0112-KDIL4.4012.118.2018.1.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stosowanie 5% stawki podatku VAT dla dostawy pieczywa A w czekoladzie deserowej, pieczywa B w czekoladzie deserowej oraz pieczywa C w czekoladzie mlecznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy pieczywa A w czekoladzie deserowej, pieczywa B w czekoladzie deserowej oraz pieczywa C w czekoladzie mlecznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy pieczywa A w czekoladzie deserowej, pieczywa B w czekoladzie deserowej oraz pieczywa C w czekoladzie mlecznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji D i pieczywa lekkiego (E) oraz (...).

W ramach prowadzonej działalności, w wyniku prac nad nowościami, Spółka rozpoczęła produkcję zupełnie nowych produktów o nazwie handlowej:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej.

W celu zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT podczas dostawy krajowej wymienionych produktów, Spółka wystąpiła do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie symbolu klasyfikacji PKWiU oraz kodu CN dla wyżej wymienionych wyrobów.

W piśmie podane zostały wszystkie istotne informacje dotyczące wyrobów, czyli m.in. ich składy, sposób pakowania, opis postaci w jakiej występują wyroby, opis sposobu ich wytwarzania.

Pismem z 22 września 2017 r. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego poinformował Spółkę, że wyroby:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej

mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby” oraz w grupowaniu CN 1905 1000 „Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao, opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: - Chleb chrupki”.

W dniu 25 września 2017 r. Wnioskodawca złożył odwołanie do otrzymanej odpowiedzi ze względu na powzięte wątpliwości co do słuszności zaklasyfikowania pieczywa w czekoladzie. Spółka produkuje bowiem również D powlekane czekoladą, które zostały zaklasyfikowane do grupy PKWiU nr 10.82.22.0 „Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej” oraz do CN 1806 32 10 „Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: - Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach: - Bez nadzienia. Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów”.

Klasyfikacja D w czekoladzie została potwierdzona przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego pismem z dnia 31 maja 2017 r. W związku z taką klasyfikacją D w czekoladzie Spółka sprzedaje ze stawką podatku VAT podstawową, czyli 23%. Spółka w odwołaniu powołała się na uzyskaną wcześniej odpowiedź dotyczącą klasyfikacji D w czekoladzie i fakt, że D są powlekane czekoladą, podobnie jak pieczywo, a pieczywo zostało zaklasyfikowane do grupy PKWiU, która ma przypisaną obniżoną stawkę VAT 5%.

W wyniku odwołania sprawa została przekazana do Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego, który poprosił Spółkę o uzupełnienie informacji zawartych we wniosku o nadanie symbolu klasyfikacji PKWiU oraz CN mających na celu doprecyzowanie składu wyrobów, włącznie ze szczegółową specyfikacją czekolady zużytej do produkcji.

W efekcie Spółka otrzymała odpowiedź z dnia 14 grudnia 2017 r. z Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego, która opisuje grupy zawierające E, również w czekoladzie (CN 1905 1000 powiązane z PKWiU 10.72.11.0), D (CN 1904 10 30 powiązane z PKWiU 10.61.33.0) oraz D w czekoladzie (CN 1806 powiązane z PKWiU 10.82.22.0). Z opisów tych wynika, że z pozycji CN 1904 (dot. D) wyklucza się przetwory zawierające więcej niż 6% masy kakao, obliczone według całkowicie odtłuszczonej bazy lub przetwory całkowicie powleczone czekoladą, lub pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, które objęte są pozycją CN 1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, powiązaną zgrupowaniem PKWiU 10.82.22.0 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej.

