2461-IBPP2.4512.821.2016.2.JJ | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych, komputerów, serweru, szyny danych oraz oprogramowania
2461-IBPP2.4512.821.2016.2.JJinterpretacja indywidualna
 1. komputery
 2. placówka oświatowa
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 października 2016r. (data wpływu 17 października 2016r.), uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2016r. (data wpływu 19 grudnia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług dla dostawy 184 szt.. zestawów komputerów stacjonarnych nabywanych dla jednostek oświatowych w ramach projektu oraz dostawy 26 szt. urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych o wartości łącznie nieprzekraczającej 20.000 złotych, 11 szt. komputerów, 1 szt. serwera do obsługi e-usług w tej jednostce, szyny danych oraz oprogramowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług dla dostawy komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych, komputerów, serweru, szyny danych oraz oprogramowania.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 grudnia 2016r. (data wpływu 19 grudnia 2016r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 6 grudnia 2016r. znak: 2461-IBPP2.4512.821.2016.1.JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina zamierza realizować w okresie od 1.02.2017 do 31.12.2017 r. projekt pn. Celem projektu jest rozszerzenie e-usług publicznych poprzez wprowadzenie nowych usług w obszarze edukacji świadczonych drogą elektroniczną i dotyczy wybranych procesów z obszaru edukacji związanych z organizacją procesu dydaktycznego, w tym między innymi naboru wniosków o objęcie opieką świetlicową, usprawiedliwiania nieobecności uczniów, obsługi stołówki, wnioski i decyzje stypendialne. Projekt obejmuje 19 jednostek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym (4 przedszkola w tym 2 prowadzone w ramach zespołów szkół, 14 szkół podstawowych i 3 gimnazja) i w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy, w których będą wdrażane e-usługi o następujących nazwach: e-Usprawiedliwienie; e-Stypendium; e-Dowozy; e-Stołówka; e-Nabór; e-Najem; e-Świetlica. W ramach projektu zostanie wdrożony również e-dziennik i w związku z tym w X zostaną wdrożone moduły dziedzinowe systemu klasy ERP z obszaru finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, obsługi arkuszy organizacyjnych. W celu realizacji wdrożenia zostanie zakupiony sprzęt komputerowy: 184 komputery stacjonarne i 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych, 11 komputerów dla X, 1 serwer do obsługi e-usług w tej jednostce, wdrożona zostanie szyna danych oraz zostanie zakupione odpowiednie oprogramowanie oraz licencje. W związku z wdrożeniem nowych e-usług i nowych aplikacji, użytkownicy zostaną przeszkoleni w koniecznym zakresie. X oraz podmioty zarządzające systemem będąc użytkownikami/właścicielami swojej części systemu będą odpowiedzialni za jego utrzymanie i finansowanie w okresie trwałości projektu, w tym do ubezpieczenia tego majątku, ponoszenia wszelkich koszt.ów związanych z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem - ponoszenia kosztów napraw, kosztów funkcjonowania oraz kosztów nakładów odtworzeniowych. Trwałość rezultatów projektu będzie zapewniona poprzez stabilność instytucjonalną i finansową jednostki.
Zarządzanie projektem będzie realizowane ze wspomaganiem specjalistów zewnętrznych:

 • Zadania nadzoru będzie pełnił Inżynier kontraktu. Inżynier kontraktu zostanie wybrany zgodnie z ustawą PZP (również zgodnie z zasadą równości płci i niedyskryminacji). Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało nadzorowanie realizacji zgodnie z dokumentacja techniczną (ze względu na fakt iż projekt wymaga wiedzy i kwalifikacji specjalistycznych).
 • Obsługa księgowa projektu będzie realizowana przez X. Koszty tego działania stanowią koszt. niekwalifikowany.
 • Doradztwo prawne - w celu uniknięcia nieprawidłowości w procesie przygotowywania prowadzenia postępowań przetargowych na urządzenia i usługi, Wnioskodawca zamierza skorzystać z doradztwa prawnego przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej (w ścisłej współpracy z Inżynierem kontraktu). Wybór wykonawcy zostanie dokonany zgodnie z zasadami konkurencyjności (również zgodnie z zasadą równości płci i niedyskryminacji). Koszty doradztwa stanowią koszt. niekwalifikowany.

