0114-KDIP1-3.4012.101.2018.2.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obniżenie stawki podatku VAT dla drukowania map, książek, czasopism i gazet

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 15 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 marca 2018 r. (doręczone w dniu 16 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla drukowania map, książek, czasopism i gazet – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla drukowania map, książek, czasopism i gazet. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym Wnioskodawcę wezwano do jego uzupełnienia pismem z dnia 13 marca 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.101.2018.1.JF doręczonym w dniu 16 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka świadczy usługi poligraficzne na zlecenie klientów zewnętrznych polegające na drukowaniu ulotek, akcydensów, gazet, czasopism, a także map i książek.
Dotychczas Spółka uznawała, że świadczy usługi w myśl art. 8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług i stosowała stawkę podatku w wysokości 23%.

W związku z licznymi interpretacjami podatkowymi m.in. interpretacją indywidualną z dnia 9 czerwca 2017 r. Nr 0111-KDIB3-3.4012.8.2017.2.LG, Spółka podjęła wątpliwości, czy stosuje poprawne stawki VAT na swoje usługi.

Usługi drukowania Spółka wykonuje wykorzystując własne surowce tj. papier, farby. Spółka ponosi koszt robocizny pracowników oraz koszty oprzyrządowania maszyn poligraficznych.

Spółka wykonuje pracę według koncepcji klienta lub przygotowuje projekt graficzny. Efektem końcowym usługi drukowania jest nowe dobro, do którego prawo zostanie przeniesione na klienta w momencie odbioru usługi.

W wyniku stosowania podstawowej stawki 23% na usługi drukowania gazet, czasopism, map i książek Spółka jest mało konkurencyjna na rynku, gdyż inne podmioty stosują stawki obniżone wynikające z załącznika 3 lub 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na wezwanie wskazano, że wniosek Spółki dotyczy drukowania gazet, czasopism, książek i map.

Wytwarzane książki oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISBN i objęte są kodem PKWiU 58.11.1.

Wytwarzane gazety oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISSN i objęte kodem PKWiU 58.13.10.0 i nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Wytwarzane czasopisma oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISSN i objęte kodem PKWiU 58.14.1 i nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Wytwarzane czasopisma specjalistyczne spełniają definicję czasopism specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT.

Usługi druku wykonywane są z wykorzystaniem własnego papieru lub na papierze klienta. Dostarczony przez klienta papier przyjmowany jest na stan magazynowy jako depozyt, a następnie pobierany na produkcję, po wykonaniu druku niewykorzystany w produkcji papier (nadwyżka) zwracany jest do klienta. Koszty transportu papieru ponosi klient.

W każdym przypadku, bez względu czyj to jest papier, Spółka ponosi inne koszty związane z realizacją druku tj. koszty pozostałych materiałów, koszty robocizny, koszty oprzyrządowania maszyn i koszty pośrednie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka powinna uznawać świadczenie usługi drukowania, jeżeli wykonane jest na surowcach własnych Spółki, jako dostawę towaru w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług i zastosować obniżone stawki podatku wynikające z załącznika 3 lub 10 ustawy?
 2. Czy jeżeli Spółka wykona usługi drukowania na papierze klienta, należy uznać, że jest to świadczenie usługi w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i zastosować stawkę podstawową 23%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka uważa, że dotychczas stosowała niewłaściwą stawkę podatku 23% na usługi drukowania, wykonane z wykorzystaniem surowców własnych, dla druku map, książek, czasopism i gazet, dlatego Spółka powinna stosować stawki obniżone na usługi druku w wysokości:

 1. Usługi drukowania map - stawka 5%,
 2. Usługi drukowania książek oznaczone symbolem ISBN - stawka 5%,
 3. Usługi drukowania gazet i czasopism oznaczone symbolem ISSN, z wyłączeniem wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni przeznaczono na reklamę i ogłoszenia - stawka 8%,
 4. Usługi drukowania czasopism specjalistycznych, które spełniają warunki określone w art. 2 pkt 27f - stawka 5%.

