0114-KDIP1-1.4012.676.2018.1.JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku VAT dla usług projektowania przyłącza.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2018 r. (data wpływu 29 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług projektowania przyłącza – jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług projektowania przyłącza.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Wnioskodawca („Wnioskodawca”) jest: (i) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) oraz (ii) czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług („podatek VAT”).
 2. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy odpłatnie usługi w zakresie (i) zbiorowego zaopatrzenia w wodę („Usługi Zaopatrzenia w Wodę”) i (ii) zbiorowego odprowadzania ścieków („Usługi Odprowadzania Ścieków”).
 3. Świadczenie usług przez Wnioskodawcę odbywa się na podstawie podpisywanych z indywidualnymi klientami (dalej łącznie jako „Klienci”) umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca z tytułu świadczonych Usług Zaopatrzenia w Wodę i Usług Odprowadzania Ścieków wystawia na rzecz Klientów faktury VAT.
 4. W celu świadczenia Usług Zaopatrzenia w Wodę i Usług Odprowadzania Ścieków, Wnioskodawca wykonuje szereg usług dodatkowych, w tym m.in. usługi wykonania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie („Usługi Projektowania Przyłącza”).
 5. nioskodawca powierza wykonanie Usług Projektowania Przyłącza na swój rachunek i swoje ryzyko podmiotowi (podwykonawcy), który posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe potrzebne do zrealizowania Usług Projektowania Przyłącza. Przy czym, wszystkie koszty niezbędne do wykonania Usług Projektowania Przyłącza ciążą na Spółce.
 6. Za świadczenie ww. usług Spółka pobiera opłaty i wystawia Klientom z tego tytułu faktury VAT.
 7. Wnioskodawca powierza wykonanie Usług Projektowania Przyłącza na swój rachunek i swoje ryzyko podmiotowi (podwykonawcy), który posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe potrzebne do zrealizowania Usług Projektowania Przyłącza. Przy czym, wszystkie koszty niezbędne do wykonania Usług Projektowania Przyłącza ciążą na Spółce.
 8. Wnioskodawca świadczy Usługi Projektowania Przyłącza w celu umożliwienia potencjalnym przyszłym klientom skorzystanie z Usług Zaopatrzenia w Wodę i Usług Odprowadzania Ścieków świadczonych przez Wnioskodawcę. Po nabyciu od Wnioskodawcy Usług Projektowania Przyłącza, osoby te mogą - ale nie zawsze muszą - nabywać od Wnioskodawcy Usługi Zaopatrzenia w Wodę i Usługi Odprowadzania Ścieków.
 9. W dniu 20 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Statystycznego („Urząd Statystyczny”) o wydanie opinii interpretacyjnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji przez Wnioskodawcę wg: (i) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz (ii) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1676 z późn. zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (dalej łącznie jako „Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług”) - Usług Projektowania Przyłącza.
 10. nioskodawca otrzymał pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego („Dyrektor Urzędu Statystycznego”) z dnia 6 września 2018 r. ,w którym Dyrektor Urzędu Statystycznego dokonał klasyfikacji Usług Projektowania Przyłącza wykonywanych przez Wnioskodawcę.
  Dyrektor Urzędu Statystycznego wskazał, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wymienione we Wniosku Wnioskodawcy usługi, tj.: projektowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wykonywane przez podwykonawcę na zlecenie podmiotu zarządzającego lub będącego właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej; projektowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wykonywane przez podmiot zarządzający lub będący właścicielem sieci, niezwiązane ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku świadczenie przez Wnioskodawcę Usług Projektowania Przyłącza zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających” - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT wg podstawowej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy o VAT, tj. wg stawki 22% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - 23% podatku VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku świadczenie przez Wnioskodawcę Usług Projektowania Przyłącza zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających” - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT wg podstawowej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy o VAT, tj. wg stawki 22% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - 23% podatku VAT).

