1462-IPPP2.4512.661.2016.1.RR | Interpretacja indywidualna

W przypadku sprzedaży w kraju zestawów komponentów enzymatycznych, w których podstawowym składnikiem jest enzym, z uwagi na to, że istnieje trwały związek funkcjonalny, który powoduje, że produkty wchodzące w skład tych zestawów mogą prawidłowo funkcjonować tylko razem, zastosowanie znajdzie obniżona do wysokości 8% stawka podatku, właściwa dla produktu podstawowego, którym jest enzym, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 20.14.64.0.
1462-IPPP2.4512.661.2016.1.RRinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. badania naukowe
 3. obniżenie stawki podatku
 4. składnik
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż zestawów komponentów enzymatycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2016 r wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż zestawów komponentów enzymatycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zajmuje się m.in. dystrybucją wyspecjalizowanego sprzętu oraz materiałów do przeprowadzania badań naukowych. Przedmiotem sprzedaży są nie tylko urządzenia służące przeprowadzaniu eksperymentów naukowych, ale również odczynniki stanowiące element zużywalny w trakcie wykonywania badań. Istotną grupę wśród takich produktów sprzedawanych przez Spółkę stanowią specjalistyczne zestawy produktów zawierające enzymy, umożliwiające lub/i przyspieszające przeprowadzenie reakcji chemicznych m.in. które można przypisać do poniższych kategorii:

 • proces cięcia cząsteczek białek,
 • procesy syntezy, cięcia naprawy i łączenia kwasów nukleinowych,
 • trawienie rdzeni polisacharydowych,
 • proces hydrolizy,
 • proces transpozycji in vitro.

Sprzedawane przez Spółkę zestawy składają się z komponentów enzymatycznych i umożliwiają zajście wyżej wskazanych reakcji. Ich istotną cechą wspólną jest to, że najważniejszym, kluczowym i podstawowym składnikiem każdego zestawu jest enzym, który do swojego działania wymaga odpowiedniego środowiska reakcji (zapewnionego przez odpowiednie np. pH, obecność jonów, substancji buforujących, elementów tworzących tzw. „tłok molekularny”) substratów oraz składników dodatkowych zwiększających wydajność procesu. W ramach oferowanych przez Spółkę zestawów komponentów enzymatycznych elementy składowe, nie będące cząsteczkami enzymów, dobierane są w sposób mający zapewnić optymalność przeprowadzanego procesu. Poszczególne składniki pomocnicze, które wchodzą w skład zestawów oferowanych przez Spółkę są powiązane funkcjonalnie z enzymem i dobrane w sposób umożliwiający właściwe działanie danego enzymu (wspierający właściwą funkcjonalność konkretnego produktu podstawowego, jakim jest enzym).

Brak konkretnego elementu w danym zestawie sprawia, że przeprowadzenie określonej reakcji jest niewykonalne lub nie pozwala na uzyskanie optymalnego rezultatu.

Należy zatem uznać, że zestawy komponentów enzymatycznych, oferowane przez Spółkę, są zestawami wieloskładnikowym - ich skład tworzy produkt podstawowy, jakim jest enzym oraz składniki pomocnicze - specjalistyczne substancje wspomagające konkretne reakcje chemiczne (np. bufory).

Ponadto, Spółka pragnie zaznaczyć, że poszczególne zestawy stanowią odrębne przedmioty obrotu handlowego, do których przyporządkowany jest konkretny numer katalogowy dla każdego zestawu.

Spółka pragnie potwierdzić planowany sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedawanych zestawów komponentów enzymatycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT, w wysokości 8%, do sprzedaży w kraju zestawów komponentów enzymatycznych, w których podstawowym składnikiem jest enzym, zaś składniki dodatkowe zależą od przeznaczenia funkcjonalnego danego zestawu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f ustawy:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13 wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 (dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT) wynosi 8%.

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT, stanowiący wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją nr 57 wskazuje: towary o symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWIU) - tj. ex 20.14.64.0 - „ Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej nieskiasyfikowane - wyłącznie: podpuszczka i jej koncentraty, enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W tym miejscu należy zauważyć, iż PKWIU nie posługuje się pojęciem „zestawu”, a także nie definiuje pojęcia „preparatu enzymatycznego”. Przedmiotem dostaw dokonywanych przez Spółkę są zestawy komponentów enzymatycznych, składające się z enzymów odpowiednio uzupełnionych o składniki pomocnicze, które w ocenie Spółki, powinny być zakwalifikowane pod wyżej wskazaną pozycją PKWiU (ex 20.14.64.0).

