2461-IBPP2.4512.855.2016.1.AZe | Interpretacja indywidualna

Określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży nawozów .
2461-IBPP2.4512.855.2016.1.AZeinterpretacja indywidualna
 1. nawozy
 2. opodatkowanie
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 października 2016 r. (data wpływu 28 października 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedaży produktów opisanych we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedaży produktów opisanych we wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest producentem nawozów rolniczych, w tym wapna nawozowego zawierającego magnez odmiana 05 o nazwie handlowej „X” (dalej: Wapno magnezowe), wapna nawozowego niezawierającego magnezu odmiana 04 o nazwie handlowej „X” (dalej: Wapno nawozowe) oraz wapna nawozowego niezawierającego magnezu odmiana 05 o nazwie handlowej „X” (dalej: Kreda). Wszystkie wymienione produkty (dalej: Produkty) posiadają świadectwa kwalifikacji wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Wapno magnezowe wytwarzane jest ze zmielonej skały wapniowo-magnezowej pochodzenia naturalnego (węglan wapniowo-magnezowy), który nawilża się wodą i następnie aglomeruje. Otrzymany wilgotny granulat poddawany jest suszeniu w strumieniu gorącego powietrza. Następnie wysuszony granulat jest przesiewany w celu uzyskania jego odpowiedniej frakcji. Granulat o odpowiednim uziarnieniu jest kierowany do zbiornika gotowego produktu, natomiast granulat niewymiarowy jest zwracany do procesu granulacji.

Wapno nawozowe oraz Kreda produkowane są z przerobu skał wapiennych węglanowych. Technologia produkcji polega na tym, że pozyskany surowiec skalny (pokruszony wapniak) podlega zmieleniu, a następnie aglomeracji. Wilgotny granulat jest suszony w strumieniu gorącego powietrza, a następnie przesiewany w celu uzyskania odpowiedniego uziarnienia. Uzyskane granule mają stosunkowo małą trwałość i rozpadają się po rozsiewie, gdy zostają nawilżone w glebie.

Proces granulacji w/w Produktów nie zmienia ich właściwości fizykochemicznych ani zastosowania. Produkty przeznaczone są wyłącznie do zastosowania w rolnictwie, na potrzeby odkwaszania gleby. Po wysianiu do ziemi wszystkie nawozy rozpadają się i „wracają” do postaci kredy mielonej. Granulacja ułatwia konfekcjonowanie i transport (produkt nie jest wówczas pylący) oraz pozwala na dozowanie nawozu do siewników, co jest niemożliwe w przypadku kredy mielonej.

Wnioskodawca klasyfikuje powyższe Produkty do grupowania 08.11.30.0 "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany" PKWiU (Rozporządzenia z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) z uwagi na fakt, że Produkty są granulowaną formą kredy mielonej nawozowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedawane przez Spółkę Produkty opisane w stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu stawką VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i pkt 21 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedawane przez niego Produkty, tj. Wapno magnezowe, Wapno nawozowe i Kreda, podlegają opodatkowaniu stawką VAT 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W art. 146a pkt 2 ustawy przewidziano, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W pozycji 21 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono natomiast następujące produkty:ex PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

Zdaniem Spółki, przedstawione w opisie stanu faktycznego Produkty należy zaklasyfikować jako kredę, o której mowa w pkt 2 powyżej, niezależnie od tego, że przyjmuje ona postać granulatu.

Należy podkreślić, że to Spółka, jako wytwórca Produktów, jest uprawniona i zobowiązana w pierwszej kolejności do ich klasyfikacji. Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Należy wskazać, iż przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „kreda mielona, nawozowa” zawartego w pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT. W tym względzie również PKWiU z 2008 r. nie wskazuje jak należy rozumieć powyższe pojęcie, ponieważ klasyfikacja ta nie zawiera przedmiotowego terminu. W konsekwencji, ze względu na brak stosownej definicji, znaczenie wskazanego pojęcia należy określać w oparciu o jego rozumienie potoczne.

