0111-KDIB3-1.4012.452.2018.1.BW | Interpretacja indywidualna

,
Możliwość zastosowania stawki VAT 8% dla wymienionych we wniosku usług w związku z zakwalifikowaniem ich przez Urząd Statystyczny do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 maja 2018r. (data wpływu 7 czerwca 2018r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT 8% dla:

 • usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych jak również przykanalików znajdujących się na wymienionych sieciach oraz
 • usług czyszczenia wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych)

zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do PKWiU 37.00.1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT 8% dla:

 • usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych jak również przykanalików znajdujących się na wymienionych sieciach oraz
 • usług czyszczenia wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych)

zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do PKWiU 37.00.1.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków.

W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy inne usługi w tym na zlecenie odbiorcy:

 1. Usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci: kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych jak również przykanalików znajdujących się na wymienionych sieciach.
 2. Usługi czyszczenie wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych).

Spółka nie jest właścicielem sieci jak również nimi nie zarządza. Usługi świadczy na podstawie otrzymanego odrębnego zlecenia od odbiorcy lub na podstawie podpisanej umowy. Do wykonywania wyżej wymienionych usług używa specjalnego samochodu w którym układ wodny wysokociśnieniowy zamontowany na jego nadwoziu, umożliwia wypompowanie, czyszczenie i udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, pod ciśnieniem wynoszącym ponad 100 bar oraz odbiór i transport odpadów na oczyszczalnię ścieków, którą eksploatuje.

Ad. 1

Usługa udrażniania polega na przebiciu zatoru na sieci kanalizacyjnej pod wysokim ciśnieniem wody przy użyciu dyszy zamontowanej na wężu który stanowi element wyposażenia samochodu specjalnego ssąco - płuczącego (asenizacyjnego). Powstałe zanieczyszczenia po ich rozcieńczeniu jako ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, nadmiar osadu podlega odpompowaniu do zbiornika zamieszczonego na samochodzie specjalnym który zostaje przewieziony na oczyszczalnię ścieków; lżejsze frakcje zostają zrzucone do stacji zlewni, cięższe frakcje Spółka wywozi na kwalifikowane składowisko odpadów.

Ad. 2

Usługa czyszczenia wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych) świadczona jest na zlecenie odbiorców zarządców dróg którzy są jednocześnie właścicielami wymienionych urządzeń. Usługa świadczona jest przy użyciu dyszy zamontowanej na wężu który stanowi element wyposażenia samochodu specjalnego ssąco - płuczącego (asenizacyjnego).

W dniu /.../ 2018r. Spółka otrzymała pismo z Urzędu Statystycznego w Łodzi /.../ zgodnie z którym:

 1. Usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci: kanalizacyjnych zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami
 2. Usługi czyszczenie wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

Do dnia otrzymania pisma z Urzędu Statystycznego Spółka na wyżej wymienione usługi stosowała stawkę VAT w wysokości 23%. Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego /.../ z dnia /.../ 2008r. Urząd Statystyczny w 2008 roku zakwalifikował usługi do PKWiU 45.21.41.00.00 „Roboty ogólnobudowlane związanez budową rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, włączając prace pomocnicze”. Od 23 marca 2018r. Spółka na wyżej wymienione usługi stosuje stawkę VAT w wysokości 8%. w związku z zakwalifikowaniem ich do PKWiU 37.00.1. „Usługi związane ze ściekami”.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 8% dla niżej wymienionych usług w związku z zakwalifikowaniem ich przez Urząd Statystyczny do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

 1. Usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci: kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych jak również przykanalików znajdujących się na wymienionych sieciach.
 2. Usługi czyszczenie wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych)?

S0tanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zostało określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy uznając że jest to „ każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.

Dodatkowo w art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12. 2018 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów Spółka uważa, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez zapis „PKWiU ex” zostały wskazane konkretne usługi z grupy 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Spółka prowadząc działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, świadczy usługi na urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych których jest właścicielem lub je eksploatuje na podstawie innych umów, ponadto Wnioskodawca świadczy usługi czyszczenii udrażniania dla innych odbiorów na ich odrębne zlecenie lub na podstawie umowy, na ich składnikach majątku takich jak: sieci kanalizacyjne i wpusty uliczne.

Z uwagi na specyficzny charakter usług oraz trudności w udowodnieniu poprawności stosowanych stawek podatku VAT podczas prowadzonego postępowania podatkowego w roku 2008, Spółka zwróciła się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Z otrzymanej odpowiedzi wynikało, iż stawka podatku była zależna od tego czy usługa była wykonana przez właściciela lub zarządzającego instalacją i wtedy była opodatkowana na podstawie klasyfikacji PKWiU 90.01.11-00.00 tj. stawką podatku VAT aktualnie w wysokości 8 %. Te same usługi świadczone na odrębne zlecenie przez podmiot niezarządzajacy siecią i niebędący ich właścicielem na podstawie klasyfikacji PKWiU 45.21.41.00.00 które należało opodatkować stawką podatku która aktualnie wynosi 23%.

