PT8/033/26/237/SBA/14/RD36513 | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku na planowane roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1263 oraz na roboty przygotowawcze, w zakresie wykonania przyłączy, zagospodarowania terenu i roboty towarzyszące końcowemu odbiorowi przedmiotowego budynku.
PT8/033/26/237/SBA/14/RD36513interpretacja indywidualna
 1. budownictwo społeczne
 2. roboty budowlane
 3. roboty budowlano-montażowe
 4. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2010 r., nr IBPP1/443-104/10/MS, wydanej w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dla Powiatu na wniosek z dnia 26 stycznia 2010 r. (data wpływu 3 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na planowane roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1263 oraz na roboty przygotowawcze, w zakresie wykonania przyłączy, zagospodarowania terenu i roboty towarzyszące końcowemu odbiorowi przedmiotowego budynku, zmienia ww. interpretację z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2010 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek z dnia 26 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na planowane roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1263 oraz na roboty przygotowawcze, w zakresie wykonania przyłączy, zagospodarowania terenu i roboty towarzyszące końcowemu odbiorowi przedmiotowego budynku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozpoczął procedurę przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem, przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku (poprzednio szkoła) , w celu przekształcenia na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Zgodnie z pismem z dnia 10 listopada 2009 r. Głównego Urzędu Statystycznego, budynek po remoncie będzie klasyfikowany w klasie PKOB 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”. Na chwilę obecną - przed rozpoczęciem remontu, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania należy do klasy 1263 „Budynki szkół i instytucji badawczych”.

W decyzji - pozwolenie na budowę nr z dnia 18 czerwca 2009 r. określono, że wykonane zostaną: roboty budowlane związane z remontem, przebudową, zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznych budynku w związku z przekształceniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą projektowanej w: jednostka ewidencyjna: dz. nr . nr 2094, 2056.

Symbole na roboty, o których mowa we wniosku to:

 • 45.11.11.00.10 - roboty związane z rozbiórką budynków i budowli,
 • 45.11.12.00.20 - roboty związane z oczyszczaniem terenu budowy,
 • 45.11.21.00.20 - roboty drenażowe,
 • 45.11.23.00.00 - roboty niwelacyjne,
 • 45.21.41.00.10 - roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych rurociągów wodnych ( łącznie z pracami pomocniczymi),
 • 45.22.11.00.00 - roboty związane z instalowaniem konstrukcji dachowych,
 • 45.22.12.00.00 - roboty związane z pokrywaniem i malowaniem dachów,
 • 45.22.13.00.00 - roboty blacharskie związane z zakładaniem rynien,
 • 45.22.20.00.00 - roboty związane z przeciwwilgociowym zabezpieczaniem obiektów przed wpływami atmosferycznymi,
 • 45.25.10.00.00 - roboty związane ze stawianiem rusztowań,
 • 45.25.31.00.00 - roboty betoniarskie związane z betonem zbrojonym,
 • 45.25.50.00.00 - roboty murarskie,
 • 45.31.11.00.00 - roboty związane z montażem instalacji i osprzętu elektrycznego w budynkach mieszkalnych,
 • 45.31.21.00.00 - roboty związane z instalowaniem przeciwpożarowych systemów alarmowych,
 • 45.31.22.00.00 - roboty związane z instalowaniem przeciwwłamaniowych systemów alarmowych,
 • 45.31.23.00.00 - roboty związane z instalowaniem anten mieszkaniowych,
 • 45.31.30.00.20 - roboty związane z montażem ruchomych schodów,
 • 45.31.41.00.00 - roboty związane z montażem instalacji elektrycznych, dla osprzętu telekomunikacyjnego,
 • 45.32.11.00.00 - roboty związane z montażem izolacji termicznej,
 • 45.33.11.00.00 - roboty związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania,
 • 45.33.12.00.00 - roboty związane z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • 45.33.20.00.00 - roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • 45.33.30.00.00 - roboty związane z montażem instalacji gazowych,
 • 45.34.10.00.00 - roboty związane ze stawianiem płotów o ogrodzeń,
 • 45.41.10.00.00 - roboty tynkarskie,
 • 45.42.11.00.00 - roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych,
 • 45.42.12.00.00 - roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej,
 • 45.42.13.00.00 - roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej,
 • 45.43.12.00.00 - roboty związane z wykładaniem płytkami podłóg i ścian wewnętrznych,
 • 45.43.21.00.00 - roboty związane z wykładaniem podłóg miękkimi (elastycznymi) wykładzinami,
 • 45.43.22.00.00 - roboty związane z układaniem i wykładaniem podłóg, pozostałe,
 • 45.44.21.00.00 - roboty związane z malowaniem wnętrz budynków,
 • 45.44.23.00.00 - roboty związane z malowaniem pozostałych konstrukcji inżynierskich,
 • 45.45.13.00.00 – roboty wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Inwestycja, w ramach której powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza, zaliczona została, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) do kategorii XI, tj. budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki domy pomocy społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze oraz XXVI, tj. sieci - jak energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