Zdaniem Wnioskodawcy, z literalnej wykładni powyższego terminu wynika, iż kredę mieloną nawozową stanowi produkt przeznaczony do nawożenia, którego przeważającym składnikiem jest kreda mielona. Tym samym, jeśli przeważającym składnikiem kredy nawozowej (w postaci granulatu) jest kreda mielona, to mamy tu do czynienia ze zjawiskiem tożsamości zakresu znaczeniowego wymienionych nazw. Należy zatem uznać, że nazwy granulat kredy mielonej i kreda mielona są tożsame pod względem znaczeniowym. W ocenie Spółki granulowana postać kredy mielonej nawozowej nie zmienia faktu, iż nadal stanowi ona „kredę mieloną, nawozową” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT.

Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdza stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego przedstawione w piśmie z 29 października 2014 r. skierowanym do Ministra Finansów. W piśmie tym GUS wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

W oparciu o powyższe stanowisko GUS Minister Finansów, interpretacją z 2 grudnia 2014 r. (sygn. PT8/033/139-1/861/PBD/14/RD110557) zmienił z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-922/12-4/PR) odmawiającą prawa do zastosowania do kredy granulowanej stawki 8%. Również inne organy interpretacyjne potwierdzają, że granulacja kredy mielonej nie wpływa na jej klasyfikację według PKWiU, a zatem prawidłowe jest opodatkowanie takiej kredy stawką 8% VAT (por. m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 marca 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-23/15-2/DS, z 29 maja 2015 r. sygn. IPTPP2/4512-135/15-4/JS i z 15 lipca 2015 r. sygn. IPTPP1/4512-332/15-2/AK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2015 r. sygn, IBPP2/4512-145/15/IK, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 grudnia 2014 r. sygn. IPPP3/443-1043/14-4/MC i z 12 lutego 2015 r. sygn. IPPP2/443-1250/14-2/MT).

Należy również podkreślić, iż zastosowania stawki 8% do wszystkich postaci kredy mielonej, również do postaci jej granulatu, wymaga zasada neutralności podatku VAT. Zgodnie z tą fundamentalną dla podatku VAT zasadą, produkty do siebie podobne powinny być opodatkowane taką samą stawką VAT. Konsekwentnie, naruszeniem zasady neutralności jest zróżnicowanie stawek VAT mających zastosowanie do produktów podobnych.

W tym względzie wskazuje się, iż głównym kryterium uznania produktów za podobne jest ich postrzeganie przez konsumentów i zastosowanie. Jak zauważył bowiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku w sprawie The Rank Group plc (C-259/10 i C-260/10) „dwie usługi są zatem podobne, gdy wykazują analogiczne właściwości i spełniają te same potrzeby konsumenta, w zależności od kryterium porównywalności w użytkowaniu, i gdy istniejące różnice nie wpływają w znaczący sposób na decyzję konsumenta o skorzystaniu z jednej lub drugiej usługi”. Co więcej w analizowanym orzeczeniu TSUE potwierdził, iż zasadę neutralności należy interpretować w ten sposób, że samo odmienne traktowanie pod względem VAT dwóch usług identycznych lub podobnych z punktu widzenia konsumenta i zaspokajających te same jego potrzeby wystarczy, aby stwierdzić naruszenie tej zasady.

Podobnie, w wyroku z 10 września 2002 w sprawie C-141/00 Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH Trybunał stwierdził, że niemieckie przepisy nakazujące różne opodatkowanie usług medycznych w zależności od tego, czy świadczy je indywidualny lekarz, czy też spółka medyczna, są również sprzeczne z Dyrektywą i niezasadnie różnicują takie same świadczenia. Również w wyroku z 23 października 2003 r. w sprawie C-109/02, Komisja przeciwko Niemcom, TS UE uznał, że państwo członkowskie, które korzysta z uprawnienia do nakładania stawek obniżonych, musi przestrzegać zasady neutralności fiskalnej, która wyklucza zwłaszcza różne traktowanie na użytek podatku VAT podobnych towarów i świadczenia usług, które pozostają ze sobą w relacji konkurencji (podobnie w wyroku z dnia 11 października 2001 r. w sprawie C-267/99 Adam). Identyczny wniosek płynie z wyroku z 6 maja 2010 r. w sprawie C-94/09 Komisja przeciwko Francji, w którym stwierdzono, że selektywne stosowanie stawek obniżonych jest możliwe tylko pod warunkiem poszanowania zasady neutralności podatkowej, tak aby zapewnić, że państwa członkowskie będą korzystać z tej możliwości tylko w warunkach gwarantujących proste i prawidłowe stosowanie wybranych obniżonych stawek. Jak wskazano w wyroku, zasada neutralności wyklucza traktowanie podobnych produktów, które są względem siebie konkurencyjne, w sposób różny na gruncie VAT. Oznacza to, że produkty te muszą być przedmiotem tej samej stawki. Wymaga tego również zasada jednolitości VAT i zapobiegania zakłóceniom konkurencji.

