2461-IBPP2.4512.775.2016.1.AZe | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku dla opisanych we wniosku usług tj. czyszczenia przyłącza kanalizacyjnego, kanalizacji, ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej oraz usunięcie awarii na sieci /przyłączu kanalizacyjnym
2461-IBPP2.4512.775.2016.1.AZeinterpretacja indywidualna
 1. gospodarka ściekami
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2016 r. (data wpływu 5 października 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla opisanych we wniosku usług tj. czyszczenia przyłącza kanalizacyjnego, kanalizacji, ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej oraz usunięcie awarii na sieci /przyłączu kanalizacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla opisanych we wniosku usług tj. czyszczenia przyłącza kanalizacyjnego, kanalizacji, ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej oraz usunięcie awarii na sieci /przyłączu kanalizacyjnym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wodociągi i Kanalizacja K. Spółka z o.o. w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy K..

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Spółki.

Do zadań Działu Sieci Wod. - Kan. należą m.in.:

 1. Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną - polega na czyszczeniu przewodu(ów) udrożnienia przewodu kanalizacyjnego, który jest własnością Odbiorcy Usług i nie jest objęty eksploatacją Spółki. Usługa polega na czyszczeniu przewodów kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem WUKO (własność Spółki).
 2. Czyszczenie kanalizacji - polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego, sanitarnego lub opadowego samochodem specjalistycznym WUKO. Przeznaczona jest dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nieposiadających zawartej umowy o odprowadzanie ścieków przez Spółkę (niebędących Odbiorcami Usług Spółki).
 3. Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział techniczno-Dokumentacyjny) - wykonywana na zlecenie odbiorców, którzy zostali wcześniej odcięci od sieci kanalizacyjnej.
 4. Usunięcie awarii na sieci/przyłączu kanalizacyjnym z winy Wykonawcy (wg kalkulacji indywidualnej) - usługa wykonywana dla Odbiorców Usług Spółki, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie przewodu kanalizacyjnego.

Do chwili obecnej, przy ustalaniu stawki Vat za ww. usługi Spółka kierowała się faktem, czy odbiorca posiada zawartą umowę na odprowadzanie ścieków/dostarczanie wody (jest Odbiorcą Usług Spółki WiK K.) czy też jest Odbiorcą Zewnętrznym (nie posiada takiej umowy). Powyższe stanowisko Spółki, oparte było na wyroku TSUE z 3 kwietnia 2008r. w sprawie C-442/05, w którym to wyrok Trybunału odniósł się do czynności dodatkowych do usług dostawy wody. Z orzeczenia wynika, że wszelkie świadczenia Spółki, które są niezbędne do dostawy wody lub odprowadzania i oczyszczania ścieków wchodzą w zakres tych usług, a więc ich świadczenie jest opodatkowane obniżona stawką Vat, tak jak usługa podstawowa.

W związku z powyższym, dla Odbiorców Usług Spółki WiK K. (posiadających zawartą umowę o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków) Spółka stosowała preferencyjną 8% stawkę Vat - ponieważ wymienione wyżej usługi są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sieci wodnej i kanalizacyjnej, natomiast dla Odbiorców Zewnętrznych (nieposiadających umowy ze Spółką) stawkę podstawową 23%.

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. powzięła wątpliwości, co do poprawności stosowania wymienionego wyżej stanowiska.

Powołując się na Interpretacje Indywidualną 1PP2/443-750/13-2/AO wydaną dnia 26 września 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdzie wyraźnie wskazano, że do usług zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 37.00.11.0 zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do tej ustawy. Przy czym, bez znaczenia dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT pozostaje to czy jest to usługa jednorazowa czy tez świadczona w ramach umowy o współpracy.

Ponadto, Interpretacja Indywidualna ILPP2/443-1187/12-7/AD z dnia 26 lutego 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wskazuje, że bez znaczenia pozostaje fakt, gdzie przedmiotowa usługa jest świadczona, bowiem dla określenia prawidłowej stawki VAT przesądzająca jest klasyfikacja statystyczna wykonywanej usługi.

