0114-KDIP1-1.4012.273.2018.1.DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży smoczków dla dzieci.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży smoczków dla dzieci – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży smoczków dla dzieci.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako: „VAT”).
Spółka prowadzi działalność handlową, między innymi w zakresie dystrybucji artykułów higienicznych. W ramach swojej działalności Spółka dokonuje dostawy towarów w postaci smoczków dla niemowląt i małych dzieci o nazwie handlowej „ Smoczek P” lub „ Smoczek S”(dalej jako: „Towar”).

Towar jest wykonany z tworzyw sztucznych: elastomeru termoplastycznego (smoczek) oraz polietylenu HD (nakrętka do smoczka).

Towar to produkt z kategorii artykułów dla niemowląt i małych dzieci. Towar nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, ale znajduje on zastosowanie do podawania preparatów dla niemowląt i małych dzieci w tym żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, szczególnie na oddziałach szpitalnych.

Wnioskodawca wskazuje, że nie ma możliwości określenia czy dany smoczek będzie wykorzystywany do postępowania dietetycznego w przypadku choroby, zaburzenia lub schorzenia, których dotyczy zamierzone zastosowanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego czy do żywienia zdrowego dziecka lub niemowlęcia.

W związku z dokonywaniem odpłatnej dostawy Towaru, Spółka jest zobowiązana m.in. do określenia dla sprzedawanego Towaru prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe, Spółka zwraca się z zapytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o rozstrzygnięcie w zakresie prawidłowej stawki VAT dla Towaru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując odpłatnej dostawy Towaru na terytorium Polski (tj. dostawy krajowej) Spółka będzie uprawniona do zastosowania do tej czynności obniżonej stawki VAT wynoszącej 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 107a załącznika nr 3 do ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, ponieważ Towar został wymieniony w pozycji 107a załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, jego odpłatna dostawa krajowa będzie podlegała opodatkowaniu obniżoną stawką VAT, która na postawie przepisów art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 107a załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynosi 8%.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności. I tak, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Podsumowując, zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami ustawy o VAT dostawa krajowa towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do klasyfikacji statystycznych, w innych natomiast posługują się dokładnym opisem towaru lub usługi.

Ponadto, w poz. 107a załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7% (obecnie 8%), wskazana została grupa towarów identyfikowana bez względu na symbol PKWiU obejmująca „Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych”.

Wskazać należy, że w odniesieniu do grupy towarów wskazanych w poz. 107a załącznika nr 3 do ustawy o VAT ustawodawca nie posłużył się klasyfikacją PKWiU w celu ich identyfikacji. Wnioskując a contrario do normy wynikającej z art. 5a ustawy o VAT, przedmiotowy zabieg legislacyjny oznacza, że towary wskazane w poz. 107a złącznika nr 3 do ustawy o VAT należy identyfikować posługując się opisem zawartym w załączniku do ustawy, a klasyfikacja statystyczna tych towarów nie ma znaczenia.

Opis ten wskazuje, że chodzi o smoczki przeznaczone dla niemowląt i dzieci (w tym małych dzieci). Jednocześnie użyte w poz. 107a złącznika nr 3 do ustawy o VAT sformułowanie „w szczególności przeznaczone do celów medycznych” wskazuje, że pozycja ta obejmuje zarówno smoczki przeznaczone do celów medycznych jak i te, które do celów medycznych przeznaczone nie są. Powyższy wniosek wynika również z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej zmieniającej ustawę o VAT z dniem 19 stycznia 2018 r. (ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018 r. poz. 86), w którym wskazano, iż: „(...) ze względu na praktyczne problemy różnicowania stawki w zależności od tego, czy dany smoczek jest wykorzystywany przez chore dziecko lub niemowlę (matkę) albo zdrowe, zasadne jest objęcie całej tej grupy towarów obniżoną stawką podatku”.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, Towar będący przedmiotem odpłatnej dostawy to smoczki przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci. Przedmiotowe smoczki znajdują szerokie zastosowanie praktyczne, którego Spółka nie jest w stanie przewidzieć w momencie dokonywania dostawy. Klasyfikacja statystyczna Towaru nie ma przy tym znaczenia dla oceny czy mieści się on w pozycji 107a załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Mając zatem na uwadze treść art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 107a załącznika nr 3 do ustawy o VAT, Spółka stoi na stanowisku, że do dostawy Towaru na terenie kraju znajdzie zastosowanie obniżona (obecnie 8%) stawka VAT.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym jest uprawniona do zastosowania preferencyjnej (wynoszącej obecnie 8%) stawki podatku VAT do czynności dostawy krajowej Towaru.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.