0111-KDIB3-1.4012.396.2018.2.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla usługi najmu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z 6 lipca 2018 r. (data wpływu 11 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla usługi najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla usługi najmu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 lipca 2018 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 21 czerwca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.396.2.JP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą, m. in. w zakresie zapewnienia zakwaterowania w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych (PKD 55.90.Z). Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem budynku, który wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, pomieszczeniami wspólnymi oraz całą infrastrukturą towarzyszącą jest w pełni przystosowany do prowadzenia bursy szkolnej, spełniając wymagane w tym względzie warunki techniczne, sanitarne i organizacyjne.

Zamiarem Wnioskodawczyni było prowadzenie bursy w ramach działalności gospodarczej, jednakże z uwagi na możliwość wynajęcia budynku - bursy podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia bursy jako placówki oświatowej, Wnioskodawczyni zrezygnowała z samodzielnego prowadzenia działalności i wynajęła budynek.

W konsekwencji, najemca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzi w budynku bursę szkolną stanowiąca placówkę niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Umowa zawarta z Wynajmującym zawiera zapisy wykluczające wykorzystanie budynku na cele inne niż zakwaterowanie w ramach prowadzonej przez Najemcę bursy szkolnej.

Najem opisanej nieruchomości rozlicza jako tzw. najem prywatny, poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto, pismem z 6 lipca 2018 r. będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 21 czerwca 2018 r. Wnioskodawczyni uzupełniła opis stanu faktycznego w następującym zakresie:

Odpowiadając na pytanie nr 1 z wezwania cyt. „Czy z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią a najemcą wynika jednoznacznie, że budynek będzie wynajmowany przez najemcę wyłącznie na cele krótkotrwałego zakwaterowania?”, Wnioskodawczyni wskazała: „Odpowiedź na pytanie 1 – TAK. Z treści umowy z dnia 1 sierpnia 2013 roku zawartej pomiędzy m.in. Wnioskodawczynią a Dzierżawcą będącym osobą prowadzącą ... Bursę Szkolną jednoznacznie wynika, iż nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej pn. ... Bursa Szkolna.

Odpowiadając na pytanie nr 2 z wezwania cyt. „Czy Wnioskodawczyni prowadzi szkołę, w myśl przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty?” Wnioskodawczyni wskazała: „Odpowiedź na pytanie 2 – NIE. Wnioskodawczyni nie prowadzi szkoły. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem budynku bursy szkolnej.

Odpowiadając na pytanie nr 3 z wezwania cyt. „Czy usługi zakwaterowania są świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkoły prowadzącej tą bursę?” Wnioskodawczyni wskazała: „Odpowiedź na pytanie 3 – NIE. Zarówno współwłaściciel budynku, jak i wynajmujący nie prowadzi szkoły.

Z treści art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynika jednoznacznie, że bursa szkolna jako placówka oświatowo-wychowawcza nie może być prowadzona przez szkoły tak jak w przypadku internatu przy szkole ale wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub osobę fizyczną.”

Odpowiadając na pytanie nr 4 z wezwania cyt. „Jaki jest symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) świadczonej przez Wnioskodawczynię oraz przez najemcę - dla usługi zakwaterowania, o której mowa we wniosku, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) - proszę o podanie pełnego 7-cyfrowego kodu. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. Wynika to z faktu, że właśnie producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego przypisania produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.” Wnioskodawczyni wskazała: „Odpowiedź na pytanie 4 - Wnioskodawczyni i osoba prowadząca ... Bursę Szkolną stosują to samo PKWiU w 55.90.11.0.

Wnioskodawczyni a także osoba prowadząca niepubliczną placówkę oświatową w formie Bursy Szkolnej, która wynajmuje od Wnioskodawczyni budynek na prowadzenie tejże bursy dla usług zakwaterowania, o których mowa we wniosku, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) stosują to samo PKWiU w 55.90.11.0.”

W związku z powyższym opisem Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Czy usługa wynajmu budynku - bursy podmiotowi prowadzącemu bursę jako placówkę oświatową świadczącą usługi zakwaterowania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

W ocenie Wnioskodawczyni wynajem budynku - bursy podmiotowi prowadzącemu bursę jako placówkę oświatową przeznaczoną na zakwaterowanie uczniów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 uvat, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 uvat, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 VATU, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie przy tym z art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 20 VATU zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

W poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono usługi związane z zakwaterowaniem, klasyfikowane wg PKWiU w grupie 55.

Grupa 55 PKWiU obejmuje między innymi usługi w zakresie: usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne (PKWiU 55.90.11.0).

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy Wnioskodawczyni wynajmuje budynek stanowiący bursę szkolną podmiotowi prowadzącemu tę bursę jako placówkę oświatową świadczącą usługi zakwaterowania dla uczniów.

