ITPP1/4512-1112/15/BK | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku właściwej dla sprzedaży map.
ITPP1/4512-1112/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. stawka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu dnia 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla sprzedaży map – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla sprzedaży map.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się szeroko pojętą organizacją akcji promocyjnych, zarówno dla małych przedsiębiorców, jak i dla ogromnych korporacji. W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmuje się m.in. zapewnianiem obsługi formalno-prawnej akcji, projektowaniem mechanizmów, produkcją i projektowaniem urządzeń, kuponów i materiałów promocyjnych, logistyką i realizacją akcji promocyjnych, nadzorem nad przebiegiem akcji, importem. Specjalizacją Spółki jest organizowanie loterii promocyjnych, których celem jest zwiększenie obrotu kontrahenta.

Spółka zamierza kupować od kontrahenta z Unii Europejskiej (Irlandii) w celu sprzedaży na rynku polskim, mapy zdrapki przeznaczone dla dzieci i młodzieży, pokryte lateksową farbą ścieralną, która po usunięciu umożliwia poznanie granic państw całego świata oraz ich nazw, dostępną w dwóch wersjach językowych (polskim lub angielskim), pakowaną w tekturową teczkę, która może służyć jako podpórka do mapy lub w tubę wykonaną z papieru. Mapa kupowana będzie w Irlandii i ujmowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast tekturowa teczka kupowana będzie w Polsce ze stawką VAT w wysokości 23%. Spółka, zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 23 września 2015 r., uwzględniając zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), sprzedawane wyroby klasyfikuje w grupowaniach: PKWiU 58.11.16.0 „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może zastosować stawkę VAT 5% na sprzedaż opisanych przez nią wyrobów – map...

W ocenie Spółki zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ww. ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą powyższych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Spółka wskazała, że co do zasady podstawowa stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz dodanym art. 146a pkt 1, obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Ponadto w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 72 wymieniony został symbol ex 58.11.1 „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek”.

Jak podkreśliła Spółka, zgodnie z pkt 1 objaśnienia pod omawianym załącznikiem do ustawy, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar wymieniony w załączniku nr 3, podlega na podstawie innych regulacji opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Spółka wskazała, że w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 tego załącznika wymieniony został symbol PKWiU ex 58.11.1 „Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”. Zdaniem Spółki uwzględniając powyższe należy zauważyć, iż symbol PKWiU 58.11.1, który obejmuje m.in. mapy wytwarzane metodami poligraficznymi, wymieniony został przez ustawodawcę w załączniku 3 oraz w załączniku 10 do ustawy o VAT. Z uwagi jednak, że załącznik nr 10 przewiduje dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi niższą stawkę VAT (5%) – ta stawka znajdzie zastosowanie do dostawy towarów oferowanych przez Spółkę.

Podsumowując, w ocenie Spółki na podstawie art. 41 ust 2a i załącznika nr 10 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa oferowanych przez Spółkę towarów, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 58.11.16.0, tj. map zapakowanych w tekturowe teczki lub tuby, dostarczanych do sklepów lub odbiorców indywidualnych, opodatkowana będzie stawką podatku wynoszącą 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono – PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

W świetle objaśnienia nr 1 do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono – PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea.

Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Spółka wskazała, że zamierza sprzedawać na rynku krajowym mapy zdrapki, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, pokryte lateksową farbą ścieralną, która po usunięciu umożliwia poznanie granic państw całego świata oraz ich nazw, dostępną w dwóch wersjach językowych (polskim lub angielskim), pakowane w tekturową teczkę, która może służyć jako podpórka do mapy lub w tubę wykonaną z papieru.

Z przedstawionych przez Spółkę okoliczności wynika, że tekturowa teczka lub papierowa tuba, w którą zapakowana jest mapa w sposób ścisły i nierozerwalny związana jest z mapą. W konsekwencji przedmiotem obrotu handlowego jest mapa zapakowana w teczkę lub tubę, traktowana jako jedna całość. Dlatego też z perspektywy funkcjonalności oraz użyteczności, towar ten należy traktować jako jeden produkt o funkcji mapy. Spółka sprzedawane towary klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 58.11.16.0 „Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej”.

Zatem odnosząc treść wniosku do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że o ile faktycznie przedmiotowe mapy mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 58.11.1 i są wytwarzane metodami poligraficznymi, to ich dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podatku 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Nadmienia się, że interpretację wydano przy założeniu, że wskazana przez Spółkę klasyfikacja PKWiU jest prawidłowa. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Unii Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
ITPP1/4512-979/15/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.