0114-KDIP1-3.4012.549.2018.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawki podatku VAT na sprzedaż pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.) uzupełnionym pismem w dniu 8 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 29 października 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.549.2018.1.MK (doręczone Stronie w dniu 5 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej uzupełniony pismem z dnia 8 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 29 października 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.549.2018.1.MK (skutecznie doręczonym w dniu 5 listopada 2018 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność na kartograficznym rynku wydawniczym. Wnioskodawca planuje zawarcie umowy, na podstawie której będzie zobowiązany do wyprodukowania oraz dostarczenia do detalicznej sieci handlowej, atlasów świata w formie wielostronicowej publikacji książkowej zawierającego; prezentacja wszechświata, układu słonecznego, ziemi, zestawienie rekordów naszego globu w kategoriach; wyspy, rzeki i systemy rzeczne, jeziora i hydraulika, szczyty i pasma górskie, różne mapy świata kontynentów, 60 map regionów, szczegółową mapę fizyczną Polski i sześć innych map Polski w innym ujęciu tematycznym. Na mapach atlasu znajdzie się ok. 20 ty. geograficznych nazw własnych.

Do atlasu, w ramach zestawu, zostanie dołączony globus o średnicy 22 cm, zawierający 1,4 tys. geograficznych nazw własnych. Globus spełnia w tym zestawie rolę pomocniczą i korygującą postrzeganie użytkownika, wynikające z niedoskonałości „płaskiego” odwzorowania świata.

W zestawieniu globus nie jest w stanie sprostać co do zakresu bogactwa treści z atlasem i stanowi w użytkowaniu jedynie pomocniczy element pozwalający wyłącznie na „zorientowanie się” co do umiejscowienia i skorygowanie „postrzegania” geografii kuli ziemskiej. Zasadniczo największy zasób wiedzy jest zawarty w atlasie, który stanowi solidne i pełne kompendium wiedzy o geografii świata. W tym zestawie globus ma wyłącznie charakter dodatkowy, ale nie jest on pozbawiony istotnej roli przy użytkowaniu. W zakresie marketingowym globus jest dodatkiem, pozwalającym się wyróżnić sprzedawanemu atlasowi wśród innych podobnych produktów.

W zakresie wartości wytworzenia całego zestawu koszty przedstawiają się na dzień dzisiejszy:

 • Koszt wytworzenia/nabycia Atlasu świata 59%,
 • Koszt wytworzenia/nabycia Globusa 41%.

Powyższe zestawienia kosztów nie uwzględnia kosztów nabycia praw autorskich do zawartości intelektualnej Atlasu, które zostały poniesione już kilka lat wcześniej przez Wnioskodawcę, a aktualnie Atlas jest jedynie poprawiany i korygowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i zmianami.

W stosunku do Globusa, Wnioskodawca przy zakupie określonej partii Globusów nabywa prawa autorskie do dalszej odsprzedaży produktu i wyłączne prawa autorskie na tym polu ekstrapolacyjnym. W związku z powyższym realna wartość poniesionych kosztów na Atlas jest jeszcze wyższa niż wyliczona w zestawieniu. Niemniej ze względu na fakt, że te koszty zostały poniesione ryczałtowo w dłuższym przedziale czasu (kwota ok 200 tys. zł) trudno określić ich udziału w strukturze sprzedaży atlasu, która jest dynamiczna.

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w celu oceny klasyfikacyjnej zestawu Atlas +Globus zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Urząd Statystyczny pismem z dnia 13 marca 2017 r. poinformował, iż do pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa:

 • zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz 1293), którą stosowało się do dnia 31 grudnia 2017 r., w przypadku gdy zasadniczy charakter zestawowi nadaje atlas w formie książkowej należy zastosować oznaczenia PKWiU 58.11.15.0 ,Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane”,
 • zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676), w przypadku gdy zasadniczy charakter zestawowi nadaje atlas w formie książkowej należy zastosować oznaczenie PKWiU 58.11.15.0 „Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane”.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że sprzedawany atlas świata w formie książkowej został oznaczony kodem ISBN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT będzie opodatkowana sprzedaż pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został sformułowany odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ustawy VAT. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy VAT, towarami - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy VAT, stawka podatku wynosi 22%.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

Jednakże, na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z kolei z art. 41 ust. 2a ustawy VAT wynika z kolei, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną. Na potrzeby ustawy VAT przywołano definicję PKWiU ex w art. 2 pkt 30 ustawy VAT, pod którą rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikające z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

W załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w dziale 58 „Usługi związane z działalnością wydawniczą” mieszczącym się w sekcji J wymienione zostały m.in.:

 1. 58.1 - Usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji;
 2. 58.11 - Usługi związane z wydawaniem książek;
 3. 58.11.1 - Książki drukowane;
 4. 58.11.15- Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane;
 5. 58.11.16 - Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej;
 6. 58.11.16.0 - Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej.

