2461-IBPP2.4512.787.2016.1.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla usługi analizy bakteriologicznej wody świadczonej na zlecenie klientów zewnętrznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2016 r. (data wpływu 5 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z 22 listopada 2016 r. znak: X (data wpływu 28 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi wymienionej we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 22 listopada 2016 r. znak: X (data wpływu 28 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi wymienionej we wniosku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w Gminie.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Wnioskodawca świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Laboratorium Spółki.

Do zadań Laboratorium należy m.in.:

1. Analiza bakteriologiczna wody - Oznaczenie Pseudomonas aeruginosa w wodzie pitnej

-usługa wykonywana głównie na potrzeby Spółki, jak również na zlecenie klientów zewnętrznych. Oznaczenie pseudomonas aeruginosa wykonywane jest dla cystern, zamkniętych zbiorników magazynujących wodę pitną w środkach transportu lądowego lub wodnego.

Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych pismem z dnia 14.09.2016r. umieścił ww. usługę w grupowaniu:

  • PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” w przypadku analizy bakteriologicznej przeprowadzanej na własne potrzeby Spółki, stanowi wówczas czynność wewnątrzzakładową.
  • PKWiU 71.20.11.0 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji” - w przypadku wykonywania analizy bakteriologicznej na odrębne zlecenie.

Do wymienionej usługi, świadczonej na zlecenie klientów zewnętrznych, Spółka stosuje podstawową 23% stawkę VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w ww. piśmie z 22 listopada 2016 r.):

Czy usługa Analizy bakteriologicznej wody - Oznaczenie Pseudomonas aeruginosa w wodzie pitnej, wykonywana na odrębne zlecenie klientów zewnętrznych, zakwalifikowana przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania PKWiU 71.20.11.0 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji” powinna podlegać opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka wykonując usługę: Analizy bakteriologicznej wody - Oznaczenie Pseudomonas aeruginosa w wodzie pitnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma podstaw do stosowania obniżonej stawki VAT. W konsekwencji ww. usługa powinna być objęta podstawową 23% stawką VAT.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), stawka podatku wynosi 22% (obecnie 23% zgodnie z art. 146a pkt 1), z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8% zgodnie z art. 146a pkt 2) z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W wymienionym wyżej załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług objętych obniżoną 8% stawką podatku VAT, brak jest grupowania PKWiU 71.20.11.0 ”Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji” w którym to mieści się usługa będąca przedmiotem zapytania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wedle art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zatem, w przypadku, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w Gminie.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Laboratorium Spółki. Do zadań Laboratorium należy m.in. Analiza bakteriologiczna wody - Oznaczenie Pseudomonas aeruginosa w wodzie pitnej. Urząd Statystyczny, pismem z dnia 14.09.2016 r. umieścił ww. usługę w grupowaniu: PKWiU 71.20.11.0 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji” - w przypadku wykonywania analizy bakteriologicznej na odrębne zlecenie. Do wymienionej usługi, świadczonej na zlecenie klientów zewnętrznych, Spółka stosuje podstawową 23% stawkę VAT.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla ww. usługi.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że usługa analizy bakteriologicznej wody pitnej, wykonywana na odrębne zlecenie, zaklasyfikowana do grupowania PKWiU 71.20.11.0 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, nie została wymieniona ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych do ustawy jako czynność zwolniona z podatku lub korzystająca z preferencyjnego opodatkowania.

Zatem świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usługi wykonywanej na odrębne zlecenie dla klientów zewnętrznych Spółki, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Trzeba wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonej usługi.

Analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się bowiem w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Rozwoju i Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Zatem zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n, dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji, nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.