Stawki podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawki podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Możliwość zastosowania stawki podatku 8% przy sprzedaży towaru mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0.

Fragment:

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych towarów i usług obniżone stawki podatku albo zwolnienie od podatku. Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „ Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% ” (w (...)

2018
23
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług projektowania przyłącza.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku albo zwolnienie od podatku. I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. Podkreślenia wymaga, że w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 23%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

2018
23
gru

Istota:

Stawka podatku dla świadczonych usług zagospodarowania terenów zielonych wykonywanych wraz m.in. z usługami budowlanymi

Fragment:

Czy w opisanym stanie faktycznym kompleksową usługę, na którą składają się prace wymienione w opisie stanu faktycznego w punkcie A – prace związane z urządzeniem zieleni, szczegółowo wymienione w podpunktach od 1 do 10, można dla celów podatku VAT potraktować jako usługę związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni opodatkowaną stawką podatku 8%? Czy wykonanie dodatkowych prac, wymienionych w opisie stanu faktycznego w punktach od B do D, należy opodatkować stawką 23%? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 i Ad. 2 Wykonanie prac wymienionych w punkcie A, szczegółowo opisane w podpunktach od 1 do 10 w opisie zdarzenia przyszłego, stanowi kompleksową usługę zagospodarowania terenów i usługę tę, jako wymienioną w załączniku numer 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w pozycji 176, należy opodatkować stawką podatku 8%. Wykonanie zaś robót drogowych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, czyli prac wymienionych w punktach od B do D opisu zdarzenia przyszłego, należy opodatkować podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%. Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 176 tego załącznika wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 – „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni ”.

2018
23
gru

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy domów modułowych wraz z montażem

Fragment:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy tym, na mocy, art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte (...)

2018
16
gru

Istota:

Stawki podatku VAT na sprzedaż pakietu złożonego z atlasu świata w formie książkowej i globusa.

Fragment:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W myśl natomiast art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

2018
14
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania według stawki podatku VAT w wysokości 8% czynności wynajmu Lokalu na rzecz Kontrahenta na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej dotyczącej podnajmu wynajmowanych lokali osobom trzecim na cele krótkotrwałego zakwaterowania

Fragment:

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy tym, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ww. ustawy, stanowiącym „ Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% ” (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%) pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „ Usługi związane z zakwaterowaniem ”. Ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ ex ” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich usług zawierających się w tym grupowaniu. Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3 wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że w przypadku gdy towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług jednocześnie na mocy innego przepisu korzysta ze zwolnienia od podatku lub podlega opodatkowaniu stawką niższą niż 8%, to zapis załącznika nie znajduje dla danego towaru lub usługi zastosowania.

2018
14
gru

Istota:

Stawka podatku dla usług świadczonych w ramach powierzonego przez Gminę zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% ” wymienione zostały towary i usługi objęte obniżoną stawką podatku. I tak, pod pozycją 179 wymieniono „ Usługi związane z działalnością obiektów sportowych ” o symbolu PKWiU 93.11.10.0.

2018
12
gru

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Pytanie 1 Czy sprzedaż produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 20.20.14. podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%? Pytanie 2 Czy na te wymienione produkty kupione ze stawką podatku w wysokości 23% Wnioskodawca mógł zastosować przy sprzedaży stawkę podatku w wysokości 8% zgodnie z posiadaną wiedzą o nowej klasyfikacji produktów? Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w ww. piśmie z 7 listopada 2018 r.): Add. - Pytanie 1 Zdaniem Wnioskodawcy przy sprzedaży należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% na przedmiotowe towary, ponieważ zostały one jednoznacznie zweryfikowane przez sprzedającego i sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 20.20.14.0., co sprzedający potwierdził zebraną dokumentacją oraz wyszczególnił na fakturach stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Add. - Pytanie 2 Wnioskodawca uważa, że zasadnym jest stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% na przedmiotowe towary przy sprzedaży w/w towarów, ponieważ stawka ta została zweryfikowana przez sprzedającego w oparciu o klasyfikację PKWiU pod symbolem 20.20.14.0. Podatek naliczony w ewidencji podatku VAT należy rozliczać na podstawie faktur w których sprzedający wyszczególnił na w/w towary stawkę podatku VAT w wysokości 8%, pomimo iż w poprzednim okresie (roku) była to stawka podatku VAT w wysokości 23%. Zmiana stawki VAT została zweryfikowana przez sprzedającego w związku z czym zasadnym jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu towaru.

2018
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku dla budowy budynku mieszkalnego wraz z instalacjami mieszczącymi się w bryle budynku oraz związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz budowy oświetlenia terenu.

Fragment:

Przy czym należy podkreślić, że prace związane z budową budynku socjalnego wraz z instalacjami będą opodatkowane preferencyjną stawką podatku, tylko i wyłącznie gdy prace będą wykonywane w bryle budynku. Należy zaznaczyć, że ze stawki preferencyjnej na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy korzysta wyłącznie budowa, a także inne wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT czynności dotyczące budynków, lub ich części rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej, wykonywanych na zewnątrz poza bryłą budynku. W konsekwencji stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 41 ust. 12 ustawy nie znajdzie zastosowania do prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w ramach których planuje się utwardzenie ciągów komunikacyjnych od wjazdu do parkingu oraz od budynku do parkingu jak również budowy oświetlenia terenu w postaci słupów z lampami. Do niniejszych prac wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania podstawowej stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie stawki podatku dla wykonanych usług w trybie zamówień publicznych w zakresie budowy budynku mieszkalnego wraz z instalacjami mieszącymi się w bryle budynku, należy uznać za prawidłowe, odnośnie zaś prac budowlanych związanych z zagospodarowania terenu wokół budynku oraz budowy oświetlenia terenu należy uznać za nieprawidłowe.

2018
6
gru

Istota:

Stawka podatku VAT.

Fragment:

Stawka podatku – zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r., poz. 839 z późn. zm.) w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 7 załącznika (...)

2018
3
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczenia polegającego na wykonywaniu robót budowlanych, w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym (PKOB 1122) wg stawki VAT 8%

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT. I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2018
1
gru

Istota:

Czy roboty wykończeniowe, polegające na doprowadzeniu lokalu mieszkalnego do standardu "pod klucz", tj. w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego, stanowią jednolite świadczenie podlegające opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT?

Fragment:

Podstawowa stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, (...)