Realizując przedmiotowy projekt Gmina wypełnia swoje zadania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (u.o.s.g.) z dnia 8 marca 1990 r. w zakresie edukacji publicznej (art. 7 ust. l pkt 8). W celu realizacji tych zadań na podstawie art. 9 ust. l u.o.s.g. gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, które mogą być tworzone w formach określonych w art. 8 i 9 ustawy o finansach publicznych, wśród których są jednostki budżetowe. I właśnie w celu realizacji zadań edukacyjnych w Gminie powołanych zostało 19 jednostek, w tym 2 zespoły szkół (przedszkole plus szkoła podstawowa), 14 szkół podstawowych i 3 gimnazja, ponadto do obsługi tych jednostek powołana jest odrębna jednostka - X. Jednostka obsługująca tj. X na obecnych zasadach (art. 5 i 9 ustawy o oświacie) będzie funkcjonowała tylko do 31 grudnia 2016, natomiast od 1 stycznia 2017r. będzie ona działała na podstawie art. 10a i 10b u.o.s.g. i nadal będzie się ona zajmowała obsługą jednostek oświatowych.

Gmina - urząd, jako jednostka obsługująca przeprowadzi postępowanie przetargowe i w związku z przygotowywaniem tego postępowania musi rozstrzygnąć jakie stawki podatku VAT należy przyjąć w stosunku do zamawianych towarów i usług. Jak wcześniej wskazano sprzęt i oprogramowanie będzie służyło dla jednostek oświatowych oraz dla jednostki obsługującej te jednostki. Jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina są szkołami i przedszkolami publicznymi czyli mieszczą się w definicji placówki oświatowej, o której mowa w art. 43 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina nie dokonała jeszcze centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług, obecnie wszystkie jednostki budżetowe Gminy są zwolnione z podatku, ze względu na wartość sprzedaży (art. 113 ustawy o VAT). Gmina scentralizuje swoje rozliczenia (łącznie z jednostkami) w terminie od 1 stycznia 2017r. w związku z tym w okresie realizacji projektu Gmina będzie jednym podatnikiem z jednostkami. Od tego momentu na wszystkich fakturach zakupowych, jako nabywca figurowała będzie Gmina a jako odbiorca będzie jednostka budżetowa. W przypadku projektu, o którym mowa w zapytaniu nabywcą będzie Gmina a odbiorcą - jednostka obsługująca, która będzie odpowiedzialna za obsługę księgową i w której księgach rachunkowych będą ewidencjonowane faktury zakupowe. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie zostaną przez jednostkę obsługującą przekazane poszczególnym jednostkom oświatowym. Dokumentem potwierdzającym przekazanie będzie PT - protokół przekazania - przejęcia środka trwałego, przekazującym będzie X a przyjmującym poszczególne jednostki oświatowe, które na podstawie tych dokumentów (PT) wprowadzą otrzymany majątek do swoich ksiąg rachunkowych.

Na realizację przedmiotowego projektu Gmina stara się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 2.1. Przewidywana wartość projektu to 1.616.846,07 zł, a dofinansowanie możliwe jest na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych, pozostałe środki czyli 15% wydatków kwalifikowanych i wydatki niekwalifikowane stanowią wkład własny Gminy. Tak więc jak wynika z opisu założeń projektu część sprzętu oraz oprogramowanie będzie nabywane dla placówek oświatowych i będzie tylko przez te placówki użytkowane.