W rezultacie, zdaniem Spółki naruszeniem zasady neutralności byłaby wykładania przepisów ustawy o VAT, która różnicowałaby stawkę VAT w stosunku do kredy mielonej nawozowej ze względu na jej postać tj. granulowaną lub niegranulowaną. Należy bowiem zauważyć, iż z perspektywy konsumenta obie postacie kredy mielonej zaspokajają tę samą potrzebę, a więc należy je uznać za produkty podobne.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację oraz fakt, że Produkty służą do nawożenia upraw, w ocenie Wnioskodawcy Produkty spełniają definicję „kredy mielonej, nawozowej” w rozumieniu pozycji 21 załącznika numer 3 do ustawy o VAT.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowna klasyfikacje statystyczna. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 wymienione zostały - sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” – wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

Jednocześnie w ww. przepisie przy oznaczeniu grupowania PKWiU 08.11.30.0 użyto prefiksu „ex”.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, ze wszystkich wyrobów (towarów) mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0, wyłącznie wymienione powyżej - kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, mączka dolomitowa - korzystają z obniżonej stawki podatku.

Ponadto należy wskazać, że stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem nawozów rolniczych, w tym wapna nawozowego zawierającego magnez odmiana 05 o nazwie handlowej „WAPNO MAGNEZOWE granulat - Premium Plus”, wapna nawozowego niezawierającego magnezu odmiana 04 o nazwie handlowej „WAPNO - PREMIUM PLUS” oraz wapna nawozowego niezawierającego magnezu odmiana 05 o nazwie handlowej „KREDA - PREMIUM PLUS”. Wszystkie wymienione produkty posiadają świadectwa kwalifikacji wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy do stosowania w rolnictwie ekologicznym. „WAPNO MAGNEZOWE granulat - Premium Plus „wytwarzane jest ze zmielonej skały wapniowo-magnezowej pochodzenia naturalnego (węglan wapniowo-magnezowy), „WAPNO - PREMIUM PLUS” oraz „KREDA - PREMIUM PLUS „produkowane są z przerobu skał wapiennych węglanowych. Proces granulacji w/w produktów nie zmienia ich właściwości fizykochemicznych ani zastosowania. Wnioskodawca klasyfikuje powyższe Produkty do grupowania 08.11.30.0 "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” PKWiU (Rozporządzenia z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) z uwagi na fakt, że Produkty są granulowaną formą kredy mielonej nawozowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT jaką powinien zastosować przy sprzedaży produktów opisanych we wniosku.

Biorąc pod uwagę wskazany wyżej opis sprawy oraz przywołane przepisy należy stwierdzić, że dostawa ww. produktów, tj. „WAPNO MAGNEZOWE granulat - Premium Plus”, „WAPNO - PREMIUM PLUS”, „KREDA - PREMIUM PLUS” będących, jak wskazał Wnioskodawca, granulowaną formą kredy mielonej nawozowej, zaklasyfikowanego przez niego we wniosku do grupowania PKWiU 08.11.30.0, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy, opodatkowana jest według przewidzianej w tym przepisie stawki podatku w wysokości 8%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ podkreśla, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym zapytaniem Wnioskodawcy tj. w zakresie stawki VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i pkt 21 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie możliwość zastosowania tej stawki podatku jest uwarunkowana zaklasyfikowaniem towaru do wskazanego w tym przepisie grupowania PKWiU. Podjęta w niniejszej interpretacji ocenia prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy odnosi się do tej jego części, gdzie Wnioskodawca wywiódł możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku do wymienionych towarów z faktu zaklasyfikowania ich do wskazanego grupowania PKWiU. Inne elementy stanowiska Wnioskodawcy, w szczególności odnoszące się do kwestii podobieństwa tych towarów w formie pylistej i granulowanej, jako że nie zostały objęte zakresem zakreślonym pytaniem, nie były przedmiotem podjętej przez tut. organ w interpretacji oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Rozwoju i Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.