IBPP1/443-1311/14/ES | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług wstępu do siłowni i aktywnego korzystania ze znajdującego się w niej sprzętu
IBPP1/443-1311/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi rekreacyjne
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 4 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług wstępu do siłowni i aktywnego korzystania ze znajdującego się w niej sprzętu -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług wstępu do siłowni i aktywnego korzystania ze znajdującego się w niej sprzętu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 lutego 2015 r. znak: IBPP1/443-1311/14/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w piśmie z 4 marca 2015 r.):

Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą od 4 grudnia 2014 r., jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z wpisem do CEDG jako podstawową działalność wskazano PKD 93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, dodatkowo Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie: PKD 85.51.Z Pozaszkolne, formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacji, PKD: 10.85.Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań, PKD: 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów.

Od stycznia 2015 r. Wnioskodawca zamierza prowadzić siłownię. Osoby korzystające z siłowni będą mogły wykupić karnet wstępu, który będzie obejmował możliwość korzystania z obiektu.

Wnioskodawca będzie sprzedawał karnety pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne. Dodatkowo Wnioskodawca będzie prowadził naukę pływania na pływalni (indywidualną dla jednej, dwóch lub więcej osób, głównie dla dzieci i młodzieży od lat 5) do prowadzenia zajęć będzie również zatrudniał nauczycieli wychowania fizycznego. Wnioskodawca posiada uprawnienia w zakresie instruktor pływania i aqua fitness oraz mgr wychowania fizycznego.

Ponadto:

 • Osoby wykupujące karnet wstępu do siłowni nie kupują indywidualnych zajęć fitness/siłowni prowadzonych przez instruktora.
 • Osoby wykupujące karnet wstępu do siłowni same sobie wybierają sprzęt z jakiego chcą korzystać oraz decydują czy chcą korzystać ze wszystkich urządzeń jakie znajdują się na siłowni.
 • Cena biletu wstępu/karnetu nie obejmuje wynagrodzenia instruktora. Wnioskodawca nie świadczy usług instruktora oraz nie zatrudnia instruktorów do prowadzenia zajęć na siłowni. Każda z osób, która korzysta z siłowni może przyjść z własnym instruktorem.
 • Wnioskodawca dba o higieniczne warunki na siłowni i bezpieczeństwo osób korzystających, nie pokazuje jak prawidłowo korzystać z urządzeń i nie pokazuje ćwiczeń które mogą być wykonywane przez korzystających.
 • Karnety na siłowni są na 30 dni, na 2 tygodnie oraz na ilość wejść. Podczas wykupienia takiego karnetu nie ma limitu czasowego.
 • Osoby korzystające z siłowni same decydują o tym kiedy rozpoczynają i kończą w dowolnym czasie. Siłownia jest czynna w godzinach od 8:00 do 22:00.
 • Instruktorzy mogą sobie wynająć od Wnioskodawcy salę do prowadzenia zajęć fitness.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.Czy Wnioskodawca ma możliwość stosowania preferencyjnej stawki 8% VAT do karnetów wstępu do siłowni... (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 4 marca 2015 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, wstęp do siłowni i aktywne korzystanie ze znajdujących się w nim sprzętów podlega preferencyjnej stawce VAT 8% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług VAT poz. 186 bez względu na symbol PKWIU - pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. W wyroku z 14 maja 2014 r. (sygn. I FSK 943/13) Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził możliwość stosowania preferencyjnej stawki 8% do wstępu do klubów fitness i aktywnego korzystania z urządzeń znajdujących się w obiekcie (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 4 marca 2015 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

W tym miejscu należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia świadczonej usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12e, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

-poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;

-poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:

 • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 • do obiektów kulturalnych

-bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Należy zauważyć, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „rekreacja”. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsip.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru, związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej możliwość tańczenia, na imprezę sportową możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, na zajęcia fitness możliwość wykonywania ćwiczeń i korzystania z urządzeń i przyrządów.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń, gdyż wstęp do danego obiektu wiąże się z jego typowym użytkowaniem (tak jak np. wstęp na siłownię).