Po oddaniu inwestycji budynek stanowiący własność Powiatu będzie zarządzany przez własną jednostkę budżetową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, posiadający obecnie powierzchnię użytkową 788,80 m2, po przebudowie zwiększy się do 792,91 m2. Jest to obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem. Remont przeprowadzany będzie łącznie z infrastrukturą, towarzyszącą tj. przyłącza, zagospodarowanie terenu, roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące końcowemu odbiorowi.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w art. 41 ust. 16 umożliwia Ministrowi Finansów obniżenie obowiązującego 22% podatku od towaru i usług.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) w rozdziale 12, § 37 ust. 1 pkt 2 określono, że stawkę podatku wymienionego w art. 41 ust. 1 ww. ustawy obniża się do 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ww. ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

W myśl art. 41 ust. 12-12c ww. ustawy zastosowanie wysokości podatku dla poszczególnych typów obiektów połączone jest z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z powołanymi powyżej przepisami i stanem faktycznym, zasadnym będzie przyjęcie obniżonej stawki VAT do 7 % dla robót związanych z remontem, przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku w związku z jego przekształceniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, uwzględniając zapis art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799) w rozdziale 12, § 37 ust. 1 pkt 2, klasyfikując obiekt do działu 11, klasa 1130 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, oraz stawki VAT 22% dla infrastruktury towarzyszącej tj. przyłącza, zagospodarowanie terenu, roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące końcowemu odbiorowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym będzie zastosowanie dwóch stawek podatku VAT.

Stawki 7% podatku VAT dla robót związanych z remontem, przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku w związku z jego przekształceniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, którą w związku z przytoczonymi poniżej przepisami Wnioskodawca zalicza do domów dziecka i klasyfikuje według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do działu 11, klasa 1130.

Podział placówek opiekuńczo-wychowawczych przed reformą administracyjną regulowało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. U. Nr 41, poz. 156, z późn. zm.), które dzieliło ww. placówki m.in. na domy dziecka, w tym domy dla małych dzieci § 2 pkt 1 ppkt 1 lit. b ww. rozporządzenia.

W 2000r. placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały przejęte przez system pomocy społecznej. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), placówki opiekuńczo-wychowawcze dzieli na następujące typy:

 • całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego,
 • całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego,
 • całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Dawne domy dziecka aktualnie są placówkami typu socjalizacyjnego i taka placówka powstanie w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym.

Stawki 22% podatku VAT dla pozostałych pozycji tj. przyłącza, zagospodarowanie terenu, roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące.

W dniu 19 kwietnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie przepisów § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną nr IBPP1/443-104/10/MS, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał następujące przepisy: art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 1, ust. 12 –12c, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), § 6 ust. 2 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336, z późn. zm.) oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.) oraz odniósł ich treść do stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazano również przepisy art. 3 pkt 1a, pkt 2 i pkt 7-8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Organ wskazał również na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) oraz na Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że jeżeli roboty związane będą z remontem, przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu 1263 (budynek szkoły), który nie mieści się w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wówczas do tych robót zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 22%. Stanowisko Wnioskodawcy organ w tym zakresie uznał za nieprawidłowe.

Ponadto, zdaniem organu, przepisy ustawy o podatku VAT nie wprowadziły preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, zaplanowanych robót towarzyszących, przygotowawczych, wykonania przyłączy oraz zagospodarowania terenu, jeśli nie dotyczą samej bryły budynku i wykonywane są poza bryłą budynku, powinny zostać opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie organ uznał za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oceniając całościowo uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy należało stwierdzić, że interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2010 r. nr IBPP1/443-104/10/MS/, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy przewidują dla niektórych czynności stawki obniżone.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a wskazanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto na podstawie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.), w okresie do 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7%, w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budownictwa w dziale 12

-w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 - 12c ustawy.

Artykuł 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z wymienionych wyżej przepisów preferencyjna stawka opodatkowania w wysokości 7% znajduje zastosowanie do usług budowlanych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. Ponadto opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlegają również usługi budowlane wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264 jako budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

W świetle powyższych uregulowań należy uznać, że dla określenia właściwej stawki podatku VAT na usługi budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania budynku uzasadnione jest odniesienie się do statusu obiektu budowlanego (jego części), który ma być efektem inwestycji.

Nadmienić należy, że odmienna interpretacja prowadziłaby do nieuzasadnionego różnicowania stawki VAT np. w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego od inwestycji polegającej na przebudowie budynku niemieszkalnego, w wyniku której powstanie budynek mieszkalny.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 7/12 stwierdził, iż obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) i w § 37 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.) nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem.

