ITPP1/4512-549/15/BS | Interpretacja indywidualna

Jaka stawka nalezy opodatkowac swiadczone przez Gmine uslugi w zakresie wstepu na kryta plywalnie, boiska do squasha i silownie?
ITPP1/4512-549/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz ? 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z pozn. zm.) w zw. z ? 9 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wplywu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie opodatkowania swiadczonych uslug ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie opodatkowania swiadczonych uslug.

We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

Gmina jest wlascicielem krytej plywalni stanowiacej kompleks sportowo-rekreacyjny. W obiekcie znajduja sie: basen, jacuzzi, sauna, boiska do squasha oraz silownia.

Gmina swiadczy na terenie kompleksu nastepujace uslugi:

 1. Uslugi wstepu na kryta plywalnie - uprawniaja one, w ramach jednej oplaty, do korzystania przez okreslony czas ze wszystkich urzadzen znajdujacych sie w hali basenowej, tj. zarowno z basenu, jacuzzi i sauny. Ze wzgledu na sposob aranzacji przestrzeni obiektu, Gmina nie sprzedaje biletow uprawniajacych do korzystania wylacznie z jednego z ww. urzadzen (tj. np. wylacznie z basenu bez mozliwosci skorzystania z jacuzzi czy sauny). Zainteresowane osoby maja mozliwosc zakupu zarowno biletow jednorazowych, jak i karnetow dlugookresowych. Oba rodzaje biletow uprawniaja do korzystania z urzadzen na takich samych zasadach.
 2. Uslugi wstepu na boiska do squasha (bilety jednorazowe i karnety).
 3. Uslugi wstepu na silownie (bilety jednorazowe i karnety).

Bilety/karnety wstepu na silownie oraz boiska do squasha sa sprzedawane osobno i uprawniaja wylacznie do skorzystania z konkretnych pomieszczen kompleksu sportowego (tj. albo silowni, albo boisk do squasha).

Gmina posiada opinie klasyfikacyjna Osrodka Interpretacji i Standardow Klasyfikacyjnych przy Urzedzie Statystycznym w Lodzi z dnia 30 kwietnia 2015 r., zgodnie z ktora:

 • uslugi udostepniania krytej plywalni, niezaleznie, czy celem wstepu jest rekreacja, czy uprawianie sportu (przy czym w ramach jednego biletu/karnetu mozna skorzystac z np. z basenu, jacuzzi, sauny) oraz
 • uslugi udostepniania boisk do squasha na zasadzie wykupienia odrebnego kametu/biletu (A i B)

mieszcza sie w grupowaniu 93.11.10.0 PKWiU - Uslugi zwiazane z dzialalnoscia obiektow sportowych.

Z kolei uslugi udostepniania silowni na zasadzie wykupienia odrebnego karnetu/biletu (C) miesza sie w grupowaniu 96.04.10.0 ? Uslugi zwiazane z poprawa kondycji fizycznej.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie:

Jaka stawka nalezy opodatkowac swiadczone przez Gmine uslugi w zakresie wstepu na kryta plywalnie, boiska do squasha i silownie (A-C)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. uslugi Gmina powinna opodatkowac stawka obnizona 8%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, ze przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez swiadczenie uslug, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie sie kazde swiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej, ktore nie stanowi dostawy towarow.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub uslugi bedace przedmiotem czynnosci, o ktorych mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej, sa identyfikowane za pomoca tych klasyfikacji, jezeli dla tych towarow lub uslug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powoluja symbole statystyczne.

Zauwazyc nalezy, ze przepisy ustawy o podatku od towarow i uslug oraz wydane na jej podstawie rozporzadzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnien przedmiotowych, w niektorych przypadkach odwoluja sie do grupowan Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug, ustanowionej w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Prawidlowa pod wzgledem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarow i uslug stanowi zatem warunek niezbedny do okreslenia wysokosci opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarow i uslug, dla ktorych przepisy VAT powoluja stosowna klasyfikacje statystyczna.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarow i uslug wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarowno w tresci ustawy o podatku od towarow i uslug, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektorych czynnosci obnizone stawki podatku, badz zwolnienie od podatku.

