1462-IPPP2.4512.936.2016.1.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla wyrobów piekarniczych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony  przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2016 r. (data wpływu 5 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla wyrobów piekarniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla wyrobów piekarniczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów spożywczych i przemysłowych poprzez swoje hurtownie i sieć sklepów na terenie Polski. Spółka nabywa na terenie państw UE w celu odsprzedaży wyroby piekarnicze :

Wyrób A:

Jest wyrobem pszennym pieczonym z dodatkiem suszonego ananasa i rodzynek, krojonym i tostowanym, tj. w procesie produkcji wypieczone pszenne (w postaci bochenków) pieczywo jest krojone i następnie podpiekane z dwóch stron (tj. tostowane). Ma finalnie postać opieczonych kromek pieczywa, jest chrupiące, mocno opieczone na brzegach i na zewnątrz każdej z kromek, do bezpośredniego spożycia.

Wyrób B:

Jest wyrobem pszennym pieczonym z dodatkiem suszonego ananasa, krojonym i tostowanym, tj. w procesie produkcji wypieczone pszenne (w postaci bochenków) pieczywo jest krojone i następnie podpiekane z dwóch stron (tj. tostowane). Ma finalnie postać opieczonych kromek pieczywa, jest chrupiące, mocno opieczone na brzegach i na zewnątrz każdej z kromek, do bezpośredniego spożycia.

Wyrób C:

Jest wyrobem pszennym pieczonym bez dodatków, krojonym i tostowanym, tj. w procesie produkcji wypieczone pszenne (w postaci bochenków) pieczywo jest krojone i następnie podpiekane z dwóch stron (tj. tostowane). Ma finalnie postać opieczonych kromek pieczywa, jest chrupiące, mocno opieczone na brzegach i na zewnątrz każdej z kromek, do bezpośredniego spożycia.

Wyrób D:

Jest wyrobem pszennym pieczonym z rodzynkami, krojonym i tostowanym, tj. w procesie produkcji wypieczone pszenne (w postaci bochenków) pieczywo jest krojone i następnie podpiekane z dwóch stron (tj. tostowane). Ma finalnie postać opieczonych kromek pieczywa, jest chrupiące, mocno opieczone na brzegach i na zewnątrz każdej z kromek, do bezpośredniego spożycia.

W sierpniu 2016 r. Spółka otrzymała od Urzędu Statystycznego (dalej: Organ Statystyczny) wydane w dniach 18 i 24 sierpnia 2016 r. cztery informacje , w których Organ statystyczny wskazał, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1676 ) (dalej: PKWiU) wszystkie wymienione wyżej produkty mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 10.72.11.0 - „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby”. Natomiast w oparciu o par. 2 i par. 3 przywołanego rozporządzenia: (...)- do celów podatkowych - stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. 2008.207.1293, z późn. zm.) W związku z powyższym wszystkie wymienione wyżej towary mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 10.72.11.0 - „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby”.

Jednocześnie w październiku 2016 r. Spółka otrzymała wydane przez Dyrektora Izby Celnej z których wynika, że wszystkie cztery wymienione wyżej produkty zostały zaklasyfikowane w nomenklaturze celnej pod symbolem 19054090, tj: CN 1905 40 90 - „Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: - Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe: - Pozostałe”. Organ wydał decyzję na podstawie dostarczonych próbek i opisów. Organ celny wskazał, że taka klasyfikacja wyrobów jest zgodna z postanowieniami 1 i 6 reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodna jest z treścią komentarza do pozycji 1905 zawartego w Notach Wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego.

Spółka chce dokonywać sprzedaży (dostawy w rozumieniu ustawy o VAT) czterech produktów opisanych wyżej z zastosowaniem stawki VAT 5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do sprzedaży czterech produktów opisanych w stanie faktycznym, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.72.11.0 - „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby” oraz zakwalifikowanych w nomenklaturze celnej pod symbolem CN 1905 40 90, Spółce przysługuje na podstawie art. 41 ust. 2a i poz. 24 Załącznika nr 10 pt. „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 %” do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. - dalej: „ustawa o VAT”) prawo do sprzedawania ww. czterech produktów z zastosowaniem stawki VAT 5%?

