0112-KDIL2-3.4012.138.2017.2.ZD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania budynku na cele prywatne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2017 r. (data wpływu 22 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania budynku na cele prywatne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania budynku na cele prywatne. Wniosek uzupełniono w dniu 22 czerwca 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie, w zakresie którego pytania Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi odnośnie zaistniałego stanu faktycznego, a w zakresie którego – odnośnie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Przed kilku laty Wnioskodawca rozpoczął budowę budynku o funkcji usługowo-mieszkalnej. W budynku miała mieścić się siedziba firmy Zainteresowanego, sklep budowlany a część mieszkalna miała służyć jako pomieszczenia socjalne w firmie albo być wynajmowana na cele krótkotrwałego zamieszkania przez pracowników jego firmy lub innych firm. Budynek ten miał służyć sprzedaży opodatkowanej, stąd przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem przez cały okres budowy Zainteresowany posiadał status czynnego podatnika VAT, a prowadzona przez niego działalność w zakresie usług budowlanych opodatkowana jest podatkiem VAT, choć oczywiście od 2017 r. jej część opodatkowana będzie w formule reverse charge. Budynek został ukończony, choć wymaga jeszcze pewnych prac, jednak nie został jeszcze oddany do użytku i ma status inwestycji. Zgodnie ze stanem faktycznym i potwierdzającą to dokumentacją budowlaną (projekt budynku po jego zmianie) ponad 50% powierzchni budynku ma charakter mieszkalny a mniej niż połowa charakter użytkowy. Łączna powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 300 m2.

Obecnie, z uwagi na sytuację rodzinną, Wnioskodawca planuje rezygnację z wykończenia tego budynku na cele prowadzonej działalności i przekazanie go na cele osobiste oraz zmianę jego charakteru na budynek wyłącznie mieszkalny. W celu zmiany charakteru budynku na wyłącznie mieszkalny Zainteresowany podjął stosowne kroki prawne, jednak procedury te nie zostały jeszcze zakończone. Nosząc się z zamiarem zaniechania inwestycji w ramach działalności gospodarczej i wykończenia budynku poza tą działalnością wyłącznie do celów prywatnych Wnioskodawca powziął wątpliwości co do skutków podatkowych takiego przekazania inwestycji na cele prywatne.

Pismem z dnia 17 czerwca 2017 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – wskazano, co następuje:

Budynek o charakterze mieszkalno-użytkowym, w którym przeważający jest udział powierzchni mieszkalnej, kwalifikuje się do grupy 11 PKOB, symbol 1110. Podobnie budynek, który po zmianie jego charakteru na wyłącznie mieszkalny ma 100% powierzchni mieszkalnej również zalicza się do grupy 11 PKOB, symbol 1110.

W międzyczasie doszło do zmiany stanu faktycznego, bowiem zostały wydane i uprawomocniły się decyzje o zmianie warunków zabudowy oraz decyzja o zmianie pozwolenia na budowę z których wynika, że wybudowany obiekt jest w całości budynkiem mieszkalnym. Zatem stanem faktycznym stał się stan określony przez Wnioskodawcę we wniosku jako przyszły. Pytanie nr 2 jest zatem pytaniem w zakresie stanu faktycznego. Wnioskodawca nie chcąc jednak rezygnować z udzielenia mu odpowiedzi na pytanie pierwsze i nie wykluczając hipotetycznie sytuacji, że nie dojdzie do zmiany charakteru budynku w trakcie budowy ponownie na charakter mieszany mieszkalno-użytkowy sprecyzował pytanie nr 1 jako pytanie dotyczące stanu przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przekazanie budynku na cele prywatne będzie opodatkowane i zastosowanie znajdzie stawka 8% w sytuacji, gdy budynek w momencie przekazania będzie miał mieszany charakter mieszkalno-użytkowy, jednak więcej niż połowa powierzchni budynku będzie miała funkcję mieszkalną? (zdarzenie przyszłe)
 2. Czy przekazanie budynku na cele prywatne, po zakończeniu procedury jego przekwalifikowania na budynek wyłącznie mieszkalny, będzie podlegało opodatkowaniu i zastosowanie znajdzie stawka 8%? (stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Przekazanie budynku na cele prywatne (osobiste) w sytuacji, gdy Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy jego budowie, będzie podlegało opodatkowaniu. Wynika to z treści art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stanowi bowiem, że za czynność zrównaną z czynnością odpłatną uznaje się m.in. przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby osobiste podatnika jeśli przysługiwało mu w całości lub części prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Prawo takie przysługiwało Wnioskodawcy, bowiem budynek miał być wykorzystywany w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Wydaje się więc, że obecne wycofanie go z majątku przedsiębiorstwa i przekazanie na cele osobiste będzie obligowało do wykazania podatku należnego od tego przekazania. W ocenie Zainteresowanego oznacza to, że nie znajdą w tej sytuacji zastosowania przepisy o korekcie podatku naliczonego, w szczególności art. 86 ust. 7b i art. 90a ustawy o podatku VAT. Przepisy te mają, według Wnioskodawcy, zastosowanie dopiero przy wykorzystywaniu nieruchomości do działalności i celów osobistych co w jego sytuacji nie ma miejsca. Odnośnie stawki VAT, jaka będzie miała zastosowanie przy przekazaniu budynku na cele osobiste, to wynika ona z treści art. 41 ust. 12, 12a, 12b i 12c ustawy o VAT. Budynek o mieszanym charakterze jest klasyfikowany według jego przeważającego charakteru, co ustala się na podstawie stosunku powierzchni o określonym charakterze do powierzchni całkowitej. W przypadku Zainteresowanego, udział powierzchni mieszkalnej w powierzchni całkowitej przekracza 50%, stąd należy ten budynek zaliczyć do budynków mieszkalnych. Na taki sposób klasyfikowania budynków wskazują objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Stawka VAT od czynności przekazania na cele osobiste wyniesie więc 8%.

