0111-KDIB3-1.4012.688.2018.2.RSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2018 r. (data wpływu 4 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z 7 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) oraz pismem z 26 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0 –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 października 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.688.2018.1.RSZ oraz pismem z 26 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 15 listopada 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.688.2018.2.RSZ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej jako spółka 2 wspólników. M.in. Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją części do basenów rozstawnych jak również gotowych produktów w tym chemii basenowej.

Sprawa z jaką Wnioskodawca występuje tyczy się właśnie produktów chemicznych wykorzystywanych przy basenach wyłącznie do ochrony zdrowia o działaniu biobójczym i grzybobójczym.

Producent tych produktów (specyfikacja poniżej) a jednocześnie jego dostawca poinformował Wnioskodawcę w marcu b.r., że zastosuje zgodnie z najlepszą wiedzą oraz otrzymanym potwierdzeniem od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzenia, że interpretacja o sklasyfikowaniu tych produktów pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 jest poprawna i w związku z tym sprzedawał Wnioskodawcy od tego momentu aż do dzisiaj ten towar pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 z obniżoną stawką w wysokości 8%.

Poniżej specyfikacja wraz z handlową nazwą tych produktów, czyli preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia wpisanych do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych:

Nazwa PKWiU

 1. GRANULAT 65 20.20.14.0
 2. TABLETKI 200 g 20.20.14.0
 3. MULTITABLETKI 200 g 20.20.14.0
 4. MULTITABLETKI 20 g 20.20.14.0
 5. 20.20.14.0
 6. TABLETKI 20 g 20.20.14.0
 7. 20.20.14.0

Oprócz sprzedaży nowej tych produktów przed wprowadzoną zmianą klasyfikacji Wnioskodawca posiadał te produkty na stanie magazynowym z zakupów wcześniejszych ze stawką (zakupu) podatku VAT w wysokości 23%. Stan ten był niewielki, bo to pozostałości po uprzednim sezonie.

Na towar nowo zakupiony ze stawką 8% oraz ze stanów poprzednich ze stawką 23% Wnioskodawca zastosował zgodnie z najlepszą wiedzą i nową klasyfikacją PKWiU stawkę podatku przy sprzedaży w wysokości 8%.

W piśmie z 7 listopada 2018 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Tak, Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Podany symbol PKWiU 20.20.14.0 dla wszystkich wymienionych towarów we wniosku został podany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).
 3. Tak, Urząd Statystyczny potwierdził prawidłowość przyporządkowania przedmiotowych produktów pod symbolem 20.20.14.0.
 4. Tak, wszystkie towary przedmiotowe to preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.
 5. Tak, przedmiotowe produkty są stosowane wyłącznie w ochronie zdrowia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytanie 1

Czy sprzedaż produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 20.20.14. podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%?

Pytanie 2

Czy na te wymienione produkty kupione ze stawką podatku w wysokości 23% Wnioskodawca mógł zastosować przy sprzedaży stawkę podatku w wysokości 8% zgodnie z posiadaną wiedzą o nowej klasyfikacji produktów?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w ww. piśmie z 7 listopada 2018 r.):

Add. - Pytanie 1

Zdaniem Wnioskodawcy przy sprzedaży należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% na przedmiotowe towary, ponieważ zostały one jednoznacznie zweryfikowane przez sprzedającego i sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 20.20.14.0., co sprzedający potwierdził zebraną dokumentacją oraz wyszczególnił na fakturach stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Add. - Pytanie 2

Wnioskodawca uważa, że zasadnym jest stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% na przedmiotowe towary przy sprzedaży w/w towarów, ponieważ stawka ta została zweryfikowana przez sprzedającego w oparciu o klasyfikację PKWiU pod symbolem 20.20.14.0.

Podatek naliczony w ewidencji podatku VAT należy rozliczać na podstawie faktur w których sprzedający wyszczególnił na w/w towary stawkę podatku VAT w wysokości 8%, pomimo iż w poprzednim okresie (roku) była to stawka podatku VAT w wysokości 23%. Zmiana stawki VAT została zweryfikowana przez sprzedającego w związku z czym zasadnym jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towaru. Przedmiotowy towar zdaniem Wnioskodawcy należy odsprzedawać stosując obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%, ponieważ została ona zweryfikowana przez sprzedającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danych towarów istotne jest właściwe ich zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Wskazać należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania towarów, a dla prawidłowego ich opodatkowania niezbędne jest ich zaklasyfikowanie do prawidłowego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji towarów sprzedawanych przez Firmę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikowano towary będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towarów do grupowania statystycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku towarów) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, która ma zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno jednak w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 83 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 ‒ „Środki odkażające ‒ wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych”.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce dotyczącej nazwy towaru lub usługi.