Natomiast dotycząca produkowanego przez Spółkę pieczywa pozycja CN 1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby, obejmuje wszystkie wyroby piekarnicze. Najbardziej powszechnymi składnikami tych wyrobów są mąki zbożowe, środki spulchniające i sól, ale mogą one zawierać również inne składniki, takie jak: gluten, skrobia, mąka z warzyw strączkowych, ekstrakt słodowy lub mleko, nasiona takie jak: mak, kminek lub anyż, cukier, miód, jaja, tłuszcze, ser, owoce, kakao w dowolnej ilości, mięso, ryby, polepszacze piekarskie itd. Polepszacze piekarskie stosowane są głównie w celu ułatwienia przygotowania ciasta, przyspieszenia fermentacji, poprawy właściwości i wyglądu produktów oraz przedłużenia ich trwałości. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być również otrzymane z ciasta bazującego na mące, mączce lub proszku, z ziemniaków. Z pozycji CN 1905 wyodrębniona została m.in. podpozycja CN 1905 10 00 – E, powiązana z grupowaniem: PKWiU 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby. Podpozycja ta, obejmuje E, który jest (...) pieczywem zazwyczaj występującym w postaci cienkich, prostokątnych lub okrągłych, nakłuwanych kromek. E produkowany jest z ciasta z mąki, mączki, kasz lub z pełnoziarnistej mąki żytniej, owsianej, jęczmiennej lub pszennej i spulchnianego drożdżami, zakwasami lub innymi środkami spulchniającymi lub sprężonym powietrzem. Zawartość wody nie przekracza 10% masy.

W wyniku wyjaśnień Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego stwierdza w piśmie z dnia 14 grudnia 2017 r., że prawidłowe jest grupowanie PKWiU 10.72.11.0 dla wyrobów: Pieczywo A, Pieczywo B oraz Pieczywo C – E w czekoladzie, bez względu na ilość zawartego w nich kakao.

Departament poinformował również w piśmie, że kwestia zaklasyfikowania E w czekoladzie, była przedmiotem konsultacji przeprowadzonej z ekspertami (...), którzy zaklasyfikowali takie pieczywo, do podpozycji CN 1905 1000, grupowania CPA 10.72.11.

Zgodnie z poz. 24 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT w wysokości 5% można stosować do sprzedaży wyłącznie E oraz tostów z chleba i podobnych tostów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby.

Dostawa wymienionych we wniosku produktów jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Jak z powyższego wynika stawka 5% ma zastosowanie do E o różnym składzie, również do E w czekoladzie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stosowanie obniżonej 5% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 10 – poz. 24 przy dostawach krajowych wyrobów o nazwie:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej,

czyli E w czekoladzie zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby” oraz do grupowania CN 1905 10 00 „Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: - Chleb chrupki”?

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa wymienionych we wniosku produktów jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Prawidłową stawką VAT przy dostawie krajowej E w czekoladzie jest stawka w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 10 – poz. 24.

Przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jak stanowi art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów w statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22% (zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. stawka podatku wynosi 23%), z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, stawka podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy towarów wynosi 22% (do dnia 31 grudnia 2018 r. – stawka 23 % podatku VAT zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT) – z zastrzeżeniem wyjątków, wskazanych w tym przepisie. I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku VAT wynosi 5%.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego bazą pojęciową i merytoryczną Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.1676), w zakresie wyrobów, jest Nomenklatura scalona (CN), do której część opisową stanowią Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS). Zakres rzeczowy większości grupowań PKWiU, obejmujących wyroby, jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji Nomenklatury scalonej (CN), to znaczy, że każde grupowanie PKWiU 2015, odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN. Z kolei część opisową Nomenklatury scalonej (CN) stanowią Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

Według PKWiU do grupowania 10.72.11.0 zostały zaklasyfikowane Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby. Wyroby w tej grupie precyzyjniej są sklasyfikowane przy pomocy Nomenklatury scalonej (CN). Z pozycji CN 1905 wyodrębniona została m.in. podpozycja CN 1905 10 00 – Chleb chrupki, powiązana z grupowaniem: PKWiU 10.72.11.0 – Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby.