Tym samym należy uznać, że Wnioskodawczyni również świadczy usługę zakwaterowania przez podmiot pośredniczący. Zachowana pozostaje jednak tożsamość świadczonej usługi, która jest istotna z punktu widzenia zastosowania tożsamej stawki opodatkowania. Usługi wynajmującego i najemcy podlegają tej samej kwalifikacji statystycznej (PKWiU 55.90.11.0), działalność obydwu podmiotów podlega również tej samej kwalifikacji w ramach PKD (55.90.Z).

Na konieczność zachowania tożsamości usługi jako warunku zastosowania takiej samej stawki opodatkowania zwrócono uwagę w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2017 r., w którym organ wydający interpretację stwierdził: „Celem zachowania stawki istotna jest tożsamość usługi pomiędzy wynajmującym, a najemcą i pomiędzy najemcą, a podnajmującym.

[por. interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 listopada 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.566.2017.2.ICz]

Możliwości świadczenia usługi przez pośrednika, przy zachowaniu tożsamości usług, jako przesłanki do zastosowania tej samej stawki opodatkowania została potwierdzona w interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2016 r., w której organ interpretacyjny stwierdził, że usługi krótkotrwałego zakwaterowania świadczone przez Wnioskodawcę, jak również usługi krótkotrwałego zakwaterowania świadczone przez Pośredników, na rzecz których wynajęte zostaną lokale mieszkalne, sklasyfikowane są pod symbolem 55 PKWiU (jako usługi związane z zakwaterowaniem).

W sytuacji gdy Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na cele prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w zakresie usług krótkotrwałego zakwaterowania lub
  • podmiotów trzecich nie dla celów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

i jednocześnie usługi te, będą usługami krótkotrwałego zakwaterowania mieszczącymi się pod symbolem PKWiU 55, to podlegać one będą opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8%.
[por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP2.4512.728.2016.2.JJ]

Podobne stanowisko wyraża interpretacja z dnia 30 sierpnia 2017 r., w której stwierdzono, że: „W sytuacji gdy Wnioskodawca świadczy usługę wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na cele prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w zakresie usług krótkotrwałego zakwaterowania, i jednocześnie usługi te, jak wskazał Wnioskodawca, będą usługami krótkotrwałego zakwaterowania mieszczącymi się pod symbolem PKWiU 55.20.19.0, to podlegać one będą opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2, jako wymienione w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług”.[por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1 4012.318.2017.2.BW.]

Wskazana interpretacja dotyczy co prawda sytuacji, w których dochodzi do wynajmu lokali przeznaczonych na krótkotrwałe zakwaterowanie w obiektach turystycznych (PKWiU: 55.20.19.0), jednak z punktu widzenia zastosowania przepisu art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, brak jest podstaw do odmiennej kwalifikacji usług świadczonych przez Wnioskodawcę, skoro usługi mieszczą się w tej samej grupie kwalifikacyjnej - 55 PKWiU).

Tym samym, w przedstawionym do interpretacji stanie faktycznym, stanowisko Podatnika należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wedle art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka ta wynosi 8%) – pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą, m. in. w zakresie zapewnienia zakwaterowania w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych. Wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku, który wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, pomieszczeniami wspólnymi oraz całą infrastrukturą towarzyszącą jest w pełni przystosowany do prowadzenia bursy szkolnej, spełniając wymagane w tym względzie warunki techniczne, sanitarne i organizacyjne. Zamiarem Wnioskodawcy było prowadzenie bursy w ramach działalności gospodarczej, jednakże z uwagi na możliwość wynajęcia budynku - bursy podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia bursy jako placówki oświatowej, Wnioskodawca zrezygnował z samodzielnego prowadzenia działalności i wynajął budynek. W konsekwencji, najemca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzi w budynku bursę szkolną stanowiąca placówkę niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Umowa zawarta z Wynajmującym zawiera zapisy wykluczające wykorzystanie budynku na cele inne niż zakwaterowanie w ramach prowadzonej przez Najemcę bursy szkolnej. Z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią a najemcą wynika jednoznacznie, że nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej pn. ... Bursa Szkolna. Wnioskodawczyni i osoba prowadząca Bursę Szkolną stosują to samo PKWiU w 55.90.11.0.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia czy usługa wynajmu budynku - bursy podmiotowi prowadzącemu bursę jako placówkę oświatową świadczącą usługi zakwaterowania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%.

Biorąc pod uwagę opis sprawy w kontekście wskazanych przepisów ustawy o VAT należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawczyni faktycznie świadczy usługę wynajmu bursy szkolnej na rzecz podmiotu, na cele usług krótkotrwałego zakwaterowania, i jednocześnie usługi te, jak wskazała Wnioskodawczyni, będą usługami krótkotrwałego zakwaterowania mieszczącymi się pod symbolem PKWiU 55.90.11.0, to podlegać one będą opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2, jako wymienione w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy (w szczególności błędnie wskazanego symbolu PKWiU dla świadczonych usług), udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.