Zdaniem Wnioskodawcy, SH. S.A. będzie mogła stosować do produktów opisanych w stanie faktycznym stawkę VAT 5%. Dotyczy to zarówno okresu do 31 grudnia 2017 r. - w oparciu o klasyfikację czterech produktów wg PKWIU z 2008 r., jak i po 31 grudnia 2017 r. w oparciu o klasyfikację czterech produktów wg PKWIU z 2015 r. W ocenie Spółki produkty A,B,C i D stanowią bowiem tosty.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 41 ust 2a ustawy - dla towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 24 wspomnianego załącznika nr 10 do ustawy o VAT, wymienione zostały towary zaliczone do grupowania PKWiU ex 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty”.

Jednocześnie na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do 31 grudnia 2017 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU z 2008 r.) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Po tej dacie zastosowanie do celów podatkowych znajdzie zastosowanie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1676 ) (PKWiU z 2015 r.).

Grupowanie 10.72.11.0, o którym mowa w pozycji 24 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT, występuje w każdej z ww. PKWiU i w każdej z nich takie samo brzmienie i dotyczy takich samych rodzajowo produktów: PKWiU 2008 PKWiU 2015

PKWiU 10.72.11.0 - „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby” PKWiU 10.72.11.0 - „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby”.

Należy zauważyć, że w pozycji 24 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT pojawia się określenie „ex”, przez które zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie towarów będących przedmiotem zapytania wg PKWiU przez Wnioskodawcę.

Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Spółka otrzymała od Urzędu Statystycznego informację, w której Organ statystyczny wskazał, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Cztery produkty opisane w stanie faktycznym zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.72.11.0 - „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby” zarówno na gruncie PKWiU z 2008 r. jak i na gruncie PKWiU z 2015 r.

Jednocześnie w październiku 2016 r. Spółka otrzymała wydane przez Dyrektora Izby Celnej z których wynika, że wszystkie cztery wymienione wyżej produkty zostały zaklasyfikowane w nomenklaturze celnej pod symbolem 19054090, tj:

CN 1905 40 90 - „Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: - Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe: - Pozostałe”.

W celu zatem ustalenia znaczenia określonego pojęcia (klasyfikowanego towaru lub jego cech) dla potrzeb ustalenia dlań stawki VAT, w pierwszej kolejności powinno się szukać znaczenia tego pojęcia w PKWiU, co zostało przez Wnioskodawcę zrobione. Jednocześnie należy szukać znaczenia tego pojęcia w Taryfie celnej, a w niej w kolejności analizować brzmienie pozycji CN, uwagi do sekcji i działów Taryfy celnej, wreszcie Noty Wyjaśniające do HS i CN. Z dokonanej klasyfikacji wg Taryfy Celnej wynika, że produkty A, B, C i D stanowią pieczywo tostowe i podobne wyroby tostowe.

Na takie zaklasyfikowanie produktów A, B, C i D tj. jako tostów z chleba i podobnych wyrobów tostowych wskazuje dokonana przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie klasyfikacja towaru do grupowania CN 1905 40 90, które w strukturze klasyfikacji CN jest umiejscowione w następujący sposób:

  • 1905 40 - sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe,
  • 1905 40 10 – sucharki,
  • 1905 40 90 – pozostałe.

Jest zatem logicznym wniosek, że skoro zatem „Sucharki” są objęte grupowaniem 1905 40 10 to grupowanie 1905 40 90 - „Pozostałe” obejmuje tosty z chleba i podobne wyroby tostowe.

Spółka stoi na stanowisku, że w związku z dokonaniem powyższej klasyfikacji do PKWiU 10.72.11.0 oraz CN 1905 40 90 produkty A,B,C i D należy uznać w rozumieniu poz. 24 załącznika nr 10 do Ustawy o VAT za tosty z chleba i podobne tosty a w konsekwencji opodatkować ich sprzedaż 5% stawką VAT. Ustawa o VAT wskazuje bowiem w pozycji 24 zał. 10, że z grupowania 10.72.11.0 - opodatkowaniu stawką preferencyjną podlega wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że dostawa towarów A,B,C i D, zaklasyfikowanych według PKWiU z 2008 r. oraz PKWiU z 2015 r. do grupowania 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty”, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 24 załącznika Nr 10 do ustawy o VAT.

Mając na uwadze, że w zakresie grupowania PKWiU 10.72.11.0 jego treść nie ulegnie zmianie po 31 grudnia 2017 r., zmieni się tylko akt prawny wprowadzający to grupowanie: z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. 2008.207.1293, z późn. zm.) na Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1676 ), to tym samym stosowanie stawki 5% będzie prawidłowe zarówno w roku 2017 do dnia 31 grudnia jak i po dniu 31 grudnia 2017 r.

Analogiczne stanowisko zostało przyjęte przez Organy Skarbowe w interpretacjach:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.