0114-KDIP1-2.4012.180.2018.1.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wnioskodawca dokonując dostawy towarów jest uprawniony zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%, także wówczas, gdy Dyplomata ma polskie obywatelstwo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw dokonywanych na rzecz Dyplomatów (Sytuacja I) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw dokonywanych na rzecz Dyplomatów (Sytuacja I).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest sprzedaż towarów i usług.
Klientami dokonującymi zakupów w sklepie Wnioskodawcy są m.in. osoby będące członkami personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dalej „UE”) niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (dalej „Dyplomaci”).

Zdarzają się przypadki, że wśród Dyplomatów są osoby mające polskie obywatelstwo, będące członkami personelu polskich misji dyplomatycznych i polskich urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE.

W przypadku dostaw towarów na rzecz Dyplomatów, Dyplomata dostarcza Spółce wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 201l r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty przy których jest on afiliowany posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo (dalej „Świadectwo”) oraz zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się powyższe Świadectwo (dalej „Zamówienie”).

W Świadectwie wystawionym na imię i nazwisko danego Dyplomaty wskazywane jest, że nabywane towary przeznaczone są do celów prywatnych. Świadectwo jest potwierdzone zarówno przez podmiot, przy którym dany Dyplomata jest afiliowany, jak i właściwe władze państwa, na terytorium którego zlokalizowany jest podmiot, przy którym jest on afiliowany. Świadectwo wskazuje wprost zamawiane towary (wraz z ich specyfikacją) albo odsyła do załączonego do Świadectwa dokumentu, zawierającego listę zamówionych przez tego Dyplomatę towarów (wraz z ich specyfikacją).

Świadectwo oraz Zamówienie Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy przed nabyciem towarów, przy czym Świadectwo odnosząc się do zamawianych towarów odsyła do Zamówienia, czyli odrębnego dokumentu, sporządzonego przez Dyplomatę, które zawiera listę towarów wraz z ich specyfikacją (dalej „Sytuacja I”). Wnioskodawca stosuje wówczas do przedmiotowej dostawy towarów stawkę 0% podatku VAT, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach wystawianych przez Wnioskodawcę na potrzeby udokumentowania przedmiotowej dostawy (faktura VAT lub paragon fiskalny).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, oznaczone we wniosku nr 1:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT dokonując dostawy towarów w przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku jako Sytuacja I także wówczas, gdy dostawa dokonywana jest na rzecz Dyplomaty mającego polskie obywatelstwo?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku jako Sytuacja I Spółka dokonując dostawy towarów jest uprawniona zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT w fakturze VAT lub na paragonie fiskalnym, dokumentujących dostawę. Spółka jest uprawniona zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT również wtedy, gdy dostawa jest dokonywana na rzecz Dyplomaty mającego polskie obywatelstwo.

Odpowiednio do przepisu § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Zdaniem Wnioskodawcy z powołanego przepisu § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia wynika, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT można stosować do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych posiadających status, o którym mowa w tym przepisie również wtedy, gdy nabycie towarów lub usług następuje na cele prywatne tych osób. Innymi słowy, przeznaczenie w jakim dokonywane jest nabycie towarów lub usług (tj. czy w celu służbowym, czy w celu prywatnym) nie ma znaczenia dla dopuszczalności stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia warunkiem zastosowania, w stosunku do dostaw towarów dokonywanych na rzecz osób fizycznych wymienionych w przepisie § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT jest posiadanie przez podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy) dokumentów wymienionych w tym przepisie.

Konsekwentnie w przypadku, gdy Dyplomata dostarczy Spółce w dacie dokonania dostawy towarów Świadectwo oraz Zamówienie, wówczas Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT (udokumentowania dostawy fakturą VAT lub paragonem fiskalnym ze stawką 0% podatku VAT), pod warunkiem, że Zamówienie będzie dotyczyć towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się Świadectwo.

Spółka jest uprawniona zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT również wtedy, gdy dostawa jest dokonywana na rzecz Dyplomaty mającego polskie obywatelstwo. Przepis § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia nie odwołuje się bowiem do obywatelstwa jakie posiada Dyplomata.