W załączniku nr 10 do ustawy VAT, zawarto wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W tym załączniku pod pozycją 32 wskazano książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (PKWiU ex 58.11.1). Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnia zastosowanie wskazanej stawki podatku od spełnienia określonych w powołanych regulacjach warunków, w tym m.in. posiadania przez niektóre towary oznaczenia stosowanego na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Przedmiotowy warunek dotyczy jednakże wyłącznie drukowanych książek, ale są nimi również oznaczone atlasy. Zatem w odniesieniu do określonych powyżej kategorii (np.: atlasy), które to mieszczą się w grupowaniu oznaczonym symbolem ex 58.11.1, stosuje się stawkę 5%.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca planuje zawarcie umowy z siecią handlową na podstawie której będzie dostarczał do punktów sprzedaży wyprodukowane atlasy świata w formie wielostronicowej publikacji książkowej, a do każdego atlasu w ramach zestawu zostanie dołączony globus. W ocenie Wnioskodawcy jest to z marketingowego i handlowego punktu widzenia bardzo dobry zabieg pozwalający się wyróżnić na tle konkurencji i zwiększyć sprzedaż.

Wnioskodawca uzyskał z Urzędu Statystycznego opinię, na podstawie której poinformowano, iż atlas świata w formie książkowej + globus, będą mieścić się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod pozycją PKWiU 58.11.15.0 „Atlas i pozostałe książki z mapami, drukowane” o ile wartość atlasu będzie większa od globusa.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 2a ustawy VAT dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy VAT stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 do ustawy VAT, pod pozycją 32 wskazano książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN) oraz mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi (PKWiU ex 58.11.1). Kategoria ta obejmuje również atlasy, gdyż atlasy są książkami zawierającymi drukowane mapy, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług uszczegółowia tę kategorię PKWiU 58.11.15.0 „Atlas i pozostałe książki z mapami, drukowane”.

W myśl art. 5a ustawy VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Uwzględniając powyższe, należy wskazać, iż atlas świata w formie książkowej jest towarem, który jest wskazany w załączniku nr 10 do ustawy VAT pod pozycją 32. Z uwagi jednak, że załącznik nr 10 przewiduje dla atlasów w formie książkowej niższą stawkę VAT (5%), w związku z tym, że głównym wyrobem o przeważającej wartości w zestawie atlas + globus jest atlas, stawka ta znajdzie zastosowanie do dostawy w tym zakresie.

Zatem do sprzedaży zestawu atlas w formie książkowej + globus zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z załącznikiem nr 10 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.), klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) obowiązuje dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W myśl natomiast art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednakże z objaśnienia do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów ujętych w ww. załączniku nr 3 wymieniono również w załączniku nr 10 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 32 tego załącznika wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 – książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Należy w tym miejscu wskazać, że w ramach grupy PKWiU 58.11.1 zawiera się podgrupa PKWiU 58.11.19 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i inne publikacje”.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów, usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi, towaru z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu spray wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność na kartograficznym rynku wydawniczym. Wnioskodawca planuje zawarcie umowy, na podstawie której będzie zobowiązany do wyprodukowania oraz dostarczenia do detalicznej sieci handlowej, atlasów świata w formie wielostronicowej publikacji książkowej zawierającego; prezentację wszechświata, układu słonecznego, ziemi, zestawienie rekordów naszego globu w kategoriach; wyspy, rzeki i systemy rzeczne, jeziora i hydraulika, szczyty i pasma górskie, różne mapy świata, kontynentów, 60 map regionów, szczegółową mapę fizyczną Polski i sześć innych map Polski w innym ujęciu tematycznym. Na mapach atlasu znajdzie się ok. 20 tys. geograficznych nazw własnych. Do atlasu, w ramach zestawu, zostanie dołączony globus o średnicy 22 cm, zawierający 1,4 tys. geograficznych nazw własnych. Globus spełnia w tym zestawie rolę pomocniczą i korygującą postrzeganie użytkownika, wynikające z niedoskonałości „płaskiego” odwzorowania świata. W zestawieniu globus nie jest w stanie sprostać co do zakresu bogactwa treści z atlasem i stanowi w użytkowaniu jedynie pomocniczy element pozwalający wyłącznie na „zorientowanie się” co do umiejscowienia i skorygowanie „postrzegania” geografii kuli ziemskiej. Zasadniczo największy zasób wiedzy jest zawarty w atlasie, który stanowi solidne i pełne kompendium wiedzy o geografii świata. W tym zestawie globus ma wyłącznie charakter dodatkowy ale nie jest on pozbawiony istotnej roli przy użytkowaniu. W zakresie marketingowym globus jest dodatkiem, pozwalającym się wyróżnić sprzedawanemu atlasowi wśród innych podobnych produktów.

