0111-KDIB3-1.4012.161.2017.2.BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku VAT dla usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dietetycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017r.), uzupełnionym pismem z 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 6 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dietetycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dietetycznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 czerwca 2017r. (data wpływu 6 lipca 2017r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 21 czerwca 2017r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.161.2017.1. BW.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma Wnioskodawcy prowadzi działalność w zakresie przygotowywania i dostarczania zdrowej żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z PKD).

Firma Wnioskodawcy kupuje od firmy S gotowe posiłki, koktajle i surówki z których przygotowywane są odpowiednie zestawy z potraw i napojów dla poszczególnych klientów. Zestawy muszą być dopasowane zgodnie z zamówieniem klienta wg kaloryczności i odpowiedniej diety. Zestawy dań obejmujące śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolację. Zestaw dzienny lub też wybrane elementy dziennych posiłków (np. tylko śniadanie, tylko koktajl) są bezpośrednio dostarczane do klientów detalicznych przez pracowników firmy Wnioskodawcy do klientów firmy Wnioskodawcy. Omawiana sprzedaż przez firmę Wnioskodawcy fakturowana jest jako usługa cateringowa ze stawką 8%.

Natomiast w piśmie z 27 czerwca 2017r. Wnioskodawca wskazał:

Firma Wnioskodawcy sprzedaje usługi kateringowe polegające na przygotowaniu zestawów posiłków i dostarczaniu ich do klientów. Zestawy posiłków są przygotowywane z półproduktów dostarczanych przez firmę zewnętrzną. Z tych półproduktów przygotowywane są zestawy posiłków, z półproduktów komponowane są dania - posiłek na cały dzień, dla każdego klienta indywidualnie tj. wg kaloryczności i wybranej diety: dieta śródziemnomorska, wegetariańska, bez ryb i owoców morza, bezglutenowa, bezglutenowa wegetariańska, bezglutenowa bez ryb i owoców morza. Diety te są różnorodne pod względem wybranych kaloryczności tj. 1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2300 kcal, 2500 kcal, 2600 kcal, 2700 kcal, 3000 kcal. Przygotowane posiłki są dostarczane przez pracowników firmy do klientów. Usługi świadczone opodatkowane są stawką VAT 8%.

Na usługi świadczone przez Wnioskodawcę składa się łącznie przygotowanie, sprzedaż i dowóz posiłku dla klienta. Nie ma możliwości rozdzielenia tych czynności składających się na usługę kateringową.

Klient nie płaci za dowóz, dowóz zawarty jest w cenie zestawu. Klient opłacając zestaw za dzień ma w tej cenie zagwarantowaną dostawę do wskazanego przez siebie miejsca. Symbol PKWIU dla danych usług to 56.21.11.0; 56.21.19.0.

Na pytanie tut. Organu: Czy posiłki, których dotyczyć będzie przedstawione pytanie zawierają/bądź stanowią produkty wymienione w punktach 1-6 pozycji 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U., z 2017r., poz. 839)?

Wnioskodawca odpowiedział, że posiłki dostarczane klientom nie zawierają produktów wymienionych w przepisie. W sprzedaży Wnioskodawca posiada butelkowaną wodę mineralną kod PKWIU 11.07.11.0 która opodatkowana jest stawką 23% i sprzedawana jest osobno, poza posiłkami.

Dostarczone posiłki do klientów są przeznaczone do bezpośredniego spożycia w terminie max 2-3 dni zgodnie z terminem przydatności do spożycia podanym na opakowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zastosowana przez firmę Wnioskodawcy w omawianym przypadku stawka VAT jest prawidłowa? Czy postępowanie Wnioskodawcy jest prawidłowe?

Stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 czerwca 2017r., (data wpływu 6 lipca 2017r.): Wnioskodawca uważa, że takie usługi są opodatkowane stawką 8% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Powyższy przepis wprost stanowi, że oznaczenia PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r., poz. 839), w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia wskazano usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez „PKWiU ex” – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Należy wyjaśnić, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług zawiera Sekcję I – usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne, która obejmuje m.in.:

 • usługi gastronomiczne,
 • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • usługi stołówkowe,
 • usługi przygotowywania i podawania napojów.

