0115-KDIT1-1.4012.213.2017.2.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy VAT usługa wykonania dokumentacji projektowej (projektu technicznego) będzie opodatkowana podstawową stawką VAT (obecnie 23% na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy VAT), czy inną stawką?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% czynności wykonania dokumentacji technicznej (projektu technicznego) instalacji dla projektu P. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% czynności wykonania dokumentacji technicznej (projektu technicznego) instalacji dla projektu P..

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (...) podpisała umowę z wykonawcą, (...), na wykonanie zadania pn. „Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowych instalacji, dla projektu: P. w ramach działania 5.1 RPO na 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania dofinansowania, tj.:

 • opracowanie studium wykonalności planowanego przedsięwzięcia (lub substytucyjny dokument określony w regulaminie ww. konkursu);
 • opracowanie dokumentacji projektowych dla każdej lokalizacji w oparciu o przeprowadzone wizje lokalne w lokalizacjach objętych planowanym przedsięwzięciem (w ilości zależnej od liczby beneficjentów uczestniczących w programie);
 • opracowanie kosztorysów inwestorskich;
 • opracowanie oceny oddziaływania na środowisko niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia organu monitorującego obszar Natura 2000 (wraz z mapami);
 • przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wraz z mapami);
 • opracowanie dokumentów potwierdzających chęć uczestnictwa mieszkańców Gminy w planowanym przedsięwzięciu (deklaracje, umowy zawierane między Gminą a mieszkańcami);
 • przeprowadzenie szkolenia (spotkania informacyjnego) dla mieszkańców Gminy;
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń;
 • złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed zakończeniem naboru wniosków dla działania 5.1 RPO na 2017 r. Marszałkowskim przed zakończeniem naboru”;
 • sporządzenie stosownych uzupełnień formalnych, jeśli zażąda ich Instytucja Zarządzająca.

W projekcie preferowane urządzenia to panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i instalacje hybrydowe - połączenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Kolejnym etapem było podpisanie umów przez Wójta Gminy z 30 mieszkańcami na chęć uczestnictwa w w/w projekcie.

§ 4 umowy określa warunki finansowe tj. „Właściciel zobowiązuje się do dokonania wpłaty w wysokości 350 zł brutto za wykonanie projektu technicznego instalacji. Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć wraz ze składaną ankietą.” „W przypadku stwierdzenia przez projektanta, po dokonaniu wizji lokalnej na miejscu planowanej lokalizacji instalacji i stwierdzeniu braku możliwości montażu przedmiotowej instalacji, Właścicielowi zostanie zwrócone 300 zł z wpłaconej kwoty.

Gmina wystawiła na mieszkańców deklarujących udział w projekcie faktury VAT na wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej: cena netto 284,55 zł plus 23% VAT 65,45 zł Razem 350,00 zł. Podatek VAT został odprowadzony do Urzędu Skarbowego zgodnie z ustawowym terminem.

Aktualnie prowadzone są prace przez projektanta nad dokumentacją techniczną budynków „zadeklarowanych mieszkańców”. Faktura VAT za zrealizowanie umowy zostanie wystawiona, po wykonanym zadaniu, ze stawką 23% VAT.

Po wykonaniu zadania Gmina nie będzie osiągała z tego tytułu żadnych dochodów, a realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie w ramach działania 5.1 RPO na 2017 r. Inwestycja finansowana będzie z następujących źródeł: 65% kwoty brutto – środki Unii Europejskiej, 35% wkład własny mieszkańca.

Instalacje OZE w Gminie (...) montowane będą na budynkach mieszkalnych, ale także na budynkach gospodarczych i innych. Służyć mają jednak budownictwu mieszkaniowemu w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Przedmiotem interpretacji jest sposób opodatkowania usługi wykonanej przez Gminę (tu wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej) na rzecz mieszkańców deklarujących udział w projekcie.

Zgodnie z umowami podpisanymi przez Wójta Gminy z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie zostały wystawione przez Gminę faktury na rzecz mieszkańców deklarujących udział w projekcie na wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej ze stawką 23% VAT.

Przedmiotem interpretacji nie jest kwestia stawki podatku dotyczącej usługi wykonania na rzecz Gminy dokumentacji projektowej.

Umowa podpisana z mieszkańcami, o której mowa we wniosku dot:

„ § 4

Określenie warunków finansowych

 1. Właściciel zobowiązuje się do dokonania wpłaty w wysokości 350 zł brutto za wykonanie projektu technicznego Instalacji. Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć wraz ze składana ankietą. W przypadku stwierdzenia przez projektanta, po dokonaniu wizji lokalnej, na miejscu planowanej lokalizacji instalacji i stwierdzenia braku możliwości montażu przedmiotowej instalacji, Właścicielowi zostanie zwrócone 300,00 zł z wpłaconej kwoty. W przypadku otrzymania dofinansowania i uznania kosztu dokumentacji projektowej za koszt kwalifikowalny przez Instytucję Wdrażającą – Właściciel otrzyma zwrot w wysokości 65% kwoty dokumentacji. W przypadku braku otrzymania dofinansowania Projektu, lub uznania tego kosztu za koszt niekwalifikowalny – Właścicielowi nie będzie przysługiwał zwrot kosztów poniesionych na dokumentację techniczną.
 2. Właściciel zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji, w wysokości co najmniej 35% pełnego kosztu zakupu i montażu Instalacji na swojej Nieruchomości w terminie 14 dni od wezwania przez Gminę na rachunek Gminy wskazany w wezwaniu.”

Instalacje OZE w Gminie (...) montowane będą na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach gospodarczych i innych. Służyć mają jednak budownictwu mieszkaniowemu w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Gmina zamierza realizować projekt na nieruchomościach zaliczanych do obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy VAT usługa wykonania dokumentacji projektowej (projektu technicznego) będzie opodatkowana podstawową stawką VAT (obecnie 23% na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy VAT), czy inną stawką?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W zakresie wysokości opodatkowania VAT należy w pierwszej kolejności odwołać się do przepisów zawartych w art. 41 ustawy VAT, regulujących zagadnienie stawek podatkowych. Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Z tym, że obecnie, ze względu na brzmienie art. 146a pkt 1 ustawy VAT, stawka ta wynosi 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.