W piśmie uzupełniającym wniosek, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Gmina zobowiązana jest do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) określając zakres/swój wpływ na sposób obliczania ceny zapisami SIWZ zgodnie z art. 36 ust. l pkt 12.
 2. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT a od stycznia 2017r. scentralizuje swoje rozliczenia (łącznie z jednostkami).
 3. W ramach projektu zakłada się zakup i dostawę do szkół i przedszkoli (w rozumieniu ustawy o VAT spełniają one definicję placówek oświatowych) sprzętu komputerowego w postaci 184 szt. zestawów komputerowych, w skład zestawu komputerowego wchodzi: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz oraz listwa zasilająca, a także 26 tabletów. Dla X - zakup serwera szt.. l., w skład serwera wchodzi: szafa RACK, jednostka serwerowa, router, zasilacz awaryjny, - 11 szt.. zestawów komputerowych, na który składa się jednostka centralna, monitor, klawiatura mysz oraz listwa zasilająca.
 4. Pod pojęciem „placówek edukacyjnych” użytym w pytaniu 2 rozumie się placówki oświatowe w rozumieniu art. 43 ust. 9 ustawy o VAT.
 5. Gmina przekaże dostawcy sprzętu dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 14 ustawy o VAT.
 6. Zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w postaci: - 184 szt.. zestawów komputerowych. W skład zestawu komputerowego wchodzi: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz oraz listwa zasilająca, który zostanie przekazany do szkół i przedszkoli. Wpisuje się on w pkt 1 zał. 8 do ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa 184 komputerów stacjonarnych nabywanych dla jednostek oświatowych w ramach projektu, może podlegać opodatkowaniu 0 % stawką podatku VAT?
 2. Czy dostawa 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych o wartości łącznie nieprzekraczającej 20.000 złotych, 11 komputerów dla X, 1 serwer do obsługi e-usług w tej jednostce, szyny danych oraz oprogramowania powinna podlegać opodatkowaniu podstawową obecnie 23% stawką podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy dostawa 184 komputerów stacjonarnych powinna być objęta 0% stawką podatku VAT. W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług 0% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust.13-15 czyli:

 • opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy i w poz. l tego załącznika (jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych) mieszczą się właśnie 184 komputery nabywane dla jednostek oświatowych,
 • dokonujący dostawy posiada stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Jak wynika z opisu założeń do projektu przedstawionego w poz. 80 wniosku warunki przedstawione powyżej zostaną spełnione bowiem niezależnie od tego z kim zawarta będzie umowa czy będzie to jednostka samorządu terytorialnego czy też nie dostawa będzie dla określonych w ustawie o VAT placówek oświatowych, po drugie Gmina wystawi dla dostawcy dokumenty że będzie to sprzęt dla placówek oświatowych, których kopie następnie dostawca przekaże do właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie Gmina podkreśla, że od stycznia 2017r. w świetle ustawy o podatku VAT to tylko Gmina będzie podatnikiem podatku VAT, a jednostki nie będą oddzielnymi podatnikami dlatego też wszystkie umowy będą zawierane z Gminą i również faktury będą wystawiane na Gminę, w żadnym wypadku na fakturze nabywcą nie będzie mogła być jednostka oświatowa (budżetowa).

Prawidłowość zastosowania 0% stawki dla sprzętu zakupywanego dla placówek oświatowych a wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzają między innymi następujące interpretacje i wyroki:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2014.07.17 o numerze IBPP2/443-387/14/JJ,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2014.11.18 o numerze IBPP2/443-807/14/JJW przedmiotowej sprawie, zauważyć należy przede wszystkim, iż jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona - tj. 0% - stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT były przeznaczone dla placówek oświatowych”,
 • Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r. o sygn. akt I FSK 1304/08,
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2012r. o sygn. akt I SA/Gd/311/12 „stawka 0% VAT ma zastosowanie do dostaw sprzętu komputerowego, nie do placówek oświaty, a dla placówek oświaty. Istotą jest, aby sprzęt był przeznaczony dla placówki”. Wyrok ten jest prawomocny,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2014.10.03 o numerze ILPP2/443-728/14-2/MNprzy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych można zastosować stawkę podatku w wysokości 0%, zgodnie z art. 83 ust. l pkt 26 lit. a ustawy nawet, gdy dana placówka oświatowa nie jest bezpośrednim płatnikiem i nabywcą na fakturze (nabywcą na fakturze jest organ nadzorujący placówkę oświatową, a placówka oświatowa jest odbiorcą sprzętu komputerowego”.

