0112-KDIL1-3.4012.205.2018.2.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku dla wysłodzin browarnianych sprzedawanych jako gotowa pasza dla zwierząt.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wysłodzin browarnianych sprzedawanych jako gotowa pasza dla zwierząt – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wysłodzin browarnianych sprzedawanych jako gotowa pasza dla zwierząt. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.) o klasyfikację PKWiU towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność polegającą na sprzedaży wysłodzin browarnianych. Wysłodziny kupuje w browarach jako pozostałości browarniane ze stawką VAT 23% (PKWiU 11.05.02). Wnioskodawca bez żadnego przerobu sprzedaje je jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy stosowana stawka VAT 23% jest prawidłowa.

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293) pozostałości i odpady browarne i gorzelniane mają symbol PKWiU 11.05.20.0, które jest powiązane z CN 23 03 30 00. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w Sekcji IV Dział 23 pn. pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt, pod kodem CN 23 03 30 00 wyszczególniono – Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane. W rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych, w załączniku pn. Katalog materiałów paszowych w Części C Wykaz materiałów paszowych, w punkcie 1 Ziarna zbóż i ich produkty pochodne, pod numerem 1.12.12 występuje młóto browarniane z opisem: produkt browarnictwa zawierający pozostałości słodowanych i niesłodowanych zbóż.

W odpowiedzi na wezwanie tutejszego organu o wskazanie klasyfikacji – według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – wysłodzin browarnianych – sprzedawanych przez Wnioskodawcę jako gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich, wskazał on że zgodnie z ww. rozporządzeniem, wysłodziny browarniane jako gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki i granulek lucerny, występuje pod symbolem PKWiU 10.91.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie postępował prawidłowo stosując 8% stawkę VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyżej wskazanych przepisów przy sprzedaży wysłodzin browarnianych – gotowa pasza, powinna być stosowana 8% stawka VAT, ponieważ zakupione wysłodziny bez żadnego przerobu Wnioskodawca bezpośrednio sprzedaje rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym.

Z oświadczeń uzyskanych od rolników indywidualnych i gospodarstw wynika, że zakupione wysłodziny browarniane nie wymagają dalszego przetwarzania i spożywane są przez zwierzęta gospodarskie jako gotowa pasza.

W załączniku nr 3 do ustawy VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich” – PKWiU 10.91.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że dla prawidłowości opodatkowania danego towaru istotne jest właściwe jego zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania czynności, a dla prawidłowego ich opodatkowania niezbędne jest ich zaklasyfikowanie do prawidłowego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował towary będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania danego towaru do grupowania statystycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku towarów) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno jednak w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich” – PKWiU 10.91.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność polegającą na sprzedaży wysłodzin browarnianych. Wysłodziny kupuje on w browarach jako pozostałości browarniane, które bez żadnego przerobu sprzedaje jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich ze stawką VAT 23%.

W związku z tym, że powyższe towary sprzedawane przez Wnioskodawcę zaklasyfikowane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), pod symbolem PKWiU 10.91.10.0. wysłodziny browarniane jako gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki i granulek lucerny, Wnioskodawca powziął wątpliwości co do zastosowania do ich sprzedaży stawki podatku w wysokości 8%.

Mając na uwadze powołane przepisy ustawy należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż wysłodzin browarnianych jako gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, dla których Wnioskodawca wskazał symbol statystyczny PKWiU – 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny”, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu z poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.