ITPP1/4512-1048/15/BK | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku.
ITPP1/4512-1048/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla tymianku otartego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla tymianku otartego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego uprawia Pani zioła na sprzedaż. Aktualnie jest Pani po zebraniu i sprzedaży tymianku w wersji otartej. Sprzedaż następuje w dużych opakowaniach dla firmy zielarskiej jako surowiec nienadający się jeszcze do spożycia ze stawką podatku VAT 5%. Tymianek rośnie jako krzewinka do 30-40 cm wysokości. Kiedy nadaje się do zbioru zostaje ścięty kosiarką rotacyjną na pokos i leży. W takim stanie w sposób naturalny schnie. Suchy zostanie zebrany przez kombajn zbożowy i zmłócony tj. otarty. Następnie wsypuje się go do worków, pojemników i sprzedaje do firmy zielarskiej. Tymianek produkowany w Pani gospodarstwie musi zostać poddany jeszcze wielu różnym zabiegom, aby mógł być użyty jako przyprawa. Choćby z powodu zanieczyszczenia, ale nie tylko, nie nadaje się do spożycia. W tej postaci sprzedawany przez Panią tymianek otarty - jest tylko i wyłącznie surowcem do dalszego zużycia przez producenta. Podobnie jak zboża, które wymłócone dają ziarno, rolnik je sprzedaje, a dopiero w dalszym procesie powstaje mąka itd. Tymianek otarty został zaklasyfikowany do PKWiU 01.28.19.0 jako – „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne” – tymianek pospolity – ziele, liście.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zastosowana przez Panią stawka VAT 5% przy sprzedaży tymianku otartego dla firmy zielarskiej jest prawidłowa.

Pani zdaniem, stawka podatku, którą powinien być opodatkowany tymianek otarty, wyprodukowany prze producenta rolnego, wynosić powinna 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. W załączniku nr 10 do ustawy w poz. 13 wymieniono pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe wśród nich tymianek. Roślina przetworzona to taka, która zmieniła swoje właściwości, stała się czymś innym. Tymianek otarty (pokruszony) nie zmienił swoich właściwości od pokosu. Nadal jest to surowiec, nienadający się do spożycia ani do dalszego przetworzenia. Aby tak mogło być, musi zostać poddany wielu różnym zabiegom – przetworzeniu, aby stał się właściwym produktem, np. przyprawą. To, że tymianek w gałązce zostanie połamany, nie zmieni jego właściwości. Nadal jest zanieczyszczony, nie nadaje się do spożycia i jest surowcem nieprzetworzonym. W definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego Wydawnictwa PWN przetwarzać oznacza między innymi „przekształcić coś twórczo”, co mogłoby być zgodne z Pani wywodem. Analogicznie można porównać uzyskane z przemłócenia ziarna zbóż, które wyglądają inaczej niż na polu w łanie zbożowym w kłosach, a jednak ich właściwości zmieniają się dopiero w dalszej przeróbce, a co za tym idzie ich sprzedaż opodatkowana jest tak jak produkty nieprzetworzone z preferencyjną stawką podatku VAT 5%, pozostało nadal surowcem. Gdyby w Pani gospodarstwie po oczyszczeniu surowców zielarskich powstawały przykładowo mieszanki ziołowe, przyprawowe, można by wtedy mówić o przetworzeniu, ponieważ powstałby zupełnie inny, nowy produkt o innych właściwościach. W tym stanie rzeczy:

 • w myśl art. 41 ust. 2a dla towarów wymienionych w załączniku 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%,
 • według klasyfikacji PKWIU z 2008 r. tymianek otarty znajduje się w grupowaniu 01.28.19.,
 • zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 11 wymieniono PKWiU ex 01.28.19.0 – „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, pod poz. 13 wskazano : „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane” – PKWiU ex 01.28.19.0.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU grupowanie 01.28.19.0 obejmuje:

 • kapary,
 • szafran, nierozgniatany ani niemielony,
 • kurkumę,
 • mieszanki przypraw korzennych, nierozgniatane ani niemielone,
 • liście laurowe,
 • curry – mieszankę przypraw nieprzetworzonych,
 • całe liście curry – przyprawę będącą suszonymi liśćmi drzewa Murraja Koeniga,
 • pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z treści wniosku wynika, że w prowadzonym gospodarstwie rolnym uprawia Pani tymianek, który następnie odsprzedawany jest firmie zielarskiej. Produkt ten sklasyfikowany jest w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0 - „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne” – tymianek pospolity – ziele, liście.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro przedmiotem sprzedaży jest „tymianek w wersji otartej” w stanie nieprzetworzonym, sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, to podlega ona opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości zaklasyfikowania opisanego we wniosku towaru według PKWiU.

Należy zatem zaznaczyć, ze wydając przedmiotową interpretacje tut. organ oparł się na wskazaniu przez Wnioskodawcę we wniosku, że wymieniony towar mieści się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0.

Minister Finansów nie jest bowiem uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
IBPP2/4512-116/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.