0112-KDIL4.4012.140.2017.2.EB | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku dla usług serwisowych związanych z systemami domofonowymi i wideo domofonowymi oraz systemami dozorowania telewizji CCTV popularnie zwanych monitoringiem i zbiorczymi systemami antenowymi służącymi do odbioru sygnałów telewizji naziemnej NTC oraz telewizji satelitarnej.
0112-KDIL4.4012.140.2017.2.EBinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. instalacja
 3. stawki podatku
 4. usługi serwisowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu 11 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2017 r. (data wpływu 24 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku dla usług serwisowych związanych z systemami domofonowymi i wideo domofonowymi oraz systemami dozorowania telewizji CCTV popularnie zwanych monitoringiem i zbiorczymi systemami antenowymi służącymi do odbioru sygnałów telewizji naziemnej NTC oraz telewizji satelitarnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku dla usług serwisowych związanych z systemami domofonowymi i wideo domofonowymi oraz systemami dozorowania telewizji CCTV popularnie zwanych monitoringiem i zbiorczymi systemami antenowymi służącymi do odbioru sygnałów telewizji naziemnej NTC oraz telewizji satelitarnej. Wniosek uzupełniono w dniu 24 lipca 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowane w odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 lipca 2017 r.).

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega między innymi na świadczeniu (dostarczaniu) usług serwisowych w zakresie instalacji niskoprądowych dla wspólnot mieszkaniowych. Pod pojęciem instalacji niskoprądowych, w tym przypadku, rozumie się:

 1. zbiorcze systemy antenowe służące do odbioru sygnałów telewizji naziemnej NTC oraz telewizji satelitarnej,
 2. systemy domofonowe i wideo domofonowe,
 3. systemy dozorowej telewizji CCTV popularnie zwane monitoringiem.

Powyższe usługi polegają na:

 1. cyklicznych przeglądach powyższych instalacji czynionych w celu utrzymania należytego stanu technicznego budynków w tym zakresie,
 2. naprawach bieżących zauważonych lub zgłoszonych przez mieszkańców lub zarządcę/administratora usterek,
 3. wsparciu technicznym tych osób w zakresie obsługi oraz planowaniu ewentualnej modernizacji lub rozbudowy serwisowanych systemów.

Usługi opisane powyżej świadczone są w ramach stałych umów rozliczanych miesięcznie lub jako jednorazowe interwencje usuwania usterek. Obecnie Wnioskodawca stosuje podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Jednak chciałby w tych sytuacjach stosować obniżoną stawkę 8% VAT.

