0111-KDIB1-3.4010.224.2018.1.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w przepisie art. 19 ust. 1 pkt 2 UPDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w przepisie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w przepisie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Polski i na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm., dalej: „UPDOP”), Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

Spółka została utworzona na podstawie umowy z 28 listopada 2016 r. przez P. S.A. (dalej: „Założyciel”). W dniu 10 stycznia 2017 r. natomiast nastąpiła rejestracja Spółki w KRS. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5000 zł i został pokryty w całości gotówką - wkładem pieniężnym wniesionym przez Założyciela. Wnioskodawca został utworzony przez Założyciela w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług poboru, uzdatniania i dostarczania wody pitnej.

W dniu 31 grudniu 2017 r. Założyciel na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki wniósł aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do zadań której należało w szczególności eksploatacja ujęć wody pitnej i stacji uzdatniania wody pitnej, w tym obsługa instalacji i urządzeń, kontrola stanu bieżącego instalacji i urządzeń, konserwację instalacji i urządzeń. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej aportem przekraczała równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według właściwego średniego kursu euro.

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się w dniu jej utworzenia, tj. w dniu 28 listopada, a zakończył się w dniu 31 grudnia 2017 r. (dalej: „Poprzedni Rok Podatkowy”). Wartość przychodu ze sprzedaży Spółki (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w Poprzednim Roku Podatkowym, tj. w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2017 r., wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października Poprzedniego Roku Podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Wnioskodawca zatem spełnia określone w przepisie art. 4a pkt 10 UPDOP, warunki do uznania go za małego podatnika.

Wnioskodawcę wiążą powiązania kapitałowe z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Polski, tworząc grupę kapitałową. Jednakże Spółka nie jest członkiem podatkowej grupy kapitałowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w przepisie art. 19 ust. 1 pkt 2 UPDOP?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do stosowania od dnia 1 stycznia 2018 r. preferencyjnej 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na spełnienie warunku uznania jego za małego podatnika w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 10 UPDOP i brak okoliczności wyłączających możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 15%.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 UPDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi:

 1. 19% podstawy opodatkowania,
 2. 15% podstawy opodatkowania - w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Zgodnie z powyższym przepisem co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie, począwszy od 2017 r., część podatników może stosować preferencyjną stawkę - 15% podstawy opodatkowania. Z obniżonej stawki korzystać mogą:

 1. mali podatnicy,
 2. podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Status małego podatnika należy ustalić na podstawie definicji zawartej w art. 4a pkt 10 UPDOP, zgodnie z którą przez małego podatnika należy rozumieć podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Spółka spełnia powyższy warunek. Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 8 Ustawy zmieniającej UPDOP, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Z uwagi na fakt, że pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., Spółka miała obowiązek do końca pierwszego roku podatkowego stosować 19% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwentnie preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych znajdzie zastosowanie w sytuacji Spółki z początkiem nowego roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. tj. od 1 stycznia 2018 r.

Jednocześnie, ustawa podatkowa przewiduje wyłączenia z możliwości stosowania preferencyjnej stawki opodatkowania nawet w przypadku posiadania statusu małego podatnika.

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych nie będzie mogła być stosowana m.in. w przypadku podatkowych grup kapitałowych, stosowanie do regulacji zawartej w przepisie art. 19 ust. 1b UPDOP. Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym, Wnioskodawca posiada powiązania kapitałowe z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Polski, tworząc grupę kapitałową. Jednakże, podmioty wchodzące w skład wskazanej grupy kapitałowej nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej, tym samym przesłanka wyłączenia możliwości stosowania obniżonej stawki podatku nie została spełniona.

Jednocześnie w opinii Spółki, sam fakt istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy Spółką, a innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą nie wpływa na możliwość stosowania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa podatkowa przewiduje również ograniczenia w możliwości stosowania preferencyjnej stawki opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie podatników utworzonych w ramach wskazanych w tych przepisach operacji reorganizacyjnych. Zgodnie bowiem z przepisem art. 19 ust. 1a UPDOP Podatnik, który został utworzony:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników,

-nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Dodatkowo ustawodawca w przepisach przejściowych uregulował dodatkowe warunki skorzystania ze stawki preferencyjnej. Zgodnie z przepisem art. 7 ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1550; dalej: „Ustawa zmieniająca UPDOP”), podatnicy utworzeni w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy zmienianej w art. 2, albo
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

-stosują w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r. art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

W opinii Spółki, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 19 ust. 1a pkt 3 UPDOP oraz przepisu art. 7 pkt 3 Ustawy zmieniającej UPDOP, dla zastosowania regulacji zawartych w tych przepisach do wniesienia składników o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro musi dojść w momencie utworzenia Spółki, a nie dopiero w toku jej funkcjonowania.

Powyższe znajduje uzasadnienie nie tylko w dosłownym znaczeniu słowa „utworzenie” lecz także w języku prawnym. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.; dalej: „KSH”), posługują się pojęciem utworzenia spółki (w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w art. 151, w Rozdziale 1 zatytułowanym „Powstanie spółki”, podczas gdy czynności związane z podwyższaniem kapitału zakładowego uregulowane są w Rozdziale 4 zatytułowanym „Zmiana umowy spółki”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że literalne brzmienie przepisu art. 19 ust. 1a pkt 3 UPDOP oraz przepisu art. 7 pkt 3 Ustawy zmieniającej UPDOP, należy interpretować w ten sposób, że dotyczy wyłącznie przypadku wniesienia przez założyciela nowego podmiotu wkładu niepieniężnego w momencie zawiązania (utworzenia) podatnika, tym samym wyłączenia te nie znajdują zastosowania w sytuacji Spółki.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka została utworzona w dniu 28 listopada 2016 r., a jej dokapitalizowanie poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorca nastąpiło w dniu 31 grudnia 2017 r., a więc ponad rok od utworzenia i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem, zorganizowana część przedsiębiorstwa nie została wniesiona przez Założyciela na utworzenie kapitału zakładowego Spółki, lecz na jego podwyższenie, stosownie do regulacji zawartej w art. 257 KSH. Wnioskodawca został natomiast utworzony poprzez wniesienie wkładu pieniężnego - objęcie udziałów w kapitale zakładowym nowo utworzonej Spółki zostało pokryte w całości gotówką.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w stanowisku organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.366.2017.1.PS zostało uznane za prawidłowe stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku Spółki, która została utworzona w czerwcu 2016 r., a dopiero w lutym 2017 r. została dokapitalizowana przez objęcie ZCP (w postaci P) w wyniku podziału przez wydzielenie innej spółki - Spółki Dzielonej, nie doszło do spełnienia warunku, o którym mowa w art. 19 ust. la pkt 3 ustawy o CIT. Trzeba podkreślić, że ZCP nie została wniesiona w momencie zawiązania (utworzenia) Spółki, ale w trakcie jej funkcjonowania i to przez inną spółkę niż Założyciel. Reasumując, dosłowne brzmienie art. 19 ust. la pkt 3 ustawy CIT nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż dotyczy on wyłącznie przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w momencie zawiązania (utworzenia) spółki.

Analogiczne stanowisko zostało zajęte przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 lipca 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.28.2017.1.AZE oraz interpretacji z 26 lipca 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.87.2017.2.AL.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.