Jeżeli zatem w wyniku przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania budynku, obiekt budowlany jej poddany będzie się kwalifikował do budynków mieszkalnych (dział 11 PKOB) to do robót i remontów wykonywanych w budynku będzie miała zastosowanie stawka - 7%, przy czym klasyfikacja i zmiana przeznaczenia musi mieć odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji (np. w zawartych umowach o roboty budowlane, w decyzji o pozwoleniu na budowę). Natomiast do robót wykonywanych poza budynkiem mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka - 22 %.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca planuje dokonać przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania budynku (poprzednio szkoła) na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Przed rozpoczęciem remontu, przebudowy oraz zmiany użytkowania budynek należy do klasy 1263 „Budynki szkół i instytucji badawczych”. Natomiast po remoncie budynek zostanie sklasyfikowany w klasie PKOB 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”. Remont przeprowadzony zostanie łącznie z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłącza, zagospodarowanie terenu, roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące końcowemu odbiorowi.

Na roboty, o których mowa we wniosku Wnioskodawca podał następujące symbole PKWiU:

 • 45.11.11.00.10 - roboty związane z rozbiórką budynków i budowli,
 • 45.11.12.00.20 - roboty związane z oczyszczaniem terenu budowy,
 • 45.11.21.00.20 - roboty drenażowe,
 • 45.11.23.00.00 - roboty niwelacyjne,
 • 45.21.41.00.10 - roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych rurociągów wodnych ( łącznie z pracami pomocniczymi),
 • 45.22.11.00.00 - roboty związane z instalowaniem konstrukcji dachowych,
 • 45.22.12.00.00 - roboty związane z pokrywaniem i malowaniem dachów,
 • 45.22.13.00.00 - roboty blacharskie związane z zakładaniem rynien,
 • 45.22.20.00.00 - roboty związane z przeciwwilgociowym zabezpieczaniem obiektów przed wpływami atmosferycznymi,
 • 45.25.10.00.00 - roboty związane ze stawianiem rusztowań,
 • 45.25.31.00.00 - roboty betoniarskie związane z betonem zbrojonym,
 • 45.25.50.00.00 - roboty murarskie,
 • 45.31.11.00.00 - roboty związane z montażem instalacji i osprzętu elektrycznego w budynkach mieszkalnych,
 • 45.31.21.00.00 - roboty związane z instalowaniem przeciwpożarowych systemów alarmowych,
 • 45.31.22.00.00 - roboty związane z instalowaniem przeciwwłamaniowych systemów alarmowych,
 • 45.31.23.00.00 - roboty związane z instalowaniem anten mieszkaniowych,
 • 45.31.30.00.20 - roboty związane z montażem ruchomych schodów,
 • 45.31.41.00.00 - roboty związane z montażem instalacji elektrycznych, dla osprzętu telekomunikacyjnego,
 • 45.32.11.00.00 - roboty związane z montażem izolacji termicznej,
 • 45.33.11.00.00 - roboty związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania,
 • 45.33.12.00.00 - roboty związane z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • 45.33.20.00.00 - roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • 45.33.30.00.00 - roboty związane z montażem instalacji gazowych,
 • 45.34.10.00.00 - roboty związane ze stawianiem płotów o ogrodzeń,
 • 45.41.10.00.00 - roboty tynkarskie,
 • 45.42.11.00.00 - roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych,
 • 45.42.12.00.00 - roboty związane z montażem pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej,
 • 45.42.13.00.00 - roboty związane z montażem pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej,
 • 45.43.12.00.00 - roboty związane z wykładaniem płytkami podłóg i ścian wewnętrznych,
 • 45.43.21.00.00 - roboty związane z wykładaniem podłóg miękkimi (elastycznymi) wykładzinami,
 • 45.43.22.00.00 - roboty związane z układaniem i wykładaniem podłóg, pozostałe,
 • 45.44.21.00.00 - roboty związane z malowaniem wnętrz budynków,
 • 45.44.23.00.00 - roboty związane z malowaniem pozostałych konstrukcji inżynierskich,
 • 45.45.13.00.00 – roboty wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Zdaniem Ministra Finansów, mając na względzie powyższe uregulowania, a także ww. uchwałę NSA, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym roboty związane z remontem, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku - wykonywane wewnątrz budynku, będą podlegały opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług, o ile przebudowany budynek będzie zaliczony do obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Nadmienić należy, że zmiana przeznaczenia i klasyfikacji obiektu budowlanego winna znajdować potwierdzenie w stosownej dokumentacji (np. zawartych umowach, w decyzji o pozwoleniu na budowę).

Natomiast roboty związane z przebudową, remontem i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na obiekt budownictwa mieszkaniowego - wykonywane poza budynkiem, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.

Wobec powyższego ocenione całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Mając powyższe na względzie należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 19 kwietnia 2010 r. nr IBPP1/443-104/10/MS, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § l ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-104/10/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.