2461-IBPP2.4512.872.2016.1.BW | Interpretacja indywidualna

1. Czy świadczenie usługi przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta będzie podlegało opodatkowaniu przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatkowej przewidzianej w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT?
2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji przez Wnioskodawcę opisanej usługi?
2461-IBPP2.4512.872.2016.1.BWinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. budynek
 3. remonty
 4. roboty budowlane
 5. sprzedaż
 6. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 listopada 2016r. (data wpływu 8 listopada 2016r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie:

 • możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT, przewidzianej w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, dla opisanej we wniosku usługi oraz
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji przedmiotowej usługi

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT, przewidzianej w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, dla opisanej we wniosku usługi oraz
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji przedmiotowej usługi.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług w zakresie prowadzenia prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych.

Obecnie Wnioskodawca rozważa zawarcie z Klientem umowy, w ramach której zobowiąże się do zrealizowania usługi polegającej na wykonaniu generalnego remontu lub modernizacji domu mieszkalnego. Prace, które będzie realizował Wnioskodawca będą polegały w szczególności na:

Zgodnie z umową z Klientem, Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji usługi oraz poniesienia kosztów podwykonawców, których zaangażowanie będzie niezbędne dla wykonania prac remontowych / modernizacyjnych. Za wykonane prace Wnioskodawcy będzie przysługiwało od Klienta określone w umowie wynagrodzenie.

Dom mieszkalny (pozwolenie na budowę obejmuje przebudowę i remont budynku rekreacji indywidualnej), w którym Wnioskodawca będzie prowadził prace składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych parteru i poddasza.

Parter składa się z pomieszczeń:

 • kuchnia + jadalnia,
 • łazienka,
 • 3 sypialnie,
 • pomieszczenie gospodarcze,
 • komunikacja

Poddasze składa się z:

 • łazienki,
 • 2 sypialni
 • komunikacji.

Całkowita powierzchnia użytkowa domu nie przekracza 300 metrów kwadratowych.

Dom jest ocieplony oraz posiada instalacje pozwalające na jego całoroczne, stałe zamieszkanie

Dom zlokalizowany jest w Polsce.

Dom klasyfikowany jest według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem 1110. Nazwa grupowania - budynki mieszkalne jednorodzinne.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Usługa będzie realizowana w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczenie usługi przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta będzie podlegało opodatkowaniu przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatkowej przewidzianej w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT?
 2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji przez Wnioskodawcę opisanej usługi?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad.1. Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie usługi na rzecz Klienta będzie podlegało opodatkowaniu VAT preferencyjną stawką podatkową przewidzianą w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: "ustawa o VAT") opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem między innymi art. 41 ust. 2-12 ustawy o VAT. Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną stawkę o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się między innymi obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych z zastrzeżeniem, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 metrów kwadratowych oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 metrów kwadratowych (art. 41 ust. 12a oraz art. 41 ust. 12b ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wskazuje art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT wynosi 8%.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 1. zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków,
 2. budynki lub ich części, których dotyczą powyższe czynności muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak wynika z opisu świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, przedmiotem usługi będą wyłącznie prace, które można opisać jako remont, modernizacja, przebudowa, termomodernizacja.

Usługa świadczona przez Wnioskodawcę będzie dotyczyła budynku mieszkalnego jednorodzinnego (według PKOB budynek rekreacji indywidualnej do tej grupy budynków się zaliczają), objętego według PKOB klasyfikacją 111. Dom będzie umożliwiał zarówno zamieszkanie krótkoterminowe jak również całoroczne, a jego powierzchnia nie będzie przekraczała 300 metrów kwadratowych. Zdaniem Wnioskodawcy, dom w którym będą realizowane prace należy zatem traktować jako budynek mieszkalny objęty społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy świadczenie usług opisanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegało opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

2. Zdaniem Wnioskodawcy będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji przez Wnioskodawcę opisanej usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 10 oraz art. 124. Istotne przy tym jest, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonem usługi.

Powyższe w praktyce oznacza, że Wnioskodawca dokonując zakupu towarów i usług które będą wykorzystywane do realizacji opisanych w niniejszym wniosku prac, będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi zakupami, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki zawartej we wniosku, tut. Organ udzielił odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytania w jednej interpretacji:

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie

z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w oparciu o art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie budowy, remontu, modernizacji. termomodernizacji lub przebudowy zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś, natomiast termomodernizacja to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi) - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „roboty budowlane” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „robota” oznacza „zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług w zakresie prowadzenia prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych.

Obecnie Wnioskodawca rozważa zawarcie z Klientem umowy w ramach której zobowiąże się do zrealizowania usługi polegającej na wykonaniu generalnego remontu lub modernizacji domu mieszkalnego.

Zgodnie z umową z Klientem, Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji usługi oraz poniesienia kosztów podwykonawców, których zaangażowanie będzie niezbędne dla wykonania prac remontowych / modernizacyjnych. Za wykonane prace Wnioskodawcy będzie przysługiwało od Klienta określone w umowie wynagrodzenie.

Dom mieszkalny (pozwolenie na budowę obejmuje przebudowę i remont budynku rekreacji indywidualnej), w którym Wnioskodawca będzie prowadził prace składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych parteru i poddasza.

Całkowita powierzchnia użytkowa domu nie przekracza 300 metrów kwadratowych.

Dom jest ocieplony oraz posiada instalacje pozwalające na jego całoroczne, stałe zamieszkanie

Dom klasyfikowany jest według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem 1110. Nazwa grupowania - budynki mieszkalne jednorodzinne.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy do usługi remontu lub modernizacji opisanego we wniosku budynku będzie miał prawo zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT 8%.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, że jak wynika z wyżej powołanych przepisów prawa warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawione we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro przedmiotem zawartej z klientem umowy będzie wykonanie generalnego remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego sklasyfikowanego według PKOB pod symbolem 1110 i całkowita powierzchnia tego budynku nie będzie przekraczała 300 m2 to do przedmiotowej usługi (remontu/modernizacji) będzie miała zastosowanie, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 41 ust. 12, preferencyjna stawka podatku VAT 8%.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga także, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji przedmiotowej usługi remontu lub modernizacji opisanego we wniosku budynku.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy wskazać, że zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Reasumując, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupy towarów i usług będą dotyczyły świadczonej usługi opisanej wyżej, tj. opodatkowanej podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie przysługiwało prawo przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją ww. usługi remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, że świadczenie usług opisanej we wniosku usługi (remontu lub modernizacji) będzie podlegało opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT 8% oraz że będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczącymi realizacji przedmiotowej usługi, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.