W przypadku produktów, które są ze sobą funkcjonalnie związane i nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, tak jak w opisywanym przypadku, należy uznać, że cała dostawa towarów powinna być opodatkowana według stawki właściwej dla produktu podstawowego, jaki niewątpliwie w zestawach komponentów enzymatycznych stanowią właśnie enzymy.

Biorąc pod uwagę charakter opisywanych zestawów komponentów enzymatycznych oraz ich ścisły, funkcjonalny związek ze składnikami dodatkowymi (stanowiącymi elementy danego zestawu) zdaniem Spółki należy uznać, iż przedmiotowe zestawy komponentów enzymatycznych powinny być opodatkowane preferencyjną stawką 8% VAT odpowiednią dla grupy 20.14.64.0 zawierającej enzymy i preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS) transakcje złożone (tj w przypadku gdy w skład dostawy głównej wchodzi również dostawa pomocnicza), w sytuacji, gdy w aspekcie gospodarczym tworzą one jedną całość powinny być one jednolicie opodatkowane.

Tak np. w wyroku z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96, Card Protection Plan, ETS uznał,

iż z pojedynczą usługą w sensie ekonomicznym mamy do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy jeden lub więcej elementów uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze. Usługa ma natomiast charakter usługi pomocniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, a jedynie prowadzi do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Wyrok ten, co prawda, dotyczy świadczenia usług, niemniej jednak, zdaniem Spółki, konkluzje, co do właściwej oceny charakteru danej transakcji, powinny być również aktualne dla dostawy towarów. Realizacja potencjalnego celu nabywcy zestawów komponentów enzymatycznych, jakim jest przeprowadzenie danej reakcji chemicznej jest uwarunkowane użyciem odpowiednich składników, przy czym dla każdej reakcji z opisanych w stanie faktycznym do przeprowadzenia enzym jest składnikiem podstawowym, zaś pozostałe składniki stanowią elementy pomocnicze, dobierane pod kątem celowościowym (tj. odrębnie do konkretnej reakcji chemicznej).

Podobnie też w wyroku z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financien ETS orzekł, iż - „jeżeli dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej”.

Konsekwentnie, dokonując analizy danej transakcji należy ustalić, czy dostawy towarów (w danym zestawie) dokonane przez podatnika na rzecz nabywcy są ze sobą tak ściśle związane, iż obiektywnie tworzą one jedną całość w aspekcie gospodarczym, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. W przypadku towarów, które są ze sobą funkcjonalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, cała dostawa powinna być opodatkowana według jednej stawki podatku VAT, właściwej dla towaru podstawowego.

Zestawy komponentów enzymatycznych, sprzedawane przez Spółkę, są zestawami wieloskładnikowymi, w skład których wchodzi produkt podstawowy - enzym i elementy pomocnicze - np. substancje buforujące. Do przeprowadzania danej reakcji enzymatycznej należy dobrać precyzyjnie odpowiadający zestaw komponentów enzymatycznych oraz substancji zapewniających środowisko reakcji. Jednakże w każdym przypadku to enzym odgrywa kluczową rolę - jego brak sprawia iż przeprowadzenie danej reakcji będzie niemożliwe lub reakcja będzie przebiegała z nieoptymalną wydajnością nie zapewniającą powstania odpowiedniej ilości produktu. Pozostałe powiązane funkcjonalnie pomocnicze składniki z zestawu są dobrane w sposób wspierający efektywność konkretnego enzymu i gwarantujący prawidłowe przeprowadzenie danej reakcji chemicznej. Dlatego każdy z zestawów komponentów enzymatycznych składa się ze specjalistycznie wyselekcjonowanych składników, odpowiednio dobranych do konkretnych enzymów. Jedynie nabycie konkretnego zestawu składników pozwala na realizację celu zamierzonego przez nabywcę.