Ad 2. Przekazanie budynku na cele prywatne (osobiste) w sytuacji, gdy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy jego budowie będzie podlegało opodatkowaniu. Wynika to z treści art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stanowi bowiem, że za czynność zrównaną z czynnością odpłatną uznaje się m.in. przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby osobiste podatnika jeśli przysługiwało mu w całości lub części prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Prawo takie przysługiwało Wnioskodawcy w okresie budowy, bowiem budynek miał być wykorzystywany w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Wydaje się więc, że obecne wycofanie go z majątku przedsiębiorstwa i przekazanie na cele osobiste będzie obligowało do wykazania podatku należnego od tego przekazania. W ocenie Zainteresowanego oznacza to, że nie znajdą w tej sytuacji zastosowania przepisy o korekcie podatku naliczonego, w szczególności art. 86 ust. 7b i art. 90a ustawy o podatku VAT. Przepisy te mają według Wnioskodawcy zastosowanie dopiero przy wykorzystywaniu nieruchomości do działalności i celów osobistych, co w sytuacji Zainteresowanego nie ma miejsca. Odnośnie stawki VAT jaka będzie miała zastosowanie przy przekazaniu budynku na cele osobiste to wynika ona z treści art. 41 ust. 12, 12a. 12b i 12c ustawy o VAT. Budynek po urzędowej zmianie jego charakteru na wyłącznie mieszkalny będzie podlegał opodatkowaniu jako obiekt budownictwa mieszkaniowego. Do dostawy takich obiektów stosuje się stawkę 8%. Za dostawę uznaje się bowiem, stosownie do treści powołanego wyżej art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, również przekazanie towarów na cele osobiste, stąd przekazanie budynku o charakterze mieszkalnym o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 będzie opodatkowane stawką obniżoną 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki. Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i na cele wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Z opisu sprawy wynika, że przed kilku laty Wnioskodawca rozpoczął budowę budynku o funkcji usługowo-mieszkalnej. W budynku miała mieścić się siedziba jego firmy, sklep budowlany a część mieszkalna miała służyć jako pomieszczenia socjalne w firmie albo być wynajmowana na cele krótkotrwałego zamieszkania przez pracowników jego firmy lub innych firm. Budynek ten miał służyć sprzedaży opodatkowanej, stąd przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem przez cały okres budowy Zainteresowany posiadał status czynnego podatnika VAT, a prowadzona przez niego działalność w zakresie usług budowlanych opodatkowana jest podatkiem VAT. Budynek został ukończony, choć wymaga jeszcze pewnych prac, jednak nie został jeszcze oddany do użytku i ma status inwestycji. Zgodnie ze stanem faktycznym i potwierdzającą to dokumentacją budowlaną (projekt budynku po jego zmianie), ponad 50% powierzchni budynku ma charakter mieszkalny, a mniej niż połowa charakter użytkowy. Łączna powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 300 m2. Obecnie, z uwagi na sytuację rodzinną, Wnioskodawca planuje rezygnację z wykończenia tego budynku na cele prowadzonej działalności i przekazanie go na cele osobiste oraz zmianę jego charakteru na budynek wyłącznie mieszkalny. W celu zmiany charakteru budynku na wyłącznie mieszkalny Zainteresowany podjął stosowne kroki prawne, jednak procedury te nie zostały jeszcze zakończone. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że budynek o charakterze mieszkalno-użytkowym, w którym przeważający jest udział powierzchni mieszkalnej, kwalifikuje się do grupy 11 PKOB, symbol 1110. Podobnie budynek, który po zmianie jego charakteru na wyłącznie mieszkalny ma 100% powierzchni mieszkalnej, również zalicza się do grupy 11 PKOB, symbol 1110. W międzyczasie zostały wydane i uprawomocniły się decyzje o zmianie warunków zabudowy oraz decyzja o zmianie pozwolenia na budowę z których wynika, że wybudowany obiekt jest w całości budynkiem mieszkalnym. Zainteresowany nie wyklucza jednak sytuacji, że dojdzie do zmiany charakteru budynku w trakcie budowy ponownie na charakter mieszany mieszkalno-użytkowy.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przekazanie budynku na jego cele prywatne, będzie opodatkowane obniżoną 8% stawką podatku VAT, w sytuacji gdy:

 • w zdarzeniu przyszłym budynek w momencie przekazania będzie miał mieszany charakter mieszkalno-użytkowy, a więcej niż połowa budynku będzie miała charakter mieszkalny, oraz
 • w stanie faktycznym budynek będzie miał charakter wyłącznie mieszkalny.

