0114-KDIP4.4012.590.2018.2.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku dla usług świadczonych w ramach powierzonego przez Gminę zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2018 r. (data wpływu 19 września 2018 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 25 października 2018 r. (doręczone 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na realizacji powierzonego przez Gminę zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na realizacji powierzonego przez Gminę zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Wniosek uzupełniono w dniu 6 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 25 października 2018 r. (doręczone 30 października 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej „Spółką”, jest spółką prawa handlowego, której założycielem i 100% udziałowcem jest Gmina Miejska. W ramach swojej działalności Spółka zarządza, gospodaruje i administruje nieruchomościami i zasobami lokalowymi Gminy Miejskiej oraz prowadzi bieżące i techniczne utrzymanie tych nieruchomości i zasobów. Spółka zarządza również wspólnotami mieszkaniowymi na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych. Spółka ponadto jest właścicielem Krytej Pływalni, na której prowadzi działalność rekreacyjno-sportową oraz zarządza obiektem historycznym.

W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Spółce. z o.o. wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W czerwcu br. na podstawie umowy dzierżawy zostały przekazane przez Gminę Miejską Spółce środki trwałe (m.in. nieruchomości, obiekty sportowe, maszyny i urządzenia, pojazdy samochodowe) oraz wyposażenie niezbędne do realizacji zadania własnego Gminy, a także na podstawie art. 23(1) Kodeksu Pracy nastąpiło przejęcie pracowników, którzy byli zatrudnieni wcześniej na podstawie umowy o pracę w gminnej jednostce organizacyjnej wykonującej zadanie własne gminy przekazane do realizacji Spółce.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i zasad rozliczenia rekompensaty oraz zakresu świadczenia usług w ramach zadania publicznego powierzonego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W Zarządzeniu tym określono, co należy rozumieć jako zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Jest to w szczególności: - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; - wychowanie i edukacja sportowa; - inspirowanie, organizowanie, wspieranie różnych form wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; - wsparcie dla inicjatyw sportowych; - bieżące utrzymanie i konserwację obiektu Stadionu; -zarządzanie i administrowanie obiektem Stadionu; - bieżące udostępnianie obiektu Stadionu; -organizowanie imprez zleconych przez Gminę Miejską i zawodów sportowych; - zapewnienie optymalnego wykorzystania bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

Na podstawie tego Zarządzenia Gmina wypłaca Spółce rekompensatę stanowiącą wynagrodzenie za świadczone zadanie publiczne. Miesięczna wypłata rekompensaty odbywa się na podstawie kalkulacji przewidywanej wysokości rekompensaty w danym roku w oparciu o przeprowadzoną analizę. Rekompensata płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Gminę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do miesięcznej rekompensaty doliczony zostaje podatek VAT 23%. W terminie do 25 dni po upływie każdego miesiąca Spółka przedkłada Gminie rozliczenie kosztów poniesionych na wykonanie zadania publicznego. W kalkulacji rozliczenia rekompensaty uwzględnia się wszystkie koszty realizacji zadania publicznego w szczególności: koszty bezpośrednie związane z realizacją zadania publicznego, część kosztów pośrednich wspólnych dla całej działalności Spółki w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zadania publicznego liczonych jako udział procentowy z przychodów ze sprzedaży uzyskanych z usługi publicznej do całości przychodów Spółki; koszty wynikające z inwestycji, szczególnie związanych z infrastrukturą, które zostały uzgodnione z Gminą. Obliczone koszty Spółka pomniejsza o uzyskane przychody ze sprzedaży uzyskane w związku z realizacją zadania publicznego (sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, sprzedaż miejsc noclegowych w obiekcie noclegowym, czynsze dzierżawne). Taryfikator uzyskiwanych przychodów jest zatwierdzony przez Burmistrza Miasta . Spółka ponadto dolicza do wartości rekompensaty tzw. „rozsądny zysk” liczony jako stopę zwrotu z kosztów netto w wysokości stopy redyskontowej NBP na dzień 1 stycznia każdego roku. Na podstawie rozliczenia rekompensaty wystawiana jest korekta faktury VAT „in minus” bądź „in plus” w zależności od faktycznej kwoty rekompensaty doliczając podatek VAT 23% i w ciągu 7 dni dokonywany jest przelew (zwrot rekompensaty na rachunek bankowy Gminy lub Gmina przekazuje dla Spółki należność wynikającą z faktury korygującej). Spółka traktuje ponoszone wydatki na realizację zadania publicznego jako związane z działalnością opodatkowaną i odlicza podatek VAT w całości na zasadach ogólnych.