Zgodnie z poz. 24 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT w wysokości 5% można stosować do dostawy wyłącznie E oraz tostów z chleba i podobnych tostów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.72.11.0 – Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby.

Z uwagi na opis sprawy, a także powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że wymienione we wniosku produkty zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.72.11.0 oraz do podpozycji CN 1905 10 00 grupowania CPA 10.72.11 korzystają z opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku VAT jako E. Zatem, pieczywo A w czekoladzie deserowej, pieczywo B w czekoladzie deserowej, pieczywo C w czekoladzie mlecznej zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.72.11.0 – Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby oraz do grupowania CN 1905 10 00 Chleb chrupki powinny być opodatkowane 5% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 24 załącznika nr 10 do tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na wstępie należy zauważyć, że dla udzielenia odpowiedzi w zakresie zastosowania bądź niezastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 5% dla czynności objętych wnioskiem, istotne jest prawidłowe ich zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2018 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W tym miejscu należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Podstawowa stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zostało wymienione:

 • w pozycji 33 – „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty” – PKWiU ex 10.72.11.0.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostało wymienione:

 • w pozycji 24 – „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty” – PKWiU ex 10.72.11.0.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji D i pieczywa E oraz (...).

W ramach prowadzonej działalności, w wyniku prac nad nowościami, Spółka rozpoczęła produkcję zupełnie nowych produktów o nazwie handlowej:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej.

W celu zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT podczas dostawy krajowej wymienionych produktów, Spółka wystąpiła do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie symbolu klasyfikacji PKWiU oraz kodu CN dla wyżej wymienionych wyrobów.

W piśmie podane zostały wszystkie istotne informacje dotyczące wyrobów, czyli m.in. ich składy, sposób pakowania, opis postaci w jakiej występują wyroby, opis sposobu ich wytwarzania.

Pismem z 22 września 2017 r. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego poinformował Spółkę, że wyroby:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej

mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby” oraz w grupowaniu CN 1905 1000 „Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao, opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: - Chleb chrupki”.

W dniu 25 września 2017 r. Wnioskodawca złożył odwołanie do otrzymanej odpowiedzi ze względu na powzięte wątpliwości co do słuszności zaklasyfikowania pieczywa w czekoladzie. Spółka produkuje bowiem również D powlekane czekoladą, które zostały zaklasyfikowane do grupy PKWiU nr 10.82.22.0 „Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej” oraz do CN 1806 32 10 „Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: - Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach: - Bez nadzienia. Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów”.

Klasyfikacja D w czekoladzie została potwierdzona przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi pismem z dnia 31 maja 2017 r. W związku z taką klasyfikacją D w czekoladzie Spółka sprzedaje ze stawką podatku VAT podstawową, czyli 23%. Spółka w odwołaniu powołała się na uzyskaną wcześniej odpowiedź dotyczącą klasyfikacji D w czekoladzie i fakt, że D są powlekane czekoladą, podobnie jak pieczywo, a pieczywo zostało zaklasyfikowane do grupy PKWiU, która ma przypisaną obniżoną stawkę VAT 5%.

W wyniku odwołania sprawa została przekazana do Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego, który poprosił Spółkę o uzupełnienie informacji zawartych we wniosku o nadanie symbolu klasyfikacji PKWiU oraz CN mających na celu doprecyzowanie składu wyrobów, włącznie ze szczegółową specyfikacją czekolady zużytej do produkcji.

W efekcie Spółka otrzymała odpowiedź z dnia 14 grudnia 2017 r. z Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego, która opisuje grupy zawierające pieczywo chrupkie, również w czekoladzie (CN 1905 1000 powiązane z PKWiU 10.72.11.0), D (CN 1904 10 30 powiązane z PKWiU 10.61.33.0) oraz D w czekoladzie (CN 1806 powiązane z PKWiU 10.82.22.0). Z opisów tych wynika, że z pozycji CN 1904 (dot. D) wyklucza się przetwory zawierające więcej niż 6% masy kakao, obliczone według całkowicie odtłuszczonej bazy lub przetwory całkowicie powleczone czekoladą, lub pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, które objęte są pozycją CN 1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, powiązaną zgrupowaniem PKWiU 10.82.22.0 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej.

