0114-KDIP1-2.4012.315.2018.1.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w sytuacji gdy Dyplomata dostarcza Świadectwo oraz Zamówienie po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw dokonywanych na rzecz Dyplomatów (Sytuacja IV) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw dokonywanych na rzecz Dyplomatów (Sytuacja IV).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest sprzedaż towarów i usług.

Klientami dokonującymi zakupów w sklepie Wnioskodawcy są m.in. osoby będące członkami personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dalej „UE”) niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (dalej „Dyplomaci”).

Zdarzają się przypadki, że wśród Dyplomatów są osoby mające polskie obywatelstwo, będące członkami personelu polskich misji dyplomatycznych i polskich urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE.

W przypadku dostaw towarów na rzecz Dyplomatów, Dyplomata dostarcza Spółce wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 201l r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty przy których jest on afiliowany posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo (dalej „Świadectwo”) oraz zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się powyższe Świadectwo (dalej „Zamówienie”).

W Świadectwie wystawionym na imię i nazwisko danego Dyplomaty wskazywane jest, że nabywane towary przeznaczone są do celów prywatnych. Świadectwo jest potwierdzone zarówno przez podmiot, przy którym dany Dyplomata jest afiliowany, jak i właściwe władze państwa, na terytorium którego zlokalizowany jest podmiot, przy którym jest on afiliowany. Świadectwo wskazuje wprost zamawiane towary (wraz z ich specyfikacją) albo odsyła do załączonego do Świadectwa dokumentu, zawierającego listę zamówionych przez tego Dyplomatę towarów (wraz z ich specyfikacją).

Świadectwo oraz Zamówienie Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy przed nabyciem towarów, przy czym Świadectwo odnosząc się do zamawianych towarów odsyła do Zamówienia, czyli odrębnego dokumentu, sporządzonego przez Dyplomatę, który zawiera listę towarów wraz z ich specyfikacją (dalej „Sytuacja I”). Wnioskodawca stosuje wówczas do przedmiotowej dostawy towarów stawkę 0% podatku VAT, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach wystawianych przez Wnioskodawcę na potrzeby udokumentowania przedmiotowej dostawy (faktura VAT lub paragon fiskalny).

Poza Sytuacją I zdarzają się sytuacje, w odniesieniu do których Spółka napotyka trudności związane z prawidłowym zastosowaniem normy prawnej wynikającej z przepisu § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej „Rozporządzenie”).

Trudności w istocie rzeczy sprowadzają się do właściwego zinterpretowania możliwości stosowania powyższej normy prawnej (tj. możliwości zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT) w sytuacjach charakteryzujących się następującymi okolicznościami:

Świadectwo oraz Zamówienie Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy po upływie terminu, o którym mowa w przepisie § 8 ust. 2 Rozporządzenia - w takiej sytuacji dostawa towarów zostaje uprzednio udokumentowana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym przewidującym podstawową stawkę podatku VAT. Świadectwo odnosząc się do zamawianych towarów odsyła do Zamówienia, czyli odrębnego dokumentu, sporządzonego przez Dyplomatę, który zawiera listę towarów wraz z ich specyfikacją (dalej „Sytuacja IV”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 6):

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka dokonując dostawy towarów w przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku jako Sytuacja IV nie jest uprawniona zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT w fakturze VAT lub na paragonie fiskalnym, dokumentujących dostawę?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku jako Sytuacja IV Spółka dokonując dostawy towarów nie jest uprawniona zastosować obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT w fakturze VAT lub na paragonie fiskalnym, dokumentujących dostawę.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 Rozporządzenia dopuszczalność zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT ograniczona jest terminem w jakim podatnik otrzyma dokumenty, o których mowa w tym przepisie.

Jeżeli stosowne dokumenty nie zostaną dostarczone podatnikowi dokonującemu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, o których mowa w przepisie § 8 ust. 1 pkt Rozporządzenia przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, ich późniejsze dostarczenie jest bez znaczenia dla możliwości zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT.

Tym samym, w przypadku opisanym w niniejszym wniosku jako Sytuacja IV Wnioskodawca nie ma prawa do stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ww. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże dla niektórych czynności ustawodawca przewidział zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak stosownie do regulacji zawartych w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r., poz. 839 ze zm.), zwanego rozporządzeniem, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 - wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "świadectwem", dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
  2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 1a.

Z powołanych przepisów wynika, że podatnik ma prawo zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% względem dostaw dokonywanych na rzecz misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, członków ich personelu oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada wskazane w ww. rozporządzeniu dokumenty, tj. świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz zamówienie dotyczące towarów wraz z ich specyfikacją, do których odnosi się ww. świadectwo.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi sprzedaż towarów m.in. na rzecz członków personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na rzecz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dyplomaci). Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy świadectwo zwolnienia z podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty przy których jest on afiliowany posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo (Świadectwo) oraz zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się powyższe Świadectwo (Zamówienie). Świadectwo zawiera imię i nazwisko Dyplomaty oraz informację, że nabywane towary przeznaczone są do celów prywatnych. Świadectwo jest potwierdzone przez podmiot, przy którym dany Dyplomata jest afiliowany, jak i właściwe władze państwa, na terytorium którego zlokalizowany jest podmiot, przy którym jest on afiliowany.

W Sytuacji IV Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy Świadectwo oraz Zamówienie po upływie terminu, o którym mowa w przepisie § 8 ust. 2 Rozporządzenia.

W tak przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące zastosowania stawki 0% dla dostaw dokonywanych na rzecz Dyplomatów w ramach Sytuacji IV.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że analizowana transakcja (Sytuacja IV) nie spełnia przesłanek do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%.

Jak wynika z powołanych przepisów prawa, preferencyjna stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie do dostaw towarów realizowanych na rzecz podmiotów wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ale tylko wtedy gdy podmiot dokonujący dostawy towarów posiada świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego oraz zamówienie dotyczące towarów wraz z ich specyfikacją, do których odnosi się przedmiotowe świadectwo - przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Przy czym z powołanych regulacji wynika jednoznacznie, że dla zastosowania stawki 0% dla ww. dostaw wszystkie wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków wyłącza prawo podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%.

Wnioskodawca wskazał, że w Sytuacji IV Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy Świadectwo oraz Zamówienie po upływie terminu, o którym mowa w przepisie § 8 ust. 2 Rozporządzenia, tj. po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy wskazać należy, że skoro Wnioskodawca nie otrzyma od Dyplomaty świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz zamówienia dotyczącego towarów wraz z ich specyfikacją, do których odnosi się ww. świadectwo - przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% do dostaw realizowanych na rzecz Dyplomatów na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 rozporządzenia. Tym samym w przedmiotowej sytuacji sprzedaż towaru powinna być opodatkowana według stawki podatku właściwej dla danego towaru.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6, zgodnie z którym w przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku jako Sytuacja IV, tj. w sytuacji dostawy towarów na rzecz Dyplomaty, który dostarcza Wnioskodawcy Świadectwo oraz Zamówienie po upływie terminu, o którym mowa w przepisie § 8 ust. 2 rozporządzenia Wnioskodawca nie ma prawa do stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT jest prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie opodatkowania transakcji realizowanej jako Sytuacja IV (pytanie nr 6). Natomiast w kwestii opodatkowania pozostałych transakcji (Sytuacja I-III) zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.