W najbliższej przyszłości, po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na niniejszy wniosek, Spółka zamierza wystawiać na rzecz Gminy Miejskiej tytułem wynagrodzenia za realizację powierzonego zadania publicznego fakturę VAT z 8% stawką podatku VAT, kalkulując podstawę opodatkowania (wartość netto) na dotychczasowych zasadach. Ponadto zamierza wystawić faktury korygujące do faktur wystawionych do tej pory ze stawką 23% zmniejszając wartość podatku do stawki 8%.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 września 2018 r. Wnioskodawca poinformował, że w ramach powierzonego przez Gminę Miejską zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wykonuje następujące czynności:

 • organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • zakup sprzętu sportowego, nagród związanych z przeprowadzanymi zawodami sportowymi,
 • wykonywanie prac porządkowych i bieżących prac remontowych na terenie stadionu, boisk, trybun, basenu kąpielowego, hali sportowej, domu wypoczynkowego,
 • prowadzenie w sezonie letnim basenu kąpielowego,
 • prowadzenie w sezonie zimowym sztucznego lodowiska,
 • prowadzenie Domu Wypoczynkowego (sprzedaż miejsc noclegowych),
 • administrowanie i zarządzanie obiektami sportowymi,
 • wydzierżawianie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zewnętrzne,
 • wydzierżawianie obiektów sportowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych.

W ramach realizacji ww. zadania publicznego spółka sprzedaje następujące usługi w powiązaniu z PKWIU 2008:

 • sprzedaż miejsc noclegowych w Domu Wypoczynkowym - PKWIU 55.10.10.0,
 • dzierżawa pomieszczeń niemieszkalnych - PKWIU 68.20.12.0,
 • odsprzedaż energii elektrycznej (refakturowanie) - PKWIU 77.21.10.0,
 • odsprzedaż wody (refakturowanie) - PKWIU 36.00.30.0,
 • ścieki (refakturowanie) - PKWIU 37.00.11.0
 • sprzedaż biletów wstępu na basen kąpielowy - PKWIU 93.11.10.0
 • sprzedaż biletów wstępu na sztuczne lodowisko - PKWIU 93.11.10.0
 • wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego - PKWIU 77.21.10.0
 • sprzedaż na rzecz Gminy Miejskiej usługi - Wynagrodzenie za świadczone zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza - PKWIU 93.11.10.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie postępowanie Spółki, jeżeli dla Gminy Miejskiej będą wystawiane faktury VAT za sprzedaż usługi polegającej na realizacji powierzonego zadania publicznego ze stawką 8% VAT, w której podstawa opodatkowania (wartość netto) będzie kalkulowana na podstawie kosztów bezpośrednich i pośrednich pomniejszonych o uzyskane przychody i doliczony „rozsądny zysk” ?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy pomocy powyższych przepisów ustawodawca w sposób precyzyjny ustalił, jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Tak więc opodatkowanie VAT konkretnej czynności możliwe jest wyłącznie w przypadku uznania jej za czynność podlegającą VAT, wymienioną w katalogu art. 5 ustawy o VAT. Nie jest natomiast możliwe rozszerzenie opodatkowania VAT na inne, niewymienione w ustawie czynności lub zdarzenia.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika, że pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, że co do zasady, czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

W świetle powyższych regulacji - zdaniem Spółki - poprzez realizację powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki Spółka wykonuje usługi objęte zakresem ustawy o VAT, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT -wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

We wspomnianym załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawką podatku, w pozycji 179 wymieniono „usługi związane z działalnością obiektów sportowych” symbol PKWiU 93.11.10.0. W opinii Spółki, opisane przez nią czynności należy traktować jako wspomnianą usługę jako związaną z działalnością obiektów sportowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, PKWiU 2015 (Warszawa 2016 r.), grupowanie 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych” obejmuje:

 1. usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, ujeżdżalnie itp.,
 2. usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 3. usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Powierzone zadanie publiczne do realizacji przez Gminę dla Spółki z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu obejmuje w szczególności: - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; wychowanie i edukacja sportowa; - inspirowanie, organizowanie, wspieranie różnych form wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; - wsparcie dla inicjatyw sportowych; - bieżące utrzymanie i konserwację obiektu Stadionu; - zarządzanie i administrowanie obiektem Stadionu; - bieżące udostępnianie obiektu Stadionu; - organizowanie imprez zleconych przez Gminę Miejską i zawodów sportowych; - zapewnienie optymalnego wykorzystania bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

W związku z powyższym - zdaniem Spółki - realizacja powierzonego zadania publicznego stanowi usługę związaną z działalnością obiektów sportowych, o której mowa w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu stawką 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na wynikającym z treści wniosku oraz jego uzupełnienia opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2018 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%” wymienione zostały towary i usługi objęte obniżoną stawką podatku.

I tak, pod pozycją 179 wymieniono „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” o symbolu PKWiU 93.11.10.0.

W objaśnieniach Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Zatem obniżoną stawką podatku będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Natomiast z opisu dodatkowego schematu klasyfikacji wynika natomiast, że ww. grupowanie nie obejmuje:

 • usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 • usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,
 • wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0,
 • usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0,
 • usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Rada Miejska w K. podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Spółce z o.o. z siedzibą w K. („Spółka” „Wnioskodawca”) wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Na podstawie umowy dzierżawy zostały przekazane przez Gminę Miejską Wnioskodawcy środki trwałe (m.in. nieruchomości, obiekty sportowe, maszyny i urządzenia, pojazdy samochodowe) oraz wyposażenie niezbędne do realizacji zadania własnego Gminy, a także na podstawie art. 23(1) Kodeksu Pracy nastąpiło przejęcie pracowników, którzy byli zatrudnieni wcześniej na podstawie umowy o pracę w gminnej jednostce organizacyjnej wykonującej ww. zadanie własne gminy.

Wnioskodawca poinformował, że w ramach powierzonego przez Gminę zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wykonuje następujące czynności:

 • organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • zakup sprzętu sportowego, nagród związanych z przeprowadzanymi zawodami sportowymi,
 • wykonywanie prac porządkowych i bieżących prac remontowych na terenie stadionu, boisk, trybun, basenu kąpielowego, hali sportowej, domu wypoczynkowego,
 • prowadzenie w sezonie letnim basenu kąpielowego,
 • prowadzenie w sezonie zimowym sztucznego lodowiska,
 • prowadzenie Domu Wypoczynkowego (sprzedaż miejsc noclegowych),
 • administrowanie i zarządzanie obiektami sportowymi,
 • wydzierżawianie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zewnętrzne,
 • wydzierżawianie obiektów sportowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych.

W ramach realizacji ww. zadania publicznego spółka sprzedaje następujące usługi w powiązaniu z PKWIU 2008:

 • sprzedaż miejsc noclegowych w Domu Wypoczynkowym - PKWIU 55.10.10.0,
 • dzierżawa pomieszczeń niemieszkalnych - PKWIU 68.20.12.0,
 • odsprzedaż energii elektrycznej (refakturowanie) - PKWIU 77.21.10.0,
 • odsprzedaż wody (refakturowanie) - PKWIU 36.00.30.0,
 • ścieki (refakturowanie) - PKWIU 37.00.11.0
 • sprzedaż biletów wstępu na basen kąpielowy - PKWIU 93.11.10.0
 • sprzedaż biletów wstępu na sztuczne lodowisko - PKWIU 93.11.10.0
 • wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego - PKWIU 77.21.10.0
 • sprzedaż na rzecz Gminy Miejskiej usługi - Wynagrodzenie za świadczone zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza - PKWIU 93.11.10.0.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i zasad rozliczenia rekompensaty oraz zakresu świadczenia usług w ramach zadania publicznego powierzonego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Na podstawie tego Zarządzenia Gmina wypłaca Spółce rekompensatę stanowiącą wynagrodzenie za świadczone zadanie publiczne. Miesięczna wypłata rekompensaty odbywa się na podstawie kalkulacji przewidywanej wysokości rekompensaty w danym roku w oparciu o przeprowadzoną analizę. Rekompensata płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Gminę prawidłowo wystawionej faktury VAT. W kalkulacji rozliczenia rekompensaty uwzględnia się wszystkie koszty realizacji zadania publicznego w szczególności: koszty bezpośrednie związane z realizacją zadania publicznego, część kosztów pośrednich wspólnych dla całej działalności Spółki w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zadania publicznego liczonych jako udział procentowy z przychodów ze sprzedaży uzyskanych z usługi publicznej do całości przychodów Spółki; koszty wynikające z inwestycji, szczególnie związanych z infrastrukturą, które zostały uzgodnione z Gminą. Obliczone koszty Spółka pomniejsza o uzyskane przychody ze sprzedaży uzyskane w związku z realizacją zadania publicznego (sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, sprzedaż miejsc noclegowych w obiekcie noclegowym, czynsze dzierżawne). Taryfikator uzyskiwanych przychodów jest zatwierdzony przez Burmistrza Miasta. Spółka ponadto dolicza do wartości rekompensaty tzw. „rozsądny zysk” liczony jako stopę zwrotu z kosztów netto w wysokości stopy redyskontowej NBP na dzień 1 stycznia każdego roku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla otrzymanego przez Wnioskodawcę od Gminy wynagrodzenia za świadczone zadanie publiczne, kalkulowanego na podstawie kosztów bezpośrednich i pośrednich pomniejszonych o uzyskane przychody i doliczony „rozsądny zysk”.

Dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach realizacji powierzonego zadania publicznego istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną 8% stawkę podatku VAT w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0.

Wymienione we wniosku usługi świadczone w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, dla których wskazano klasyfikację PKWiU 93.11.10.0 tj.

 • sprzedaż biletów wstępu na basen kąpielowy,
 • sprzedaż biletów wstępu na sztuczne lodowisko oraz
 • sprzedaż na rzecz Gminy Miejskiej usługi - Wynagrodzenie za świadczone zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza - opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – stawką podatku w wysokości 8%, ustawodawca wymienił:

 • w poz. 140 „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” – PKWiU 36.00.20.0,
 • w poz. 141 „usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych” – PKWiU 36.00.30.0.
 • w poz. 142 „ usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” - PKWiU ex 37.

Przy czym, na mocy art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów i usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi, towaru z danego grupowania.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca w ramach realizacji opisanego zadania publicznego sprzedaje następujące usługi :

 • odsprzedaż wody (refakturowanie) PKWiU 36.00.30.0 oraz -
 • ścieki (refakturowanie) PKWiU 37.00.11.0

do wymienionych czynności zastosowanie znajdzie preferencyjna 8% stawka podatku VAT.

Z kolei, pod pozycją nr 163 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka ta wynosi 8%) - wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

W tym miejscu zwrócić uwagę należy, że ustawodawca nie poprzedził PKWiU symbolem „ex” co pozwala przyjąć, że obniżona stawka podatku ma zastosowanie do wszelkich usług zawierających się w tym grupowaniu.

Zatem, w sytuacji, gdy usługa świadczona przez podatnika mieści się w grupowaniu PKWiU 55, to podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Biorąc pod uwagę opis sprawy w kontekście wskazanych przepisów ustawy należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie świadczył usługi sprzedaży miejsc noclegowych w Domu Wypoczynkowym i jednocześnie usługi te, jak wskazał Wnioskodawca, będą sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.10.10.0, to podlegać one będą opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, jako wymienione w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

W przypadku pozostałych usług wskazanych przez Wnioskodawcę i świadczonych w ramach realizacji powierzonego zadania publicznego :

 • dzierżawa pomieszczeń niemieszkalnych - PKWIU 68.20.12.0,
 • odsprzedaż energii elektrycznej (refakturowanie) - PKWIU 77.21.10.0,
 • wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego - PKWIU 77.21.10.0

dla których ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują obniżonej stawki, bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego.

Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W szczególności, interpretacja traci ważność w przypadku nieprawidłowej klasyfikacji PKWiU.

Interpretacja nie rozstrzyga również prawidłowości sposobu kalkulacji rekompensaty stanowiącej wynagrodzenie za świadczone zadanie publiczne (poniesione koszty bezpośrednie i pośrednie pomniejszone o uzyskane przychody i doliczony „rozsądny zysk”), ponieważ przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT nie odnoszą się do powyższych kwestii.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św, Mikołaja 78-79 , 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.