W uzupełnieniu z dniu 18 lipca 2017 r., Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Usługi opisane we wniosku są/będą wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy. Taką wiedzę wnioskodawca posiada, a dla potwierdzenia przewiduje się przyjmowanie oświadczenia od zamawiającego o spełnianiu przez nieruchomość wszystkich ustawowych warunków programu.
 3. Usługi, o których mowa w pytaniu dotyczą zarówno modernizacji/przebudowy jak i konserwacji instalacji niskoprądowych. Wyjaśnienie szczegółowe: w ramach jednej umowy serwisowej wykonywane są przeglądy i naprawy usterek (czyli konserwacja systemów w celu utrzymania ich wartości użytkowej) oraz rozbudowa i modernizacja (czyli np. wymiana odbiorników domofonowych audio na wideo, rozbudowa instalacji RTV/SAT o dodatkowe anteny do odbioru nowych multipleksów itp.).
 4. Na pytanie, „Czy usługi będące przedmiotem zawartego we wniosku pytania są usługami konserwacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719, z późniejszymi zmianami)?
  Wnioskodawca odpowiedział, że „Zdaniem Wnioskodawcy, jak powyżej, wniosek dotyczy również usług konserwacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r.
  Usługi konserwacyjne są zasadniczą częścią robót, których dotyczy złożony wniosek.
  Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił: w pytaniu nr 1 wniosku faktury dokumentują wykonanie usług konserwacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. oraz usług modernizacji/rozbudowy instalacji niskoprądowych w nieruchomości objętej społecznym programem mieszkaniowym. o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Faktury są wystawiane w związku z podpisanymi umowami serwisowymi, w ramach których wykonywane są cykliczne przeglądy techniczne, naprawy uszkodzeń wykrytych w trakcie tych przeglądów oraz interwencyjne diagnozy i naprawy zgłoszonych usterek. W przypadkach braku umowy serwisowej faktury zawierają jednoznaczny opis wykonanej usługi oraz lokalizację nieruchomości, a po wykonaniu prac sporządzany jest protokół odbioru z oświadczeniem zamawiającego o spełnianiu przez nieruchomość warunków społecznego programu mieszkaniowego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przy wystawianiu faktur Wnioskodawca może zastosować w takiej sytuacji 8% stawkę podatku VAT?
 2. Jakie dane powinny zostać ujęte w dokumencie faktury w związku z zastosowaniem obniżonej stawki VAT?
 3. Czy pożądanym jest, aby w umowie serwisowej znalazło się oświadczenie zleceniodawcy o spełnianiu przez nieruchomość warunków odpowiednich przepisów?
 4. Czy w przypadku jednorazowych usług interwencyjnych powinienem oczekiwać od zleceniodawcy oświadczenia o spełnianiu przez nieruchomość warunków odpowiednich przepisów?

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedzi na zadane powyżej pytania powinny brzmieć następująco:

 • Ad. 1: Tak, w takiej sytuacji można wystawić fakturę uwzględniającą 8% stawkę podatku VAT
 • Ad. 2: Dokument powinien zawierać informację o prawnej podstawie naliczenia obniżonego podatku VAT oraz klasyfikację PKOB budynku, w którym wykonana została usługa
 • Ad. 3: Tak, w umowie należy umieścić odpowiednie zapisy będące dowodem potwierdzającym wykonywanie usługi w budynkach objętych społecznym programem.
 • Ad. 4: Tak, z tych samych względów jak w pytaniu 3. Oświadczenie takie może być częścią protokołu potwierdzającego wykonanie usługi.

Niniejszy wniosek dotyczy usług świadczonych na rzecz części obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. art. 41 ust. 12 „Ustawy o podatkach od towarów i usług” w połączeniu z art. 41 ust. 2 tej samej ustawy stanowią, że obniżoną stawkę podatku 8%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodemizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych w § 3 ust. 1 pkt 2 ustala, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Natomiast § 3 Rozporządzenia ust. 2 precyzuje, że przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

W związku z art. 41 ust. 12, 12a i 12b koniecznym wydaje się określenie, czy obiekt faktycznie spełnia wymagania ustawy. Jako, że usługodawca nie jest w stanie określić jednoznacznie i samodzielnie stanu faktycznego, powinien uzyskać odpowiednie zapewnienie zleceniodawcy. Wszystkie budynki, w których wykonuję swoje usługi oraz planuję je wykonywać w przyszłości, wyraźnie spełniają warunki ustawowe – powierzchnia mieszkań nie przekracza 150 mkw.

Szczególnym przypadkiem instalacji serwisowanych w ramach mojej działalności gospodarczej są zbiorcze instalacje antenowe telewizji naziemnej i satelitarnej. Art. 14, ust. 2 „Ustawy o podatkach od towarów i usług” stanowi o tym, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, przy czym w załączniku nr 3 w pozycji 169 wymienione są usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie.

Przytoczone zapisy jednoznacznie, zdaniem Wnioskodawcy, wskazują na możliwość stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na treść art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Stosownie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej "ustawą", obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi polegające na (dostarczaniu) usług serwisowych w zakresie instalacji niskoprądowych dla wspólnot mieszkaniowych. Pod pojęciem instalacji niskoprądowych, w tym przypadku, rozumie się:

 1. zbiorcze systemy antenowe służące do odbioru sygnałów telewizji naziemnej NTC oraz telewizji satelitarnej,
 2. systemy domofonowe i wideo domofonowe,
 3. systemy dozorowej telewizji CCTV popularnie zwane monitoringiem.