W zakresie wartości wytworzenia całego zestawu koszty przedstawiają się na dzień dzisiejszy:

 • Koszt wytworzenia/nabycia Atlasu świata 59%,
 • Koszt wytworzenia/nabycia Globusa 41%.

Powyższe zestawienia kosztów nie uwzględnia kosztów nabycia praw autorskich do zawartości intelektualnej Atlasu, które zostały poniesione już kilka lat wcześniej przez Wnioskodawcę, a aktualnie Atlas jest jedynie poprawiany i korygowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i zmianami. W stosunku do Globusa, Wnioskodawca przy zakupie określonej partii Globusów nabywa prawa autorskie do dalszej odsprzedaży produktu i wyłączne prawa autorskie na tym polu ekstrapolacyjnym. W związku z powyższym realna wartość poniesionych kosztów na Atlas jest jeszcze wyższa niż wyliczona w zestawieniu. Niemniej ze względu na fakt, że te koszty zostały poniesione ryczałtowo w dłuższym przedziale czasu (kwota ok. 200 tys. zł) trudno określić ich udział w strukturze sprzedaży atlasu, która jest dynamiczna.

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego w celu oceny klasyfikacyjnej zestawu Atlas + Globus zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Urząd Statystyczny pismem z dnia 13 marca 2017 r. poinformował, iż do pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa należy zastosować oznaczenie PKWiU 58.11.15.0 „Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane”. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że sprzedawany atlas świata w formie książkowej został oznaczony kodem ISBN.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, jaką stawką będzie opodatkowana sprzedaż pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa.

W tym miejscu należy odnieść się do koncepcji świadczenia złożonego. Zgodnie z tą koncepcją jeśli dane świadczenie obejmuje kilka elementów, których celem jest lepsze korzystanie tylko z jednej z tych czynności, to ta jedna czynność powinna być traktowana jako świadczenie zasadnicze, według którego należy określać zasady opodatkowania VAT wszystkich wykonywanych czynności, a pozostałe elementy świadczenia powinny zaś stanowić świadczenia pomocnicze. Innymi słowy, świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego (zasadniczego), jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia głównego (zasadniczego). W efekcie, transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym (tj. świadczenia głównego oraz świadczeń komplementarnych w stosunku do świadczenia głównego), nie powinna być sztucznie rozdzielana, aby nie zaburzać funkcjonalności systemu podatku VAT.

Natomiast w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyrok z dnia 27 października 2005 r., sygn. akt C-41/04 w sprawie Levob Verzekeringen BV) należy ustalić, czy dostawy tych towarów (w zestawie) przez podatnika na rzecz nabywcy są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. W takim bowiem przypadku należałoby uznać, że czynności te stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT, a więc powinny zostać opodatkowane według jednolitych zasad określonych dla dostawy mającej charakter zasadniczy (główny). Jeżeli jednak dostawa towarów w zestawie nie ma tak ścisłego związku gospodarczego, a więc gdy dostawy tych towarów mogą być wykonywane oddzielnie, jako niezależne od siebie, bez uszczerbku dla ich gospodarczego znaczenia – nie ma podstaw do traktowania ich jako jednolitego świadczenia opodatkowanego według jednakowych zasad wyznaczonych dla dostawy towaru mającego charakter rzeczy głównej.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że dostawy atlasu świata w formie książkowej wraz z globusem nie należy traktować jako jednej transakcji. Bowiem dochodzi tutaj do odrębnej od atlasu świata dostawy globusa. Ponieważ pomiędzy atlasem świata a globusem nie zachodzi faktyczna i trwała więź funkcjonalna, wskazująca, że globus musi być używany jako rzecz pomocnicza w stosunku do atlasu świata. Istnieje możliwość oddzielnego nabycia atlasu świata, bądź globusa – nabycie tylko jednego z tych produktów pozwala na całościowe korzystanie z tego towaru.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dostawa towaru w postaci atlasu świata oznaczonego symbolem ISBN oraz sklasyfikowanego przez Spółkę w grupowaniu PKWiU 58.11.15.0 „Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane”, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. Natomiast dostawa globusa jako odrębnego od atlasu świata towaru, opodatkowana będzie stawką podatku VAT w wysokości 23% stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, gdyż przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie przewidują zwolnienia lub stawki obniżonej dla globusów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.