1061-IPTPP2.4512.272.2016.2.JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Stawka podatku VAT dla sprzedaży kredy nawozowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży kredy nawozowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży kredy nawozowej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku).

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją, konfekcjonowaniem i handlem nawozami wapniowymi. Firma produkuje naturalny związek wapniowy pod nazwą „....”. Kreda nawozowa jest naturalnie występującą odmianą węglanu wapnia CaCO3. Jest to kreda nawozowa mielona, która w wyniku procesu technologicznego polegającego na mieszaniu, granulowaniu i suszeniu w suszarniach obrotowych przyjmuje kształt drobnej granulki. W wyniku tego procesu skład fizykochemiczny kredy nie ulega żadnej zmianie. W takiej postaci kreda nawozowa nie jest pyląca co ułatwia jej konfekcjonowanie, transport i dozowanie w rozsiewaczach do nawozów. Otrzymana tą metodą kreda nawozowa pakowana jest w worki 50 kg i BIG BAG 500 kg. Produkt jest skierowany i przeznaczony tylko i wyłącznie do sektora rolniczego. Inne jego zastosowanie niż rolnicze nie jest możliwe ze względu na jego własności fizykochemiczne.

Wnioskodawca nadmienił, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT nr: 656-100-09-28.

Klasyfikacja kredy nawozowej zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., poz. 1676) stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług – PKWiU 08.11.30.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Jaka będzie obowiązywała stawka podatku od towarów i usług na sprzedawaną kredę nawozową „....”...
  2. Czy Przedsiębiorstwo będzie stosowało prawidłową stawkę VAT w wysokości 8% dla produktu o nazwie handlowej „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, produkowany przez firmę Zainteresowanego produkt o nazwie handlowej „....” jest produkowany z kredy nawozowej z klasyfikacji PKWiU 08.11.30.0 i kupowany jest ze stawką VAT w wysokości 8%. Zdaniem Wnioskodawcy wymieniony we wniosku produkt „.....” z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne może być sprzedawany wyłącznie dla sektora rolniczego. Proces produkcyjny polegający na mieszaniu, granulowaniu oraz suszeniu nie zmienia swoich właściwości fizykochemicznych i dalej pozostaje kredą nawozową, powinien być sprzedawany ze stawką 8%.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że decydującym elementem dla ustalenia PKWiU dla produktu są finalni odbiorcy (sektor rolniczy) oraz właściwości fizykochemiczne (kreda nawozowa), które nie ulegają zmianie w procesie produkcji. Klasyfikacja PKWiU 08.11.30.0 mówi: kreda i dolomit inny niż kalcynowany: częściowo 8% – poz. 21 zał. nr 3 do ustawy o VAT – „Wyłącznie kreda mielona, pastewna oraz kreda mielona, nawozowa oraz mączka dolomitowa”. Zdaniem Wnioskodawcy, widać jednoznacznie, że pod pojęciem nawozowa, która w zapisie stanowi indywidualną treść nie łączącą się z innymi wierszami. W takiej postaci zapis kreda nawozowa stanowi oddzielną grupę produktów, które mogą zawierać dowolny rodzaj kredy nawozowej. Nazwa produktu „.....”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., poz. 1676) stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego ...., który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 21 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:

  1. kreda mielona, pastewna,
  2. kreda mielona, nawozowa,
  3. mączka dolomitowa.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowa kreda nawozowa „.....” sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% – na podstawie art. 41 ust. 2 oraz 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym Wnioskodawca w odniesieniu do sprzedaży kredy nawozowej „.....” zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8%.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo nadmienia się, iż w związku z okolicznością, że tut. Organ wydał interpretację indywidualną w zakresie jednego stanu faktycznego, zaś Wnioskodawca w dniu 14 czerwca 2016 r. uiścił opłatę w wysokości 80 zł, tj. w kwocie wyższej od należnej, to kwota w wysokości 40 zł będzie zwrócona na adres wskazany w części B.3 wniosku ORD-IN, zgodnie z art. 14f § 2b pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.