W mysl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarow i uslug, wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzezeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzezeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule zalacznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i uslugi bedace przedmiotem czynnosci, o ktorych mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej podlegaja opodatkowaniu stawka w wysokosci 22%, z wyjatkiem tych, dla ktorych w ustawie lub przepisach wykonawczych okreslono inna stawke.

Z powyzszych przepisow wynika zatem, ze w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewiduja dla danego swiadczenia obnizonej stawki, badz zwolnienia, nalezy je opodatkowac wedlug 23% stawki podatku.

Ad. A i B ? uslugi wstepu na kryta plywalnie oraz boiska do squasha.

Zalacznik nr 3 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarow i uslug opodatkowanych stawka podatku w wysokosci 7% (a w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%). W poz. 179 zalacznika wymienione zostaly ?Uslugi zwiazane z dzialalnoscia obiektow sportowych? oznaczone symbolem 93.11.10.0 PKWiU 2008.

Jako ze zgodnie z opinia klasyfikacyjna GUS uzyskana przez Gmine, uslugi wstepu na kryta plywalnie (A) oraz boiska do squasha (B) stanowia uslugi zwiazane z dzialalnosci obiektow sportowych mieszace sie w grupowaniu 93.11.10.0, zdaniem Wnioskodawcy, podlegaja one opodatkowaniu stawka VAT w wysokosci 8%.

Ad. C uslugi wstepu na silownie.

We wspomnianym zalaczniku nr 3 do ustawy o VAT pod pozycja 186 zostaly wymienione ?Pozostale uslugi zwiazane z rekreacja - wylacznie w zakresie wstepu ? bez wzgledu na symbol PKWiU?.

Nalezy zauwazyc, ze pozycja 186 zalacznika nr 3 do ustawy stanowi uzupelnienie regulacji zawartych w pozycjach 179 i 182-185 tego zalacznika, ktore wyznaczaja zakres stosowania obnizonej stawki podatku dla niektorych uslug zwiazanych m.in. z rekreacja.

Powyzsze pozycje dotycza uslug zwiazanych z dzialalnoscia obiektow sportowych, uslug kulturalnych i rozrywkowych, wstepu na widowiska artystyczne, przedstawienia cyrkowe, do obiektow kulturalnych, uslug zwiazanych z rozrywka i rekreacja, wstepu do wesolych miasteczek, parkow rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, uslug wstepu do bibliotek, archiwow, muzeow oraz pozostalych uslug w zakresie kultury, a takze wstepu na imprezy sportowe.

Uwzgledniajac powyzszy katalog uslug, w braku definicji legalnej pojecia ?rekreacji? Minister Finansow wskazal w interpretacji ogolnej z dnia 2 grudnia 2014 r. o sygn. PT1/033/32/354/LJU/14, iz za rekreacje nalezy uznawac ?rozne formy aktywnosci majace sluzyc wypoczynkowi i zdrowiu?. Zaznaczyl przy tym, iz ?tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczegolnosci zajecia takie jak fitness, czy aerobik, ale rowniez taka aktywnosc jak np. korzystanie z sauny?.

W konsekwencji, korzystanie z silowni bez watpienia uznac mozna za forme rekreacji.

Nalezy zwrocic uwage, ze ustawodawca objal obnizona stawka podatku VAT w wysokosci 8% pozostale uslugi zwiazane z rekreacja, lecz wylacznie w zakresie wstepu.

Slownik Jezyka Polskiego PWN definiuje pojecie wstepu wskazujac min., ze jest to ?mozliwosc wejscia gdzies, prawo uczestniczenia w czyms?.