Dlatego też należy uznać, iż w przypadku zestawów komponentów enzymatycznych, ich składniki są ze sobą tak nierozerwalnie związane, że z gospodarczego punktu widzenia (jak również ze strony naukowej/technicznej), ich rozdzielanie na kilka odrębnych w ramach transakcji miałoby niewątpliwie sztuczny charakter.

Na gruncie polskiego ustawodawstwa Spółka pragnie zwrócić uwagę, np. na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 22 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I FSK 994/07), w którym NSA stwierdził, że jeżeli przedmiotem dostawy jest zestaw dwóch produktów, pomiędzy którymi brak jest związku umożliwiającego uznanie produktu załączonego za część składową albo przynależność produktu głównego, to należy uznać, że dostawa dotyczy dwóch towarów.

Zgodnie natomiast z art. 41 § 2 ustawy Kodeks cywilny, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Z kolei, na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu cywilnego przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (tj. rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Stosując zatem wnioskowanie „a contrario” do argumentacji wskazanej w powyższym wyroku należy wskazać, iż w zestawach komponentów enzymatycznych sprzedawanych przez Spółkę właśnie taki integralny związek występuje. Wykorzystanie enzymów do przeprowadzenia konkretnych reakcji chemicznych jest możliwe wyłącznie w połączeniu z pozostałymi składnikami danego zestawu.

Konsekwentnie, oznacza to, że z podatkowego punktu widzenia, dostawa zestawów komponentów enzymatycznych ma jednorodny charakter i powinna być rozpatrywana jako jedna transakcja, opodatkowana stawką VAT właściwą dla rzeczy głównej, jaką stanowi enzym (tj. stawka w wysokości 8%).

Dodatkowo, Spółka pragnie jedynie posiłkowo wskazać, iż stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydanych w podobnych stanach faktycznych, również dotyczących podobnych produktów, tj. zestawów enzymatycznych - np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2014 r. (sygn. ILPP2/443-114/14-2/MN) - w której wskazano, iż „(...) w przypadku sprzedaży zestawów wieloskładnikowych z serii "A", z uwagi na fakt, że istnieje trwały związek funkcjonalny, który powoduje, że produkty wchodzące w skład tych zestawów mogą prawidłowo funkcjonować tylko razem, zastosowanie znajdzie obniżona do wysokości 8% stawka podatku, właściwa dla produktu podstawowego, którym jest enzym, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 20.14.64.0” Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2016 r. - (sygn. ILPP2/4512-1-31/15-2/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 57 zostały wymienione towary o symbolu PKWiU ex 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:

 1. podpuszczka i jej koncentraty,
 2. enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka zajmuje się m.in. dystrybucją wyspecjalizowanego sprzętu oraz materiałów do przeprowadzania badań naukowych. Przedmiotem sprzedaży są m.in. odczynniki stanowiące element zużywalny w trakcie wykonywania badań. Istotną grupę wśród takich produktów sprzedawanych przez Spółkę stanowią specjalistyczne zestawy produktów zawierające enzymy, umożliwiające lub/i przyspieszające przeprowadzenie reakcji chemicznych. Sprzedawane przez Spółkę zestawy składają się z komponentów enzymatycznych i umożliwiają zajście wyżej wskazanych reakcji. Dodatkowo, jak wynika z wniosku zestawy komponentów enzymatycznych, składające się z enzymów odpowiednio uzupełnionych o składniki pomocnicze, w ocenie Spółki, powinny być zakwalifikowane pod pozycją PKWiU (ex 20.14.64.0).

Wątpliwości Wnioskodawcy w omawianej sprawie sprowadzają się do wskazania możliwości zastosowani preferencyjną stawkę podatku VAT, w wysokości 8%, do sprzedaży w kraju zestawów komponentów enzymatycznych, w których podstawowym składnikiem jest enzym, zaś składniki dodatkowe zależą od przeznaczenia funkcjonalnego danego zestawu.