W związku z powyższym, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru/usługi z danego grupowania.

Obniżona stawka podatku VAT dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania, tj. w przypadku poz. 83 załącznika nr 3 ‒ określonych preparatów odkażających mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia (PKWiU ex 20.20.14.0).

Należy wyjaśnić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „w ochronie zdrowia”. W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, ponieważ w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego „ochrona” oznacza „zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym, osoba lub grupa osób czuwająca nad czyimś bezpieczeństwem”. Z kolei przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem należy rozumieć „stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo, dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu”.

Analiza treści zapisu „wyłącznie w ochronie zdrowia” – zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy – dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że przedmiotowe preparaty muszą być przeznaczone tylko do ochrony zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zatem „ochrona” ta dotyczy wszelkich organizmów żywych bez względu na ich gatunek lub rodzaj. Preparaty te winny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić zagrożenie dla jej zdrowia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 122, z późn. zm.) ‒ udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót.

Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.

W myśl art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o produktach biobójczych, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na obrót oraz dokonuje zmiany pozwolenia na obrót albo uchyla pozwolenie na obrót, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

W związku z powyższym, jak wynika z treści poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, na które zostało wydane pozwolenie na obrót lub dokonano wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją części do basenów rozstawnych jak również gotowych produktów w tym chemii basenowej. Producent produktów chemicznych wykorzystywanych przy basenach wyłącznie do ochrony zdrowia o działaniu biobójczym i grzybobójczym (specyfikacja poniżej) a jednocześnie jego dostawca poinformował Wnioskodawcę w marcu b.r., że przy sprzedaży towarów objętych symbolem PKWiU ex 20.20.14.0 zastosuje obniżoną stawką w wysokości 8%.

Poniżej specyfikacja wraz z handlową nazwą tych produktów, czyli preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia wpisanych do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych:

Nazwa PKWiU

 1. GRANULAT 65 20.20.14.0
 2. TABLETKI 200 g 20.20.14.0
 3. MULTITABLETKI 200 g 20.20.14.0
 4. MULTITABLETKI 20 g 20.20.14.0
 5. 20.20.14.0
 6. TABLETKI 20 g 20.20.14.0
 7. 20.20.14.0

Oprócz sprzedaży nowej tych produktów przed wprowadzoną zmianą klasyfikacji Wnioskodawca posiadał te produkty na stanie magazynowym z zakupów wcześniejszych ze stawką (zakupu) podatku VAT w wysokości 23%. Stan ten był niewielki, bo to pozostałości po uprzednim sezonie.

Na towar nowo zakupiony ze stawką 8% oraz ze stanów poprzednich ze stawką 23% Wnioskodawca zastosował zgodnie z najlepszą wiedzą i nową klasyfikacją PKWiU stawkę podatku przy sprzedaży w wysokości 8%.

Dla towarów będących przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca wskazał, że symbol PKWiU 20.20.14.0 dla wszystkich wymienionych towarów we wniosku został podany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Urząd Statystyczny potwierdził prawidłowość przyporządkowania przedmiotowych produktów pod symbolem 20.20.14.0.

Wszystkie towary przedmiotowe to preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Przedmiotowe produkty są stosowane wyłącznie w ochronie zdrowia.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi m.in. kwestia, czy sprzedaż produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 20.20.14. podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Wskazać należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy zatem uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wskazany powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że dostawa towarów, o których mowa we wniosku, tj. preparatów odkażających pod nazwą: GRANULAT 65, B. TABLETKI 200 g, C. MULTITABLETKI 200 g,

D. MULTITABLETKI 20 g, E., F. TABLETKI 20 g, G., zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do symbolu PKWiU 20.20.14.0, będących jak wskazał Wnioskodawca środkami odkażającymi o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia oraz zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do tej ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi także kwestia, czy na wymienione we wniosku produkty kupione ze stawką podatku w wysokości 23% mógł zastosować przy sprzedaży stawkę podatku w wysokości 8%.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy stwierdzić, że w sytuacji gdy wymienione we wniosku preparaty faktycznie, jak wskazuje Wnioskodawca, spełniają przesłanki przewidziane przepisem art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, to Wnioskodawca może zastosować stawkę obniżoną 8%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że zasadnym jest stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% na przedmiotowe towary przy sprzedaży w/w towarów, jest prawidłowe.

Podkreśla się, że interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanych pytań, stąd wszelkie inne kwestie poruszone w stanowisku po uzupełnieniu wniosku (w szczególności kwestia podatku naliczonego) nie były przedmiotem rozstrzygnięcia, mogą być natomiast przedmiotem odrębnego wniosku.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.