Zatem pojecia ?wstepu? w rozumieniu poz. 182-186 zalacznika nr 3 do ustawy nie nalezy kojarzyc tylko z mozliwoscia wejscia do okreslonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstepem w rozumieniu tych przepisow zwiazane jest rowniez okreslone swiadczenie, polegajace na uczestnictwie w czynnosciach typowych dla danego obiektu. I tak np. z nabyciem biletu wstepu do teatru zwiazana jest mozliwosc obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki ? mozliwosc korzystania z okreslonych urzadzen, a w przypadku wejscia na silownie - mozliwosc wykonywania cwiczen silowych przy wykorzystaniu znajdujacych sie na jej terenie przyrzadow. Przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub oplaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy tez karnet upowazniajacy do kilku wejsc.

Tym samym, opodatkowaniu stawka obnizona podlegaja wszystkie uslugi umozliwiajace wejscie do danego obiektu (w tym silowni) i typowe jego uzytkowanie (tj. korzystanie z urzadzen i przyrzadow tam sie znajdujacych). A contrario zatem, tylko takie uslugi swiadczone na terenie silowni, ktore nie bylyby zwiazane z normalnym jej uzytkowaniem, jak np. uslugi restauracyjne, czy uslugi dietetyka, nie bylyby objete stawka obnizona, lecz stawka podstawowa.

Stanowisko to potwierdza szereg wyrokow sadow administracyjnych, w tym przykladowo wyrok NSA z dnia z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13 (W ocenie Naczelnego Sadu Administracyjnego sformulowanie ?uslugi zwiazane z rekreacja ? wylacznie w zakresie wstepu" odnosi sie do kart wstepu na silownie, ktore upowazniaja do korzystania z urzadzen i przyrzadow tam sie znajdujacych. Natomiast sformulowanie ?wylacznie w zakresie wstepu? nalezy rozumiec w ten sposob, ze wszystkie uslugi swiadczone przez silownie, ktore nie sa zwiazane z normalnym typowym jej uzytkowaniem, takie jak uslugi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojow, odzywek, czy tez uslugi instruktora, nie sa objete stawka obnizona. Opodatkowane sa zas stawka podstawowa?.).

Jednoczesnie, zgodnie z poz. 186 zalacznika nr 3 do ustawy, stosowanie stawki obnizonej jest niezalezne od klasyfikacji statystycznej swiadczonych przez podatnika uslug z zakresu rekreacji.

W konsekwencji, swiadczone przez Gmine uslugi wstepu na silownie sklasyfikowane w grupowaniu 96.04.10.0 PKWiU 2008, jako uslugi zwiazane z rekreacja, podlegaja opodatkowaniu stawka obnizona 8%.

