0112-KDIL1-3.4012.420.2018.3.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku VAT dla robót budowlanych, których przedmiotem jest rozpoczęcie inwestycji o nazwie „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) uzupełnionym pismami: z dnia 2 sierpnia 2018 r. (data wpływu 7 sierpnia 2018 r.), z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.), z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.), z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.) oraz z dnia 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych, których przedmiotem jest rozpoczęcie inwestycji o nazwie „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych, których przedmiotem jest rozpoczęcie inwestycji o nazwie „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w G”. Wniosek został uzupełniony pismami: z dnia 2 sierpnia 2018 r. (data wpływu 7 sierpnia 2018 r.), z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.), z dnia 23 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.), z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.) oraz z dnia 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, podpis pod uzupełnieniem oraz o wskazanie adresu ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje w 2018 r. rozpoczęcie inwestycji o nazwie „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie” ww. ośrodek jest jednostką organizacyjną Wnioskodawcy.

Planowana inwestycja polegać będzie w szczególności na: rozbiórce warstwy pokrycia dachowego, deskowania dachu, rozbiórce rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wzmocnieniu krokwi i wymianie końców krokwi, naprawie tynków na kominach, impregnacji konstrukcji drewnianej więźby dachowej, wykonaniu warstw izolacyjnych dachowych, łaceniu połaci dachowych, wykonaniu konstrukcji nośnych dla osadzenia okien w połaci dachowej, osadzeniu okien i wyłazów dachowych, wykonaniu pokrycia dachu blachodachówką, wykonaniu podbitek, montażu nowych rynien i rur spustowych, wykonaniu obróbek wywiewów kanalizacyjnych, okien i wyłazów dachowych, wykonaniu obróbek blacharskich, wykonaniu okładzin kominów wraz z czapami kominowymi, demontażu i ponownym montażu oraz uzupełnieniu i łączeniu instalacji odgromowej, wykonaniu płotków przeciwśniegowych, wykonaniu trapów stalowych z poręczą oraz demontażu okien i drzwi, demontażu podokienników, montażu nowych okien i drzwi oraz parapetów, malowaniu wewnętrznych tynków, odwiezieniu z utylizacją materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego użycia.

Budynek mieści się w zakresie ugrupowania PKOB 1130 – Budynki zbiorowego zamieszkania.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi na zadane pytania:

 1. Czy zadane w złożonym wniosku pytanie: „Prosimy o wskazanie stawki podatku VAT dla powyżej opisanych robót budowlanych dla powyższego zakresu” dotyczy robót budowlanych nabywanych, czy świadczonych przez Wnioskodawcę?
  Ad. 1. Dotyczy robót nabywanych.
 2. Jeżeli zadane jw. pytanie dotyczy robót budowlanych nabywanych przez Wnioskodawcę należy wskazać:
  1. Czy Wnioskodawca w zakresie inwestycji o nazwie „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie” jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)?
   Ad. 2a. Tak, jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.
  2. Czy planowane czynności w związku z ww. inwestycją będą mieściły się w zakresie czynności opisanych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), tj. remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
   Ad. 2b. Będą mieściły się w zakresie czynności opisanych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Prosimy o wskazanie stawki podatku VAT dla powyżej opisanych robót budowlanych, dla powyższego zakresu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku, że jest to budynek mieszczący się w zakresie ugrupowania PKOB 1130 – Budynki zbiorowego zamieszkania można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Według art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy – stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W świetle art. 41 ust. 12b ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Na mocy art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 dnia grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Grupa PKOB 113 klasa 1130 obejmuje:

 • budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.;
 • budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych;
 • budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Powyższa klasa nie obejmuje:

 • szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską) (1264);
 • zabudowań koszarowych (1274).

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje – mieszkalne czy użytkowe.

Należy przy tym podkreślić, że z preferencyjnej stawki podatku w oparciu o powołany wyżej art. 41 ust. 12 ustawy, korzystać mogą tylko czynności wymienione w tym przepisie (tj. dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części) wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, „termomodernizacja”, w celu wyjaśnienia ich znaczenia należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku powszechnym. Jak bowiem wskazał NSA w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13, czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym.

I tak, według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli, zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi zatem do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części;
 • budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Skoro zatem preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części związanych z budownictwem mieszkaniowym, to stwierdzić należy, że wszelkie inne czynności dotyczące tych obiektów nie mogą korzystać z preferencji podatkowej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje w 2018 r. rozpoczęcie inwestycji o nazwie „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie” ww. ośrodek jest jednostką organizacyjną Wnioskodawcy. Planowana inwestycja polegać będzie w szczególności na: rozbiórce warstwy pokrycia dachowego, deskowania dachu, rozbiórce rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wzmocnieniu krokwi i wymianie końców krokwi, naprawie tynków na kominach, impregnacji konstrukcji drewnianej więźby dachowej, wykonaniu warstw izolacyjnych dachowych, łaceniu połaci dachowych, wykonaniu konstrukcji nośnych dla osadzenia okien w połaci dachowej, osadzeniu okien i wyłazów dachowych, wykonaniu pokrycia dachu blachodachówką, wykonaniu podbitek, montażu nowych rynien i rur spustowych, wykonaniu obróbek wywiewów kanalizacyjnych, okien i wyłazów dachowych, wykonaniu obróbek blacharskich, wykonaniu okładzin kominów wraz z czapami kominowymi, demontażu i ponownym montażu oraz uzupełnieniu i łączeniu instalacji odgromowej, wykonaniu płotków przeciwśniegowych, wykonaniu trapów stalowych z poręczą oraz demontażu okien i drzwi, demontażu podokienników, montażu nowych okien i drzwi oraz parapetów, malowaniu wewnętrznych tynków, odwiezieniu z utylizacją materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego użycia.

Wnioskodawca w zakresie przedmiotowej inwestycji jest zamawiającym w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a planowane czynności będą mieściły się w zakresie czynności opisanych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Budynek, którego dotyczy planowana inwestycja mieści się w zakresie grupowania PKOB 1130 – Budynki zbiorowego zamieszkania.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy planowane roboty budowlane w ramach inwestycji o nazwie „Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie” mogą zostać objęte preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca zrealizuje ww. inwestycję w budynku zbiorowego zamieszkania będącego obiektem budownictwa mieszkaniowego.

W konsekwencji, dla zrealizowanych na rzecz Wnioskodawcy robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie, będącego budynkiem zbiorowego zamieszkania i obiektem budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanym pod symbolem PKOB w dziale 11, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do przyporządkowania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania budynku do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tym samym, kwestia zaklasyfikowania budynku, w którym świadczone będą przedmiotowe usługi do danego PKOB, nie jest objęta zakresem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W związku z powyższym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie PKOB wskazane w złożonym wniosku.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.