Co do zasady zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia siłowni, w którym znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą od 4 grudnia 2014 r., jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada uprawnienia w zakresie instruktor pływania i aqua fitness oraz mgr wychowania fizycznego. Od stycznia 2015 r. Wnioskodawca zamierza prowadzić siłownię. Osoby korzystające z siłowni będą mogły wykupić karnet wstępu, który będzie obejmował możliwość korzystania z obiektu. Wnioskodawca będzie sprzedawał karnety pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne.

Ponadto:

 • Osoby wykupujące karnet wstępu do siłowni nie kupują indywidualnych zajęć fitness/siłowni prowadzonych przez instruktora.
 • Osoby wykupujące karnet wstępu do siłowni same sobie wybierają sprzęt z jakiego chcą korzystać oraz decydują czy chcą korzystać ze wszystkich urządzeń jakie znajdują się na siłowni.
 • Cena biletu wstępu/karnetu nie obejmuje wynagrodzenia instruktora. Wnioskodawca nie świadczy usług instruktora oraz nie zatrudnia instruktorów do prowadzenia zajęć na siłowni. Każda z osób, która korzysta z siłowni może przyjść z własnym instruktorem.
 • Wnioskodawca dba o higieniczne warunki na siłowni i bezpieczeństwo osób korzystających, nie pokazuje jak prawidłowo korzystać z urządzeń i nie pokazuje ćwiczeń które mogą być wykonywane przez korzystających.
 • Karnety na siłowni są na 30 dni, na 2 tygodnie oraz na ilość wejść. Podczas wykupienia takiego karnetu nie ma limitu czasowego.
 • Osoby korzystające z siłowni same decydują o tym kiedy rozpoczynają i kończą w dowolnym czasie. Siłownia jest czynna w godzinach od 8:00 do 22:00.

Odnosząc opisane we wniosku okoliczności sprawy do przytoczonych przepisów prawa stwierdzić należy, że w tej konkretnej sytuacji opisanej we wniosku, usługa wstępu na siłownię, uprawniająca do wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni, wpisuje się w definicję usług wstępu związanych z rekreacją, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT. Za takim przyjęciem decydują konkretne okoliczności sprawy, mianowicie, że w ramach usługi wstępu na siłownię osoby wykupujące karnet wstępu do siłowni nie kupują indywidualnych zajęć prowadzonych przez instruktora, cena biletu wstępu/karnetu nie obejmuje wynagrodzenia instruktora (Wnioskodawca nie świadczy usług instruktora oraz nie zatrudnia instruktorów do prowadzenia zajęć na siłowni), osoby te same sobie wybierają sprzęt z jakiego chcą korzystać oraz decydują czy chcą korzystać ze wszystkich urządzeń jakie znajdują się na siłowni, Wnioskodawca dba o higieniczne warunki na siłowni i bezpieczeństwo osób korzystających, nie pokazuje jak prawidłowo korzystać z urządzeń i nie pokazuje ćwiczeń które mogą być wykonywane przez korzystających. Ponadto karnety wstępu do siłowni są na 30 dni, na 2 tygodnie oraz na ilość wejść, przy wykupieniu takiego karnetu nie ma limitu czasowego, natomiast osoby korzystające z siłowni same decydują o tym kiedy rozpoczynają i kończą w dowolnym czasie.

Mając powyższe na uwadze, usługi opisane we wniosku polegające na umożliwieniu wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni, będą podlegać opodatkowaniu stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w którym wymienione zostały „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.”

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że wstęp do siłowni i aktywne korzystanie ze znajdującego się w niej sprzętu podlega preferencyjnej stawce VAT 8% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług VAT poz. 186 bez względu na symbol PKWIU - pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1311/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.