W celu wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w analizowanym przypadku planowana przez niego forma zadysponowania nieruchomością wchodzącą w skład majątku przedsiębiorstwa będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby bowiem rozważać kwestię opodatkowania danej czynności właściwą stawką podatku VAT najpierw należy ocenić, czy jest to czynność, która w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprzedaż nieruchomości – dokonywana przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – jest czynnością, w której następuje odpłatne przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy stanowi dostawę towaru i w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast czynność nieodpłatna polegająca na przeniesieniu do majątku prywatnego podatnika nieruchomości należącej do jego przedsiębiorstwa – w oparciu o przepis art. 7 ust. 2 ustawy – będzie podlegać opodatkowaniu pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) tej nieruchomości lub jej części składowych. W tej sytuacji bowiem dla czynności przekazania na cele osobiste nieruchomości zostaną spełnione przesłanki warunkujące zrównanie nieodpłatnego przekazania towarów z odpłatną dostawą towarów, co w konsekwencji oznacza, że czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W analizowanym przypadku wskazane wyżej przesłanki warunkujące opodatkowanie ww. nieodpłatnego świadczenia będą spełnione. Z opisu sprawy wynika bowiem, że budynek będący przedmiotem wniosku miał służyć sprzedaży opodatkowanej, stąd Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem przez cały okres budowy Zainteresowany posiadał status czynnego podatnika VAT.

W konsekwencji należy uznać, że przekazanie budynku z majątku przedsiębiorstwa na cele prywatne Wnioskodawcy to czynność, która zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym w myśl art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przepis art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku o której mowa w ust. 2, zgodnie z art. 41 ust. 12c, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego zawiera art. 2 pkt 12 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji budynków mieszkalnych, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, zdefiniowano w nim m.in. pojęcia takie jak:

 1. obiekty budowlane – to konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych,
 2. budynki – to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do budynków sklasyfikowanych w dziale 11, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy zalicza się:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111);
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112);
 • budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113).

Z kolei w ramach działu 11, grupa 111, klasa 1110 sklasyfikowane są:

 • samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.,
 • domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnione dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Wskazać także należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że przedmiotem czynności wycofania budynku na cele prywatne będzie budynek o charakterze mieszkalnym sklasyfikowanym w grupie PKOB 1110, o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2, spełniający definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ponadto, również w sytuacji wycofania budynku o charakterze mieszkalno-usługowym nadal będzie on sklasyfikowany w grupie PKOB 1110, a jego powierzchnia użytkowa nie przekroczy 300 m2. Nadal będzie to budynek mieszkalny, bowiem ponad 50% powierzchni budynku będzie mieć charakter mieszkalny, a mniej niż połowa charakter użytkowy.

Zatem w zdarzeniu przyszłym przekazanie budynku na cele prywatne będzie opodatkowane zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z tym, że przedmiotem dostawy będzie budynek o charakterze mieszkalno-usługowym – sklasyfikowany w dziale PKOB 11 i zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – to będzie ona korzystać z obniżonej 8% stawki podatku VAT.

W odniesieniu do stanu faktycznego, przekazanie budynku na cele prywatne po zakończeniu procedury jego przekwalifikowania na budynek wyłącznie mieszkalny również podlega opodatkowaniu. Ponadto, z uwagi na tożsamą kwalifikację budynku w dziale PKOB 11 dostawa ta korzysta z obniżonej 8% stawki podatku VAT.

W konsekwencji dostawa opisanego we wniosku budynku, zarówno przed zmianą jego charakteru z mieszkalnego na mieszkalno-usługowy, jak i po tej zmianie, korzysta/będzie korzystać z obniżonej, 8% stawki podatku VAT. W tej sytuacji nie ma bowiem znaczenia charakter budynku z uwagi na tożsamą kwalifikację według PKOB, wskazanej przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przekazanie na cele prywatne budynku mieszkalnego (również po zmianie jego przeznaczenia na mieszkalno-usługowy), sklasyfikowanego – jak wskazał Wnioskodawca – w dziale PKOB 11 i zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlega/będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z tym tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W niniejszej sprawie dotyczy to w szczególności kwestii dokonania korekty podatku naliczonego, bowiem w tym zakresie nie sformułowano pytania.

Informuje się ponadto, że według przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.