Zdaniem Gminy dostawa pozostałego sprzętu i oprogramowania, o których mowa w pytaniu 2 tj. 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych o wartości łącznie nieprzekraczającej 20.000 złotych, 11 komputerów dla X, 1 serwer do obsługi e-usług w tej jednostce, szyny danych oraz oprogramowania powinna podlegać opodatkowaniu podstawową obecnie 23% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami zaś, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

-przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Należy zauważyć, że jeżeli nabywany towar trafi do jednostek oświatowych zastosowanie znajdzie obniżona – tj. 0% stawka podatku VAT (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy były przeznaczone dla podmiotów wskazanych w przywołanym wyżej art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Z przestawionego opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza realizować w okresie od 1.02.2017 r. do 31.12.2017 r. projekt pn. Celem projektu jest rozszerzenie e-usług publicznych poprzez wprowadzenie nowych usług w obszarze edukacji świadczonych drogą elektroniczną i dotyczy wybranych procesów z obszaru edukacji związanych z organizacją procesu dydaktycznego, w tym między innymi naboru wniosków o objęcie opieką świetlicową, usprawiedliwiania nieobecności uczniów, obsługi stołówki, wnioski i decyzje stypendialne. Projekt obejmuje 19 jednostek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym (4 przedszkola w tym 2 prowadzone w ramach zespołów szkół, 14 szkół podstawowych i 3 gimnazja) i w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy, w których będą wdrażane e-usługi. W ramach projektu zostanie wdrożony również e-dziennik i w związku z tym w X zostaną wdrożone moduły dziedzinowe systemu klasy ERP z obszaru finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, obsługi arkuszy organizacyjnych. W celu realizacji wdrożenia zostanie zakupiony sprzęt komputerowy: 184 komputery stacjonarne i 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych, 11 komputerów dla X, 1 serwer do obsługi e-usług w tej jednostce, wdrożona zostanie szyna danych oraz zostanie zakupione odpowiednie oprogramowanie oraz licencje. Realizując przedmiotowy projekt Gmina wypełnia swoje zadania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (u.o.s.g.) z dnia 8 marca 1990 r. w zakresie edukacji publicznej (art. 7 ust. l pkt 8). W celu realizacji tych zadań na podstawie art. 9 ust. l u.o.s.g. gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, które mogą być tworzone w formach określonych w art. 8 i 9 ustawy o finansach publicznych, wśród których są jednostki budżetowe. I właśnie w celu realizacji zadań edukacyjnych w Gminie powołanych zostało 19 jednostek, w tym 2 zespoły szkół (przedszkole plus szkoła podstawowa), 14 szkół podstawowych i 3 gimnazja, ponadto do obsługi tych jednostek powołana jest odrębna jednostka – X. Jednostka obsługująca tj. X na obecnych zasadach (art. 5 i 9 ustawy oświacie) będzie funkcjonowała tylko do 31 grudnia 2016, natomiast od 1 stycznia 2017r. będzie ona działała na podstawie art. 10a i 10b u.o.s.g. i nadal będzie się ona zajmowała obsługą jednostek oświatowych.