Stanowisko Gminy potwierdzone zostalo w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansow, w tym, np:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 18 marca 2015 r., znak IPTPP1/443-901/14-6/RG: ? Zatem w odniesieniu do uslug: 1) wstepu uprawniajacych do korzystania z silowni z dodatkowa mozliwoscia wejscia do sauny, 2) wstepu uprawniajacych do uczestnictwa w zajeciach fitness z dodatkowa mozliwoscia wejscia do sauny, 3) wstepu uprawniajacych do korzystania z silowni oraz uczestnictwa w zajeciach fitness z dodatkowa mozliwoscia wejscia do sauny, 4) wstepu uprawniajacych do korzystania z silowni, uczestnictwa w zajeciach fitness oraz wejscia na basen z dodatkowa mozliwoscia wejscia do sauny, swiadczonych bez mozliwosci skorzystania z uslug instruktora/trenera personalnego, nalezy stwierdzic, iz podlegaja one opodatkowaniu stawka 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiazaniu z art. 146a pkt 2 i poz. 186 zalacznika nr 3 do ustawy o VAT, w ktorym wymienione zostaly ?Pozostale uslugi zwiazane z rekreacja - wylacznie w zakresie wstepu? - bez wzgledu na symbol PKWiU?;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 19 lutego 2015 r., znak IPTPP1/443-580/14-3/15/S/ZR: ?Czynnosci objete zakresem pytania naleza do swiadczen, ktore sa zwiazane z normalnym typowym uzytkowaniem obiektu sportowego, w ktorym klient ma mozliwosc skorzystania z sauny, solarium, zajec fitness z instruktorem oraz z silowni z instruktorem lub samodzielnie. Zatem swiadczone przez Wnioskodawce ww. uslugi zwiazane z rekreacja, wylacznie w zakresie wstepu, podlegaja opodatkowaniu stawka 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiazaniu z art. 146a pkt 2 i poz. 186 zalacznika nr 3 do ustawy o VAT?;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 r., znak IPPP1/4512-30/15-2/AW: ?Czynnosci objete zakresem pytania naleza do swiadczen, ktore sa zwiazane z normalnym typowym uzytkowaniem obiektu sportowego, w ktorym klient ma mozliwosc skorzystania z sauny, solarium, zajec fitness z instruktorem oraz z silowni z instruktorem lub samodzielnie. Zatem swiadczone przez Wnioskodawce ww. uslugi zwiazane z rekreacja, wylacznie w zakresie wstepu, podlegaja opodatkowaniu stawka 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiazaniu z art. 146a pkt 2 i poz. 186 zalacznika nr 3 do ustawy o VAT?.,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 r., znak IBPP2/443-906/14/RSz: ?usluga udostepniania urzadzen do cwiczen silowych (silownia), pomieszczenia do cwiczen aerobowych (fitness), podlega opodatkowaniu stawka 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiazaniu z art. 146a pkt 2 w zwiazku z poz. 186 zalacznika nr 3 do ustawy o VAT, w ktorym wymienione zostaly ?Pozostale uslugi zwiazane z rekreacja - wylacznie w zakresie wstepu? - bez wzgledu na symbol PKWiU.?;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2014 r., znak IBPP2/443-907/14/RSz ?Czynnosci opisane w pkt 1 wniosku, lacznie z mozliwoscia korzystania z sauny naleza do swiadczen, ktore sa zwiazane z normalnym typowym uzytkowaniem silowni. Zatem usluga opisana we wniosku w pkt 1 - usluga udostepniania urzadzen do cwiczen silowych (silownia), pomieszczenia do cwiczen aerobowych (fitness) oraz sauny, podlega opodatkowaniu stawka 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiazaniu z art. 146a pkt 2 w zwiazku z poz. 186 zalacznika nr 3 do ustawy o VAT, w ktorym wymienione zostaly ?Pozostale uslugi zwiazane z rekreacja - wylacznie w zakresie wstepu?- bez wzgledu na symbol PKWiU?.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidlowe.

Majac powyzsze na wzgledzie, stosownie do art. 14c ? 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia sie, ze interpretacje wydano przy zalozeniu, ze wskazana przez Wnioskodawce klasyfikacja PKWiU jest prawidlowa.

Nalezy bowiem zaznaczyc, ze kwestie dotyczace zaklasyfikowania towaru lub uslugi do wlasciwego grupowania statystycznego nie mieszcza sie bowiem w ramach okreslonych w art. 14b ? 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z ktorym minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego (interpretacje indywidualna).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczacych standardow klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona dzialalnosc, swoje produkty (wyroby i uslugi), towary, srodki trwale i obiekty budowlane wedlug zasad okreslonych w poszczegolnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporzadzeniami Rady Ministrow lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepisow Wspolnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, ze wlasnie uslugodawca posiada wszystkie informacje niezbedne do wlasciwego zaliczenia uslugi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczace charakteru uslugi. W przypadku trudnosci w ustaleniu wlasciwego grupowania rodzaju prowadzonej dzialalnosci, wyrobu lub uslugi, towaru, srodka trwalego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot moze zwrocic sie z wnioskiem do Urzedu Statystycznego, ktory udziela informacji w zakresie stosowania wyzej powolanych standardow klasyfikacyjnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Koncowo nalezy wskazac, ze niniejsza interpretacja zostala wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, wobec czego w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, badz skarbowej zostanie okreslony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutkow prawnych.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.