Zauważyć również należy, że w nomenklaturze Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług brak jest takiego pojęcia jak „zestaw”. Natomiast elementy tego „zestawu”, jako konkretne towary będące przedmiotem klasyfikacji PKWiU – podlegają opodatkowaniu VAT według stawek im przypisanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie np. w wyroku z 27 października 2005 r., sygn. akt C-41/04 w sprawie Levob Verzekeringen BV Trybunał wskazał, że należy ustalić, czy dostawy towarów (w zestawie) dokonane przez podatnika na rzecz nabywcy są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. W takim bowiem przypadku należałoby uznać, że czynności te stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT, a więc powinny zostać opodatkowane według jednolitych zasad określonych dla dostawy mającej charakter zasadniczy (główny). Jeżeli jednak dostawa towarów w zestawie nie ma tak ścisłego związku gospodarczego, a więc gdy dostawy tych towarów mogą być wykonywane oddzielnie, jako niezależne od siebie, bez uszczerbku dla ich gospodarczego znaczenia – nie ma podstaw do traktowania ich jako jednolitego świadczenia opodatkowanego według jednakowych zasad wyznaczonych dla dostawy towaru mającego charakter rzeczy głównej.

Zatem w świetle ww. wyroku TSUE należy stwierdzić, że w przypadku towarów, które są ze sobą funkcjonalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, cała dostawa powinna być opodatkowana według stawki właściwej dla towaru podstawowego.

W przypadku natomiast, gdy mamy do czynienia z dwoma różnymi towarami, które mogą być zbywane odrębnie i połączone tylko dla celów uatrakcyjnienia sprzedaży, mamy do czynienia z jedną transakcją sprzedaży dwóch lub więcej produktów. W takim przypadku każdy z produktów powinien być opodatkowany według stawki właściwej dla danego towaru.

Zwrócić należy również uwagę na wyrok TSUE z 6 lipca 2006 r. wydanego w sprawie C-251/05, który to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. W wyroku tym stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał, że najważniejszym, kluczowym i podstawowym składnikiem każdego zestawu jest enzym, który do swojego działania wymaga odpowiedniego środowiska reakcji (zapewnionego przez odpowiednie np. pH, obecność jonów, substancji buforujących, elementów tworzących tzw. „tłok molekularny”), substratów oraz składników dodatkowych zwiększających wydajność procesu. W ramach oferowanych przez Spółkę zestawów komponentów enzymatycznych elementy składowe, nie będące cząsteczkami enzymów, dobierane są w sposób mający zapewnić optymalność przeprowadzanego procesu. Poszczególne składniki pomocnicze, które wchodzą w skład zestawów oferowanych przez Spółkę są powiązane funkcjonalnie z enzymem i dobrane w sposób umożliwiający właściwe działanie danego enzymu (wspierający właściwą funkcjonalność konkretnego produktu podstawowego, jakim jest enzym). Brak konkretnego elementu w danym zestawie sprawia, że przeprowadzenie określonej reakcji jest niewykonalne lub nie pozwala na uzyskanie optymalnego rezultatu. Zatem oferowane przez Stronę zestawy komponentów enzymatycznych są zestawami wieloskładnikowym - ich skład tworzy produkt podstawowy, jakim jest enzym oraz składniki pomocnicze - specjalistyczne substancje wspomagające konkretne reakcje chemiczne (np. bufory). Ponadto,wskazano, że poszczególne zestawy stanowią odrębne przedmioty obrotu handlowego, do których przyporządkowany jest konkretny numer katalogowy dla każdego zestawu.

Dlatego uznać należy, że w omawianej sprawie istnieje trwały i funkcjonalny związek produktów (enzymu wraz ze składnikiem pomocniczymi) wchodzących w skład zestawu komponentów enzymatycznych. W konsekwencji, w aspekcie gospodarczym produkty te nie mogą być sprzedawane oddzielnie, bez istotnego pogorszenia funkcjonalności każdego z towarów.

W rezultacie po uwzględnieniu opisu analizowanej sprawy oraz powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży w kraju zestawów komponentów enzymatycznych, w których podstawowym składnikiem jest enzym, z uwagi na to, że istnieje trwały związek funkcjonalny, który powoduje, że produkty wchodzące w skład tych zestawów mogą prawidłowo funkcjonować tylko razem, zastosowanie znajdzie obniżona do wysokości 8% stawka podatku, właściwa dla produktu podstawowego, którym jest enzym, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 20.14.64.0.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie na podstawie klasyfikacji wskazanej w złożonym wniosku przez Wnioskodawcę.

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.