1.1 Zgodnie z ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT). Przez „dostawę towarów” na gruncie ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ab initio ustawy o VAT). Natomiast przez „świadczenie usług” na gruncie ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (art. 8 ust. 1 ab initio ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT „towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 (ustawy o VAT), wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne”.

1.2 Przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy ustawy o VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

1.3 Jak wynika z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi 23% podatku VAT. Przy czym, art. 41 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - 8%).

Art. 41 ust. 13 ustawy o VAT stanowi, iż towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - 8%), z wyjątkiem tych, dla których w ustawie o VAT lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

1.4 Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższego wynika, iż w przypadku, gdy ani ustawa o VAT, ani przepisy wykonawcze do ustawy o VAT nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki podatku VAT albo zwolnienia z tego podatku, to takie świadczenie należy opodatkować według 23% stawki podatku VAT.

1.5 Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenie przyszłego we Wniosku, Wnioskodawca świadczy Usługi Projektowania Przyłącza w celu umożliwienia potencjalnym przyszłym klientom skorzystanie z Usług Zaopatrzenia w Wodę i Usług Odprowadzania Ścieków świadczonych przez Wnioskodawcę. Przy czym, po nabyciu od Wnioskodawcy Usług Projektowania Przyłącza, osoby te mogą - ale nie zawsze muszą - nabywać od Wnioskodawcy Usługi Zaopatrzenia w Wodę i Usługi Odprowadzania Ścieków. Dyrektor Urzędu Statystycznego w odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy wskazał, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wymienione we Wniosku Wnioskodawcy usługi, tj.: projektowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wykonywane przez podwykonawcę na zlecenie podmiotu zarządzającego lub będącego właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej; projektowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wykonywane przez podmiot zarządzający lub będący właścicielem sieci, niezwiązane ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających”.

1.6 Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 71.12.16.0 jako „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających” nie będą opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT, a zatem będą opodatkowane podstawową stawką podatku VAT.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku świadczenie przez Wnioskodawcę Usług Projektowania Przyłącza zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających” - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT wg podstawowej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy o VAT, tj. wg stawki 22% podatku VAT (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - 23% podatku VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania czynności, a dla prawidłowego ich opodatkowania niezbędne jest ich zaklasyfikowanie do właściwego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji towarów dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował towary będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2011 r. wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), która dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 z późn. zm.) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie, jak wyżej wskazano, to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku albo zwolnienie od podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Podkreślenia wymaga, że w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 23%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy odpłatnie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Świadczenie usług przez Wnioskodawcę odbywa się na podstawie podpisywanych z indywidualnymi klientami umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca z tytułu świadczonych Usług Zaopatrzenia w Wodę i Usług Odprowadzania Ścieków wystawia na rzecz Klientów faktury VAT. W celu świadczenia Usług Zaopatrzenia w Wodę i Usług Odprowadzania Ścieków, Wnioskodawca wykonuje szereg usług dodatkowych, w tym m.in. usługi wykonania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie. Wnioskodawca powierza wykonanie Usług Projektowania Przyłącza na swój rachunek i swoje ryzyko podmiotowi (podwykonawcy), który posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe potrzebne do zrealizowania Usług Projektowania Przyłącza. Przy czym, wszystkie koszty niezbędne do wykonania Usług Projektowania Przyłącza ciążą na Spółce.

Wnioskodawca otrzymał pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego z dnia 6 września 2018 r. w którym Dyrektor Urzędu Statystycznego dokonał klasyfikacji Usług Projektowania Przyłącza wykonywanych przez Wnioskodawcę, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających”.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy świadczenie Usług Projektowania Przyłącza zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających” - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT.

Biorąc pod uwagę analizę opisu sprawy oraz obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że przedmiotowe Usługi Projektowania Przyłącza sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 71.12.16.0 „Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających” – nie zostały wymienione w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do tej ustawy, jako czynności podlegające opodatkowaniu stawkami obniżonymi lub zwolnione od podatku.

Zatem, świadczenie Usług Projektowania Przyłącza, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 71.12.16.0 „usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających” – podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.