Dnia 20.07.2016 Spółka zwróciła się z pisemną prośbą do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych o zaklasyfikowanie wg. PKWiU wymienionych wyżej usług. Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17.08.2016 (data wpływu: 29.08.2016 r.) wydał opinię, w której to zaliczył wszystkie opisane usługi do grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Powyższy opis dotyczy stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi:

 1. Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną
 2. Czyszczenie kanalizacji - polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego, sanitarnego lub opadowego samochodem specjalistycznym WUKO
 3. Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział techniczno-Dokumentacyjny
 4. Usunięcie awarii na sieci/przyłączu kanalizacyjnym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej)

powinny podlegać obniżonej 8% stawce VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki wymienione w zapytaniu usługi podlegają obniżonej 8% stawce Vat, bez względu na to, na czyją rzecz są wykonywane.

Podstawą zastosowania stawki obniżonej jest załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8% - zgodnie z art. 146a pkt 2).

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją nr 142 PKWiU ex znajdują się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Do wspomnianego grupowania, Urząd Statystyczny zaklasyfikował wszystkie usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania tj.:

 1. Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną - PKWiU 37.00.11.0
 2. Czyszczenie kanalizacji - polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego, sanitarnego lub opadowego samochodem specjalistycznym WUKO - PKWiU 37.00.11.0
 3. Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział techniczno-Dokumentacyjny - PKWiU 37.00.11.0
 4. Usunięcie awarii na sieci/przyłączu kanalizacyjnym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej) - PKWiU 37.00.11.0

W związku z zaklasyfikowaniem wymienionych usług do grupy PKWiU 37.00.11.0, podlegać one będą opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT (zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz poz. 142 załącznika nr 3 do wymienionej ustawy.

Biorąc pod uwagę również Interpretacje Indywidualne przytoczone w opisie (IPP2/443-750/13-2/AO oraz ILPP2/443-1187/12-7/AD) Spółka uważa, że zastosowanie obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług, jest prawidłowe dla wszystkich wymienionych wyżej usług, niezależnie od tego na czyją rzecz są świadczone.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%):

 • pod pozycją 142 znajdują się, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37, „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Tak więc użycie przez ustawodawcę, w pozycji 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, oznaczenia – ex 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – oznacza, że z całego Działu 37 PKWiU z 2008 r. o nazwie „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” jedynie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków korzystają z obniżonej 8% stawki podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy K..

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka świadczy szereg dodatkowych usług wykonywanych przez Dział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Spółki.

Do zadań Działu Sieci Wod. - Kan. należą m.in.:

Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną - polega na czyszczeniu przewodu(ów) udrożnienia przewodu kanalizacyjnego, który jest własnością Odbiorcy Usług i nie jest objęty eksploatacją Spółki. Usługa polega na czyszczeniu przewodów kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem WUKO (własność Spółki).

Czyszczenie kanalizacji - polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego, sanitarnego lub opadowego samochodem specjalistycznym WUKO. Przeznaczona jest dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nieposiadających zawartej umowy o odprowadzanie ścieków przez Spółkę (niebędących Odbiorcami Usług Spółki).

Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział techniczno-Dokumentacyjny) - wykonywana na zlecenie odbiorców, którzy zostali wcześniej odcięci od sieci kanalizacyjnej.

Usunięcie awarii na sieci/przyłączu kanalizacyjnym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej) - usługa wykonywana dla Odbiorców Usług Spółki, którzy zgłosili lub wykryto u nich uszkodzenie przewodu kanalizacyjnego.

Wnioskodawca zwrócił się z pisemną prośbą do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych o zaklasyfikowanie wg. PKWiU wymienionych wyżej usług. Urząd Statystyczny, pismem z dnia 17.08.2016 (data wpływu: 29.08.2016 r.) wydał opinię, w której to zaliczył wszystkie opisane usługi do grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla ww. czynności.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, polegających na:

 1. Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną - PKWiU 37.00.11.0;
 2. Czyszczenie kanalizacji - polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego, sanitarnego lub opadowego samochodem specjalistycznym WUKO - PKWiU 37.00.11.0;
 3. Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział techniczno-Dokumentacyjny - PKWiU 37.00.11.0;
 4. Usunięcie awarii na sieci/przyłączu kanalizacyjnym z winy Wykonawcy (wg. kalkulacji indywidualnej) - PKWiU 37.00.11.0;

zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Trzeba jednak wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie, z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Rozwoju i Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoja ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarka ściekami
IPTPP3/4512-422/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ITPP1/4512-433/16/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.