Powyższe usługi polegają na:

 1. cyklicznych przeglądach powyższych instalacji czynionych w celu utrzymania należytego stanu technicznego budynków w tym zakresie,
 2. naprawach bieżących zauważonych lub zgłoszonych przez mieszkańców lub zarządcę/administratora usterek,
 3. wsparciu technicznym tych osób w zakresie obsługi oraz planowaniu ewentualnej modernizacji lub rozbudowy serwisowanych systemów.

Usługi opisane powyżej świadczone są w ramach stałych umów rozliczanych miesięcznie lub jako jednorazowe interwencje usuwania usterek. Obecnie stosuję podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Jednak Wnioskodawca chciałby w tych sytuacjach stosować obniżoną stawkę 8% VAT.

Usługi te są/będą wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy. Taką wiedzę Wnioskodawca posiada, a dla potwierdzenia przewiduje przyjmowanie oświadczenia od zamawiającego o spełnianiu przez nieruchomość wszystkich ustawowych warunków programu. W ramach jednej umowy serwisowej wykonywane są przeglądy i naprawy usterek (czyli konserwacja systemów w celu utrzymania ich wartości użytkowej) oraz rozbudowa i modernizacja (czyli np. wymiana odbiorników domofonowych audio na wideo, rozbudowa instalacji RTV/SAT o dodatkowe anteny do odbioru nowych multipleksów itp.).

Na tle zaprezentowanej sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii stosowania 8% stawki podatku dla opisanych usług wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Skoro zatem preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do budowy, remontów, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części oraz robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności będących konsekwencją instalowania, montażu różnych towarów, m.in. okablowania, montażu i regulacji anteny satelitarnej i naziemnej, montażu i konfiguracji systemów Audio-Video (kino domowe, systemy Audio Video, montaż telewizorów), konfiguracji usługi Multiroom, podłączenie oraz konfiguracja prostych jak i zaawansowanych dekoderów, montaż, podłączenie oraz konfiguracja Systemów Audio, montaż oraz konfiguracja telewizorów (podłączenie telewizorów pod sieć domową i zaawansowana konfiguracja) uznać należy, że czynności te nie korzystają z preferencji podatkowej.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności polegające na:

 1. cyklicznych przeglądach powyższych instalacji czynionych w celu utrzymania należytego stanu technicznego budynków w tym zakresie,
 2. naprawach bieżących zauważonych lub zgłoszonych przez mieszkańców lub zarządcę/administratora usterek,
 3. wsparciu technicznym tych osób w zakresie obsługi oraz planowaniu ewentualnej modernizacji lub rozbudowy serwisowanych systemów,

jako mieszczące się w definicji budowie, modernizacji i przebudowie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – to do tych czynności należy zastosować preferencyjną stawkę podatku 8 % na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, art. 146a pkt 2 z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust. 12c ustawy, jeżeli dotyczą one substancji samego budynku i będą miały też na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, tj. nie dotyczą one samej usługi montażu i konfiguracji odbiorników radiowo-telewizyjnych, urządzeń do odbioru internetu. Tym samym dla usług konserwacyjnych w ww. zakresie ma zastosowanie 8% stawka podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, należy uznać za prawidłowe.

Kolejna wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy danych jakie powinny zostać ujęte na fakturze VAT w związku z zastosowaniem obniżonej stawki podatku, oraz posiadania przez Wnioskodawcę oświadczenia zleceniodawcy o spełnieniu przez nieruchomość warunków odpowiednich przepisów w przypadku umów serwisowych lub jednorazowych usług interwencyjnych.