W związku z powyższym Spółka uważa, że ma prawo do stosowania 8% stawki podatku VAT dla w/w usług świadczonych na urządzeniach będących w posiadaniu innych osób i firm. Status własności urządzenia nie powinien decydować o stawce podatku VAT.

Obecnie po zapoznaniu się z publikowanymi indywidualnymi interpretacjami (wydanymi w podobnej sprawie) jak również stosowaniem obniżonych stawek podatku VAT na takie same usługi przez inne podmioty z branży, Spółka ponownie zwróciła się o informację do Urzędu Statystycznego celem sprawdzenia poprawności stosowanych stawek podatku VAT. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.01.2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego z /.../ 2018r. usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych jak również przykanalików znajdujących się na wymienionych sieciach oraz usługi czyszczenia wpustów ulicznych mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 37.00.1 dlatego dla tych usług Spółka stosuje obniżoną 8% stawkę podatku VAT. Do dnia otrzymania pisma z Urzędu Statystycznego w sprawie ponownej klasyfikacji usług Spółka stosowała 23% stawkę podatku VAT.

W załączeniu Wnioskodawca złożył pisma z Urzędu Statystycznego z 2008r. i 2018r. a także pisma Spółki skierowane do Urzędu Statystycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Ww. klasyfikację, na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., poz. 1676 z późn. zm.), stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zatem, w przypadku, gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% w poz. 142 wymienione zostały „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zaliczone do grupowania PKWiU – ex 37.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez „PKWiU ex” – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Tak więc użycie przez ustawodawcę, w pozycji 142 załącznika nr 3 do ustawy, oznaczenia – ex 37 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – oznacza, że z całego Działu 37 PKWiU z 2008 r. o nazwie „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” jedynie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków korzystają z obniżonej 8% stawki podatku VAT.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,

37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków.

W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy inne usługi w tym na zlecenie odbiorcy:

 1. Usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci: kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych jak również przykanalików znajdujących się na wymienionych sieciach.
 2. Usługa udrażniania polega na przebiciu zatoru na sieci kanalizacyjnej pod wysokim ciśnieniem wody przy użyciu dyszy zamontowanej na wężu który stanowi element wyposażenia samochodu specjalnego ssąco - płuczącego (asenizacyjnego). Powstałe zanieczyszczenia po ich rozcieńczeniu jako ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, nadmiar osadu podlega odpompowaniu do zbiornika zamieszczonego na samochodzie specjalnym który zostaje przewieziony na oczyszczalnię ścieków; lżejsze frakcje zostają zrzucone do stacji zlewni, cięższe frakcje Spółka wywozi na kwalifikowane składowisko odpadów.
 3. Usługi czyszczenie wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych).
 4. Usługa czyszczenia wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych) świadczona jest na zlecenie odbiorców zarządców dróg którzy są jednocześnie właścicielami wymienionych urządzeń. Usługa świadczona jest przy użyciu dyszy zamontowanej na wężu który stanowi element wyposażenia samochodu specjalnego ssąco - płuczącego (asenizacyjnego).

Spółka nie jest właścicielem sieci jak również nimi nie zarządza. Usługi świadczy na podstawie otrzymanego odrębnego zlecenia od odbiorcy lub na podstawie podpisanej umowy. Do wykonywania wyżej wymienionych usług używa specjalnego samochodu w którym układ wodny wysokociśnieniowy zamontowany na jego nadwoziu, umożliwia wypompowanie, czyszczenie i udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, pod ciśnieniem wynoszącym ponad 100 bar oraz odbiór i transport odpadów na oczyszczalnię ścieków którą eksploatuje.

W dniu /.../a 2018r. Spółka otrzymała pismo z Urzędu Statystycznego w Łodzi /.../ zgodnie z którym :

 1. Usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci: kanalizacyjnych zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami
 2. Usługi czyszczenie wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 8% dla ww. usług, zakwalifikowanych do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

Odnosząc się do powyższej kwestii podkreślić należy, że najistotniejszym elementem powalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku dla dostawy towaru czy usługi, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro wymienione we wniosku usługi, w szczególności:

 • usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnych,, sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych jak również przykanalików znajdujących się na wymienionych sieciach oraz
 • usługi czyszczenia wpustów ulicznych, odwodnień liniowych lub studni kanalizacyjnych (rewizyjnych

faktycznie mieszą się w klasyfikacji PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami” to powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy ponownie wskazać, że tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dołączone do wniosku, jako załączniki, materiały. W odniesieniu do powyższego należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest zatem uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności przy błędnym zaklasyfikowaniu będących przedmiotem pytania czynności do symbolu PKWiU 37.00.1, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w /.../, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.