Przy czym, w klasyfikacji tej ustawodawca w dziale 56 sklasyfikował „Usługi związane z wyżywieniem”, w grupowaniu:

 • 56.10.11.0 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach,
 • 56.21.11.0 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych,
 • 56.21.19.0 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 56.29.19.0 Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,
 • 56.30.10.0 Usługi przygotowywania i podawania napojów.

Należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca sprzedaje usługi kateringowe polegające na przygotowaniu zestawów posiłków i dostarczaniu ich do klientów. Zestawy posiłków są przygotowywane z półproduktów dostarczanych przez firmę zewnętrzną. Z tych półproduktów przygotowywane są zestawy posiłków, z półproduktów komponowane są dania - posiłek na cały dzień, dla każdego klienta indywidualnie tj. wg kaloryczności i wybranej diety: dieta śródziemnomorska, wegetariańska, bez ryb i owoców morza, bezglutenowa, bezglutenowa wegetariańska, bezglutenowa bez ryb i owoców morza. Diety te są różnorodne pod względem wybranych kaloryczności tj. 1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2300 kcal, 2500 kcal, 2600 kcal, 2700 kcal, 3000 kcal. Przygotowane posiłki są dostarczane przez pracowników firmy do klientów.

Dostarczone posiłki do klientów są przeznaczone do bezpośredniego spożycia w terminie max 2-3 dni zgodnie z terminem przydatności do spożycia podanym na opakowaniu.

Na usługi świadczone przez Wnioskodawcę składa się łącznie przygotowanie, sprzedaż i dowóz posiłku dla klienta. Klient nie płaci za dowóz, dowóz zawarty jest w cenie zestawu. Klient opłacając zestaw za dzień ma w tej cenie zagwarantowaną dostawę do wskazanego przez siebie miejsca.

Symbol PKWIU dla danych usług to 56.21.11.0; 56.21.19.0. Posiłki dostarczane klientom nie zawierają produktów wymienionych w punktach 1-6 pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych przepisie.

W sprzedaży Wnioskodawca posiada butelkowaną wodę mineralną kod PKWIU 11.07.11.0 która opodatkowana jest stawką 23% i sprzedawana jest osobno, poza posiłkami.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości czy stosowana przez niego do opisanych we wniosku usług stawka podatku VAT 8% jest prawidłowa.

Dla określenia prawidłowej stawki podatku VAT jaka ma zastosowanie przy sprzedaży w rozpatrywanej sprawie istotne jest prawidłowe zaklasyfikowanie czynności wg PKWiU.

Odnosząc zatem przedstawiony stan faktyczny do obowiązujących w tym zakresie przepisów należy stwierdzić, że skoro wykonywane świadczenie polegające na przygotowaniu i dowiezieniu posiłku dietetycznego do klienta jest sklasyfikowane wg PKWiU 56.21.11.0, 56.21.19.0 oraz dostarczany posiłek nie obejmuje napoju bądź produktu wymienionego w pozycji 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (ww.), to usługa ta podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r..

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ pragnie podkreślić, że ciężar wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego spoczywa na składającym wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ podatkowy nie może w tym względzie zastępować Wnioskodawcy – nie jest on bowiem uprawniony ani do zakreślania granic stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), ani do ustalania we własnym zakresie, czy podany przez Wnioskodawcę stan faktyczny odpowiada stanowi rzeczywistemu. Organ wydający interpretację bazuje zatem wyłącznie na tym, co poda Wnioskodawca. Tym samym to Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedstawiony przez siebie stan faktyczny i ewentualne negatywne konsekwencje przedstawienia opisu w sposób niezgodny z rzeczywistością. Jednocześnie zaznacza się, że ochronę daje wyłącznie interpretacja wydana do stanu faktycznego tożsamego ze stanem rzeczywistym.

Zatem zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego (w szczególności w przypadku błędnego zaklasyfikowania świadczenia wg PKWiU) powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.