Stawki podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawki podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy zestawu płynu owadobójczego (w buteleczce lub we wkładzie) i elektrofumigatora o symbolu PKWiU 20.20.11.0

Fragment:

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „ Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie 8%) ”, pod pozycją 65 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.1 „ Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14) ”. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa towaru lub usługi ”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

2018
12
lip

Istota:

Czy sprzedaż przez podatnika biletów na usługi polegające na udostępnianiu toru kartingowego z możliwością przejazdu gokartem podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% czy 8%?

Fragment:

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Od powyższej reguły ustawodawca przewidział pewne wyjątki – tzn. opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Załącznik nr 3 do powoływanej ustawy zawiera wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%. W poz. 179 wskazanego załącznika, wymieniono „ usługi związane z działalnością obiektów sportowych ”, sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

2018
11
lip

Istota:

Czy w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w przepisie art. 19 ust. 1 pkt 2 UPDOP?

Fragment:

Z uwagi na fakt, że pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., Spółka miała obowiązek do końca pierwszego roku podatkowego stosować 19% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwentnie preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych znajdzie zastosowanie w sytuacji Spółki z początkiem nowego roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. tj. od 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie, ustawa podatkowa przewiduje wyłączenia z możliwości stosowania preferencyjnej stawki opodatkowania nawet w przypadku posiadania statusu małego podatnika. Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych nie będzie mogła być stosowana m.in. w przypadku podatkowych grup kapitałowych, stosowanie do regulacji zawartej w przepisie art. 19 ust. 1b UPDOP. Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym, Wnioskodawca posiada powiązania kapitałowe z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Polski, tworząc grupę kapitałową. Jednakże, podmioty wchodzące w skład wskazanej grupy kapitałowej nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej, tym samym przesłanka wyłączenia możliwości stosowania obniżonej stawki podatku nie została spełniona. Jednocześnie w opinii Spółki, sam fakt istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy Spółką, a innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą nie wpływa na możliwość stosowania 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

2018
11
lip

Istota:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 8% w stosunku do wykonywanych usług?

Fragment:

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże – w myśl art. 146a pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 181 wskazano, bez względu na symbol PKWiU „ Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania ”.

2018
11
lip

Istota:

Zastosowanie stawki podatku 5% przy sprzedaży lodów oraz deserów lodowych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży lodów oraz deserów lodowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży lodów oraz deserów lodowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży m.in. lodów z automatu oraz deserów lodowych (PKWiU 10.52.10.0), oraz napojów takich jak: koktajl mleczny shake (lody, mleko, syrop smakowy) PKWiU 10.51.56.0. Klienci mają również możliwość zamówienia dodatku do wskazanych produktów w postaci bitej śmietany (śmietana, cukier puder) PKWiU 10.51.51.0. W ramach działalności Wnioskodawca sprzedaje w/w towary na wynos, nie posiada w miejscu sprzedaży sali ani stolików w których klienci mają możliwość spożycia zakupionych towarów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca przy sprzedaży towarów, o których mowa w stanie faktycznym ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług 5%? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż towarów przedstawiona w stanie faktycznym będzie opodatkowana stawką 5%.

2018
3
lip

Istota:

Stawka podatku dla dostawy betonu transportowanego samochodem ciężarowym lub betonowozem – PKWiU 23.63.10.0.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na mocy art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Ustawodawca nie przewidział obniżonych stawek podatku dla dostawy towaru o PKWiU 23.63.10.0 „ Masa betonowa prefabrykowana ”, zatem podlega ona opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca dla dostawy betonu transportowanego samochodem ciężarowym lub betonowozem zgodnie z nadanym PKWiU 23.63.10.0, prawidłowo stosuje stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanów faktycznych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
29
cze

Istota:

Możliwość zastosowania stawki podatku VAT 8% dla wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania

Fragment:

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do niej. W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „ Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% ” (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%), pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „ Usługi związane z zakwaterowaniem ”. Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

2018
23
cze

Istota:

Opodatkowanie usług montażu urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę świadczonych na rzecz mieszkańców gminy; stawki podatku dla świadczonych usług; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%. z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Zgodnie z kolei z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia „ 31 grudnia 2016 r. ”, z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

2018
23
cze

Istota:

Stawka podatku dla dostawy biopreparatów enzymatyczno-bakteryjnych.

Fragment:

(...) stawka podatku wynosi 7% zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka podatku wynosi 8%, a w konsekwencji sprzedaż produktów wymienionych w opisie stanu faktycznego mieszczących się w grupowaniu PKWiU ex 20.14.64.0 „ Enzymy i pozostałe związki organiczne gdzie indziej nie sklasyfikowane – wyłącznie: 1) podpuszczka i jej koncentraty, 2) enzymy, preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane ” – wymienione pod poz. 57 załącznika nr 3 do ustawy podlega w 2018 r. opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%? Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony stan faktyczny uzasadnia opodatkowanie sprzedaży jego produktów w 2018 r. obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Opisane produkty wymienione są pod poz. 57 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie należy zauważyć, że dla prawidłowości opodatkowania dostawy opisanych w stanie faktycznym towarów istotne jest właściwe ich zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

2018
23
cze

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży w sklepie produkowanych przez Wnioskodawcę deserów klasyfikowanych do PKWiU 10.89.19.0 oraz koktajli do PKWiU 11.07.19.0.

Fragment:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności. Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jednocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 42 wskazano na „ Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% ” (PKWiU ex 10.85.1).

2018
21
cze

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów osiągniętych w pierwszym roku podatkowym Spółki jako podmiotu rozpoczynającego działalność.

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca jako podmiot rozpoczynający działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność będzie miał prawo do korzystania z obniżonej – 15% stawki podatku dochodowego, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów osiągniętych w 2018 r. Nie była przedmiotem interpretacji ta część przedstawionego stanowiska, która odnosiła się do możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów osiągniętych w kolejnych latach podatkowych. Zaznaczyć należy, że tut. Organ wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności faktycznych podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

2018
20
cze

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży smoczków dla dzieci.

Fragment:

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności. I tak, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Podsumowując, zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami ustawy o VAT dostawa krajowa towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do klasyfikacji statystycznych, w innych natomiast posługują się dokładnym opisem towaru lub usługi.