Usługi drukowania wykonane na papierze klienta należy traktować jako świadczenie usługi i opodatkować podstawową stawką VAT 23%.

Usługi druku wydawnictw:

 1. książek, które oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISBN i objęte są kodem PKWiU 58.11.1,
 2. map, które objęte są kodem PKWiU 58.11.1,
 3. gazet, które oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISSN i objęte kodem PKWiU 58.13.10.0 i nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe,
 4. czasopism, które oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISSN i objęte kodem PKWiU 58.14.1 i nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe,
 5. czasopism specjalistycznych, które spełniają definicję czasopism specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT

jeżeli są wykonane:

 1. z wykorzystaniem surowców własnych należy uznać za dostawę towarów w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT i zastosować obniżone stawki VAT określone w załączniku nr 3 lub 10 ustawy o VAT, mianowicie:
  • na druk książek, które oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISBN i objęte są kodem PKWiU 58.11.1 - stawka VAT 5%,
  • na druk map, które objęte są kodem PKWiU 58.11.1 - stawka VAT 5%,
  • na druk gazet, które oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISSN objęte kodem PKWIU 58.13.10.0 i nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe - stawka VAT 8%,
  • na druk czasopism, które oznaczone są stosownymi, na podstawie odrębnych przepisów, symbolami ISSN i objęte kodem PKWiU 58.14.1 i nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe - stawka VAT 8%,
  • na druk czasopism specjalistycznych, które spełniają definicję czasopism specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT - stawka VAT 5%,
 2. z wykorzystaniem surowców dostarczonych przez klienta (papier) należy uznać za świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i zastosować podstawową stawkę VAT określoną w art. 41 ust. 1 ustawy VAT - stawka VAT 23%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 za zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Spółka świadczy usługi poligraficzne na zlecenie klientów polegające na drukowaniu gazet, czasopism, map i książek wykorzystując własne surowce tj. papier, farby oraz ponosząc koszt robocizny pracowników oraz koszty oprzyrządowania maszyn poligraficznych. Efektem końcowym usługi drukowania jest nowe dobro, do którego prawo zostanie przeniesione na klienta w momencie odbioru usługi. Ponadto z wniosku wynika, że Spółka może wykonywać usługi drukowania również na papierze klienta.

Wątpliwości Spółki dotyczą uznania świadczenia Spółki wykonywanego na surowcach własnych Spółki, jako dostawy towaru i zastosowania obniżonej stawki podatku VAT oraz wykonywanego na surowcach klienta jako świadczenia usług opodatkowanych stawką podstawową.

Rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania stawki podatku od towarów i usług wymaga ustalenia czy proces wytworzenia książek i ich dostarczenia do zamawiającego należy rozpoznać jako dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy czy też jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ustawy.

Proces wydrukowania książki, czasopisma, gazety czy też mapy w całości z własnych materiałów jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia na wydawcę prawa do rozporządzenia nim jak właściciel. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki, czasopisma, gazety i mapy są towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, co do których Spółka – aby klient mógł nimi rozporządzać jak właściciel – musi przenieść prawo do ich posiadania.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej regulacje, w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy dokonać oceny czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przy czym zwrotu „przeniesienie prawa do rozporządzania” nie należy utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie (dysponowanie) dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi. Zatem w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy dokonać oceny czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca może faktycznie dysponować rzeczą.

W rozpatrywanej sprawie kiedy Spółka do produkcji będzie wykorzystywać własne materiały (papier, farby), będzie ponosiła koszt robocizny i koszty oprzyrządowania maszyn poligraficznych oraz koszty pośrednie, a efektem końcowym usługi drukowania – jak Spółka wskazuje - jest nowe dobro, do którego prawo zostanie przeniesione na klienta w momencie odbioru usługi, to drukowanie książek, gazet, czasopism i map na zlecenie klienta będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. W sytuacji kiedy Spółka do produkcji będzie wykorzystywać surowce klienta, wówczas świadczona będzie usługa, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Wobec tego w zakresie uznania świadczenia Spółki za dostawę lub usługę stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do zastosowania stawki podatku należy wskazać, że jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w świetle art. 146a pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w świetle art. 146a pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%,

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono, książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek – PKWiU ex 58.11.1.