Gmina - urząd, jako jednostka obsługująca przeprowadzi postępowanie przetargowe i w związku z przygotowywaniem tego postępowania musi rozstrzygnąć jakie stawki podatku VAT należy przyjąć w stosunku do zamawianych towarów i usług. Jak wcześniej wskazano, sprzęt i oprogramowanie będzie służyło dla jednostek oświatowych oraz dla jednostki obsługującej te jednostki. Jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina są szkołami i przedszkolami publicznymi czyli mieszczą się w definicji placówki oświatowej, o której mowa w art. 43 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina nie dokonała jeszcze centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług, obecnie wszystkie jednostki budżetowe Gminy są zwolnione z podatku, ze względu na wartość sprzedaży (art. 113 ustawy o VAT). Gmina scentralizuje swoje rozliczenia (łącznie z jednostkami) w terminie od 1 stycznia 2017r. w związku z tym w okresie realizacji projektu Gmina będzie jednym podatnikiem z jednostkami. Od tego momentu na wszystkich fakturach zakupowych, jako nabywca figurowała będzie Gmina a jako odbiorca będzie jednostka budżetowa. W przypadku projektu, o którym mowa w zapytaniu nabywcą będzie Gmina a odbiorcą X - jednostka obsługująca, która będzie odpowiedzialna za obsługę księgową i w której księgach rachunkowych będą ewidencjonowane faktury zakupowe. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie zostaną przez jednostkę obsługującą X przekazane poszczególnym jednostkom oświatowym.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT a od stycznia 2017r. scentralizuje swoje rozliczenia (łącznie z jednostkami).

W ramach projektu zakłada się zakup i dostawę do szkół i przedszkoli (w rozumieniu ustawy o VAT spełniają one definicję placówek oświatowych) sprzętu komputerowego w postaci 184 szt.. zestawów komputerowych, w skład zestawu komputerowego wchodzi: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz oraz listwa zasilająca, a także 26 tabletów.

Dla X - zakup serwera szt. l, w skład serwera wchodzi: szafa RACK, jednostka serwerowa, router, zasilacz awaryjny, - 11 szt.. zestawów komputerowych, na który składa się jednostka centralna, monitor, klawiatura mysz oraz listwa zasilająca.

Gmina przekaże dostawcy sprzętu dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 14 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w pierwszej kolejności ustalenia, czy dostawa 184 szt.. zestawów komputerów stacjonarnych nabywanych dla jednostek oświatowych w ramach projektu, może podlegać opodatkowaniu 0 % stawką podatku VAT.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23%.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie, należy wskazać, że skoro będące przedmiotem zapytania zestawy komputerowe w ilości 184 szt., stanowią jak wynika z wniosku, zestawy komputerów, które trafią do placówek oświatowych, to do ich dostawy znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy (przy spełnieniu wszystkich określonych powołanymi przepisami warunków). Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, może to być jednostka samorządu terytorialnego. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy były przeznaczone dla placówek oświatowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy dostawa sprzętu – 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych o wartości łącznie nieprzekraczającej 20.000 złotych, 11 komputerów dla X, 1 serwera do obsługi e-usług w tej jednostce, szyny danych oraz oprogramowania, powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Odnosząc się do powyższej kwestii, w kontekście wcześniejszych wyjaśnień, należy stwierdzić, że dla zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 koniecznym jest aby sprzęt ten był przeznaczony dla placówek oświatowych a jednocześnie aby ten sprzęt był wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy VAT.

Z opisu sprawy wynika, że odbiorcą 11 komputerów, 1 serwera do obsługi e-usług, szyny danych oraz oprogramowania będzie X, który nie jest placówką oświatową zatem dla dostawy ww. sprzętu nie można zastosować preferencyjnej 0% stawki podatku VAT.

W odniesieniu natomiast do nabywanych dla placówek oświatowych 26 szt. urządzeń mobilnych, należy stwierdzić, że takie urządzenia nie zostały wymienione w załączniku nr 8 do ustawy zatem nie mogą być opodatkowane stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy.

W związku z powyższym w odniesieniu do 11 komputerów, 1 serwera do obsługi e-usług, szyny danych oraz oprogramowania gdzie odbiorcą będzie X oraz 26 szt. urządzeń mobilnych ich nabycie będzie opodatkowane podstawową stawką podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.