2461-IBPP2.4512.755.2016.1.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla usług analizy bakteriologicznej wody, analizy chemicznej ścieków oraz analizy fizyko-chemicznej wody pitnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług:

 • analizy bakteriologicznej wody,
 • analizy chemicznej ścieków,
 • analizy fizyko-chemicznej wody pitnej

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług:

 • analizy bakteriologicznej wody,
 • analizy chemicznej ścieków,
 • analizy fizyko-chemicznej wody pitnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w Gminie.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi (zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków), Spółka wykonuje również usługi dodatkowe, do których należy m.in.:

 1. Analiza bakteriologiczna wody, przeprowadzana przez Laboratorium Spółki na zlecenie zarówno odbiorców usług Spółki, jak również klientów zewnętrznych (osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawę wody ze Spółką). Usługa Analizy bakteriologicznej wody obejmuje: przygotowanie podłoży i materiałów do wykonania analizy, dojazd do zleceniodawcy, pobór próbki u klienta a następnie analizę w Laboratorium Spółki w kierunku bakterii grupy Coli, Escherichia coli oraz Enterokoków. Analizę kończy odczyt i zapisanie wyników oraz sporządzenie sprawozdania z badań i wystawienie faktury VAT.
 2. Analiza chemiczna ścieków, przeprowadzana przez Laboratorium Spółki na zlecenie zarówno odbiorców usług Spółki, jak również klientów zewnętrznych (osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawę wody ze Spółką). Usługa Analizy chemicznej ścieków obejmuje kontrolę stosowanych metod oraz wykonanie w siedzibie Laboratorium Spółki oznaczeń w zależności od potrzeb klienta (oznaczenia: BZT5, ChZT, zawiesina, azot ogólny, amoniak z destylacją lub bez destylacji met. Nesslera, fosfor ogólny). Analizę kończy sporządzenie sprawozdania z badań i wystawienie faktury VAT.
 3. Usługa Analizy fizyko-chemicznej wody pitnej obejmuje: kontrolę stosowanych metod, dojazd do zleceniodawcy, pobór próbki u klienta oraz oznaczenie parametrów w Laboratorium Spółki w zależności od potrzeb klienta (są to: smak, zapach, barwa, mętność, pH, przewodność, amonowy jon, azotany, azotyny, mangan, żelazo, twardość ogólna, chlor wodny, utlenialność, oznaczenie wapnia i magnezu). Analizę kończy sporządzenie sprawozdania z badań i wystawienie faktury VAT.

Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych pismem z dnia 05.07.2016r. umieścił ww. usługi w grupowaniu: PKWiU 71.20.1 „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.

Do opisanych wyżej usług Spółka stosuje podstawową 23% stawkę VAT zarówno dla klientów zewnętrznych (tj. osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawy wody przez Spółkę) jak i odbiorców usług Spółki. Ww. usługi dotyczą stanu faktycznego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy usługi:

 1. Analiza bakteriologiczna wody
 2. Analiza chemiczna ścieków
 3. Analiza fizyko-chemiczna wody pitnej

powinny podlegać podstawowej 23% stawce podatku VAT zarówno dla klientów zewnętrznych (tj. osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawy wody przez Spółkę) jak i odbiorców usług Spółki?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonując usługi: analizy bakteriologicznej wody, analizy chemicznej ścieków, analizy fizyko-chemicznej wody pitnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma podstaw do stosowania obniżonej stawki VAT.

W konsekwencji ww. usługa powinna być objęta podstawową 23% stawką VAT - dla klientów zewnętrznych (tj. osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawy wody przez Spółkę) jak i odbiorców usług Spółki.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), stawka podatku wynosi 22% (obecnie 23% zgodnie z art. 146a pkt 1), z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8% zgodnie z art. 146a pkt 2) z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W wymienionym wyżej załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług objętych obniżoną 8% stawką podatku VAT, brak jest grupowania PKWiU 71.20.1 w którym to mieści się usługa będąca przedmiotem zapytania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wedle art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Należy przy tym wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Według zapisu pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego przypisania produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną lub zwolnieniem, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej lub zwolnienia stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową czyli obecnie 23%. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zatem, w przypadku, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pomocą sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych w Gminie.

Poza wymienionymi usługami podstawowymi, Spółka wykonuje również usługi dodatkowe, do których należy m.in.:

 1. Analiza bakteriologiczna wody, przeprowadzana przez Laboratorium Spółki na zlecenie zarówno odbiorców usług Spółki, jak również klientów zewnętrznych (osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawę wody ze Spółką). Analizę kończy odczyt i zapisanie wyników oraz sporządzenie sprawozdania z badań i wystawienie faktury VAT.
 2. Analiza chemiczna ścieków, przeprowadzana przez Laboratorium Spółki na zlecenie zarówno odbiorców usług Spółki, jak również klientów zewnętrznych (osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawę wody ze Spółką). Analizę kończy sporządzenie sprawozdania z badań i wystawienie faktury VAT.
 3. Usługa Analizy fizyko-chemicznej wody pitnej. Analizę kończy sporządzenie sprawozdania z badań i wystawienie faktury VAT.

Urząd Statystyczny, pismem z dnia 05.07.2016 r. umieścił ww. usługi w grupowaniu: PKWiU 71.20.1 „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych”. Do wymienionych usług Spółka stosuje podstawową 23% stawkę VAT zarówno dla klientów zewnętrznych (tj. osób nie posiadających podpisanej umowy na odbiór ścieków lub dostawy wody przez Spółkę) jak i odbiorców usług Spółki.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla ww. usług.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że wskazane w opisie sprawy usługi analizy bakteriologicznej wody, analizy chemicznej ścieków oraz analizy fizyko-chemicznej wody pitnej, mieszczące się, jak wskazał Wnioskodawca, w grupowaniu PKWiU 71.20.1 „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych”, nie zostały wymienione ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych, jako czynności zwolnione z podatku lub korzystające z preferencyjnego opodatkowania.

Zatem świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usług zarówno dla klientów zewnętrznych jak i dla odbiorców usług Spółki, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT właściwej dla usług:

 • analizy bakteriologicznej wody,
 • analizy chemicznej ścieków,
 • analizy fizyko-chemicznej wody pitnej
 • jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Trzeba wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Rozwoju i Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Podkreślić też należy, że zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności zmiana PKWiU dla opisywanych we wniosku usług) lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n, dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji, nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi– t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.