Natomiast dotycząca produkowanego przez Spółkę pieczywa pozycja CN 1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby, obejmuje wszystkie wyroby piekarnicze. Najbardziej powszechnymi składnikami tych wyrobów są mąki zbożowe, środki spulchniające i sól, ale mogą one zawierać również inne składniki, takie jak: gluten, skrobia, mąka z warzyw strączkowych, ekstrakt słodowy lub mleko, nasiona takie jak: mak, kminek lub anyż, cukier, miód, jaja, tłuszcze, ser, owoce, kakao w dowolnej ilości, mięso, ryby, polepszacze piekarskie itd. Polepszacze piekarskie stosowane są głównie w celu ułatwienia przygotowania ciasta, przyspieszenia fermentacji, poprawy właściwości i wyglądu produktów oraz przedłużenia ich trwałości. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być również otrzymane z ciasta bazującego na mące, mączce lub proszku, z ziemniaków. Z pozycji CN 1905 wyodrębniona została m.in. podpozycja CN 1905 10 00 – E, powiązana z grupowaniem: PKWiU 10.72.11.0 – Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby. Podpozycja ta, obejmuje chleb chrupki, który jest suchym, chrupkim pieczywem zazwyczaj występującym w postaci cienkich, prostokątnych lub okrągłych, nakłuwanych kromek. E produkowany jest z ciasta z mąki, mączki, kasz lub z pełnoziarnistej mąki żytniej, owsianej, jęczmiennej lub pszennej i spulchnianego drożdżami, zakwasami lub innymi środkami spulchniającymi lub sprężonym powietrzem. Zawartość wody nie przekracza 10% masy.

W wyniku wyjaśnień Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego stwierdza w piśmie z dnia 14 grudnia 2017 r., że prawidłowe jest grupowanie PKWiU 10.72.11.0 dla wyrobów: Pieczywo A, Pieczywo B oraz Pieczywo C – E w czekoladzie, bez względu na ilość zawartego w nich kakao.

Departament poinformował również w piśmie, że kwestia zaklasyfikowania E w czekoladzie, była przedmiotem konsultacji przeprowadzonej z ekspertami (...), którzy zaklasyfikowali takie pieczywo, do podpozycji CN 1905 1000, grupowania CPA 10.72.11.

Zgodnie z poz. 24 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT w wysokości 5% można stosować do sprzedaży wyłącznie E oraz tostów z chleba i podobnych tostów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.72.11.0 – Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby.

Dostawa wymienionych we wniosku produktów jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy prawidłowe jest stosowanie obniżonej 5% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z załącznikiem nr 10 – poz. 24 przy dostawach krajowych wyrobów o nazwie:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej,

czyli E w czekoladzie zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby oraz do grupowania CN 1905 10 00 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: - Chleb chrupki.

W rozpatrywanej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy, należy wskazać, że dostawa ww. produktów, tj.:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej,

które – jak wskazał Zainteresowany – sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty”, w przypadku, gdy zarówno na gruncie PKWiU z roku 2008, jak i na gruncie PKWiU z roku 2015 są tak sklasyfikowane, opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu z poz. 24 załącznika nr 10 ustawy.

Podsumowując, prawidłowe jest stosowanie przez Wnioskodawcę obniżonej 5% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu z załącznikiem nr 10 – poz. 24 ustawy przy dostawach krajowych wyrobów o nazwie:

 • pieczywo A w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo B w czekoladzie deserowej,
 • pieczywo C w czekoladzie mlecznej,

czyli E w czekoladzie zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby oraz do grupowania CN 1905 10 00 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: - Chleb chrupki.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy jeszcze raz podkreślić, że tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.