0114-KDIP1-1.4012.115.2017.1.MAO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Kompleksowa realizacja całego budynku mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowanego - jak wskazał Wnioskodawca - w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (grupa 112, klasa 1122), opodatkowana jest preferencyjną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT. Bez znaczenia dla zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do świadczonych usług jest fakt, że w przedmiotowym budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni powyżej 150 m2 jak również lokal usługowy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia usługowe, piwnica oraz wielostanowiskowy garaż podziemny, gdyż Wnioskodawca będzie świadczył kompleksową usługę budowy całego budynku mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 (grupa 112 klasa 1122).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla kompleksowej usługi budowlanej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego od podstaw - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla kompleksowej usługi budowlanej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego od podstaw.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp z.o.o. prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży okien, drzwi, klamek, parapetów (zakup od producentów), a także usługową w zakresie usług budowlano‑montażowych. Spółka podpisała umowę z Inwestorem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym oraz garażem podziemnym.

Przedmiotem tej umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku jako całości, od podstaw, a nie wykonanie odrębnych robót budowlanych dotyczących poszczególnych lokali. Z umowy podpisanej z Inwestorem wynika, że budowa dotyczy całości budynku. Nie wynika z umowy wprost, że prace wykonywane przez Spółkę dotyczą lokali użytkowych lub lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 150 m2.

Celem Inwestora jest nabycie jednej kompleksowej usługi polegającej na wybudowaniu całości budynku.

Część prac wynikających z powyższej umowy może być zlecona podwykonawcom.

Budynek został zakwalifikowany do kategorii XIII jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania. Pozwolenie na budowę z dnia 10 lutego 2016 roku.

W budynku oprócz lokali mieszkalnych (zarówno o powierzchni do 150 m2- 6 lokali, jak i powyżej 150 m2 - 1 lokal) znajdują się klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia usługowe, piwnica oraz wielostanowiskowy garaż podziemny.

Powierzchnia netto budynku - 1.297,41 m2.

Powierzchnia wspólna budynku (korytarze, szyby windowe, wiatrołapy, wózkownie, śmietniki) ‑ 119,65 m2.

Powierzchnia piwnicy (garaż) - 289,03 m2..

Powierzchnia lokalu usługowego - 94,99 m2.

Powierzchnia 6 mieszkań do 150 m2 - 640,27 m2..

Powierzchnia 1 lokalu powyżej 150 m2. - 153,47 m2.

Nieruchomość składa się z 7 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy i 7 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w obecnym stanie prawnym, kompleksowa usługa budowlana od podstaw podlega w całości opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Budynki mieszkalne wielorodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budownictwa w dziale 11, grupa 112, klasa 1122.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1 stycznia 2011 roku art. 41 ust. 2 i 12, art. 146a ustawy o VAT preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% będzie miała zastosowanie do całości wykonanych robót budowlanych polegających na wybudowaniu całego budynku mieszkalno-usługowego (w tym także tych zlecone podwykonawcom Spółki).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatnie świadczone usługi na terytorium kraju. W sytuacji, w której usługa ma charakter złożony (tj. składa się z zespołu świadczeń, tak jak ma to miejsce w przypadku usług budowlanych) może być ona dla celów VAT klasyfikowana jako:

 • jedna kompleksowa usługa
 • usługa główna wraz z usługami pomocniczymi (klasyfikowanymi dla celów VAT jako usługa główna) albo
 • szereg „równorzędnych” odrębnych usług (klasyfikowanych dla celów VAT odrębnie).

W analizowanej sytuacji celem ekonomicznym jest nabycie jednej kompleksowej usługi polegającej na wybudowaniu w całości budynku. Należy zatem uznać, że świadczenia wchodzące w skład tej usługi są ze sobą tak ściśle i nierozerwalnie związane, że tworzą obiektywnie jedno świadczenie gospodarcze, którego rozdzielnie dla celów VAT miałoby sztuczny charakter.

Zgodnie z ustawa o VAT na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (drogi, chodniki, podjazdy) zastosujemy stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Usługi związane z zagospodarowaniem terenu zieleni sklasyfikowane zgodnie z PKWiU 2008 r. pod symbolem 81.30.10.0 - korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170, z późn. zm.), dział PKOB 11 obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
 • budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca powinien uwzględniać regulacje wynikające z ww. art. 2 pkt 12 ustawy.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania stawki 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, stawki podatku 8%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane, wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (tj. dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest także od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości - to należna stawka będzie 8%. Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych, wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej - 23% stawka podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę, której przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym oraz garażem podziemnym, tj. wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku jako całości, od podstaw. Celem Inwestora jest nabycie jednej kompleksowej usługi polegającej na wybudowaniu całości budynku. Budynek został zakwalifikowany do kategorii XIII jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania. W budynku - oprócz 7 lokali mieszkalnych (zarówno o powierzchni użytkowej do 150 m2, jak i powyżej 150 m2) - znajdują się klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia usługowe, piwnica oraz wielostanowiskowy garaż podziemny.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy kompleksowa usługa budowlana polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego od podstaw podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz wynikający z treści wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że kompleksowa realizacja całego budynku mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowanego - jak wskazał Wnioskodawca - w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (grupa 112, klasa 1122), opodatkowana jest preferencyjną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT. Bez znaczenia dla zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do świadczonych usług jest fakt, że w przedmiotowym budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni powyżej 150 m2 jak również lokal usługowy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia usługowe, piwnica oraz wielostanowiskowy garaż podziemny, gdyż Wnioskodawca będzie świadczył kompleksową usługę budowy całego budynku mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 (grupa 112 klasa 1122).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zagadnienia zawartego w pytaniu, tj. zastosowania 8% stawki podatku VAT dla kompleksowej usługi budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego od podstaw, nie rozstrzyga natomiast pozostałych kwestii zawartych w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, w tym m.in. określenia stawki podatku VAT dla prac zleconych podwykonawcom Spółki czy też określenia stawki podatku VAT dla usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (drogi, chodniki, podjazdy) oraz z zagospodarowaniem terenu zieleni, gdyż kwestie te nie były przedmiotem zapytania.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.