Z kolei, w pozycji 32 załącznika nr 10, wymieniono książki drukowane - wyłącznie książki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a – PKWiU ex 58.11.1.

Wskazać należy, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy, jak również w załączniku nr 3 do ustawy, to z uwagi na, przywołane już wcześniej, objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy. Wobec tego na podstawie powyższego objaśnienia dla dostawy określonych kategorii (oznaczonych wskazanym symbolem PKWiU) towarów (książek, map oraz czasopism specjalistycznych), dla których przepisy przewidują różne stawki, zastosowanie znajduje stawka najniższa.

Zatem w odniesieniu do dostawy określonych kategorii (książek, map), dla których na podstawie ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Ponadto w poz. 73 załącznika nr 3 wymieniono gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe – PKWiU ex 58.13.10.0.

Z kolei w poz. 74 załącznika nr 3 wymieniono czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe – PKWiU ex 58.14.1.

Przy czym w myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy tylko danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Jak wskazano – wytwarzane przez Spółkę książki oznaczone są stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i objęte są kodem PKWiU 58.11.1. Wobec tego są książkami wymienionymi w poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. Tym samym ich dostawa na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 32 załącznika 10 do ustawy podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 5%. Ponadto należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że dostawa map objętych kodem PKWiU 58.11.1 podlega również opodatkowaniu z zastosowaniem stawki w wyskości 5%.

Spółka wskazuje, że wytwarzane gazety oznaczone są stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, objęte kodem PKWiU 58.13.10.0 oraz nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Natomiast wytwarzane czasopisma oznaczone są stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN i objęte kodem PKWiU 58.14.1 oraz również nie są wydawnictwami, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieopłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Wobec powyższego należy uznać, że wytwarzane przez Spółkę gazety i czasopisma - z uwagi na to, że są towarami wymienionymi w poz. 73 (gazety) oraz poz. 74 (czasopisma) załącznika nr 3 do ustawy - spełniają przesłanki, aby dla ich dostawy Spółka miała prawo do stosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 8%.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie zastosowania stawki w wysokości 5% dla dostawy książek i map oraz w zakresie zastosowania stawki w wysokości 8% dla dostawy opisanych gazet oraz czasopism należy uznać za prawidłowe.

W poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy wymienione zostały czasopisma specjalistyczne.

Przez czasopisma specjalistyczne - na podstawie art. 2 pkt 27f ustawy - rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

 1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
 4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Powołana powyżej definicja ustawowa zawarta w art. 2 pkt 27f ustawy, precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „czasopism specjalistycznych”, a także wskazuje klasyfikację PKWiU – 58.14.1.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wytwarza czasopisma specjalistyczne sklasyfikowane do PKWiU 58.14.1, oznaczone symbolami ISSN, na bazie własnych materiałów, sprzętu i pracowników.

Wobec tego uznać, że wytworzenie i dostawa czasopism specjalistycznych sklasyfikowanych do PKWiU 58.14.1 oraz spełniających definicję czasopism specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy (oznaczonych symbolem ISSN), podlegają opodatkowaniu według 5% stawki podatku (poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do wskazanej przez Spółkę sytuacji, kiedy usługa drukowania wykonana będzie z wykorzystaniem surowców klienta, to jak wskazano wyżej, Spółka wówczas świadczyć będzie usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że usługa druku nie została wymieniona w żadnym z przepisów regulujących obniżone stawki podatku, uznać należy, że usługa taka podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku. Tym samym na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy Spółka ma obowiązek zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Wobec tego w tym zakresie stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano na podstawie grupowanie PKWiU wskazanego przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 0/0, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.