W ocenie Spółki zarówno Świadectwo, jak i Zamówienie muszą mieć formę pisemną o czym przesądza brzmienie przepisu § 8 ust. 3a i ust. 5 Rozporządzenia.

Reasumując, w przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku jako Sytuacja I Spółka dokonując dostawy towarów jest uprawniona zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT w fakturze VAT lub na paragonie fiskalnym, dokumentujących dostawę, także wówczas, gdy Dyplomata ma polskie obywatelstwo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ww. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże dla niektórych czynności ustawodawca przewidział zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak stosownie do regulacji zawartych w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r., poz. 839 ze zm.), zwanego rozporządzeniem, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 - wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "świadectwem", dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
  2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 1a.

Z powołanych przepisów wynika, że podatnik ma prawo zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% względem dostaw dokonywanych na rzecz misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, członków ich personelu oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada wskazane w ww. rozporządzeniu dokumenty, tj. świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz zamówienie dotyczące towarów wraz z ich specyfikacją, do których odnosi się ww. świadectwo.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi sprzedaż towarów m.in. na rzecz członków personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na rzecz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dyplomaci). Zdarzają się przypadki, że wśród Dyplomatów są osoby posiadające polskie obywatelstwo. Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy świadectwo zwolnienia z podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty przy których jest on afiliowany posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo (Świadectwo) oraz zamówienie dotyczące towarów (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się powyższe Świadectwo (Zamówienie). Świadectwo zawiera imię i nazwisko Dyplomaty oraz informację, że nabywane towary przeznaczone są do celów prywatnych. Świadectwo jest potwierdzone przez podmiot, przy którym dany Dyplomata jest afiliowany, jak i właściwe władze państwa, na terytorium którego zlokalizowany jest podmiot, przy którym jest on afiliowany.

W Sytuacji I Dyplomata dostarcza Wnioskodawcy Świadectwo oraz Zamówienie przed nabyciem towarów. Świadectwo odnosząc się do zamawianych towarów odsyła do sporządzonego przez Dyplomatę Zamówienia zawierającego listę towarów wraz z ich specyfikacją.

W tak przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące zastosowania stawki 0% dla dostaw dokonywanych na rzecz Dyplomatów w ramach Sytuacji I także wówczas, gdy dostawa dokonywana jest na rzecz Dyplomaty mającego polskie obywatelstwo.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa wskazać należy, że dostawy dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach Sytuacji I spełniają przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%. Skoro bowiem nabywcami towarów oferowanych przez Wnioskodawcę są podmioty wskazane w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, tj. członkowie personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych i jednocześnie Wnioskodawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada dokumenty, o których mowa § 8 ust. 2 rozporządzenia, tj. Świadectwo oraz Zamówienie to tym samym ww. transakcje podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do zastosowania stawki 0% do dostaw realizowanych na rzecz Dyplomatów posiadających polskie obywatelstwo wskazać należy, że stawkę podatku w wysokości 0%, o której mowa w rozporządzeniu stosuje się do dostaw towarów realizowanych na rzecz podmiotów wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia pod warunkiem, że podmiot dokonujący dostawy towarów - przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy – posiada dokumenty wskazane w ww. rozporządzeniu. Analiza ww. przepisu prowadzi do wniosku, że obywatelstwo nabywcy nie wpływa na możliwość zastosowania stawki 0% do transakcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku. Zatem fakt, iż wśród klientów Wnioskodawcy zdarzają się Dyplomaci posiadający polskie obywatelstwo nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do zastosowania stawki 0%, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, zgodnie z którym w przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku jako Sytuacja I Spółka dokonując dostawy towarów jest uprawniona zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT, także wówczas, gdy Dyplomata ma polskie obywatelstwo jest prawidłowe.

Należy zwrócić uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z przedstawionego własnego stanowiska w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii formy w jakiej powinno zostać sporządzone Świadectwo oraz Zamówienie.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie opodatkowania transakcji realizowanej jako Sytuacja I (pytanie nr 1). Natomiast w kwestii opodatkowania pozostałych transakcji (Sytuacja II-IV) zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.