budowle w części przyporządkowanej do zwolnionej od podatku VAT dostawy wynajmowanej części budynku magazynowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,

Jak już wyżej tut. organ wskazał, z przepisu art. 43 ust. 10 ustawy o VAT wynika, że podatnik może, po spełnieniu określonych warunków, zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, jednak odstąpienie od tego zwolnienia, jak również wskazał Wnioskodawca, ma charakter fakultatywny i dopiero wspólny wniosek dostawcy i nabywcy tej części budynku może doprowadzić opodatkowania dostawy tej części budynku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży, po dniu 6 grudnia 2013r., nieruchomości, opisanej w stanie faktycznym pod poz. 1 tabeli, w części oddanej w najem z dniem 6 grudnia 2011r., będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży nieruchomości opisanej w stanie faktycznym pod pozycją 1-4 tabeli – załącznik do wniosku, przed dniem 19 grudnia 2013r., będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości, należy zauważyć, że we wskazanym przez Wnioskodawcę okresie sprzedaży nieruchomości przed dniem 19 grudnia 2013r. można wyróżnić dwa okresy, w których występują inne skutki podatkowe sprzedaży tej nieruchomości.

Pierwszy okres dotyczy planowanej przez Wnioskodawcę dostawy nieruchomości od dnia 6 grudnia 2013r., a przed dniem 19 grudnia 2013r., kiedy to planowana przez Wnioskodawcę dostawa części budynku magazynowego, która była wynajmowana od 6 grudnia 2011r. będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (6 grudnia 2011r.) a planowaną dostawą tej części budynku dokonaną od dnia 6 grudnia 2013r. nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Jeśli chodzi natomiast o planowaną w okresie od dnia 6 grudnia 2013r., a przed dniem 19 grudnia 2013r. dostawę pozostałej części nieruchomości, tj.

 • budynku magazynowego PKOB 1252; w części, w której nie był on wynajmowany ani przez Wnioskodawcę, ani przez poprzedniego właściciela,
 • budynku portierni PKOB 127;
 • budynku trafostacji PKOB 127;
 • pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem PKOB 2112,

(w odniesieniu do których nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT niewynajmowanej części budynku magazynowego oraz pozostałych budynków i budowli znajdujących się na działce nr 1/2 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

We wniosku Wnioskodawca stwierdził wprawdzie, że w związku ze sposobem nabycia nieruchomości będących przedmiotem wniosku - aport zorganizowanej, wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak z wniosku wynika również, że w związku z prowadzoną inwestycją wnoszącemu do Wnioskodawcy te obiekty w formie aportu, przysługiwało prawo dokonywania odliczeń w zakresie podatku VAT.

Wnioskodawca podał, że w związku z prowadzoną inwestycją - budowa budynku magazynowego z powierzchnią biurową przy ul. P. w S. Przedsiębiorstwu przysługiwało prawo dokonywania odliczeń w zakresie podatku od towarów i usług. Dla potrzeb niniejszej interpretacji tut. organ przyjął zatem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwało Przedsiębiorstwu w związku całą prowadzoną inwestycją, tj. budową wszystkich budynków i budowli wymienionych w poz. 1-4 wniosku ORD-IN znajdujących się na działce nr 1/2.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca w przepisie art. 6 ustawy o VAT wyłączył z zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określone czynności. Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jednocześnie ustawodawca poprzez regulacje zawarte w przepisie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT wprowadził obowiązek skorygowania podatku naliczonego od nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że korekta ta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego w tym zakresie następcą prawnym (beneficjentem praw i obowiązków zbywcy), który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 ustawy, obowiązki swojego poprzednika.

Regulacje zwarte w art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy o VAT mają na celu zachowanie zasady neutralności VAT, tj. w każdym przypadku odbiorca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego, w szczególności co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur uzyskanych przez poprzednika. Oznacza to, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabywca powinien być traktowany jako następca prawny.

Powyżej wyrażona zasada sukcesji w podatku od towarów i usług zakłada zatem, że nabywcy przedsiębiorstwa przysługują takie same uprawnienia w zakresie tego podatku, jakie przysługiwały zbywcy ww. przedsiębiorstwa. Istota tak rozumianej sukcesji sprowadza się do tego, że nabywca przedsiębiorstwa jest traktowany jak jego zbywca - tak jakby do zbycia przedsiębiorstwa nie doszło.

W konsekwencji, biorąc powyższe przepisy pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawcę - jako następcę prawnego podmiotu wnoszącego przedmiotowe budynki i budowle jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług należy traktować jako podmiot, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budynków i budowli posadowionych na działce nr 1/2.

W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa w formie aportu bądź sprzedaży w okresie od dnia 6 grudnia 2013r., a przed dniem 19 grudnia 2013r., niewynajmowanej części budynku magazynowego oraz pozostałych budynków i budowli posadowionych na działce nr 1/2 tj. budynku portierni, budynku trafostacji i pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem (które nie były wynajmowane) nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż wnoszącemu aport do Wnioskodawcy, a tym samym Wnioskodawcy jako następcy, przy budowie tych budynków i budowli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zatem nie został spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy na podstawie tego przepisu.

Planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku magazynowego w części, w której nie był on wynajmowany oraz dostawa budynku portierni, budynku trafostacji i pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem (które również nie były wynajmowane), dokonana w okresie od dnia 6 grudnia 2013r., a przed dniem 19 grudnia 2013r., będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według 23% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W tej sytuacji, dostawa w okresie od dnia 6 grudnia 2013r., a przed dniem 19 grudnia 2013r., działki, na której znajdują się ww. budynki i budowle w części przyporządkowanej do zwolnionej od podatku VAT dostawy wynajmowanej części budynku magazynowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast planowana w tym okresie dostawa tej działki w części przyporządkowanej do opodatkowanej podatkiem VAT dostawy niewynajmowanej części budynku magazynowego oraz pozostałych budynków i budowli posadowionych na działce nr 1/2 tj. budynku portierni, budynku trafostacji i pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem (które nie były wynajmowane), będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o VAT oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Odmienne skutki podatkowe wywoła natomiast planowana przez Wnioskodawcę przed dniem 19 grudnia 2013r. dostawa nieruchomości, jeżeli zostanie ona dokonana przed dniem 6 grudnia 2013r.

W okresie przed dniem 6 grudnia 2013r. planowana przez Wnioskodawcę dostawa części budynku magazynowego, która była wynajmowana od 6 grudnia 2011r. nie będzie wprawdzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, jednak dostawa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem (6 grudnia 2011r.) a planowaną dostawą tej części budynku dokonaną przed dniem 6 grudnia 2013r. upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Ze zwolnienia od podatku nie będzie również mogła korzystać dokonana w okresie przed dniem 6 grudnia 2013r. dostawa pozostałej części nieruchomości, tj.

 • budynku magazynowego PKOB 1252; w części, w której nie był on wynajmowany ani przez Wnioskodawcę, ani przez poprzedniego właściciela,
 • budynku portierni PKOB 127;
 • budynku trafostacji PKOB 127;
 • pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem PKOB 2112,

(w odniesieniu do których nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla całej nieruchomości opisanej w punktach 1–4 tabeli wniosku, tj. wszystkich budynków i budowli znajdujących się na działce nr 1/2 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że w związku z prowadzoną inwestycją wnoszącemu do Wnioskodawcy te obiekty w formie aportu, a więc również Wnioskodawcy jako następcy prawnemu podmiotu wnoszącego przedmiotowe budynki i budowle jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przysługiwało prawo dokonywania odliczeń w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa w formie aportu bądź sprzedaży budynków i budowli posadowionych na działce nr 1/2 nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż wnoszącemu aport do Wnioskodawcy, a tym samym Wnioskodawcy jako następcy, przy budowie tych budynków i budowli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zatem nie został spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy na podstawie tego przepisu.

Planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynków i budowli znajdujących się na działce nr 1/2 dokonana w okresie przed dniem 6 grudnia 2013r., będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według 23% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W tej sytuacji, również dostawa w okresie przed dniem 6 grudnia 2013r. działki 1/2, na której znajdują się ww. budynki i budowle będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o VAT oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży nieruchomości, opisanej w stanie faktycznym pod pozycją 1-4 tabeli, przed dniem 19 grudnia 2013r., będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. l pkt 10a ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto zauważyć należy, iż odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy o zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy w postaci aportu bądź sprzedaży, po dniu 19 grudnia 2013r., planowanej przez Wnioskodawcę dostawy części budynku magazynowego; która nie była wynajmowana oraz planowanej dostawy budynku portierni, budynku trafostacji i pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem (które również nie były wynajmowane i w odniesieniu do których nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), tut. organ wskazał w niniejszej interpretacji, że dostawa ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym odnośnie planowanej po dniu 19 grudnia 2013r. dostawy tej części nieruchomości, przy braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT niewynajmowanej części budynku magazynowego oraz pozostałych budynków i budowli znajdujących się na działce nr 1/2 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że w związku z prowadzoną inwestycją wnoszącemu do Wnioskodawcy te obiekty w formie aportu, a więc również Wnioskodawcy jako następcy prawnemu podmiotu wnoszącego przedmiotowe budynki i budowle jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przysługiwało prawo dokonywania odliczeń w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa w formie aportu bądź sprzedaży po dniu 19 grudnia 2013r., niewynajmowanej części budynku magazynowego oraz pozostałych budynków i budowli posadowionych na działce nr 1/2 tj. budynku portierni, budynku trafostacji i pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem (które nie były wynajmowane) nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż wnoszącemu aport do Wnioskodawcy, a tym samym Wnioskodawcy jako następcy, przy budowie tych budynków i budowli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zatem nie został spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy na podstawie tego przepisu.

Planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku magazynowego w części, w której nie był on wynajmowany oraz dostawa budynku portierni, budynku trafostacji i pozostałej infrastruktury wraz z drogami, placem manewrowym, parkingiem oraz ogrodzeniem (które również nie były wynajmowane), dokonana po dniu 19 grudnia 2013r., będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według 23% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Końcowo należy zauważyć, że ponieważ w przedmiotowej sprawie mienie, które będzie przedmiotem sprzedaży nie będzie stanowić całości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a także nie będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zatem w sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, wyłączający stosowanie ustawy o podatku od towarów i usług dla planowanej dostawy opisanej we wniosku nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.