Zgodnie z art. 106a ustawy, przepisy rozdziału dotyczącego wystawiania faktur stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Stosownie do art. 106e ust. 1 ustawy Stosownie do art. 106e ust. 1 ustawy – faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”;
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”;
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 – wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku;
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c – nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika – imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
 21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego – nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  1. przebieg pojazdu – w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu – w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) – dane określone w art. 136;
 24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Należy zauważyć, że faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego oraz podstawę zastosowania zwolnionej lub obniżonej stawki podatku.

Powyżej powołane przepisy nie przewidują, aby faktura zawierająca obniżoną stawkę podatku od towarów i usług zawierała podstawę do zastosowania tej obniżonej stawki podatku, jednakże jednocześnie tego nie zakazują, bowiem wskazując na podstawowe informacje jakie powinna zawierać faktura, która może być uzupełniona przez sprzedawcę o dodatkowe niezbędne zdaniem sprzedawcy informacje.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących kwestii ustalenia, czy pożądane jest aby w umowie serwisowej znalazło się oświadczenia zleceniodawcy o spełnianiu przez nieruchomość warunków odpowiednich przepisów oraz czy w przypadku jednorazowych usług interwencyjnych powinien oczekiwać od zleceniodawcy oświadczenia o spełnianiu przez nieruchomość warunków odpowiednich przepisów, należy zaznaczyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze do niej – celem zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a ustawy – nie określają rodzaju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które formalnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku. Wyżej cytowane przepisy nie nakładają obowiązku na świadczącego usługi, o których mowa w ww. art. 41 ust. 12 ustawy, uzyskania od nabywcy jakiegokolwiek oświadczenia, potwierdzającego, że czynności te związane są z obiektami objętymi społecznym programem mieszkaniowym, ani nie reguluje jakimi dokumentami w tym przypadku należy dysponować. Niemniej jednak fakt posiadania takiego oświadczenia nie pozostaje w sprzeczności z prawem.

Posiadanie prawidłowych oświadczeń nie jest w obowiązującym stanie prawnym, formalnym a przede wszystkim materialnoprawnym warunkiem koniecznym do zastosowania preferencyjnych stawek podatku od towarów i usług, dla podmiotów dokonujących dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym lub wykonujących roboty konserwacyjne w tych obiektach. A contrario, zaniechanie uzyskiwania takich oświadczeń nie będzie się automatycznie wiązało z koniecznością zastosowania podwyższonej stawki na takie świadczenie.

Wskazać należy, że w świetle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, za dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, jednakże na etapie prowadzonego postępowania podatkowego. Zgodnie z treścią art. 14h Ordynacji podatkowej, w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej nie stosuje się przepisów rozdziału 11 (dowody) działu IV Ordynacji podatkowej.

Należy jednak podkreślić, że to podatnik podlega na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, rozumianemu jako nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego, w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach – art. 4 ustawy Ordynacja podatkowa. Zatem ewentualne niezgodności pomiędzy prowadzoną dokumentacją a mającym nastąpić zdarzeniem, mogą spowodować dla niego ujemne konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że ciężar odpowiedzialności w zakresie wykazania okoliczności uzasadniających zastosowanie stawki preferencyjnej spoczywa na podatniku. Posiadane przez podatnika dokumenty i dowody mają potwierdzić określony stan faktyczny i tym samym potwierdzać rzetelność preferencyjnego opodatkowania. Weryfikacja jednak zgodności informacji zawartych w zgromadzonej dokumentacji, w tym w oświadczeniu Nabywcy, z danymi wynikającymi z odpowiedniej dokumentacji dotyczącej obiektu, potwierdzających spełnienie warunków wynikających ze stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiających zastosowanie obniżonej stawki podatku w odniesieniu do obiektów budownictwa społecznego, będzie dokonywana w ramach prowadzonego postępowania podatkowego i kontroli podatkowej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy do pozostałej części wniosku całościowo należy uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.